Члан 6. Царинског закона („Сл. гласник РС”, бр. 18/2010, 111/2012, 29/2015 и 108/2016) прописује да свако лице може да, под условима предвиђеним чланом 89. ст. 2. и 3. овог закона, именује свог заступника за предузимање свих или само неких радњи у поступку који води царински орган. Сходно члану 89. Царинског закона, у случајевима када прихватање декларације намеће посебне обавезе за одређено лице, декларацију мора да поднесе то лице или друго лице у његово име и за његов рачун. Лице које жели да обави увоз или извоз робе самостално, мора да познаје царинске прописе и царинске процедуре, а у неким случајевима мора да поседује и потребне лиценце, обезбеђење за плаћање царинског дуга, одговарајућу ИТ опрему и софтвер. Физичка лица по правилу не поседују потребно знање и банкарске гаранције, док већина правних лица нема запослено лице које је обучено и овлашћено за подношење царинских декларација и спровођење потребних царинских процедура. Стога увозници и извозници најчешће ангажују заступнике који уместо њих предузимају потребне радње у поступку који води царински орган. Према Царинском закону заступање може бити: 1) непосредно, ако заступник иступа у име и за рачун другог лица; 2) посредно, ако заступник иступа у своје име, а за рачун другог лица. Посредно заступање у царинском поступку, у смислу члана 6. Царинског закона, може да обавља правно лице: 1) које има регистровано седиште на царинском подручју Републике Србије, 2) које је регистровано за послове међународне шпедиције, 3) које има најмање једног запосленог са дозволом за царинско заступање. Управа царина издаје и одузима дозволе за заступање у царинском поступку, а заступник може да поступа само на основу уредног пуномоћја и у складу с њим. Сходно члану 6. став 5. Царинског закона, заступник пред царинским органом мора да се изјасни које лице заступа и да ли је заступање непосредно или посредно, а на захтев царинског органа


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In