Shodno članu 8. Uredbe o budžetskom računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 125/2003 i 12/2006, u daljem tekstu: Uredba) propisana je obaveza tromesečnog sastavljanja i dostavljanja periodičnog izveštaja o izvršenju budžeta, odnosno finansijskog plana (dalje: periodični izveštaj), kao i konsolidacija podataka iz tih izveštaja. Obaveza sastavljanja i dostavljanja periodičnih izveštaja odnosi se na: – direktne i indirektne korisnike budžeta Republike Srbije; – direktne i indirektne korisnike budžeta teritorijalnih autonomija i lokalnih samouprava; – Republički fond za zdravstveno osiguranje (dalje: RFZO) i njegove korisnike; i – organizacije obaveznog socijalnog osiguranja (dalje: OOSO). Sastavljanje i dostavljanje periodičnih izveštaja vrši se u cilju planiranja i kontrole izvršenja budžeta, odnosno finansijskog plana za posmatrani period. Rokovi za dostavljanje periodičnih izveštaja Pomenuti član 8. Uredbe propisao je i rokove do kojih se moraju sastaviti i dostaviti periodični izveštaji o izvršenju budžeta odnosno finansijskog plana. Krajnji rokovi i lica kojima se dostavljaju periodični izveštaji prema vrstama obveznika dati su u tabelarnom pregledu koji sledi. Obveznik sastavljanja izveštaja Lice kome se dostavlja izveštaj Rok u 2017. Indirektni KBS direktnom KBS, u čijoj su nadležnosti do 10. januara Korisnici sredstava RFZO-a RFZO Direktni KBS budžeta RS koji u svojoj nadležnosti nemaju indirektne korisnike Upravi za trezor do 20. januara Direktni KBS budžeta RS koji u svojoj nadležnosti imaju indirektne korisnike (konsolidovani) OOSO RFZO (konsolidovani) Direktni KBS budžeta lokalne vlasti organu nadležnom za poslove finansija   Sastavljanje i podnošenje periodičnih izveštaja Podzakonski akt Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, broj 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon i 103/2015) koji propisuje sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja je Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova („Sl. glasnik RS”, br. 18/2015 – u daljem tekstu: Pravilnik o finansijskim izveštajima). Njime je propisan način pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, organizacija za obavezno socijalno osiguranje i njihovih korisnika, budžetskih fondova Republike Srbije i lokalne vlasti, kao i sadržina obrazaca za finansijske izveštaje, u koje spadaju i periodični finansijski izveštaji. 2.1. Obrasci periodičnih izveštaja U skladu sa odredbom člana 5. stav 2. Pravilnika o finansijskim izveštajima, korisnici budžetskih sredstava i korisnici sredstava OOSO dostavljaju periodične izveštaje na Obrascu 5 – Izveštaj o izvršenju budžeta. Odredbom stava 3. člana 5. pomenutog pravilnika, direktni korisnici budžetskih sredstava koji u svojoj nadležnosti imaju indirektne korisnike i RFZO
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In