Napomene uz finansijske izveštaje sastavni su deo obaveznog seta finansijskih izveštaja za pravna lica koja su obveznici sastavljanja kompletnog seta finansijskih izveštaja. U članku je prikazan obavezan obim obelodanjivanja u Napomenama, a dat je primer modela za sastavljanje napomena u skladu sa MSFI za MSP. View Fullscreen JANUAR 2020. ● POSLOVNI SAVETNIK 85 RAČUNOVODSTVO Redakcija Sastavljanje Napomena uz finansijske izveštaje za 2018. godinu Napomene uz finansijske izveštaje sastavni su deo obaveznog seta finansijskih izveštaja za pravna lica koja su obveznici sastavljanja kompletnog seta finansijskih izveštaja. U članku je prikazan obavezan obim obelodanjivanja u Napomenama, a dat je primer modela za sastavljanje napomena u skladu sa MSFI za MSP. Uvod MRS 1 – Prezentacija finansijskih izveštaja i odeljak 8 – Napomene Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za male i srednje entitete sadrže opšte zahteve u vezi sa struk- turom i sadržajem Napomena. Pojedinačni zahtevi za obelodanjivanjem u Napomenama sadržani su u svakom pojedinačnom MRS/MSFI, odnosno MSFI za MSP, koji imaju svoje posebne zahteve u vezi sa podacima i informacijama koje je neophodno obelodaniti u Napomenama. Opšti zahtevi i smernice, u skladu sa MRS 1 i odeljkom 8 MSFI za MSP, u vezi sa sastavljanjem i obelodanjivanjem u Napomenama regulišu sle- deće: XXstrukturu Napomena, XXobelodanjivanje računovodstvenih politika, XXobelodanjivanje osnovnih izvora neizvesno- sti konkretnih procena, XXobelodanjivanja u vezi sa kapitalom i XXostala obelodanjivanja. Takođe, član 18. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 62/2013 i 30/2018 – dalje: Zakon) sadrži jedan zahtev za obelodanjiva- njem u Napomenama uz finansijske izveštaje koji glasi da su pravna lica koja sastavljaju Napomene uz finansijske izveštaje dužna da u tom izveštaju obelodane neusaglašena potraživanja i obaveze u ukupnom iznosu. Za nepoštovanje navedene odredbe Zakonom su predviđene i kaznene odredbe za privredni prestup. Obveznici sastavljanja Napomena Sastavljanje kompletnog seta finansijskih izveštaja, uključujući i Napomene, u skladu sa odredbama Zakona obavezno je za: XXpravna lica koja su obveznici primene MRS/ MSFI i MSFI za MSP; XXmala, srednja i velika druga pravna lica (pravna lica čije se poslovanje delom finansi- ra iz javnih prihoda ili drugih namenskih izvo- ra, a delom ili u celini po osnovu učlanjenja, i koja se ne osnivaju radi sticanja dobiti – poli- tičke organizacije, sindikalne organizacije sa svojstvom pravnog lica, fondacije i zadužbine, udruženja, komore, crkve i verske zajednice u delu obavljanja privredne ili druge delatno- sti u skladu sa propisima kojima je uređeno obavljanje tih delatnosti, kao i druge organizacije organizovane po osnovu učlanjenja); XXmatična
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In