ИСПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИМА ЗА ВРЕМЕ ВРШЕЊА ВОЈНЕ ОБАВЕЗЕ У РЕЗЕРВНОМ САСТАВУ – НОВО –

Према одредбама Закона о војној, радној и материјалној обавези („Сл. гласник РС”, бр. 88/2009 и 95/2010 – у даљем тексту: Закон), војну обавезу у...

РАЧУНОВОДСТВЕНО ЕВИДЕНТИРАЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ЛИЗИНГА – НОВО –

Посао пословног односно оперативног лизинга уређен је Законом о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл....

РАЧУНОВОДСТВЕНО-ПОРЕСКИ АСПЕКТ ТРАНЗИТНОГ РОБНОГ ПРОМЕТА – НОВО –

Спољнотрговински промет робом, поред извоза и увоза робе, обухвата и транзит робе. Трговина у транзиту или транзит робе може се дефинисати као куповина робе...

РАЧУНОВОДСТВЕНО ЕВИДЕНТИРАЊЕ НАБАВКЕ И ПРОДАЈЕ РОБЕ НА МАЛО – НОВО –

Према прописима о трговини, трговина на мало је продаја робе крајњим потрошачима, при чему се тај промет може обављати у малопродајним објектима (продавница, самоуслуга,...

НОВИ ИЗНОСИ НАЈНИЖЕ И НАЈВИШЕ ОСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУН ДОПРИНОСА ОД 1. НОВЕМБРА 2017. ГОДИНЕ...

По овлашћењу из члана 37. став 2. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС”, број 84/2004… и 102/2015 – у даљем...

ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ПО ОСНОВУ НАКНАДЕ СТВАРНИХ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА НА РАД И ЊИХОВ ПОРЕСКИ ТРЕТМАН

Према одредби члана 118. став 1. тачка 1) Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – одлука...

ОБРАЧУН И ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ОСНОВУ НАКНАДЕ ШТЕТЕ НА ИМЕ НЕИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА...

У конкретном случају из праксе, у судском поступку који је вођен због поништења решења о престанку радног односа, правноснажном судском одлуком тужени − послодавац...

МИНИМАЛНА ЗАРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ УТВРЂУЈЕ СЕ ПРЕМА НОВОЈ МИНИМАЛНОЈ ЦЕНИ РАДА ОД 143...

Према одредбама члана 112. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – одлука УС) минимална цена рада...

ИЗДАЦИ ПОСЛОДАВАЦА ЗА ЛЕЧЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ИНОСТРАНСТВУ И ЊИХОВ ПОРЕСКИ ТРЕТМАН

У пракси су присутни случајеви да се запослени обраћају својим послодавцима за новчану помоћ у вези са својим лечењем у иностранству. Ради се на...

РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ТРОШКОВЕ У ГАРАНТНОМ РОКУ: УСЛОВИ ПРИЗНАВАЊА И МЕТОДЕ ОБРАЧУНА СА ПРИМЕРИМА КЊИЖЕЊА

Обавезе које укључују коришћење рачуноводствених процена, а имају неизвестан износ и рок доспећа, признају се у пословним књигама као резервисања. Циљ признавања резервисања је...

ДОНЕТ ЈЕ НОВ ПРАВИЛНИК О ОБЛИКУ, САДРЖИНИ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ О ПДВ-у И...

Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ-у и о облику и садржини Прегледа обрачуна ПДВ-а објављен је у „Службеном гласнику РС”,...

ПРИМЕРИ ОБРАЧУНА ПРИХОДА ОД АУТОРСКИХ ПРАВА У НЕКИМ ПОСЕБНИМ СЛУЧАЈЕВИМА – НОВО –

Према одредби члана 55. Закона о порезу на доходак грађана (у даљем тексту: Закон о порезу), приходи од ауторских права представљају приходе физичког лица...

КЊИЖЕЊЕ ТРОШКОВА ЕНЕРГЕТСКИХ УСЛУГА КОД БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА – НОВО –

Почетком грејне сезоне многи буџетски корисници (установе, органи, министарства, заводи, болнице, факултети и сл.) приступају набавци горива, па је у наредном тексту дато неколико...

АКТУЕЛНОСТИ У ПРОПИСИМА О АКЦИЗАМА – НОВО –

ИЗМЕНЕ У ПРОПИСИМА О АКЦИЗАМА Активности поводом доношења иновираних прописа из области акциза су настављене, па након објављивања у „Службеном гласнику РС”, бр....

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА/ДИРЕКЦИЈЕ КАО УЧЕСНИЦИ У ПРОМЕТУ ДОБАРА И УСЛУГА ИЗ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНАРСТВА И ПРИМЕНА...

Специфичности примене ПДВ-а на промет добара и услуга у грађевинарству често у пракси стварају проблеме пореским обвезницима, а међу њима се посебно могу издвојити...

НОВИНЕ У ПРОПИСИМА О АКЦИЗАМА

У „Службеном гласнику РС”, бр. 86/2017 од 22. 9. 2017. године, објављена су три правилника, и то: 1) Правилник о изменама и допунама Правилника о...

ПОДСЕТНИК ЗА САСТАВЉАЊЕ ТРОМЕСЕЧНОГ ОБРАЧУНА АКЦИЗА ЗА ПЕРИОД од 1. 1. до 30. 9....

Обвезници акциза имају обавезу да по истеку сваког тромесечја саставе тромесечни обрачун акциза, у складу са чланом 24. Закона о акцизама („Сл. гласник РС”,...

ОБАВЉАЊЕ ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ У УСТАНОВАМА ВИСОКОГ И УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ОБРАЗОВАЊА

Буџетски корисници у високом и универзитетском образовању, поред основне делатности за коју су регистровани, могу да обављају и додатне делатности, као што је штампање...

ДОДЕЛА БЕСПЛАТНИХ УЏБЕНИКА НЕКИМ КАТЕГОРИЈАМА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ И ЊИХОВА...

Уводне напомене Сходно члану 9. ст. 1. и 4. Закона о уџбеницима („Сл. гласник РС”, бр. 68/2015), а у циљу омогућавања једнаке доступности образовања и...

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА, КОЈИМА СЕ ОД 1. ОКТОБРА 2017....

Гувернер Народне банке Србије и Извршни одбор Народне банке Србије донели су неколико измена постојећих прописа из области платног промета, а све са циљем...