Уводне напомене Новоусвојене измене и допуне Закона о девизном пословању ступиле су на снагу 28. априла 2018. године, а неколико чланова примењиваће се од 1. јануара 2019. године, на које ће у наставку бити посебно указано. Измене Закона о девизном пословању донете су у циљу: 1)  усклађивања  прописа Републике Србије са прописима Европске уније, пре свега са Споразумом о стабилизацији и придруживању између Европске заједнице и њихових  држава чланица, с једне стране, и Републике Србије, с друге стране („Сл. гласник  РС – Међународни уговори”, бр. 83/08, 11/13 и 12 /14), који је ступио на снагу 1. септембра 2013. године, при чему се усклађивање односи на обавезу да се у року од 4 године осигура слободно кретање капитала у делу портфолио инвестиција и финансијских зајмова и кредити са роком доспећа краћим од годину дана (куповина и продаја  краткорочних хартија од вредности и одобравање и узимање зајмова и кредита са роком отплате краћим од годину дана); 2) усклађивања са међународним стандардима у области спречавања и откривања прања новца и финансирања тероризма, пре свега са препорукама ФАТФ – Међународне организације која се  бори против прања новца и финансирања тероризма (прописивањем ограничења у погледу обављања мењачких послова за правна и физичка лица која су осуђивана за одређена кривична дела); 3) прецизнијег регулисања услова под којима може да се врши уступање дуговања, односно преузимање дуговања и плаћање односно наплата од другог нерезидента тако што се захтева сагласност повериоца за такве правне послове; 4) преношења овлашћења за уређивање мењачких послова са Пореске управе на Народну банку Србије и преношења овлашћења за контролу мењачких послова и девизног пословања за све субјекте на Народну банку Србије од 1. јануара 2019. године; 5) даље либерализације девизног пословања кроз омогућавање и правним лицима да платни промет са иностранством обављају преко платних институција и организација ПТТ саобраћаја, као и кроз проширивање


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In