Uvod Avans predstavlja novčani iznos koji je jedna strana platila drugoj pre nego što je druga strana ispunila svoju obavezu, odnosno isporučila dobra i/ili pružila usluge. Avansni račun je račun za uplatu koja je obavljena pre isporuke dobara, odnosno pre izvršene usluge koja je predmet uplate unapred. View Fullscreen FEBRUAR 2020. ● POSLOVNI SAVETNIK 177 POREZI dipl. ekon. Tanja Đelkapić, mlađi savetnik u Ministarstvu finansija Avans i avansni račun sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost 1. Uvod Avans predstavlja novčani iznos koji je jedna strana platila drugoj pre nego što je druga strana ispunila svoju obavezu, odnosno isporučila dobra i/ili pružila usluge. Avansni račun je račun za uplatu koja je oba- vljena pre isporuke dobara, odnosno pre izvršene usluge koja je predmet uplate unapred. Avansni račun je poslovni dokument koji izdaju obveznici PDV-a koji su u toku poreskog perioda (meseca ili tromesečja) primili avans (naknadu, tj. uplatu unapred) za određena dobra ili usluge, a do kraja tog poreskog perioda nisu isporučili predmetna dobra, odnosno nisu iz- vršili uslugu, tj. nisu izvršili promet doba- ra i usluga po osnovu kojeg su primili avansnu uplatu. U avansnom računu iskazuje se PDV koji je sadržan u avansu. Avansni račun sadrži sledeće elemente: 1) naziv, adresu i PIB obveznika – izdavaoca ra- čuna; 2) mesto i datum izdavanja i redni broj računa; 3) naziv, adresu i PIB obveznika – primaoca ra- čuna; 4) osnov za avansno plaćanje; 5) iznos avansne uplate; 6) poresku stopu koja se primenjuje; 7) iznos obračunatog PDV-a. U konačnom računu za promet dobara i usluga za koji je primalac avansne uplate poreski dužnik u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/04… i 72/19 – dalje: Zakon o PDV-u) ukupan iznos naknade bez PDV-a prima- lac avansne uplate umanjuje za iznose avansnih uplata bez PDV-a, a iznos PDV-a koji je obračunat po osnovu ukupnog iznosa naknade umanjuje za iz- nose PDV-a koji su obračunati po osnovu avansnih uplata. Ovde je važno napomenuti da avans nije sred- stvo obezbeđenja izvršenja obaveze, već antici- pirano ispunjenje (delimično) ugovorene obaveze. Poreska obaveza može da nastane pre prometa do- bara i usluga isključivo u slučaju avansne naplate naknade u novcu. To znači da npr. u poslu razmene dobara ili usluga ne postoji avans u prethodno navedenom smislu i po osnovu takvog prometa ne nastaje poreska obaveza za primaoca tih dobara i usluga. Ministarstvo finansija objavilo je Mišlje-
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In