НОВО – Рачуноводствени и порески аспекти нематеријалне имовине

Пословање привредних субјеката у условима модерног пословања подразумева све веће коришћење нематеријалне имовине. Целокупан третман поменуте имовине утолико је сложенији због њене нематеријалне природе,...

НОВО – Рачуноводствено обухватање стицања и отуђења сопствених акција и удела

Поступак и услови стицања сопствених акција и удела, као и њихово отуђење, односно поништавање, регулисани су релевантним одредбама Закона о привредним друштвима („Сл. гласник...

НОВО – Рачуноводствено евидентирање амбалаже и ситног инвентара

У финансијским извештајима пословних субјеката значајне вредности припадају тзв. „залихама мале вредности”. Што је „мала вредност” – није регулисано законским и рачуноводственим прописима, па...

Збрињавање отпада насталог у Републици Србији у царинском поступку активног оплемењивања

Одобравањем поступка активног оплемењивања, сходно чл. 143. Царинског закона („Сл. гласник РС”, бр. 18/2010, 111/2012, 29/2015, 108/2016 и 13/2017), царински орган може да омогући...

Уношење улога новог члана у основни капитал друштва – Рачуноводствени аспект

Основни капитал друштва с ограниченом одговорношћу (у даљем тексту: ДОО) представља новчану вредност уписаних улога чланова друштва у друштво, која је регистрована у складу...

Престанак радног односа и остваривање права на новчану накнаду у Националној служби за запошљавање

Последњим изменама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (објављеним у „Службеном гласнику РС” бр. 113/2017 од 17. 12. 2017) битније је промењен...

Фискални ефекти новог запошљавања код новооснованих правних лица од 1. октобра 2018. године

Основна законска решења Према истоветним одредбама: - члана 21ђ став 1. Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/2001… и 113/2017 – у...

Минимална зарада за 2019. годину утврђује се према новој минималној цени рада од 155,30...

Влада Републике Србије донела је Одлуку о висини минималне цене рада за период јануар–децембар 2019. године („Сл. гласник РС” 69/2018 од 14. 9. 2018),...

Слабости и препоруке у вези са издавањем налога за службени пут у земљи државним...

Уводне напомене Сходно одредбама члана 2. Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС”, бр. 79/2005 и 94/2017 – у даљем тексту: Закон): 1) државни службеник је...

Рачуноводствено евидентирање краткорочних финансијских и робних зајмова између правних лица

Појам зајма, односно позајмице између правних лица, као и обавезе зајмодавца и зајмопримца, регулисани су чл. од 557. до 566. Закона о облигационим односима...

НОВО – Евидентирање робе за даљу продају према Контном плану за буџетски систем

Уводне напомене Садржина конта за регистровање пословних промена код корисника буџетских средстава прописана је Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем...

НОВО – Избегавање двоструког опорезивања зарада из радног односа

До сада закључени уговори између Републике Србије и других држава уговорница о избегавању двоструког опорезивања (у даљем тексту: УИДО) у члану 15. Радни однос/Несамосталне...

НОВО – Новине у начину вођења пословних књига и року за подношење пореске пријаве...

Законом о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 113/2017) извршено је неколико значајних измена које су ступиле...

НОВО – Пријављивање пословних просторија у којима се складиште добра или обавља регистрована делатност

Одредбама члана 25. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС”, бр. 80/2002, 84/2002 – испр., 23/2003 – испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005,...

Обрачун пореза на приходе које оствари нерезидентно правно лице по основу закупа непокретности у...

Према члану 40. став 1. тачка 4) Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – др. закон,...

Слабости и препоруке у систему пописа код корисника јавних средстава

Попис имовине и обавеза је један од поступака припреме за састављање финансијских извештаја, који подразумева утврђивање стања имовине и обавеза по попису и усклађивање...

Измена пореске основице у систему ПДВ-а за опорезив промет и исказивање тих података...

  1. Опште о накнадној измени пореске основице Пореска основица приликом промета добара и услуга, према одредби члана 17. став 1. Закона о порезу на додату...

Рачуноводствени аспект евидентирања фактура које се региструју у Централном регистру фактура и начина измирења...

Уводне напомене Последње измене и допуне Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама  („Сл. гласник РС”, бр. 113/2017), који је ступио на снагу...

Обавезно пријављивање складишног и пословног простора Пореској управи (од 27. августа 2018. године)

Од 27.08.2018. године, сви порески обвезници имају обавезу да Пореској управи пријаве податке: 1) о свим пословним просторијама у којима складиште, односно смештају добра, и 2)...

Препоруке интерне ревизије у систему јавних набавки код корисника јавних средстава

Увод Интерна финансијска контрола у јавном сектору представља свеобухватан и иновативан приступ управљању у јавном сектору, који подразумева комбинацију инструмената за ефикасно и ефективно управљање...