Pravni aspekt raspodele dobiti i pokriće gubitka za različite pravne forme privrednih društava regulisan je Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015, 44/2018 i 95/2018 – u daljem tekstu: Zakon) i osnivačkim aktima društava.  Dobit društva utvrđuje se u redovnim godišnjim finansijskim izveštajima društva, a njihovo usvajanje preduslov je za raspodelu dobiti. Uvod U skladu sa Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS”, br. 95/2014 – u daljem tekstu: Pravilnik), na računu 340 – Neraspoređeni dobitak ranijih godina – iskazuje se kumulirani neraspoređeni dobitak ranijih godina. Ova akumulirana neraspoređena dobit iskazana predstavlja predmet raspodele u računovodstvenom smislu. To znači da je predmet raspodele dobit kao obračunska kategorija, koja je prvenstveno nastala kao razlika između prihoda i rashoda ostvarenih u prethodnom periodu, ali koja može da sadrži i efekte primene pojedinih Međunarodnih računovodstvenih standarda – MRS, odnosno Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja – MSFI (u daljem tekstu: MRS/MSFI), kao i Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja (IFRS) za male i srednje entitete (u daljem tekstu: MSFI za MSP). Raspodela dobiti u akcionarskom društvu Na osnovu usvojenih finansijskih izveštaja skupština akcionara donosi odluku o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka. Dobit akcionarskog društva raspoređuje se, prema članu 270. stav 1. Zakona, u sledećem redosledu: 1) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina; 2) za zakonske rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom. Ako nakon raspoređivanja dobiti u svrhe iz stava 1. člana 270. Zakona preostane deo dobiti, skupština može da ga raspodeli za sledeće namene: 1) za rezerve, ako ih je društvo utvrdilo statutom (statutarne rezerve); 2) za dividendu, u skladu sa ovim zakonom. Treba imati u vidu i da, u skladu sa članom 295. Zakona, osnovni kapital akcionarskog društva može da se poveća, između ostalog, i po osnovu raspodele neraspoređene dobiti i rezervi društva raspoloživih za te namene (povećanje iz neto imovine društva). Ova odredba znači da dobit akcionarskog društva može da se raspodeli i za povećanje kapitala akcionarskog društva pod uslovima i na način propisan Zakonom. Prema članu 305. Zakona, neraspoređena dobit i rezerve društva mogu da se pretvore u osnovni kapital samo ako društvo nije iskazalo gubitak u finansijskim izveštajima na osnovu kojih se donosi odluka o povećanju osnovnog kapitala. Primer: Raspodela dobiti za povećanje kapitala i rezerve Akcionarsko društvo je na sednici skupštine akcionara donelo odluku da se neraspoređena dobit ranijih


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In