Уводне напомене

Комисиона продаја је начин продаје у којем учествују комисионар, с једне, и његов комитент, с друге стране. Комисионар је посредник који ради у своје име, али за рачун комитента, који је или произвођач или власник робе. Накнада комисионару је провизија од продате робе у складу са уговором о комисионој продаји. За сваки комисиони посао склапа се уговор на основу ког комисионар добиjа налог за продају одређене робе, односно упуте императивне или индикативне природе.

Комисионе услуге у контексту законске регулативе

Комисиону продају, односно комисионе услуге у контексту законске регулативе треба посматрати кроз више закона и подзаконских аката, и то кроз:

– Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ”, број 29/78, 39/85, 57/89, и „Сл. лист СРЈ”, бр. 31/93);

– Уредбу о класификацији делатности („Сл. гласник РС”, број 54/2010);

– Закон о трговини („Сл. гласник РС”, број 53/2010, 10/2013 и 44/2018);

– Правилник о минималним техничким условима за обављање промета робе и вршењу услуга у промету робе („Сл. гласник РС”, бр. 47/96, 22/97, 6/99, 99/05, 100/07, 98/09 и 62/11);

– Правилник о евиденцији промета („Сл. гласник РС”, бр. 99/2015);

– Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004, … и 30/2018).

С обзиром на то да се овде разматрају комисионе услуге које могу да пружају и корисници јавних средстава поред своје редовне делатности, такође треба имати у виду и одредбе Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/2009… 113/2017), као и његове подзаконске акте, попут Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Сл. гласник РС”, бр. 16/2016… и 36/2018).

Закон о облигационим односима

Чланом 771. Закона о облигационим односима прописано је да се уговором о комисиону обавезује комисионар да за накнаду (провизију), у своје име и за рачун комитента, обави један или више послова које му поверава комитент. Комисионар има право на накнаду и када накнада није уговорена. На уговор


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме