РАД СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ КОД ЈЕДНОГ ИЛИ КОД ВИШЕ ПОСЛОДАВАЦА И ОБРАЧУН ПОРЕСКИХ...

Одредбама члана 40. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014...

УЗИМАЊЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ ИМОВИНЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА И ПРЕДУЗЕТНИКА

Различит правни субјективитет привредног друштва и предузетника одражава се и на порески аспект узимања из пословне имовине од стране оснивача. Привредно друштво је правно лице...

КОРИШЋЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ОДМОРА ЗА 2017. ГОДИНУ И ОБРАЧУН ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ГОДИШЊЕГ ОДМОРА

Уводне напомене Право на годишњи одмор је једно од најважнијих права запослених, али уједно и једно од права ког се запослени не може одрећи, нити...

ПРИМЕНА СРАЗМЕРНЕ НАЈНИЖЕ ОСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУН ДОПРИНОСА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

Према члану 39. став 1. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004 … и 112/2015 – у даљем тексту:...

УКЉУЧИВАЊЕ ЗАВИСНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА ИЗ ИНОСТРАНСТВА У КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

Када се финансијски извештаји зависних правних лица приказују у валути која је различита од извештајне валуте матичног правног лица, неопходан услов за консолидовање је...

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ О ПРИМЕНИ ЧЛАНА 12. ЗАКОНА О ПДВ-у

Питање: Обвезнику који је корисник слободне зоне, изнајмљена је опрема. Да ли се давање у закуп опреме кориснику слободне зоне може сматрати услугом која...

ПРИМЕНА ПДВ-а НА ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА КОЈИ СЕ ВРШИ У ОКВИРУ ДЕЛАТНОСТИ ОБРАЗОВАЊА...

Образовање са аспекта примене Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 –...

ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ИМОВИНЕ КАО НЕ/ПРИЗНАТ РАСХОД У ПОРЕСКОМ БИЛАНСУ

Начин утврђивања опорезиве добити код правних лица која састaвљају ПБ 1, детаљно је обрађен у броју 3/17 часописа, уз најаву да ћемо у наредним...

ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА НА ОСНОВУ ПЛАТНИХ ТРАНСАКЦИЈА ИЗМЕЂУ ПРУЖАОЦА И КОРИСНИКА ПЛАТНИХ УСЛУГА

Уводне напомене Доношењем Закона о платним услугама („Сл. гласник РС”, бр. 139/2014 – у даљем тексту: Закон), који је у примени од 1. октобра 2015....

ИЗБЕГАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА КАМАТЕ

Уводне напомене Генерално посматрано, под каматом се подразумева накнада за позајмљени новац (капитал) и она (као и дивиденда) спада у категорију прихода од покретног капитала...