НОВО – Престанак радног односа и остваривање права на новчану накнаду у Националној служби...

Последњим изменама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (објављеним у „Службеном гласнику РС” бр. 113/2017 од 17. 12. 2017) битније је промењен...

НОВО – Фискални ефекти новог запошљавања код новооснованих правних лица од 1. октобра 2018....

Основна законска решења Према истоветним одредбама: - члана 21ђ став 1. Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/2001… и 113/2017 – у...

НОВО – Минимална зарада за 2019. годину утврђује се према новој минималној цени рада...

Влада Републике Србије донела је Одлуку о висини минималне цене рада за период јануар–децембар 2019. године („Сл. гласник РС” 69/2018 од 14. 9. 2018),...

НОВО – Слабости и препоруке у вези са издавањем налога за службени пут у...

Уводне напомене Сходно одредбама члана 2. Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС”, бр. 79/2005 и 94/2017 – у даљем тексту: Закон): 1) државни службеник је...

НОВО – Рачуноводствено евидентирање краткорочних финансијских и робних зајмова између правних лица

Појам зајма, односно позајмице између правних лица, као и обавезе зајмодавца и зајмопримца, регулисани су чл. од 557. до 566. Закона о облигационим односима...

НОВО – Додатне уплате оснивача које не повећавају основни капитал

Додатне уплате су један од могућих начина финансирања друштва од стране чланова односно оснивача, поред зајмова и докапитализације повећањем оснивачког улога. Рачуноводствени аспект института...

НОВО – Пореска олакшица приликом накнаде трошкова доласка на посао и њено коришћење

Законом о раду утврђено је право запосленог на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада, као и минимум који послодавац мора да обезбеди...

НОВО – Исплата и опорезивање новчаних помоћи, награда и других исплата лицима која нису...

Иновираним одредбама Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 25/2001… и 113/2017 – у даљем тексту: Закон) послодавци су добили могућност...

НОВО – Рентирање привремено увезене стране робе на територији Републике Србије

Царински орган, сходно чл. 164. Царинског закона („Сл. гласник РС”, бр. 18/2010, 111/2012, 29/2015, 108/2016 и 13/2017), може да одобри привремени увоз стране робе...

НОВО – Коришћење уверења ЕУР.1 које је електронски издато од стране турске царинске администрације

Турска царинска администрација је почев од 28. маја 2018. године установила праксу електронског издавања уверења о кретању робе ЕУР.1, које при увозу робе у...

НОВО – Измена пореске основице у систему ПДВ-а за опорезив промет и исказивање...

  1. Опште о накнадној измени пореске основице Пореска основица приликом промета добара и услуга, према одредби члана 17. став 1. Закона о порезу на додату...

НОВО – Рачуноводствени аспект евидентирања фактура које се региструју у Централном регистру фактура и...

Уводне напомене Последње измене и допуне Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама  („Сл. гласник РС”, бр. 113/2017), који је ступио на снагу...

Обавезно пријављивање складишног и пословног простора Пореској управи (од 27. августа 2018. године)

Од 27.08.2018. године, сви порески обвезници имају обавезу да Пореској управи пријаве податке: 1) о свим пословним просторијама у којима складиште, односно смештају добра, и 2)...

Препоруке интерне ревизије у систему јавних набавки код корисника јавних средстава

Увод Интерна финансијска контрола у јавном сектору представља свеобухватан и иновативан приступ управљању у јавном сектору, који подразумева комбинацију инструмената за ефикасно и ефективно управљање...

Нормативно-рачуноводствени аспект задуживања локалних самоуправа емитовањем муниципалних обвезница

Уводне напомене   Уопштено говорећи, задуживање представља последицу недостатка новчаних средстава ради сервисирања доспелих обавеза из текућег пословања или пак финансирања капиталних улагања из дугорочних туђих...

Специфичности опорезивања прихода од самосталне делатности

Опорезивање прихода од самосталне делатности уређено је Законом о порезу на доходак грађана (у даљем тексту: ЗПДГ). Наиме, у складу са одредбама члана 31....

Начин исказивања аванса у обрасцу ПОПДВ

Начин исказивања података у обрасцу ПОПДВ јесте тема о којој се више пута писало, али је и даље врло актуелна, имајући у виду да...

Новине у пореским подзаконским актима

Током месеца јула и августа објaвљено је неколико подзаконских пореских аката којима су извршене измене и допуне постојећих, али је донет и један нов....

Избегавање двоструког опорезивања накнада директора

Сходно члану 16. (или нумерацијски неком другом, али суштински истом члану) уговора о избегавању двоструког опорезивања закљученог са другим државама, као и решењa садржаног...

Порески подстицај из члана 50а Закона о порезу на добит правних лица

Порески подстицаји, као један важан сегмент пореских прописа, подстичу улагања у привреду, као и њену модернизацију. У Закону о порезу на добит правних лица...