Насловна Царине

Царине

Повремена рубрика у нашем часопису у којој ћете пронаћи све што је потребно да знате о царинском пословању. Корисне информације на тему увоза, извоза, реекспорта, поједностављених царинских поступака и царинских повластица. Разрешавамо бројне дилеме учесника у царинском поступку и доносимо корисне обрасце.

Проблеми при доказивању постојања преференцијалног порекла робе при увозу и коришћење опште шеме преференцијала...

При увозу робе постоји могућност да се примени царинска стопа од 0% или царинска стопа нижа од МФН (Most Favored Nation) стопе прописане Царинском...

Плаћање компензаторне камате при увозу робе – НОВО –

Привредни субјекти који прво привремено увозе робу ради њене обраде, прераде, поправке или другог привременог коришћења (нпр. закупа, лизинга), а затим ту робу стављају...

Најчешћа питања у вези са поступком царинског складиштења робе

Држање робе у поступку царинског складиштења није временски ограничено и само у изузетним случајевима царински орган може да одреди рок у коме ускладиштена роба...

Обрачунавање увозних дажбина и ПДВ-а у поступку привременог увоза изнајмљених превозних средстава или других...

На основу уговора о изнајмљивању превозних средстава или других покретних ствари царински орган може да одобри употребу стране робе у царинском подручју Републике Србије,...

Наплата царине и ПДВ-а при враћању робе која је привремено извезена ради поправке

Уколико поправку робе (нпр. машине или апарата) није могуће извршити у Републици Србији услед непостојања услова или због постојања гарантне обавезе страног лица или...

Ослобођење од плаћања царине и ПДВ-а при враћању робе која је претходно била извезена

Извозници робе се суочавају с ризиком да ће им део пошиљке или читава пошиљка извезене робе бити враћена непродата или зато што не одговара...

ИЗМЕНА НАЗИВА И ИЗНОСА ТАКСИ ЗА УСЛУГЕ ЦАРИНСКОГ ОРГАНА

У „Службеном гласнику РС”, бр. 113/2017 од 17. 12. 2017. године, објављен је Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, који...

ПОЈАШЊЕЊА ПОЈМОВА „ОПРЕМА ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА”, „НОСАЧ ПОДАТАКА” И „ОДВОЈЕНО ИСКАЗАНИ” ИЗ ЧЛАНА 47А...

Члан 47а Царинског закона („Сл. гласник РС”, бр. 18/2010, 111/2012, 29/2015 и 108/2016 – у даљем тексту: ЦЗ) прописује: „Царинска вредност носача података који садрже...

ИМЕНОВАЊЕ ЗАСТУПНИКА У ЦАРИНСКОМ ПОСТУПКУ

Члан 6. Царинског закона („Сл. гласник РС”, бр. 18/2010, 111/2012, 29/2015 и 108/2016) прописује да свако лице може да, под условима предвиђеним чланом 89....

ПРИЈАВА ПРЕНОСА ФИЗИЧКИ ПРЕНОСИВИХ СРЕДСТАВА ПЛАЋАЊА ПРЕКО ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ

Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Сл. гласник РС”, бр. 20/2009, 72/2009, 91/2010 и 139/2014 – у даљем тексту: Закон) у члану...

УПОТРЕБА ЕЛЕКТРОНСКОГ ЛОКАТОРА КАО ЦАРИНСКОГ ОБЕЛЕЖЈА – ОД 1. ОКТОБРА 2017. ГОДИНЕ

Уредбом о допунама Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом („Сл. гласник РС”, бр. 10/2017) извршена је допуна царинских прописа који су ближе одређивали...

ЦАРИНСКИ ТРЕТМАН РОБЕ КОЈА СЕ ИЗНОСИ ИЗ СЛОБОДНЕ ЗОНЕ, А ПРЕТХОДНО ЈЕ БИЛА СТАВЉЕНА...

На дан када се роба из слободне царинске зоне пушта у слободан промет у царинско подручје Републике Србије ван зоне, настаје обавеза плаћања царине...