NOVO – Zakonsko utvrđivanje najvišeg iznosa mesečne naknade zarade za vreme nege novorođenog deteta

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS”, br. 113/2017 i 50/2018 – u daljem tekstu: Zakon) utvrđuje da zaposleni kod pravnih...

NOVO – Ostvarivanje prava na starosnu penziju u 2019. godini

Uslovi za sticanje prava na penziju utvrđeni su odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS”, br. 34/2003… i 73/2018 – u...

NOVO – Godišnji popis imovine i obaveza za 2018. godinu

Popis ili inventar je postupak utvrđivanja stvarnog stanja ukupne imovine i obaveza pravnog lica na određeni dan. Dva glavna zadatka popisa su utvrđivanje nedokumentovanih...

NOVO – Odsustvo i isplate zaposlenima povodom novogodišnjih i božićnih praznika

U narednom periodu očekuju se sledeći dani praznika u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS”, br....

NOVO – Mogućnost sprovođenja carinskih aktivnosti u Evropskoj uniji i EORI sistem

Domaći izvoznici, naročito oni iz auto-industrije koji su sklopili dugoročne ugovore o isporuci robe u Evropsku uniju po principu just in time, povremeno dolaze...

NOVO – Izmene Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja (IFRS) za male i srednje entitete (MSFI...

- primena 31. 12. 2019, retroaktivna primena dozvoljena -   U „Službenom glasniku RS”, broj 83 od 29. 10. 2018. godine, objavljeno je Rešenje o utvrđivanju...

Računovodstveni i poreski aspekti nematerijalne imovine

Poslovanje privrednih subjekata u uslovima modernog poslovanja podrazumeva sve veće korišćenje nematerijalne imovine. Celokupan tretman pomenute imovine utoliko je složeniji zbog njene nematerijalne prirode,...

Računovodstveno obuhvatanje sticanja i otuđenja sopstvenih akcija i udela

Postupak i uslovi sticanja sopstvenih akcija i udela, kao i njihovo otuđenje, odnosno poništavanje, regulisani su relevantnim odredbama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik...

Računovodstveno evidentiranje ambalaže i sitnog inventara

U finansijskim izveštajima poslovnih subjekata značajne vrednosti pripadaju tzv. „zalihama male vrednosti”. Što je „mala vrednost” – nije regulisano zakonskim i računovodstvenim propisima, pa...

Zbrinjavanje otpada nastalog u Republici Srbiji u carinskom postupku aktivnog oplemenjivanja

Odobravanjem postupka aktivnog oplemenjivanja, shodno čl. 143. Carinskog zakona („Sl. glasnik RS”, br. 18/2010, 111/2012, 29/2015, 108/2016 i 13/2017), carinski organ može da omogući...

NOVO – Planiranje u internoj reviziji

Planiranje revizije je neophodno budući da internoj reviziji omogućava: ostvarivanje ciljeva, utvrđivanje prioriteta i obezbeđivanje efikasnog i efektivnog korišćenja resursa. U praksi, planiranje i...

NOVO – Odredbe Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koje se primenjuju od...

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS”, br. 30/2018 – u daljem tekstu: Izmene Zakona), koji je...

NOVO – Izmene u načinu i postupku ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize na...

Opšta pravila o pravu na refakciju Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. t. 3) i 5) Zakona o...

NOVO – Popis imovine i obaveza za 2018. godinu kod korisnika javnih sredstava i...

Popis imovine i obaveza kod korisnika javnih sredstava jedna je od najvažnijih pripremnih aktivnosti koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja kod korisnika budžetskih sredstava i...

NOVO – Podsetnik za poreski tretman poklona za Novu godinu i Božić

Osnov za davanje poklona U članu 119. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005… i 113/2017) utvrđeno je da deci zaposlenog starosti...

NOVO – Obavljanje ugostiteljske delatnosti – primena PDV-a, poslovne knjige i evidentiranje prometa

Obavljanje ugostiteljske delatnosti regulisano je Zakonom o turizmu („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – drugi zakon, 93/2012 i 84/2015 – u daljem tekstu: Zakon), kao i: - Uredbom o visini...

NOVO – Elektronsko poslovanje – regulativa i praksa

Cilj ovog teksta je kratak osvrt na zakonodavni okvir koji reguliše elektronsko poslovanje u zemlji, kao i da ukaže na neke novine koje je...

Evidentiranje robe za dalju prodaju prema Kontnom planu za budžetski sistem

Uvodne napomene Sadržina konta za registrovanje poslovnih promena kod korisnika budžetskih sredstava propisana je Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem...

Izbegavanje dvostrukog oporezivanja zarada iz radnog odnosa

Do sada zaključeni ugovori između Republike Srbije i drugih država ugovornica o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (u daljem tekstu: UIDO) u članu 15. Radni odnos/Nesamostalne...

Novine u načinu vođenja poslovnih knjiga i roku za podnošenje poreske prijave kod preduzetnika...

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 113/2017) izvršeno je nekoliko značajnih izmena koje su stupile...