Права запослених на накнаду зараде и осталу накнаду за време породиљског одсуства и одсуства...

Уводне напомене     Почевши од 1. јула 2018. године почиње примена новог Закона о финансијској подршци породици са децом, који је објављен у „Службеном гласнику РС”...

Проблеми при доказивању постојања преференцијалног порекла робе при увозу и коришћење опште шеме преференцијала...

При увозу робе постоји могућност да се примени царинска стопа од 0% или царинска стопа нижа од МФН (Most Favored Nation) стопе прописане Царинском...

Плаћање компензаторне камате при увозу робе – НОВО –

Привредни субјекти који прво привремено увозе робу ради њене обраде, прераде, поправке или другог привременог коришћења (нпр. закупа, лизинга), а затим ту робу стављају...

Донет је нови шифарник радних места за кориснике јавних средстава – НОВО –

Влада Републике Србије донела је Уредбу о Шифарнику радних места, која је објављена у „Службеном гласнику РС” број 48/2018 од 22. 6. 2018. године...

Рачуноводствени и порески третман исправке вредности потраживања по основу продаје – НОВО –

Исправка вредности потраживања утврђује се када постоји објективан доказ да правно лице неће бити у стању да наплати све износе које потражује на основу...

Основни поступци и примери консолидовања позиција приликом састављања консолидованих финансијских извештаја – НОВО –

Матична правна лица која састављају консолидоване финансијске извештаје дужна су да консолидоване финансијске извештаје за 2017. годину, ради јавног објављивања, доставе Агенцији за привредне...

Повезивање стажа осигурања запосленима у субјектима приватизације, стечајним дужницима и предузећима за запошљавање инвалида...

Влада Републике Србије донела је Закључак 05, број 113-1555/2018 (у даљем тексту: Закључак), којим је дала сагласност да се из средстава буџета Републике Србије...

Рачуноводствено-порески аспект евидентирања рабата и каса сконто

Да би поспешила пословање, правна лица, пре свега велетрговци, одобравају разне врсте продајних подстицаја својим купцима, а најчешће одобравани попусти су рабат и каса...

Донацијe – порески и рачуноводствени аспект

Правна лица у склопу друштвено одговорног пословања често имају жељу и захтеве за донацијама. Појам донације подразумева давање или поклањање у новцу, стварима или...

Остваривање и плаћање сменског рада

Дефинисање сменског рада Према члану 63. став 1. Закона о раду, рад у сменама је организација рада код послодавца према којој се: - запослени на истим...

Порески подстицај из члана 50а Закона о порезу на добит правних лица – НОВО...

Порески подстицаји, као један важан сегмент пореских прописа, подстичу улагања у привреду, као и њену модернизацију. У Закону о порезу на добит правних лица...

Комисионе услуге корисника јавних средстава – законска регулатива и рачуноводствена евиденција – НОВО –

Уводне напомене Комисиона продаја је начин продаје у којем учествују комисионар, с једне, и његов комитент, с друге стране. Комисионар је посредник који ради у...

Порески аспекти отписа обавеза – НОВО –

Отпис обавеза је чест у пракси, а главни узрок је неликвидност дужника, мада може бити и немарност или наступање застарелости. Нису ретки случајеви опроста...

Мултилатерална конвенција о примени мера које се, у циљу спречавања ерозије пореске основице и...

(ступање на снагу и почетак примене) Народна скупштина Републике Србије потврдила је Мултилатералну конвенцију о примени мера које се, у циљу спречавања ерозије пореске основице...

Опорезивање накнаде запослених за исхрану у току рада (топли оброк) – НОВО –

Уводне напомене Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005… и 113/2017 – у даљем тексту: Закон), у чл. 118. став 1. тачка 5) прописано...

Одговори на дилеме које се јављају приликом исказивања података у обрасцу ПОПДВ – НОВО...

Пореска пријава – образац ПППДВ за јул 2018. године код обвезника који имају месечни порески период аутоматски ће се попуњавати на е-порталу ПУ, на...

Измене подзаконских аката којима се ближе уређује примена ПДВ-а – НОВО –

У „Службеном гласнику РС” број 48/2018 објављена су три подзаконска акта којима је ближе уређена примена Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник...

Правни посао компензације у условима блокаде рачуна учесника није ништав – правна схватања Врховног...

Правно схватање о ништавости правног посла компензације у условима блокаде рачуна учесника Последњих петнаест година, односно од почетка примене Закона о платном промету („Сл. лист...

Порески аспекти пословања ученичких задруга

Порески третман услуга образовања детаљно је приказан у броју 6/2017, при чему су тада поменуте и ученичке задруге које послују у оквиру система основног...

Порески третман промета телекомуникационих услуга у промету са Аутономном Покрајином Косово и Метохија

Уредбом о извршавању Закона о порезу на додату вредност на територији Аутономне Покрајине Косово и Метохија за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН број...