Насловна Царине

Царине

Повремена рубрика у нашем часопису у којој ћете пронаћи све што је потребно да знате о царинском пословању. Корисне информације на тему увоза, извоза, реекспорта, поједностављених царинских поступака и царинских повластица. Разрешавамо бројне дилеме учесника у царинском поступку и доносимо корисне обрасце.

ИЗМЕНА НАЗИВА И ИЗНОСА ТАКСИ ЗА УСЛУГЕ ЦАРИНСКОГ ОРГАНА

У „Службеном гласнику РС”, бр. 113/2017 од 17. 12. 2017. године, објављен је Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, који...

ПОЈАШЊЕЊА ПОЈМОВА „ОПРЕМА ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА”, „НОСАЧ ПОДАТАКА” И „ОДВОЈЕНО ИСКАЗАНИ” ИЗ ЧЛАНА 47А...

Члан 47а Царинског закона („Сл. гласник РС”, бр. 18/2010, 111/2012, 29/2015 и 108/2016 – у даљем тексту: ЦЗ) прописује: „Царинска вредност носача података који садрже...

ИМЕНОВАЊЕ ЗАСТУПНИКА У ЦАРИНСКОМ ПОСТУПКУ

Члан 6. Царинског закона („Сл. гласник РС”, бр. 18/2010, 111/2012, 29/2015 и 108/2016) прописује да свако лице може да, под условима предвиђеним чланом 89....

ПРИЈАВА ПРЕНОСА ФИЗИЧКИ ПРЕНОСИВИХ СРЕДСТАВА ПЛАЋАЊА ПРЕКО ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ

Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Сл. гласник РС”, бр. 20/2009, 72/2009, 91/2010 и 139/2014 – у даљем тексту: Закон) у члану...

УПОТРЕБА ЕЛЕКТРОНСКОГ ЛОКАТОРА КАО ЦАРИНСКОГ ОБЕЛЕЖЈА – ОД 1. ОКТОБРА 2017. ГОДИНЕ

Уредбом о допунама Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом („Сл. гласник РС”, бр. 10/2017) извршена је допуна царинских прописа који су ближе одређивали...

ЦАРИНСКИ ТРЕТМАН РОБЕ КОЈА СЕ ИЗНОСИ ИЗ СЛОБОДНЕ ЗОНЕ, А ПРЕТХОДНО ЈЕ БИЛА СТАВЉЕНА...

На дан када се роба из слободне царинске зоне пушта у слободан промет у царинско подручје Републике Србије ван зоне, настаје обавеза плаћања царине...

Од 1. jула 2017. примењују се нови износи акцизе на цигарете

Одредбама члана 40а Закона о акцизама („Сл. гласник РС”, бр. 22/2001… и 108/2016 – у даљем тексту: Закон) прописани су динарски износи акцизе на...

Коришћење претходног прегледа у циљу смањења ризика од настајања прекршајне одговорности у царинском поступку

Опште је познато да увозници робе, ради исправног спровођења увозног царинског поступка у Републици Србији, морају надлежном царинском органу на прописан начин и у...

Рефакција плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе као моторно гориво...

Према одредбама члана 2. став 1. тач 1) и 2) Закона о акцизама („Сл. гласник РС”, бр. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 80/2002 – др. закон,...

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЦАРИНСКОГ ЗАКОНА КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОД 1. 7. 2017. ГОДИНЕ

У „Службеном гласнику РС”, бр. 108/2016 од 29.12. 2016. године, објављен је Закон о изменама и допунама Царинског закона, који је ступио на снагу...

ЦАРИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ ТУРСКЕ УВЕЛА ОБАВЕЗУ ПРЕТХОДНЕ НАЈАВЕ ПРИСПЕЋА ПОШИЉАКА КОЈЕ СЕ ДОПРЕМАЈУ ПО...

Извозне пошиљке које се у Републику Турску отпремају по ТИР карнету, почев од 25. 4. 2017. године при улазу у ту земљу биће повргнуте...

КОРИШЋЕЊЕ РАЧУНА У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ У ЦАРИНСКОМ ПОСТУПКУ

Развој информационих технологија је омогућио електронско пословање, па компаније из држава у којима се царински поступак у потпуности одвија у беспапирном режиму, често ради...