ПРЕГЛЕД ОСНОВИЦА ЗА ОБРАЧУН ПЛАТА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА И ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА ЗА 2018. ГОДИНУ...

Основице за обрачун и исплату плата запослених у јавном сектору у 2018. години утврђене су: 1) закључцима Владе Републике Србије (у јавним службама, МУП-у, Војсци...

НОВИ НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ ЗА ОДРЕЂЕНА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ДРУГИХ ЛИЦА – од 1. фебруара...

На основу члана 12а став 2. Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 62/06,...

ИЗМЕНА НАЗИВА И ИЗНОСА ТАКСИ ЗА УСЛУГЕ ЦАРИНСКОГ ОРГАНА – НОВО –

У „Службеном гласнику РС”, бр. 113/2017 од 17. 12. 2017. године, објављен је Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, који...

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА ЗА 2017. ГОДИНУ – НОВО –

Резултат пословања привредних друштава утврђује се после спроведених књижења свих пословних промена и обрачуна на крају пословне године. Наиме, на крају године, после књижења...

ОТВАРАЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА ЗА 2018. ГОДИНУ – НОВО –

Отварање пословних књига врши се на почетку пословне године на основу закључног биланса стања претходне године. Новооснована правна лица и предузетници отварају пословне књиге на...

ВРЕДНОВАЊЕ ПОЗИЦИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. ГОДИНУ – НОВО –

Вредновање позиција финансијских извештаја привредних друштава, задруга и предузетника за 2017. годину врши се применом: - Међународних рачуноводствених стандарда, односно Међународних стандарда финансијског извештавања (у...

ПОЈАШЊЕЊА ПОЈМОВА „ОПРЕМА ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА”, „НОСАЧ ПОДАТАКА” И „ОДВОЈЕНО ИСКАЗАНИ” ИЗ ЧЛАНА 47А...

Члан 47а Царинског закона („Сл. гласник РС”, бр. 18/2010, 111/2012, 29/2015 и 108/2016 – у даљем тексту: ЦЗ) прописује: „Царинска вредност носача података који садрже...

НОВИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОБРАЧУН ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

Последње измене Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (објављене у „Службеном гласнику РС” број 113/2017 од...

РАЧУНОВОДСТВЕНО ЕВИДЕНТИРАЊЕ МАЊКОВА И ВИШКОВА (КАЛО, РАСТУР И ЛОМ) ПО ГОДИШЊЕМ ПОПИСУ

У складу са Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Сл. гласник РС”, бр. 118/2013 и 137/2014),...

СПРОВОЂЕЊЕ ПРИПРЕМНИХ РАДЊИ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА НА ДАН 31. 12. 2017. ГОДИНЕ

- За привредна друштва У вези са припремом финансијских извештаја неопходно је спровести низ активности које претходе њиховом састављању, у циљу реалног вредновања позиција...

ПОРЕСКА ПРИЈАВА О ОБРАЧУНУ АКЦИЗЕ ПОДНОСИ СЕ ЕЛЕКТРОНСКИ ЗА СВАКИ МЕСЕЦ ОД 1....

Према члану 24. Закона о акцизама и члану 16. Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података...

ВОЂЕЊЕ ПДВ ЕВИДЕНЦИЈЕ О УВОЗУ ДОБАРА, НАБАВЦИ ДОБАРА И УСЛУГА И ИСКАЗИВАЊЕ ТИХ...

У овом тексту следи наставак коментара и објашњења начина вођења евиденције о ПДВ-у и исказивања података у Обрасцу ПОПДВ сагласно Правилнику о облику, садржини...

ОБРАЧУН АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА ПОРЕСКЕ СВРХЕ – НОВО –

Обвезници пореза на добит дужни су да посебно саставе обрачун амортизације за пореске сврхе како би правилно утврдили расход који им се признаје у...

ТРАНСФЕРНЕ ЦЕНЕ – ПРИМЕНА МЕТОДЕ ЦЕНЕ КОШТАЊА И ПРЕПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ (ПРВИ ДЕО) – НОВО...

Метода цене коштања увећане за уобичајену зараду (у даљем тексту: „метода цене коштања”) и метода препродајне цене (у даљем тексту: под заједничким називом „методе...

ОТВАРАЊЕ ПОЧЕТНОГ СТАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ У ПОСЛОВНИМ КЊИГАМА ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈА ПРИМЕЊУЈУ КОНТНИ...

Уважавајући начело неограниченог пословног деловања (принцип Going concern) и с тим у вези настављање континуитета рачуноводственог евидентирања пословних трансакција, корисници јавних средстава (корисници буџетских...

САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. ГОДИНУ ПРЕМА ПРОПИСИМА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА – НОВО –

Уводне напомене  Након обављених припремних радњи које претходе припреми састављања финансијских извештаја може да се приступи састављању годишњих финансијских извештаја корисника јавних средстава који своје...

ОБАВЕЗА ПЛАЋАЊА ЧЛАНАРИНЕ ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ СРБИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Скупштина Привредне коморе Србије донела је Одлуку о висини, начину и роковима плаћања јединствене чланарине и финансирању Привредне коморе Србије у 2018. години („Сл....

ИЗМЕНE И ДОПУНE ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 113/2017 – у даљем тексту: Измене Закона) ступио...

ПРИПРЕМНЕ РАДЊЕ У ВЕЗИ СА САСТАВЉАЊЕМ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. ГОДИНУ – ПРИВРЕДА И...

Потребно је да се ради састављања финансијских извештаја за 2017. годину предузме читав низ активности у вези са пословним догађајима, које се морају рачуноводствено...

ОБРАЧУНАВАЊЕ АКЦИЗЕ И ПДВ-А НА РАСХОД И МАЊАК ДОБАРА УТВРЂЕН ГОДИШЊИМ ПОПИСОМ

Годишњи попис подразумева, између осталог, и обавезу обвезника акцизе, односно обвезника ПДВ-а да на утврђени а недозвољени расход и мањак добара обрачунају акцизу на...