Uvodne napomene Komisiona prodaja je način prodaje u kojem učestvuju komisionar, s jedne, i njegov komitent, s druge strane. Komisionar je posrednik koji radi u svoje ime, ali za račun komitenta, koji je ili proizvođač ili vlasnik robe. Naknada komisionaru je provizija od prodate robe u skladu sa ugovorom o komisionoj prodaji. Za svaki komisioni posao sklapa se ugovor na osnovu kog komisionar dobija nalog za prodaju određene robe, odnosno upute imperativne ili indikativne prirode. Komisione usluge u kontekstu zakonske regulative Komisionu prodaju, odnosno komisione usluge u kontekstu zakonske regulative treba posmatrati kroz više zakona i podzakonskih akata, i to kroz: – Zakon o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ”, broj 29/78, 39/85, 57/89, i „Sl. list SRJ”, br. 31/93); – Uredbu o klasifikaciji delatnosti („Sl. glasnik RS”, broj 54/2010); – Zakon o trgovini („Sl. glasnik RS”, broj 53/2010, 10/2013 i 44/2018); – Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje prometa robe i vršenju usluga u prometu robe („Sl. glasnik RS”, br. 47/96, 22/97, 6/99, 99/05, 100/07, 98/09 i 62/11); – Pravilnik o evidenciji prometa („Sl. glasnik RS”, br. 99/2015); – Zakon o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, … i 30/2018). S obzirom na to da se ovde razmatraju komisione usluge koje mogu da pružaju i korisnici javnih sredstava pored svoje redovne delatnosti, takođe treba imati u vidu i odredbe Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/2009… 113/2017), kao i njegove podzakonske akte, poput Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS”, br. 16/2016… i 36/2018). Zakon o obligacionim odnosima Članom 771. Zakona o obligacionim odnosima propisano je da se ugovorom o komisionu obavezuje komisionar da za naknadu (proviziju), u svoje ime i za račun komitenta, obavi jedan ili više poslova koje mu poverava komitent. Komisionar ima pravo na naknadu i kada naknada nije ugovorena. Na ugovor o komisionu shodno se primenjuju pravila o nalogu ukoliko pravilima o komisionu nije drukčije određeno. Pravila o nalogu, prema članu 749. Zakona o obligacionim odnosima, podrazumevaju sledeće: – Ugovorom o nalogu obavezuje se nalogoprimac (u ovom slučaju komisionar) prema nalogodavcu (ovde: komitentu) da za njegov račun preduzme određene poslove. – Istovremeno se nalogoprimac ovlašćuje da preduzme pomenute poslove. – Nalogoprimac ima pravo na naknadu za svoj trud, osim ako je drukčije ugovoreno ili proizlazi iz prirode posla. Uredba o klasifikaciji delatnosti Prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti, u Sektor G svrstana je delatnost


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In