NOVO – Sastavljanje Izveštaja o ostalom rezultatu za 2018. godinu

Pravna lica ukupan rezultat poslovanja prikazuju u dva posebna izveštaja: u Bilansu uspeha i u Izveštaju o ostalom rezultatu. Dok obrazac Bilans uspeha popunjavaju...

NOVO – Sastavljanje Izveštaja o promenama na kapitalu za 2018. godinu

Izveštaj o promenama na kapitalu jedan je od pet delova punih finansijskih izveštaja. Obveznici sastavljanja ovog izveštaja jesu pravna lica koja primenjuju MSFI, odnosno...

NOVO – Sastavljanje Izveštaja o tokovima gotovine za 2018. godinu

Izveštaj o tokovima gotovine jedan je od pet delova punih finansijskih izveštaja. Obveznici sastavljanja ovog izveštaja jesu pravna lica koja primenjuju MSFI, odnosno MSFI...

Osnovice za obračun plata u javnim službama i državnim organima za 2019. godinu

Kako je pisano u prethodnom broju „Poslovnog savetnika”, primena Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru („Sl. glasnik RS”, br. 18/2016, 108/2016, 113/2017...

Novi neoporeziv iznos i obračun zarada od 1. februara 2019. godine

Novi neoporezivi iznos za sve isplate sa karakterom zarade iznosi 15.300 dinara, a primenjuje se od 1. februara 2019. godine. Naglašavamo da se ovaj...

Isplate zaposlenima i preduzetnicima za vreme vršenja vojne obaveze u rezervnom sastavu

Uvod   Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o iznosu i načinu isplate naknada za vršenje vojne obaveze („Sl. glasnik RS”, br. 104/2018 – u daljem...

Informacija: Izmene Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvo – plate, naknade plata i druga...

U poglavlju Posebnog ugovora za zdravstvo koje se odnosi na plate, naknade plata i druga primanja predviđene su značajne novine, odnosno uvođenje novih i...

Novi neoporezivi iznosi za određena primanja zaposlenih i drugih lica – od 1. februara...

Usklađeni iznosi primanja navedenih u ovom članku objavljeni su u „Službenom glasniku RS” br. 4/2019, a primenjuju se od 1. februara 2019. godine. U...

NOVO – Specifičnosti vrednovanja ključnih pozicija finansijskih izveštaja za proizvodna pravna lica

Proizvodna pravna lica primenjuju različite okvire finansijskog izveštavanja, u zavisnosti od razvrstavanja. U ovom komentaru dat je pregled vrednovanja pojedinih pozicija finansijskih izveštaja, sa...

Sastavljanje Napomena uz finansijske izveštaje za 2018. godinu

Napomene uz finansijske izveštaje sastavni su deo obaveznog seta finansijskih izveštaja za pravna lica koja su obveznici sastavljanja kompletnog seta finansijskih izveštaja. Uvod MRS 1 –...

NOVO – Sastavljanje poreskog bilansa na obrascu KPB i podnošenje poreske prijave za 2018....

Dostavljanje konsolidovanih poreskih izveštaja je zakonska mogućnost data kompanijama koje imaju povezana lica. Poresko konsolidovanje je pravo, a ne obaveza firmi, za razliku od...

NOVO – Stalna poslovna jedinica – sastavljanje poreskog bilansa na obrascu PBPJ i poreske...

Poreski bilans i poresku prijavu za 2018. godinu stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika dostavlja nadležnom poreskom organu elektronskim putem najkasnije do 1. jula 2019....

NOVO – Interna finansijska kontrola kod korisnika javnih sredstava

Korisnici javnih sredstava imaju zakonsku obavezu da uvedu finansijsko upravljanje i kontrolu i internu reviziju. Takođe imaju obavezu da informacije o finansijskom upravljanju i...

NOVO – Konsolidovanje godišnjih finansijskih izveštaja za 2018. godinu kod korisnika javnih sredstava...

U članku je dat osvrt na zakonske propise koji uređuju konsolidovanje finansijskih izveštaja za javni sektor prema odredbama Zakona o budžetskom sistemu i njegovim...

NOVO – Otvaranje početnog stanja za 2019. godinu u poslovnim knjigama korisnika javnih sredstava...

Uvažavajući načelo neograničenog poslovnog delovanja (Going concern principle) i s tim u vezi nastavljanje kontinuiteta računovodstvenog evidentiranja poslovnih transakcija, korisnici javnih sredstava (korisnici budžetskih...

NOVO – Nedobitne organizacije – sastavljanje poreskog bilansa na obrascu PBN 1 i poreske...

Svi poreski obveznici dužni su da poresku prijavu na obrascu PDP za 2018. godinu, zajedno sa poreskim bilansom na odgovarajućem propisanom obrascu u zavisnosti...

NOVO – Sastavljanje poreskog bilansa na obrascu KPB i podnošenje poreske prijave za 2018....

Dostavljanje konsolidovanih poreskih izveštaja je zakonska mogućnost data kompanijama koje imaju povezana lica. Poresko konsolidovanje je pravo, a ne obaveza firmi, za razliku od...

Sastavljanje Poreskog bilansa obveznika poreza na dohodak od samostalne delatnosti na obrascu PB 2...

Krajnji rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za 2018. godinu jeste 15. mart 2019. godine. Poreski bilans sastavljaju preduzetnici koji vode poslovne...

Obračun poreske amortizacije za 2018. godinu

Kao rashod u poreskom bilansu priznaje se amortizacija obračunata po poreskim propisima. Pri tome nije značajna amortizacija iskazana u poslovnim knjigama (računovodstvena amortizacija) jer...

Ispravak vrednosti i otpis potraživanja u poreskom bilansu za 2018. godinu

Poresko priznavanje prihoda i rashoda može da se razlikuje od računovodstvenog. Sa aspekta ispravka vrednosti i otpisa potraživanja, Zakon o porezu na dobit definiše...