RAD SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM KOD JEDNOG ILI KOD VIŠE POSLODAVACA I OBRAČUN PORESKIH...

Odredbama člana 40. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014...

UZIMANJE IZ POSLOVNE IMOVINE PRIVREDNOG DRUŠTVA I PREDUZETNIKA

Različit pravni subjektivitet privrednog društva i preduzetnika odražava se i na poreski aspekt uzimanja iz poslovne imovine od strane osnivača. Privredno društvo je pravno lice...

KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA ZA 2017. GODINU I OBRAČUN PRIMANJA PO OSNOVU GODIŠNJEG ODMORA

Uvodne napomene Pravo na godišnji odmor je jedno od najvažnijih prava zaposlenih, ali ujedno i jedno od prava kog se zaposleni ne može odreći, niti...

PRIMENA SRAZMERNE NAJNIŽE OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

Prema članu 39. stav 1. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004 … i 112/2015 – u daljem tekstu:...

UKLJUČIVANJE ZAVISNOG PRAVNOG LICA IZ INOSTRANSTVA U KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

Kada se finansijski izveštaji zavisnih pravnih lica prikazuju u valuti koja je različita od izveštajne valute matičnog pravnog lica, neophodan uslov za konsolidovanje je...

PITANJA I ODGOVORI O PRIMENI ČLANA 12. ZAKONA O PDV-u

Pitanje: Obvezniku koji je korisnik slobodne zone, iznajmljena je oprema. Da li se davanje u zakup opreme korisniku slobodne zone može smatrati uslugom koja...

PRIMENA PDV-a NA PROMET DOBARA I USLUGA KOJI SE VRŠI U OKVIRU DELATNOSTI OBRAZOVANJA...

Obrazovanje sa aspekta primene Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 –...

OBEZVREĐENJE IMOVINE KAO NE/PRIZNAT RASHOD U PORESKOM BILANSU

Način utvrđivanja oporezive dobiti kod pravnih lica koja sastavljaju PB 1, detaljno je obrađen u broju 3/17 časopisa, uz najavu da ćemo u narednim...

IZMIRENJE OBAVEZA NA OSNOVU PLATNIH TRANSAKCIJA IZMEĐU PRUŽAOCA I KORISNIKA PLATNIH USLUGA

Uvodne napomene Donošenjem Zakona o platnim uslugama („Sl. glasnik RS”, br. 139/2014 – u daljem tekstu: Zakon), koji je u primeni od 1. oktobra 2015....

IZBEGAVANJE MEĐUNARODNOG DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA KAMATE

Uvodne napomene Generalno posmatrano, pod kamatom se podrazumeva naknada za pozajmljeni novac (kapital) i ona (kao i dividenda) spada u kategoriju prihoda od pokretnog kapitala...