Usklađeni iznosi primanja navedenih u ovom članku objavljeni su u „Službenom glasniku RS” br. 4/2019, a primenjuju se od 1. februara 2019. godine. U nastavku će biti predstavljena ova primanja i njihovi novi neoporezovani iznosi, uz napomenu da je stopa rasta potrošačkih cena u 2018. godini iznosila 2,0% („Sl. glasnik RS”, br. 1/2019), kao i da su za taj procenat povećani iznosi ranije važećih poreskih oslobađanja. Naglašava se da se sva navedena poreska izuzimanja primenjuju od 1. februara 2019. godine, bez obzira na to na koji se period odnose isplate na koje se ova izuzimanja primenjuju. Uvod Na osnovu člana 12a stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17 i 95/2018 – u daljem tekstu: Zakon o porezu) Vlada je objavila usklađene dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. t. 9), 12), 13), 29) i 30), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. t. 1), 2), 5), 7), 8) i 9), člana 21a stav 2 i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu, godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2018. godini. Takođe, na osnovu člana 65a stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17 i 85/2018 – u daljem tekstu: Zakon o doprinosima) Vlada je objavila usklađeni dinarski iznos iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima, godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2018. godini. Usklađeni iznosi navedenih primanja objavljeni su u „Službenom glasniku RS” br. 4/2019, a primenjuju se od 1. februara 2019. godine. Izuzimanje iz dohotka za oporezivanje prema članu 9. Zakona o porezu Članom 9. Zakona o porezu predviđen je veći broj primanja na koja se ne plaća porez na dohodak građana. Odlukom Vlade utvrđene su nove neoporezive granice za sledeća primanja iz ovog člana Zakona o porezu, prikazana u tabeli 1. Tabela 1: Nove neoporezive granice za sledeća primanja iz člana 9.  Zakona o porezu Čl. 9. Vrsta isplate Neoporezovano od 1. februara 2019. Neoporezovano do 31. januara 2019. T. 9. Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, penzionisanog bivšeg zaposlenog ili člana porodice zaposlenog do 68.488 do 67.145 T. 12.


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In