Ускршњи празници као основ за остваривање права на одсуство са рада, накнаду зараде и...

У складу са чланом 2. тачка 2. Закона о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гласник РС”, број 43/2001, 101/2007 и 92/2011...

Пријава података за утврђивање стажа осигурања, зарада, односно основице осигурања и висине уплаћеног...

Према одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гласник РС”, бр. 34/2003… и 142/2014 – у даљем тексту: Закон), до 30. априла 2018....

Начини обрачуна дневница за службено путовање у земљи – за послодавце који примењују Закон...

Према члану 118. тачка 2) Закона о раду, запослени има право на накнаду трошкова, у складу са општим актом и уговором о раду, за...

Откуп доспелих потраживања – НОВО –

Продаја доспелих ненаплативих потраживања, произашлих из уговора о промету добара и услуга у земљи и иностранству, врши се у складу са Законом о облигационим...

Издавање фактура у папирном и електронском облику – НОВО –

Министарство финансија и Министарство трговине, туризма и телекомуникација донела су 12. 12. 2017. године Објашњење у вези са издавањем и књижењем рачуна (фактура) у...

Ослобођење од плаћања царине и ПДВ-а при враћању робе која је претходно била извезена...

Извозници робе се суочавају с ризиком да ће им део пошиљке или читава пошиљка извезене робе бити враћена непродата или зато што не одговара...

Порески третман промета половних моторних возила (примена члана 36. Закона о ПДВ-у)

Промет половних моторних возила који врше обвезници ПДВ-а по посебном поступку опорезивања прописаним чланом 36. Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”,...

ИСПЛАТА МИНИМАЛНЕ ЗАРАДЕ У УСЛОВИМА НОВОГ ИЗНОСА НАЈНИЖЕ ОСНОВИЦЕ ДОПРИНОСА

Минимална зарада је Законом о раду утврђена као најнижа прописана зарада на коју запослени има право за стандардни учинак и време проведено на раду....

ПОКЛОНИ ЗА ОСМИ МАРТ И ЊИХОВ ПОРЕСКИ ТРЕТМАН

Давања послодаваца поводом Осмог марта – Дана жена нису предвиђена Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005… и 113/2017 – у даљем тексту:...

УСКЛАЂИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА НАКНАДНЕ ДОГАЂАЈЕ

Накнадни догађаји или догађаји после датума биланса стања јесу повољни или неповољни догађаји који настају између 31. децембра и датума када су финансијски извештаји...

Уговор о доживотном издржавању – правни и порески аспект – НОВО –

Карактеристике уговора о доживотном издржавању Уговор о доживотном издржавању регулисан је Законом о наслеђивању („Сл. гласник РС”, бр. 46/95, 101/2003 – Одлука УС РС и...

Порески третман примања из члана 9. Закона о порезу на доходак – НОВО –

Према одредбама Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/2001… и 113/2017 – у даљем тексту: Закон) уобичајено је да се...

Новине у пореским прописима – НОВО –

У циљу правилне примене Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 25/2001, … и 113/2017) и Закона о акцизама („Сл....

Повраћај добара добављачу/продавцу у систему ПДВ-а – НОВО –

Уводне напомене Питање права на повраћај купљених добара регулисано је Законом о трговини („Сл. гласник РС”, бр. 53/2010 и 10/2013), тако што се, по правилу,...

Трансферне цене – примена методе цене коштања и препродајне цене (трећи део) – НОВО...

Уводне напомене Тема овог чланка је примена методе цене коштања увећане за уобичајену зараду (у даљем тексту: метода цене коштања) и методе препродајне цене (у...

Утврђивање пореза на добит за 2017. годину сталне пословне јединице нерезидентног обвезника –...

Нерезиденти Републике Србије – правна лица која су основана и имају седиште стварне управе на територији друге државе, а пословање обављају преко сталне пословне...

Пореско консолидовање (састављање и подношење КПБ и ПДП za 2017. годину) – НОВО –

Повезана правна лица која у оквиру свог система имају правна лица која остварују опорезиву добит, али и правна лица која остварују губитак, све чешће...

Осврт на почетак рада Централног регистра фактура – НОВО –

На основу члана 4а став 5. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС”, бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017 –...

ТРАНСФЕРНЕ ЦЕНЕ – ПРИМЕНА МЕТОДЕ ЦЕНЕ КОШТАЊА И ПРЕПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ (други део)

Примена методе цене коштања увећане за уобичајену зараду (у даљем тексту: метода цене коштања) и методе препродајне цене (у даљем тексту: под заједничким називом...

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ОБРАЧУНА ГОДИШЊЕГ ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ГРАЂАНА ЗА 2017. ГОДИНУ

Одредбама чл. 87, 88. и 89. Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/2001… и 113/2017 – у даљем тексту: Закон)...