НОВО – До 31. јануара 2019. порески обвезници морају издати потврду плаћеном порезу по...

У образац ППП-ПО уносе се подаци о исплаћеним приходима и плаћеном порезу по одбитку, извршеним у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године, без обзира...

НОВО – РЕГУЛАТИВА ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ У 2019. ГОДИНИ

Народна скупштина Републике Србије завршила је своју Четврту седници Другог редовног заседања 7. децембра 2018. године са преко 60 усвојених тачака дневног реда, а...

НОВО – НОВИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОБРАЧУН ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

Последње измене Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (објављене у „Службеном гласнику РС” број 95/2018 од 8. 12. 2018. године) донеле су измене...

НОВО – САСТАВЉАЊЕ ОБРАЗАЦА БИЛАНС СТАЊА И БИЛАНС УСПЕХА за 2018. годину

Биланс стања и Биланс успеха два су финансијска извештаја која састављају сва правна лица и предузетници. Увод Финансијски извештаји Биланс стања и Биланс успеха састављају...

НОВО – ОБРАЧУН РАЧУНОВОДСТВЕНЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Обрачун рачуноводствене амортизације је законом прописана обавеза свих привредних субјеката који у својим пословним књигама имају исказану нематеријалну имовину, некретнине, постројења и опрему. Рачуноводствена...

НОВО – РАЧУНОВОДСТВЕНО ЕВИДЕНТИРАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОПИСА

Извештај о извршеном попису, заједно са пописним листама и одлукама надлежног органа правног лица, односно предузетника, доставља се на књижење ради усклађивања књиговодственог стања...

НОВО – 10 КОРАКА ПРЕ САСТАВЉАЊА ЗАВРШНОГ РАЧУНА ЗА 2018. ГОДИНУ

Предуслов за састављање финансијских извештаја јесте реално вредновање имовине, обавеза, прихода и расхода предузећа, а да би се то постигло нужно је извршити низ...

НОВО – КЉУЧНЕ ИЗМЕНЕ МСФИ за МСП

– примена 31. 12. 2019, ретроактивна примена са стањем на 31. 12. 2018. дозвољена У „Службеном гласнику РС” бр. 83/2018 објављено је Решење о утврђивању...

НОВО – ПРЕЛАЗАК СА ПРОСТОГ НА ДВОЈНО КЊИГОВОДСТВО ОД 1. 1. 2019. године

Дана 18. децембра 2017. године усвојене су бројне измене Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 113/2017), који је кључни закон...

НОВО – НОВИ ЦАРИНСКИ ЗАКОН И ЗАКОН О ЦАРИНСКОЈ СЛУЖБИ

Народна скупштина Републике Србије усвојила је 7. децембра 2018. године нови Царински закон и Закон о царинској служби. Да би се избегла правна несигурност услед...

НОВО – Новости од 1. 1. 2019. године: Уговори о избегавању двоструког опорезивања

Од 1. 1. 2019. године почињу да се примењују Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Републиком Индонезијом и Уговор са Републиком Сан Марино, а...

НОВО – Уговори о избегавању двоструког опорезивања

- примена у сталним пословним јединицама -  Добит предузећа државе уговорнице опорезује се само у тој држави, осим ако предузеће обавља пословање у другој држави...

НОВО – ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О ПДВ-У КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОД 1. ЈАНУАРА 2019. ГОДИНЕ

(подсетник)  У циљу правилне примене Закона о ПДВ-у подсећамо обвезнике ПДВ-а на измене и допуне Закона о ПДВ-у извршене у 2017. и 2018. години, које...

НОВО – ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ AКЦИЗА И ПДВ-А НА РАСХОД И МАЊАК ДОБАРА УТВРЂЕН...

Прописима из области рачуноводства непосредно се уређује обавеза пописа имовине и обавеза, али се приликом вршења пописа, а нарочито приликом књижења резултата пописа морају...

НОВО – ОБАВЕЗЕ ОБВЕЗНИКА ПДВ-А НА КРАЈУ 2018. ГОДИНЕ

Истеком календарске године, а у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014...

НОВО – Неправилности уочене током буџетске инспекцијске контроле

- уговарање услуге надзора над извођењем радова, исплате накнаде за рад надзорног органа и евидентирања ових услуга у пословним књигама -   Приказане су неправилности које...

НОВО – ПРИПРЕМНЕ РАДЊЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2018. ГОДИНУ КОД КОРИСНИКА...

Предмет разматрања у наставку текста су припремне радње у вези са састављањем финансијских извештаја корисника јавних средстава који пословне књиге воде према Контном плану...

НОВО – Новине у Закону о буџетском систему

Народна скупштина Републике Србије усвојила је на својој редовној седници од 7. децембра 2018. године Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину („Сл....

НОВО – ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ

Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС”, бр. 95/2018 – у даљем тексту: ЗПППА) ступио је...

НОВО – НОВИНЕ У ЗАКОНУ О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

У оквиру активности на спровођењу мера економске реформе у складу са економском и социјалном политиком Владе, Народна скупштина Републике Србије донела је и Закон...