НОВО – Законско утврђивање највишег износа месечне накнаде зараде за време неге новорођеног детета

Закон о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РС”, бр. 113/2017 и 50/2018 – у даљем тексту: Закон) утврђује да запослени код правних...

НОВО – Остваривање права на старосну пензију у 2019. години

Услови за стицање права на пензију утврђени су одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гласник РС”, бр. 34/2003… и 73/2018 – у...

НОВО – Годишњи попис имовине и обавеза за 2018. годину

Попис или инвентар је поступак утврђивања стварног стања укупне имовине и обавеза правног лица на одређени дан. Два главна задатка пописа су утврђивање недокументованих...

НОВО – Одсуство и исплате запосленима поводом новогодишњих и божићних празника

У наредном периоду очекују се следећи дани празника у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гласник РС”, бр....

НОВО – Могућност спровођења царинских активности у Европској унији и ЕОРИ систем

Домаћи извозници, нарочито они из ауто-индустрије који су склопили дугорочне уговоре о испоруци робе у Европску унију по принципу just in time, повремено долазе...

НОВО – Измене Mеђународног стандарда финансијског извештавања (ИФРС) за мале и средње ентитете (МСФИ...

- примена 31. 12. 2019, ретроактивна примена дозвољена -   У „Службеном гласнику РС”, број 83 од 29. 10. 2018. године, објављено је Решење о утврђивању...

Рачуноводствени и порески аспекти нематеријалне имовине

Пословање привредних субјеката у условима модерног пословања подразумева све веће коришћење нематеријалне имовине. Целокупан третман поменуте имовине утолико је сложенији због њене нематеријалне природе,...

Рачуноводствено обухватање стицања и отуђења сопствених акција и удела

Поступак и услови стицања сопствених акција и удела, као и њихово отуђење, односно поништавање, регулисани су релевантним одредбама Закона о привредним друштвима („Сл. гласник...

Рачуноводствено евидентирање амбалаже и ситног инвентара

У финансијским извештајима пословних субјеката значајне вредности припадају тзв. „залихама мале вредности”. Што је „мала вредност” – није регулисано законским и рачуноводственим прописима, па...

Збрињавање отпада насталог у Републици Србији у царинском поступку активног оплемењивања

Одобравањем поступка активног оплемењивања, сходно чл. 143. Царинског закона („Сл. гласник РС”, бр. 18/2010, 111/2012, 29/2015, 108/2016 и 13/2017), царински орган може да омогући...

НОВО – Планирање у интерној ревизији

Планирање ревизијe је неопходно будући да интерној ревизији омогућава: остваривање циљева, утврђивање приоритета и обезбеђивање ефикасног и ефективног коришћења ресурса. У пракси, планирање и...

НОВО – Одредбе Закона о пореском поступку и пореској администрацији које се примењују од...

Законом о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС”, бр. 30/2018 – у даљем тексту: Измене Закона), који је...

НОВО – Измене у начину и поступку остваривања права на рефакцију плаћене акцизе на...

Општа правила о праву на рефакцију Право на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. т. 3) и 5) Закона о...

НОВО – Попис имовине и обавеза за 2018. годину код корисника јавних средстава и...

Попис имовине и обавеза код корисника јавних средстава једна је од најважнијих припремних активности које претходе састављању финансијских извештаја код корисника буџетских средстава и...

НОВО – Подсетник за порески третман поклона за Нову годину и Божић

Основ за давање поклона У члану 119. став 2. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005… и 113/2017) утврђено је да деци запосленог старости...

НОВО – Обављање угоститељске делатности – примена ПДВ-а, пословне књиге и евидентирање промета

Обављање угоститељске делатности регулисано је Законом о туризму („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – други закон, 93/2012 и 84/2015 – у даљем тексту: Закон), као и: - Уредбом о висини...

НОВО – Електронско пословање – регулатива и пракса

Циљ овог текста је кратак осврт на законодавни оквир који регулише електронско пословање у земљи, као и да укаже на неке новине које је...

Евидентирање робе за даљу продају према Контном плану за буџетски систем

Уводне напомене Садржина конта за регистровање пословних промена код корисника буџетских средстава прописана је Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем...

Избегавање двоструког опорезивања зарада из радног односа

До сада закључени уговори између Републике Србије и других држава уговорница о избегавању двоструког опорезивања (у даљем тексту: УИДО) у члану 15. Радни однос/Несамосталне...

Новине у начину вођења пословних књига и року за подношење пореске пријаве код предузетника...

Законом о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 113/2017) извршено је неколико значајних измена које су ступиле...