Насловна Царине

Царине

Повремена рубрика у нашем часопису у којој ћете пронаћи све што је потребно да знате о царинском пословању. Корисне информације на тему увоза, извоза, реекспорта, поједностављених царинских поступака и царинских повластица. Разрешавамо бројне дилеме учесника у царинском поступку и доносимо корисне обрасце.

НОВО – Рентирање привремено увезене стране робе на територији Републике Србије

Царински орган, сходно чл. 164. Царинског закона („Сл. гласник РС”, бр. 18/2010, 111/2012, 29/2015, 108/2016 и 13/2017), може да одобри привремени увоз стране робе...

НОВО – Коришћење уверења ЕУР.1 које је електронски издато од стране турске царинске администрације

Турска царинска администрација је почев од 28. маја 2018. године установила праксу електронског издавања уверења о кретању робе ЕУР.1, које при увозу робе у...

Измене и допуне Конвенције о привременом увозу

Привремени увоз је царински поступак који омогућава унос стране робе ради њеног излагања на изложби, сајму или сличној манифестацији, ради допреме друге робе (контејнер,...

Повластице при увозу опреме која представља улог страног улагача

Законом о улагањима („Сл. гласник РС”, бр. 89/2015) прописано је да је увоз опреме која представља улог страног улагача слободан и ослобођен плаћања царине...

Проблеми при доказивању постојања преференцијалног порекла робе при увозу и коришћење опште шеме преференцијала...

При увозу робе постоји могућност да се примени царинска стопа од 0% или царинска стопа нижа од МФН (Most Favored Nation) стопе прописане Царинском...

Плаћање компензаторне камате при увозу робе

Привредни субјекти који прво привремено увозе робу ради њене обраде, прераде, поправке или другог привременог коришћења (нпр. закупа, лизинга), а затим ту робу стављају...

Најчешћа питања у вези са поступком царинског складиштења робе

Држање робе у поступку царинског складиштења није временски ограничено и само у изузетним случајевима царински орган може да одреди рок у коме ускладиштена роба...

Обрачунавање увозних дажбина и ПДВ-а у поступку привременог увоза изнајмљених превозних средстава или других...

На основу уговора о изнајмљивању превозних средстава или других покретних ствари царински орган може да одобри употребу стране робе у царинском подручју Републике Србије,...

Наплата царине и ПДВ-а при враћању робе која је привремено извезена ради поправке

Уколико поправку робе (нпр. машине или апарата) није могуће извршити у Републици Србији услед непостојања услова или због постојања гарантне обавезе страног лица или...

Ослобођење од плаћања царине и ПДВ-а при враћању робе која је претходно била извезена

Извозници робе се суочавају с ризиком да ће им део пошиљке или читава пошиљка извезене робе бити враћена непродата или зато што не одговара...

ИЗМЕНА НАЗИВА И ИЗНОСА ТАКСИ ЗА УСЛУГЕ ЦАРИНСКОГ ОРГАНА

У „Службеном гласнику РС”, бр. 113/2017 од 17. 12. 2017. године, објављен је Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, који...

ПОЈАШЊЕЊА ПОЈМОВА „ОПРЕМА ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА”, „НОСАЧ ПОДАТАКА” И „ОДВОЈЕНО ИСКАЗАНИ” ИЗ ЧЛАНА 47А...

Члан 47а Царинског закона („Сл. гласник РС”, бр. 18/2010, 111/2012, 29/2015 и 108/2016 – у даљем тексту: ЦЗ) прописује: „Царинска вредност носача података који садрже...