НОВО – Анализа пословања предузећа помоћу коефицијената/рација

У овом чланку приказане су основе финансијске анализе помоћу коефицијената који се изводе из Биланса стања и Биланса успеха, као што су коефицијенти ликвидности,...

НОВО – Анализа приносног, имовинског и финансијског положаја

Три сегмента финансијске анализе, која се међусобно прожимају и допуњују, јесу анализа приносног, имовинског и финансијског положаја предузећа. Бонитет предузећа не може да се...

НОВО – Увод у анализу финансијских извештаја – ко, коме и зашто

Без обзира на корисника информација које су исход анализе финансијских извештаја, њен највећи значај огледа се у томе што омогућава поређење финансијског положаја и...

НОВО – Одсуство са рада и исплате запосленима поводом предстојећих празника у месецу априлу...

У складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гласник РС”, бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011 – даље: Закон), у...

НОВО – Новина у нашој пракси – исплата накнаде за радно ангажовање на сезонским...

Закон о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима, који је у примени од 7. 1. 2019. године, уређује поједностављен начин радног...

НОВО – Изводи из актуелних мишљења Министарства финансија

Порези Мишљење Министарства финансија бр. 011-00-12/2019-04 од 1. 2. 2019. год. Садржина веродостојне рачуноводствене исправе на основу које послодавац књижи обавезу и врши исплату накнаде трошкова...

НОВО – Повећање основног капитала друштва из нераспоређене добити након усвајања финансијских извештаја за...

Након усвајању финансијских извештаја за 2018. годину акционарско друштво има обавезу да из исказане добити, остварене за ту или претходне године, најпре покрије евентуалне...

НОВО – Састављање Годишњег извештаја о пословању за 2018. годину

Годишњи извештај о пословању саставља се у складу са чланом 29. Закона о рачуно­водству, при чему је наведеним законом прописан и обавезан садржај поменутог...

НОВО – Рачуноводствено евидентирање трансакција у 2019. години које се односе на промет роба...

У пракси су честе ситуације да друштва добијају фактуре и другу документацију за књижење након истека пословне године, при чему се исте односе на...

НОВО – Пословање предузетника пекара

Предузетници пекари могу да обављају своју делатност као пекари који се баве производњом пекарских производа и трговином на велико и мало пекарских производа. С...

НОВО – Примена Закона о пореском поступку и пореској администрацији

Праћење процесних закона веома је важно, нарочито у ситуацијама спровођења инспекцијског надзора, када се пословање друштва стави под лупу контроле. Важно је познавати одредбе...

НОВО – Порез на добит по одбитку и примена уговора о избегавању двоструког опорезивања...

Порез на добит по одбитку донекле је рогобатан појам, који обухвата специфичан облик опорезивања (углавном) међународних трансакција које се одвијају између правних лица. Иако...

НОВО – Најчешћа питања и недоумице у пракси приликом примене прописа којима је уређена...

У другом од три текста посвећених овој теми биће обрађене следеће ситуације које стварају недоумице у пракси: разлика између (финансијског) бонуса и попуста, регистрација...

НОВО – Искључиве надлежности Министарства финансија, односно Буџетске инспекције – први део

Буџетској инспекцији Министарства финансија Законом о буџетском систему поверена је надлежност да врши послове инспекцијске контроле примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског...

НОВО – Специфичности у рачуноводству здравствених установа са посебним освртом на привремене ситуације

У случају капиталних инвестиционих пројеката који се односе пре свега на услуге, тј. радове на изградњи, санацији објекта, монтажи пратеће опреме и др., због...

НОВО – Издавање у закуп непокретности у јавној својини – најчешће неправилности

У овом тексту биће указано на неправилности настале приликом издавања у закуп пословног простора од стране корисника буџетских средстава када је корисник буџетских средстава...

НОВО – На који начин се врши избор субјеката инспекцијске контроле Буџетске инспекције –...

У броју 2/2019 овог часописа детаљно су представљене надлежности Буџетске инспекције, односно ко су корисници јавних средстава и кога контролише Буџетска инспекција. У овом...

НОВО – Истине и заблуде o интерној ревизији

Интерна ревизија је врло значајна функција у свакој организацији зато што интерни ревизор даје препоруке које додају вредност организацији. Успостављање интерне ревизије дефинисано је...

НОВО – Коментар прилива и одлива новчаних средстава путем евиденционих рачуна отворених у Управи...

У овом чланку биће речи о евиденцији пословних промена с аспекта наплате јавних прихода и примања буџета, као и о плаћањима из буџета. Извод...

НОВО – Састављање и подношење тромесечног извештаја о извршењу буџета (финансијског плана) за период...

Састављање и подношење тромесечних периодичних извештаја о извршењу буџета законски је прописана обавеза како би у току године могло превентивно да се делује уколико...