Popis imovine i obaveza za 2018. godinu kod korisnika javnih sredstava i knjiženje inventurnih...

Popis imovine i obaveza kod korisnika javnih sredstava jedna je od najvažnijih pripremnih aktivnosti koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja kod korisnika budžetskih sredstava i...

Evidentiranje robe za dalju prodaju prema Kontnom planu za budžetski sistem

Uvodne napomene Sadržina konta za registrovanje poslovnih promena kod korisnika budžetskih sredstava propisana je Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem...

Slabosti i preporuke u sistemu popisa kod korisnika javnih sredstava

Popis imovine i obaveza je jedan od postupaka pripreme za sastavljanje finansijskih izveštaja, koji podrazumeva utvrđivanje stanja imovine i obaveza po popisu i usklađivanje...

Računovodstveni aspekt evidentiranja faktura koje se registruju u Centralnom registru faktura i načina izmirenja...

Uvodne napomene Poslednje izmene i dopune Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama  („Sl. glasnik RS”, br. 113/2017), koji je stupio na snagu...

Preporuke interne revizije u sistemu javnih nabavki kod korisnika javnih sredstava

Uvod Interna finansijska kontrola u javnom sektoru predstavlja sveobuhvatan i inovativan pristup upravljanju u javnom sektoru, koji podrazumeva kombinaciju instrumenata za efikasno i efektivno upravljanje...

Normativno-računovodstveni aspekt zaduživanja lokalnih samouprava emitovanjem municipalnih obveznica

Uvodne napomene   Uopšteno govoreći, zaduživanje predstavlja posledicu nedostatka novčanih sredstava radi servisiranja dospelih obaveza iz tekućeg poslovanja ili pak finansiranja kapitalnih ulaganja iz dugoročnih tuđih...

Komisione usluge korisnika javnih sredstava – zakonska regulativa i računovodstvena evidencija

Uvodne napomene Komisiona prodaja je način prodaje u kojem učestvuju komisionar, s jedne, i njegov komitent, s druge strane. Komisionar je posrednik koji radi u...

Kursne razlike prilikom utvrđivanja rezultata poslovanja na gotovinskoj osnovi korisnika budžetskih sredstava

Uvodne napomene Problematika u vezi sa kursnim razlikama koje nastaju prilikom poslovnih transakcija sa inostranstvom i njihovim uticajem na visinu datih kredita, potraživanja i obaveza,...

Osvrt na sadržinu konta kategorija 330000 – Dobiti koje su rezultat promene...

Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS”, br. 20/2007 … i 20/2018 – u daljem tekstu: Pravilnik...

Obaveza uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava

Adekvatno funkcionisanje interne finansijske kontrole u javnom sektoru jeste obaveza koja proističe iz poglavlja 32 – Finansijski nadzor pristupnih pregovora za pridruživanje Evropskoj uniji. Interna...

Osvrt na početak rada Centralnog registra faktura

Na osnovu člana 4a stav 5. Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Sl. glasnik RS”, br. 119/2012, 68/2015 i 113/2017 –...

PRIMERI NEPRAVILNOSTI U POSTUPKU PRIPREME I PODNOŠENJA GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA

Uvodne napomene U nastavku teksta uslediće objašnjenje na koji način budžetska inspekcija vrši inspekcijsku kontrolu podnošenja finansijskih izveštaja sa aspekta primene Zakona o budžetskom sistemu...