ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СТАРОСНУ ПЕНЗИЈУ У 2018. ГОДИНИ – НОВО –

Услови за стицање права на пензију утврђени су одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гласник РС”, бр. 34/2003… и 142/2014 – у...

ОБРАЧУН НАКНАДЕ И ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА ЗА УСЛУГЕ СУДСКОГ ВЕШТАКА – НОВО –

Судски вештаци су стручна лица која испуњавају формалне и суштинске услове за бављење овим стручним и одговорним послом. Судски вештак је пре свега сарадник...

ИСПЛАТА ДЕЛА ЗАРАДЕ ПО ОСНОВУ ОЧЕКИВАНЕ ДОБИТИ ЗА 2017. ГОДИНУ – „ТРИНАЕСТА ЗАРАДА” –...

Послодавци и у 2017. години могу запосленима да исплате додатну зараду у току децембра, за шта је потребно да обезбеде не само одговарајућа финансијска...

ГОДИШЊИ ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ЗА 2017. ГОДИНУ – НОВО –

Попис или инвентар је поступак утврђивања стварног стања укупне имовине и обавеза правног лица на одређени дан. Обавеза и начин спровођења пописа за правна...

РАЧУНОВОДСТВЕНО ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА ОД ЗАПОСЛЕНИХ – НОВО –

У складу са Правилником о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник РС”, бр. 95/2014...

ИСПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИМА ЗА ВРЕМЕ ВРШЕЊА ВОЈНЕ ОБАВЕЗЕ У РЕЗЕРВНОМ САСТАВУ

Према одредбама Закона о војној, радној и материјалној обавези („Сл. гласник РС”, бр. 88/2009 и 95/2010 – у даљем тексту: Закон), војну обавезу у...

РАЧУНОВОДСТВЕНО ЕВИДЕНТИРАЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ЛИЗИНГА

Посао пословног односно оперативног лизинга уређен је Законом о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл....

РАЧУНОВОДСТВЕНО-ПОРЕСКИ АСПЕКТ ТРАНЗИТНОГ РОБНОГ ПРОМЕТА

Спољнотрговински промет робом, поред извоза и увоза робе, обухвата и транзит робе. Трговина у транзиту или транзит робе може се дефинисати као куповина робе...

РАЧУНОВОДСТВЕНО ЕВИДЕНТИРАЊЕ НАБАВКЕ И ПРОДАЈЕ РОБЕ НА МАЛО

Према прописима о трговини, трговина на мало је продаја робе крајњим потрошачима, при чему се тај промет може обављати у малопродајним објектима (продавница, самоуслуга,...

НОВИ ИЗНОСИ НАЈНИЖЕ И НАЈВИШЕ ОСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУН ДОПРИНОСА ОД 1. НОВЕМБРА 2017. ГОДИНЕ

По овлашћењу из члана 37. став 2. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС”, број 84/2004… и 102/2015 – у даљем...

ПОДСЕТНИК ЗА ПОРЕСКИ ТРЕТМАН ПОКЛОНА ЗА НОВУ ГОДИНУ И БОЖИЋ – НОВО –

Основ за давање поклона У члану 119. став 2. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017...

ОДСУСТВО И ИСПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИМА ПОВОДОМ НОВОГОДИШЊИХ И БОЖИЋНИХ ПРАЗНИКА – НОВО –

У наредном периоду очекују се следећи дани празника у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гласник РС”, број...

ТРАНСФЕРНЕ ЦЕНЕ – ПРИМЕНА МЕТОДЕ УПОРЕДИВЕ ЦЕНЕ НА ТРЖИШТУ – НОВО –

Уводне напомене У пореској пракси Републике Србије која се тиче трансферних цена, метода упоредиве цене на тржишту (у даљем тексту: метода упоредиве цене) заузима почасно...

ЕВИДЕНЦИЈА О ПРОМЕТУ ДОБАРА И УСЛУГА КОЈИ ЈЕ ОСЛОБОЂЕН ПДВ-А И ИСКАЗИВАЊЕ ПОДАТАКА О...

Са новинама које је у начин вођења евиденције о ПДВ-у унео нови Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ-у и о...

ПОДСЕТНИК ЗА ОБВЕЗНИКЕ ПДВ-А О ОБАВЕЗАМА НА КРАЈУ 2017. ГОДИНЕ – НОВО –

На крају календарске године, а у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004… и 108/2016 – у даљем...

ДОНЕТ ЈЕ НОВ ПРАВИЛНИК О ОБЛИКУ, САДРЖИНИ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ О ПДВ-у И...

Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ-у и о облику и садржини Прегледа обрачуна ПДВ-а објављен је у „Службеном гласнику РС”,...

ПРИМЕРИ ОБРАЧУНА ПРИХОДА ОД АУТОРСКИХ ПРАВА У НЕКИМ ПОСЕБНИМ СЛУЧАЈЕВИМА

Према одредби члана 55. Закона о порезу на доходак грађана (у даљем тексту: Закон о порезу), приходи од ауторских права представљају приходе физичког лица...

КЊИЖЕЊЕ ТРОШКОВА ЕНЕРГЕТСКИХ УСЛУГА КОД БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА – НОВО –

Почетком грејне сезоне многи буџетски корисници (установе, органи, министарства, заводи, болнице, факултети и сл.) приступају набавци горива, па је у наредном тексту дато неколико...

АКТУЕЛНОСТИ У ПРОПИСИМА О АКЦИЗАМА

ИЗМЕНЕ У ПРОПИСИМА О АКЦИЗАМА Активности поводом доношења иновираних прописа из области акциза су настављене, па након објављивања у „Службеном гласнику РС”, бр....

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА/ДИРЕКЦИЈЕ КАО УЧЕСНИЦИ У ПРОМЕТУ ДОБАРА И УСЛУГА ИЗ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНАРСТВА И ПРИМЕНА...

Специфичности примене ПДВ-а на промет добара и услуга у грађевинарству често у пракси стварају проблеме пореским обвезницима, а међу њима се посебно могу издвојити...