Усклађени износи примања наведених у овом чланку објављени су у „Службеном гласнику РС” бр. 4/2019, а примењују се од 1. фебруара 2019. године. У наставку ће бити представљена ова примања и њихови нови неопорезовани износи, уз напомену да је стопа раста потрошачких цена у 2018. години износила 2,0% („Сл. гласник РС”, бр. 1/2019), као и да су за тај проценат повећани износи раније важећих пореских ослобађања. Наглашава се да се сва наведена пореска изузимања примењују од 1. фебруара 2019. године, без обзира на то на који се период односе исплате на које се ова изузимања примењују. Увод На основу члана 12а став 2. Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – УС, 93/12, 114/12 – УС, 47/13, 48/13 – исправка, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15, 113/17 и 95/2018 – у даљем тексту: Закон о порезу) Влада je објавила усклађене динарске неопорезиве износе пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. т. 9), 12), 13), 29) и 30), члана 15а ст. 2, 4. и 5, члана 18. став 1. т. 1), 2), 5), 7), 8) и 9), члана 21а став 2 и члана 85. став 1. тачка 11) Закона о порезу, годишњим индексом потрошачких цена у 2018. години. Такође, на основу члана 65а став 2. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15, 113/17 и 85/2018 – у даљем тексту: Закон о доприносима) Влада је објавила усклађени динарски износ из члана 13. став 3. Закона о доприносима, годишњим индексом потрошачких цена у 2018. години. Усклађени износи наведених примања објављени су у „Службеном гласнику РС” бр. 4/2019, а примењују се од 1. фебруара


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In