Члан 47а Царинског закона („Сл. гласник РС”, бр. 18/2010, 111/2012, 29/2015 и 108/2016 – у даљем тексту: ЦЗ) прописује: „Царинска вредност носача података који садрже податке или програмска упутства за употребу опреме за обраду података (у даљем тексту: програмска подршка) не обухвата цену или вредност програмске подршке, ако је та вредност или цена исказана одвојено од вредности носача података. Носачем података из става 1. овог члана не сматрају се интегрисана кола, полупроводници и слични уређаји или производи који садрже таква кола или уређаје. Програмском подршком из става 1. овог члана не сматрају се звучни, кинематографски или видео снимци или упутства.” Растућа потреба за рачунарском опремом и одговарајућим софтвером условила је и повећање обима међународне размене ових добара. У пракси се различито тумачио чл. 47а ЦЗ-а у делу који се односи на то шта се све може сматрати опремом за обраду података и носачем података, као и када се може сматрати да је вредност програмске подршке посебно исказана од вредности носача података. Ради отклањања наведених недоумица Управа царина је дала појашњење у свом акту број 148-II-483-11-6/2017 од 26. 12. 2017. године. У наведеном акту се тумачење појма „опрема за обраду података” везује за тумачење појма „машине за аутоматску обраду података” из тарифног броја 8471, које је дато у номенклатури Царинске тарифе као припадајућем делу Закона о Царинској тарифи („Сл. гласник РС”, бр. 62/2005, 61/2007 и 5/2009), по којој се под овим појмом подразумевају машине које могу да: (1) меморишу програм или програме обраде или бар податке који су одмах потребни за извршење програма; (2) слободно се програмирају у складу са потребама корисника; (3) изводе аритметичке операције које је специфицирао корисник и (4) извршавају, без људске интервенције, програм обраде који од њих захтева да модификују ток извођења обраде доношењем логичких одлука у току трајања процеса обраде. Машине за аутоматску обраду података могу


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In