Пословање привредних субјеката у условима модерног пословања подразумева све веће коришћење нематеријалне имовине. Целокупан третман поменуте имовине утолико је сложенији због њене нематеријалне природе, што потенцијално доводи до различитих недоумица у погледу њеног рачуноводственог и пореског третмана. У овом тексту понуђена су објашњења појма нематеријалне имовине и рачуноводственог обухвата најчешћих облика нематеријалне имовине, као и разјашњења одређених пореских недоумица које се јављају у вези са тим. Појам нематеријалне имовине У складу са МРС 38, нематеријална имовина представља немонетарну имовину без физичке суштине, која може да се идентификује. Таква имовина ће бити препознатљива уколико испуни један од следећа два услова: – да је таква имовина одвојива, дакле да може да се одвоји од друштва и прода, пренесе, лиценцира, изнајми или размени, било појединачно било заједно са другом препознатљивом имовином или обавезом, односно – уколико она настаје по основу уговорних или других законских права, без обзира на то да ли су та права преносива или одвојива од друштва или од других права или обавеза. У случају да одређена ставка не испуњава услове да буде класификована као нематеријална имовина, издаци који су учињени ради њеног стицања или интерног генерисања биће признати као расход периода у ком су настали. Уколико је ставка стечена у оквиру пословне комбинације, чиниће део goodwill-а признатог на датум стицања. Поред тога, често је накнадне издатке по основу нематеријалне имовине теже приписати директно одређеној нематеријалној имовини него друштву у целини. С тим у вези, само ће у ретким случајевима накнадни издаци, односно издаци настали након почетног признавања стечене нематеријалне имовине или након довршетка процеса интерног генерисања нематеријалне имовине, бити признати у књиговодственој вредности имовине. Нематеријалну имовину треба признати у пословним књигама ако, и само ако: постоји вероватноћа да ће се будуће економске користи, које могу да се припишу имовини, улити у ентитет, и ако набавна вредност имовине може поуздано да се


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In