Pravni aspekt raspodele dobiti i pokriće gubitka za različite pravne forme privrednih društava regulisan je Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015, 44/2018 i 95/2018 – u daljem tekstu: Zakon) i osnivačkim aktima društava.  Dobit društva utvrđuje se u redovnim godišnjim finansijskim izveštajima društva, a njihovo usvajanje preduslov je za raspodelu dobiti. View Fullscreen 82 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net RAČUNOVODSTVO Uvod U skladu sa Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privred- na društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS”, br. 95/2014 – u daljem tekstu: Pravilnik), na računu 340 – Neraspoređeni dobitak ranijih godina – iskazuje se kumulirani neraspoređeni dobitak ranijih godina. Ova akumulirana nera- spoređena dobit iskazana predstavlja predmet raspodele u računovodstvenom smislu. To znači da je predmet raspodele dobit kao obračunska kategorija, koja je prvenstveno nasta- la kao razlika između prihoda i rashoda ostva- renih u prethodnom periodu, ali koja može da sadrži i efekte primene pojedinih Međunarod- nih računovodstvenih standarda – MRS, odnosno Međunarodnih standarda finansijskog izvešta- vanja – MSFI (u daljem tekstu: MRS/MSFI), kao i Međunarodnog standarda finansijskog izvešta- vanja (IFRS) za male i srednje entitete (u daljem tekstu: MSFI za MSP). Raspodela dobiti u akcionarskom društvu Na osnovu usvojenih finansijskih izveštaja skupština akcionara donosi odluku o raspode- li dobiti i pokriću gubitaka. Dobit akcionar- skog društva raspoređuje se, prema članu 270. stav 1. Zakona, u sledećem redosledu: 1) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih go- dina; 2) za zakonske rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom. Ako nakon raspoređivanja dobiti u svrhe iz stava 1. člana 270. Zakona preostane deo dobiti, skupština može da ga raspodeli za sledeće na- mene: 1) za rezerve, ako ih je društvo utvrdilo statu- tom (statutarne rezerve); 2) za dividendu, u skladu sa ovim zakonom. Treba imati u vidu i da, u skladu sa članom 295. Zakona, osnovni kapital akcionarskog dru- štva može da se poveća, između ostalog, i po osnovu raspodele neraspoređene dobiti i re- zervi društva raspoloživih za te namene (po- većanje iz neto imovine društva). Ova odredba znači da dobit akcionarskog društva može da se raspodeli i za povećanje kapitala akcionar- skog društva pod uslovima i na način propisan Zakonom. Prema članu 305. Zakona, neraspoređe- na dobit i rezerve društva mogu da se pretvore u osnovni kapital samo ako društvo nije iskaza- lo gubitak u finansijskim izveštajima na osno- vu kojih se donosi
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In