Naslovna Porezi Stranica 19

Porezi

Pratimo i objašnjavamo primenu svih poreskih propisa – PDV, akcize i poreski postupak, ali i primenu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih i drugih lica, kao i poreske obaveze po osnovu pokretne i nepokretne imovine, kapitala i sl. Nećemo zaboraviti ni primenu propisa o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

Uloga mišljenja Ministarstva finansija u poreskom sistemu Republike Srbije

Imajući u vidu veliki značaj koji mišljenja Ministarstva finansija imaju u poreskom sistemu Republike Srbije, u ovom tekstu nastojaćemo da ukažemo na pravnu prirodu...

PDV tretman prefakturisanih troškova

Kako bi se izbegle nepravilnosti i pogrešno postupanje poreskih obveznika u slučaju prefakturisanja troškova, neophodno je s dužnom pažnjom ustanoviti da li se prefakturisani...

Poreski tretman donatorstva i sponzorstva u Srbiji

Donacija i sponzorstvo nisu istovetni pojmovi. Donacija se daje bez naknade i protivusluge, a može biti pružena u novcu, stvarima ili uslugama. S druge...

Prestanak poreske obaveze

Kao što ćemo videti u tekstu koji sledi, slučajevi prestanka poreske obaveze otpisom poreskog duga vrlo su retki i dati su na nivou zakonskog...

Poreski aspekti davanja nepokretnosti u zakup

Zanimljivo je da se zakup nepokretnosti istovremeno može posmatrati i kao promet dobara, ali i kao promet usluga. Predmet analize ovog teksta biće slučajevi...

Reeksport

Pre upuštanja u posao reeksporta, neophodno je odabrati onaj oblik koji je najisplativi, te dobrom organizacijom posla omogućiti njegovo pravilno sprovođenje Usled transparentnosti ponude i...

Primena propisa o porezu na dodatu vrednost u građevinskoj delatnosti

Kako je građevinarstvo složena privredna delatnost koja obuhvata izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju objekata, kao i druge različite građevinske usluge, u praksi se...

Šta to muči… obveznike poreza na dobit pravnih lica i obveznike poreza na imovinu?

Budući da se u praksi prilikom tumačenja i primene propisa koji regulišu porez na dobit pravnih lica i poreze na imovinu javljaju brojne nedoumice...

Razlike u tretmanu finansijskog i operativnog lizinga iz perspektive Zakona o porezu na dodatu...

Iako na prvi pogled deluje jednostavno ustanoviti u kom slučaju postoji promet dobara (finansijski lizing), a u kom slučaju promet usluga (operativni lizing), ipak...

Šta to muči… učesnike u carinskom postupku?

Početak obavezne primene Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema na strani uvoznika, izvoznika, carinskih posrednika, vozara i skladištara otvara nove dileme o načinu dalje organizacije dosadašnjeg načina...

Transferne cene za neupućene

Izmenjene i dopunjene odredbe Zakona o porezu na dobit pravnih lica u oblasti oporezivanja transakcija među povezanim licima – transferne cene, na snazi su...

Kako jednostavnije, jeftinije i brže izvoziti robu koristeći poštanski saobraćaj?

Poslovna zajednica dugo je ukazivala na potrebu da se po ugledu na druge zemlje i u Republici Srbiji omogući jednostavniji izvoz robe niske vrednosti...