Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, broj 86/19), koji je stupio na snagu 14. decembra 2019. godine, izvršene su izmene i dopune u delu koji se odnosi na paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti. Odredbe ovog zakona kojima se uređuje paušalno oporezivanje primenjivaće se za utvrđivanje poreza na paušalno utvrđen prihod počev od 2020. godine. View Fullscreen ČLANAK POČINJE NIŽE NA STRANI Biljana Baucal Rajić, samostalni savetnik u Odseku za porez na dohodak građana i doprinose za socijalno osiguranje Ministarstva finansija Izmene u paušalnom oporezivanju preduzetnika Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, broj 86/19), koji je stupio na snagu 14. decembra 2019. godine, izvršene su izmene i dopune u delu koji se odnosi na paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti. Odredbe ovog zakona kojima se uređuje paušalno oporezivanje primenjivaće se za utvrđivanje poreza na paušalno utvrđen prihod počev od 2020. godine. 1 Na U vezi sa paušalnim oporezivanjem prihoda po osnovu obavljanja samostalne delatnosti predložene su izmene u čl. 40, 41, 42. i 94. Zakona o porezuna dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/01… i86/19 – dalje: Zakon). 1.1 D MART 2020. ● ZARADE Prema članu 40. stav 2. tačka 1) Zakona, pravo na paušalno oporezivanje ne može da se prizna obvezniku koji obavlja delatnost iz oblasti reklamiranja i istraživanja tržišta. F Ovom izmenom pravo na paušalno oporezivanje priznaje se obvezniku koji obavlja delatnost iz oblasti računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova, kao i poslova poreskog savetovanja. Prema tome, obveznici koji obavljaju navedene delatnosti dobiće POSLOVNI SAVETNIK 79 80 ZARADE mogućnost da se opredele za paušalno oporezivanje. Izmenama i dopunama Zakona propisano je da će se ova odredba primenjivati za utvrđivanje poreza na paušalno utvrđeni prihod počev za 2020. godinu. To znači da će obveznici koji započnu sa obavljanjem delatnosti iz oblasti računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova i poslova poreskog savetovanja u 2020. godini (uz ispunjenje ostalih uslova) moći da ostvare pravo na paušalno oporezivanje. Međutim, postojeći obveznici koji obavljaju ove delatnosti pravo na paušalno oporezivanje moći će da ostvare tek počev od 2021. godine, ukoliko do 31. oktobra 2020. godine podnesu zahtev za paušalno oporezivanje (novi rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje propisan je izmenama i dopunama Zakona, umesto 30. novem- bra koji je važio do izmena i dopuna Zakona). Pored ove izmene, u članu 40. stav
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In