Царине

Царине

Повремена рубрика у нашем часопису у којој ћете пронаћи све што је потребно да знате о царинском пословању. Корисне информације на тему увоза, извоза, реекспорта, поједностављених царинских поступака и царинских повластица. Разрешавамо бројне дилеме учесника у царинском поступку и доносимо корисне обрасце.

УПОТРЕБА ЕЛЕКТРОНСКОГ ЛОКАТОРА КАО ЦАРИНСКОГ ОБЕЛЕЖЈА – ОД 1. ОКТОБРА 2017. ГОДИНЕ

Уредбом о допунама Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом („Сл. гласник РС”, бр. 10/2017) извршена је допуна царинских прописа који су ближе одређивали...

ЦАРИНСКИ ТРЕТМАН РОБЕ КОЈА СЕ ИЗНОСИ ИЗ СЛОБОДНЕ ЗОНЕ, А ПРЕТХОДНО ЈЕ БИЛА СТАВЉЕНА...

На дан када се роба из слободне царинске зоне пушта у слободан промет у царинско подручје Републике Србије ван зоне, настаје обавеза плаћања царине...

Од 1. jула 2017. примењују се нови износи акцизе на цигарете

Одредбама члана 40а Закона о акцизама („Сл. гласник РС”, бр. 22/2001… и 108/2016 – у даљем тексту: Закон) прописани су динарски износи акцизе на...

Коришћење претходног прегледа у циљу смањења ризика од настајања прекршајне одговорности у царинском поступку

Опште је познато да увозници робе, ради исправног спровођења увозног царинског поступка у Републици Србији, морају надлежном царинском органу на прописан начин и у...

Рефакција плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе као моторно гориво...

Према одредбама члана 2. став 1. тач 1) и 2) Закона о акцизама („Сл. гласник РС”, бр. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 80/2002 – др. закон,...

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЦАРИНСКОГ ЗАКОНА КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОД 1. 7. 2017. ГОДИНЕ

У „Службеном гласнику РС”, бр. 108/2016 од 29.12. 2016. године, објављен је Закон о изменама и допунама Царинског закона, који је ступио на снагу...

ЦАРИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ ТУРСКЕ УВЕЛА ОБАВЕЗУ ПРЕТХОДНЕ НАЈАВЕ ПРИСПЕЋА ПОШИЉАКА КОЈЕ СЕ ДОПРЕМАЈУ ПО...

Извозне пошиљке које се у Републику Турску отпремају по ТИР карнету, почев од 25. 4. 2017. године при улазу у ту земљу биће повргнуте...

КОРИШЋЕЊЕ РАЧУНА У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ У ЦАРИНСКОМ ПОСТУПКУ

Развој информационих технологија је омогућио електронско пословање, па компаније из држава у којима се царински поступак у потпуности одвија у беспапирном режиму, често ради...

ПРЕКРШАЈИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНО ПОРЕКЛО РОБЕ

У циљу уједначавања праксе прекршајних судова и Управе царина, Одељење судске праксе Прекршајног апелационог суда заузело је став у вези са постојањем прекршаја везаних...

УСВОЈЕНА ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ВРСТИ, ВИСИНИ И НАЧИНУ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ...

У „Службеном гласнику РС”, бр. 23/2017 од 13. 3. 2017. године, објављена је  Одлука о изменама Одлуке о врсти, висини и начину плаћања накнаде...

ПРИМЕНА РЕГИОНАЛНЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ПАН-ЕВРО-МЕДИТЕРАНСКИМ ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИМ ПРАВИЛИМА О ПОРЕКЛУ

Европска комисија (у даљем тексту: Комисија) у „Службеном листу Европске уније”, серија Ц, број 73 од 9. 3. 2017. године, објавила је Обавештење којим...

ПРВИ ТРОМЕСЕЧНИ ОБРАЧУН АКЦИЗА ЗА ПЕРИОД од 1. 1. до 31. 3. 2017....

Уводне напомене Чланом 24. Закона о акцизама („Сл. гласник РС”, бр. 22/01... и 108/2016 – у даљем тексту: Закон) прописана је обавеза састављања...