NOVO – Prestanak radnog odnosa i ostvarivanje prava na novčanu naknadu u Nacionalnoj službi...

Poslednjim izmenama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (objavljenim u „Službenom glasniku RS” br. 113/2017 od 17. 12. 2017) bitnije je promenjen...

NOVO – Fiskalni efekti novog zapošljavanja kod novoosnovanih pravnih lica od 1. oktobra 2018....

Osnovna zakonska rešenja Prema istovetnim odredbama: - člana 21đ stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/2001… i 113/2017 – u...

NOVO – Minimalna zarada za 2019. godinu utvrđuje se prema novoj minimalnoj ceni rada...

Vlada Republike Srbije donela je Odluku o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2019. godine („Sl. glasnik RS” 69/2018 od 14. 9. 2018),...

NOVO – Slabosti i preporuke u vezi sa izdavanjem naloga za službeni put u...

Uvodne napomene Shodno odredbama člana 2. Zakona o državnim službenicima („Sl. glasnik RS”, br. 79/2005 i 94/2017 – u daljem tekstu: Zakon): 1) državni službenik je...

NOVO – Računovodstveno evidentiranje kratkoročnih finansijskih i robnih zajmova između pravnih lica

Pojam zajma, odnosno pozajmice između pravnih lica, kao i obaveze zajmodavca i zajmoprimca, regulisani su čl. od 557. do 566. Zakona o obligacionim odnosima...

NOVO – Dodatne uplate osnivača koje ne povećavaju osnovni kapital

Dodatne uplate su jedan od mogućih načina finansiranja društva od strane članova odnosno osnivača, pored zajmova i dokapitalizacije povećanjem osnivačkog uloga. Računovodstveni aspekt instituta...

NOVO – Poreska olakšica prilikom naknade troškova dolaska na posao i njeno korišćenje

Zakonom o radu utvrđeno je pravo zaposlenog na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada, kao i minimum koji poslodavac mora da obezbedi...

NOVO – Isplata i oporezivanje novčanih pomoći, nagrada i drugih isplata licima koja nisu...

Inoviranim odredbama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 25/2001… i 113/2017 – u daljem tekstu: Zakon) poslodavci su dobili mogućnost...

NOVO – Rentiranje privremeno uvezene strane robe na teritoriji Republike Srbije

Carinski organ, shodno čl. 164. Carinskog zakona („Sl. glasnik RS”, br. 18/2010, 111/2012, 29/2015, 108/2016 i 13/2017), može da odobri privremeni uvoz strane robe...

NOVO – Korišćenje uverenja EUR.1 koje je elektronski izdato od strane turske carinske administracije

Turska carinska administracija je počev od 28. maja 2018. godine ustanovila praksu elektronskog izdavanja uverenja o kretanju robe EUR.1, koje pri uvozu robe u...

NOVO – Izmena poreske osnovice u sistemu PDV-a za oporeziv promet i iskazivanje...

  1. Opšte o naknadnoj izmeni poreske osnovice Poreska osnovica prilikom prometa dobara i usluga, prema odredbi člana 17. stav 1. Zakona o porezu na dodatu...

NOVO – Računovodstveni aspekt evidentiranja faktura koje se registruju u Centralnom registru faktura i...

Uvodne napomene Poslednje izmene i dopune Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama  („Sl. glasnik RS”, br. 113/2017), koji je stupio na snagu...

Obavezno prijavljivanje skladišnog i poslovnog prostora Poreskoj upravi (od 27. avgusta 2018. godine)

Od 27.08.2018. godine, svi poreski obveznici imaju obavezu da Poreskoj upravi prijave podatke: 1) o svim poslovnim prostorijama u kojima skladište, odnosno smeštaju dobra, i 2)...

Preporuke interne revizije u sistemu javnih nabavki kod korisnika javnih sredstava

Uvod Interna finansijska kontrola u javnom sektoru predstavlja sveobuhvatan i inovativan pristup upravljanju u javnom sektoru, koji podrazumeva kombinaciju instrumenata za efikasno i efektivno upravljanje...

Normativno-računovodstveni aspekt zaduživanja lokalnih samouprava emitovanjem municipalnih obveznica

Uvodne napomene   Uopšteno govoreći, zaduživanje predstavlja posledicu nedostatka novčanih sredstava radi servisiranja dospelih obaveza iz tekućeg poslovanja ili pak finansiranja kapitalnih ulaganja iz dugoročnih tuđih...

Specifičnosti oporezivanja prihoda od samostalne delatnosti

Oporezivanje prihoda od samostalne delatnosti uređeno je Zakonom o porezu na dohodak građana (u daljem tekstu: ZPDG). Naime, u skladu sa odredbama člana 31....

Način iskazivanja avansa u obrascu POPDV

Način iskazivanja podataka u obrascu POPDV jeste tema o kojoj se više puta pisalo, ali je i dalje vrlo aktuelna, imajući u vidu da...

Novine u poreskim podzakonskim aktima

Tokom meseca jula i avgusta objavljeno je nekoliko podzakonskih poreskih akata kojima su izvršene izmene i dopune postojećih, ali je donet i jedan nov....

Izbegavanje dvostrukog oporezivanja naknada direktora

Shodno članu 16. (ili numeracijski nekom drugom, ali suštinski istom članu) ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja zaključenog sa drugim državama, kao i rešenja sadržanog...

Poreski podsticaj iz člana 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Poreski podsticaji, kao jedan važan segment poreskih propisa, podstiču ulaganja u privredu, kao i njenu modernizaciju. U Zakonu o porezu na dobit pravnih lica...