Правни аспект расподеле добити и покриће губитка за различите правне форме привредних друштава регулисан је Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015, 44/2018 и 95/2018 – у даљем тексту: Закон) и оснивачким актима друштава.  Добит друштва утврђује се у редовним годишњим финансијским извештајима друштва, а њихово усвајање предуслов је за расподелу добити. Увод У складу са Правилником о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник РС”, бр. 95/2014 – у даљем тексту: Правилник), на рачуну 340 – Нераспоређени добитак ранијих година – исказује се кумулирани нераспоређени добитак ранијих година. Ова акумулирана нераспоређена добит исказана представља предмет расподеле у рачуноводственом смислу. То значи да је предмет расподеле добит као обрачунска категорија, која је првенствено настала као разлика између прихода и расхода остварених у претходном периоду, али која може да садржи и ефекте примене појединих Међународних рачуноводствених стандарда – МРС, односно Међународних стандарда финансијског извештавања – МСФИ (у даљем тексту: МРС/МСФИ), као и Међународног стандарда финансијског извештавања (ИФРС) за мале и средње ентитете (у даљем тексту: МСФИ за МСП). Расподела добити у акционарском друштву На основу усвојених финансијских извештаја скупштина акционара доноси одлуку о расподели добити и покрићу губитака. Добит акционарског друштва распоређује се, према члану 270. став 1. Закона, у следећем редоследу: 1) за покриће губитака пренесених из ранијих година; 2) за законске резерве, ако су оне предвиђене посебним законом. Ако након распоређивања добити у сврхе из става 1. члана 270. Закона преостане део добити, скупштина може да га расподели за следеће намене: 1) за резерве, ако их је друштво утврдило статутом (статутарне резерве); 2) за дивиденду, у складу са овим законом. Треба имати у виду и да, у складу са чланом 295. Закона, основни капитал акционарског друштва може да се повећа, између


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In