Пословање привредних субјеката у условима модерног пословања подразумева све веће коришћење нематеријалне имовине. Целокупан третман поменуте имовине утолико је сложенији због њене нематеријалне природе, што потенцијално доводи до различитих недоумица у погледу њеног рачуноводственог и пореског третмана. У овом тексту понуђена су објашњења појма нематеријалне имовине и рачуноводственог обухвата најчешћих облика нематеријалне имовине, као и разјашњења одређених пореских недоумица које се јављају у вези са тим.

Појам нематеријалне имовине

У складу са МРС 38, нематеријална имовина представља немонетарну имовину без физичке суштине, која може да се идентификује. Таква имовина ће бити препознатљива уколико испуни један од следећа два услова:

– да је таква имовина одвојива, дакле да може да се одвоји од друштва и прода, пренесе, лиценцира, изнајми или размени, било појединачно било заједно са другом препознатљивом имовином или обавезом, односно

– уколико она настаје по основу уговорних или других законских права, без обзира на то да ли су та права преносива или одвојива од друштва или од других права или обавеза.

У случају да одређена ставка не испуњава услове да буде класификована као нематеријална имовина, издаци који су учињени ради њеног стицања или интерног генерисања биће признати као расход периода у ком су настали. Уколико је ставка стечена у оквиру пословне комбинације, чиниће део goodwill-а признатог на датум стицања.

Поред тога, често је накнадне издатке по основу нематеријалне имовине теже приписати директно одређеној нематеријалној имовини него друштву у целини. С тим у вези, само ће у ретким случајевима накнадни издаци, односно издаци настали након почетног признавања стечене нематеријалне имовине или након довршетка процеса интерног генерисања нематеријалне имовине, бити признати у књиговодственој вредности имовине.

Нематеријалну имовину треба признати у пословним књигама ако, и само ако:

  • постоји вероватноћа да ће се будуће економске користи, које могу да се припишу имовини, улити у ентитет, и
  • ако набавна вредност имовине може поуздано да се одмери.

Непризнавање нематеријалне


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме