Уводне напомене Комисиона продаја је начин продаје у којем учествују комисионар, с једне, и његов комитент, с друге стране. Комисионар је посредник који ради у своје име, али за рачун комитента, који је или произвођач или власник робе. Накнада комисионару је провизија од продате робе у складу са уговором о комисионој продаји. За сваки комисиони посао склапа се уговор на основу ког комисионар добиjа налог за продају одређене робе, односно упуте императивне или индикативне природе. Комисионе услуге у контексту законске регулативе Комисиону продају, односно комисионе услуге у контексту законске регулативе треба посматрати кроз више закона и подзаконских аката, и то кроз: – Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ”, број 29/78, 39/85, 57/89, и „Сл. лист СРЈ”, бр. 31/93); – Уредбу о класификацији делатности („Сл. гласник РС”, број 54/2010); – Закон о трговини („Сл. гласник РС”, број 53/2010, 10/2013 и 44/2018); – Правилник о минималним техничким условима за обављање промета робе и вршењу услуга у промету робе („Сл. гласник РС”, бр. 47/96, 22/97, 6/99, 99/05, 100/07, 98/09 и 62/11); – Правилник о евиденцији промета („Сл. гласник РС”, бр. 99/2015); – Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004, … и 30/2018). С обзиром на то да се овде разматрају комисионе услуге које могу да пружају и корисници јавних средстава поред своје редовне делатности, такође треба имати у виду и одредбе Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/2009… 113/2017), као и његове подзаконске акте, попут Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Сл. гласник РС”, бр. 16/2016… и 36/2018). Закон о облигационим односима Чланом 771. Закона о облигационим односима прописано је да се уговором о комисиону обавезује комисионар да за накнаду (провизију), у своје име и за рачун комитента, обави један или више послова које му поверава комитент. Комисионар има право на


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In