Dostavljanje konsolidovanih poreskih izveštaja je zakonska mogućnost data kompanijama koje imaju povezana lica. Poresko konsolidovanje je pravo, a ne obaveza firmi, za razliku od obaveznog sastavljanja i dostavljanja finansijskih konsolidovanih izveštaja, definisanih Zakonom o računovodstvu. Uslovi za konsolidovanje poreskih izveštaja kompanija propisani su Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, tačnije u članovima od 55. do 57. Sva povezana preduzeća za koja je odobreno poresko konsolidovanje podnose svoje pojedinačne poreske bilanse (obrazac PB 1), poreske prijave (obrazac PDP) i ostale obrasce za obračun poreza na dobit. Matično preduzeće podnosi i Konsolidovani poreski bilans. Uvod Povezana pravna lica koja u okviru svog sistema imaju pravna lica koja ostvaruju oporezivu dobit, ali i pravna lica koja ostvaruju gubitak, sve češće podnose zahtev nadležnom poreskom organu za poresko konsolidovanje, jer to može da im omogući manju poresku obavezu zbog međusobnog prebijanja dobitaka i gubitaka na nivou grupe lica koja su u poreskoj konsolidaciji. Poresko konsolidovanje samo je mogućnost, a ne i obaveza i nije u korelaciji sa finansijskim konsolidovanjem, tj. ako se obveznici odluče na poresko konsolidovanje, nemaju obavezu da za te potrebe sačinjavaju Konsolidovani finansijski izveštaj i obratno, jer poreska konsolidacija ne zavisi od toga. Konsolidovanje finansijskih izveštaja uređeno je Zakonom o računovodstvu  i međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI 10 Konsolidovani finansijski izveštaji). Konsolidovanje finansijskih izveštaja predstavlja obavezu  matičnog pravnog  lica. Konsolidovani finansijski izveštaji dostavljaju se Agenciji za privredne registre (i to za sva povezana lica, bez obzira na to da li su rezidenti ili se nalaze u inostranstvu), dok se Konsolidovani poreski izveštaj dostavlja Poreskoj upravi. Ipak, poresko konsolidovanje ima i neke nedostatke – obavezan rok primene, odnosno plaćanje dugovanog poreza u slučaju prekida konsolidacije pre isteka tog roka, kao i nemogućnost umanjenja oporezive dobiti člana grupe pravnih lica koja su u poreskoj konsolidaciji, koja se iskazuje u poreskom bilansu na obrascu KPB (ne može se umanjiti za iznos gubitka iz poreskog bilansa prethodnih godina). Mogućnost i uslovi za poresko konsolidovanje grupe povezanih pravnih lica propisani su odredbama članova 55–57. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017 i 95/2018 – u daljem tekstu: Zakon). Član 55. Matično pravno lice i zavisna pravna lica, u smislu ovog zakona, čine grupu povezanih pravnih lica ako među njima postoji neposredna ili posredna kontrola nad najmanje 75%
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In