Tekstovi u novom broju!

Za punu verziju i pristup svim tekstovima – REGISTRUJTE SE

Zarade, plate i primanja

KRATKE TEME: Šta donosi novi Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave...

Vlada Republike Srbije, Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije i reprezentativni sindikat – Sindikat uprave Srbije, kao učesnici, zaključili...

KRATKE TEME: Šta donosi novi Poseban kolektivni ugovor za državne organe sa aspekta plate,...

Vlada i reprezentativni sindikati koji su osnovani za teritoriju Republike Srbije – Sindikat uprave Srbije, Sindikat zaposlenih u pravosudnim organima Republike Srbije i Sindikat...

KRATKE TEME: Doprinosi za osnivača i zakonskog zastupnika društva koji je nerezident

Svojstvo osiguranika obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja stranog državljanina koji obavlja ugovorene poslove u Republici Srbiji zavisi od postojanja ili nepostojanja sporazuma o socijalnom...

Rad stranaca u Republici Srbiji

Svi stranci koji rade u Republici Srbiji moraju da imaju odobrenje privremenog boravka i radnu dozvolu, a osnove za dobijanje istih mogu da budu...

Ostvarivanje prihoda od nepokretnosti i njihovo oporezivanje

Prihodima od nepokretnosti smatraju se prihodi koje obveznik ostvari izdavanjem u zakup ili podzakup nepokretnosti, u skladu sa ugovorom o zakupu između zakupodavca i...

Isplate zaposlenima povodom korišćenja godišnjeg odmora

Kada koristi godišnji odmor, zaposleni odsustvuje sa rada, a umesto zarade ostvaruje naknadu zarade. Takođe, radi pokrića dela troškova godišnjeg odmora, zaposleni ostvaruje pravo...

Isplata jubilarnih nagrada kod poslodavaca u javnom sektoru u 2019. godini

Prema članu 17. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, u budžetskoj 2019. godini neće se vršiti obračun i isplata poklona u novcu,...

Aktuelno: Tumačenje Poreske uprave Republike Srbije u vezi sa kontrolom ispunjenosti uslova za priznavanje...

Poreska uprava Republike Srbije odgovorila je Privrednoj komori Srbije na zahtev za tumačenje u vezi sa kontrolom ispunjenosti uslova za priznavanje isplate troškova zaposlenih...

Novo mišljenje Ministarstva finansija o načinima dokumentovanja troškova prevoza zaposlenih za dolazak na rad...

Mišljenje Ministarstva finansija br. 401-00-02148/2019-16 od 5. 6. 2019: „Razmotrili smo vaš zahtev koji ste uputili ovom ministarstvu, i s tim u vezi, a imajući...

Budžetski korisnici

Kontrola prihoda od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku

U ovom tekstu biće dat osvrt na kontrolu prihoda od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku, kao i na nepravilnosti koje se u vezi...

Novine o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru

Pravilnik o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru usvojen je 8. marta 2019. godine i objavljen u „Službenom glasniku RS” broj 15/2019,...

Priprema budžeta lokalne vlasti

Zakonom o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17 i...

Finansijski lizing kao oblik sticanja nefinansijske imovine kod pravnih lica koja primenjuju Kontni plan...

Ključna prednost finansijskog lizinga u odnosu na druge vidove finansiranja proističe iz činjenice da je davalac lizinga formalnopravni vlasnik predmeta lizinga tokom trajanja ugovora...

Računovodstvo

Računovodstvo proizvodnje

Društva koja se bave proizvodnjom specifična su po načinu praćenja troškova i iskazivanju promene vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i gotovih proizvoda u Bilansu...

Poslovanje menjačnica

Poslovanje menjačnica Menjački poslovi su poslovi koji mogu da se obavljaju u skladu sa deviznim propisima, a odnose se na otkup i prodaju strane efektive...

Porezi

KRATKE TEME: Autorski honorar isplaćen preko nerezidentnog posrednika

U slučaju kada rezidentno pravno lice, obveznik PDV-a, ima zaključen ugovor sa nerezidentnim licem o pružanju usluge/angažmana izvođača umetničkog programa, nerezidentno pravno lice za...

KRATKE TEME: Uslovi za refakciju PDV-a stranom obvezniku

U skladu sa članom 4. Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV („Sl. glasnik...

Poreske obaveze prilikom primanja i davanja donacija

Donacija je reč latinskog porekla, čije je značenje u srpskom jeziku darovanje ili poklanjanje, a može da se tumači i kao akt o poklanjanju....

Primena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji – poreska prijava i utvrđivanje činjenica

S namerom da se omogući upoznavanje sa odredbama procesnih zakona u prethodnim brojevima časopisa započeto je tumačenje odredbi Zakona o poreskom postupku i poreskoj...

Porez na dobit po odbitku i primena ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja – drugi...

U vezi sa prijavljivanjem i plaćanjem poreza po odbitku potrebno je prvenstveno istaći da porez po odbitku pogađa isplatu ili ekvivalentnu radnju (npr. konverziju...

Prefakturisanje troškova sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost

Naplata određenih novčanih iznosa, utvrđenih u visini stvarno nastalih troškova, predstavlja tzv. prefakturisanje troškova. Za definisanje poreskog tretmana prefakturisanog troška  ključno je da li...

Poslovne finansije

Aktuelna mišljenja

Izvodi iz aktuelnih mišljenja Ministarstva finansija (jul-avgust 2019)

RAČUNOVODSTVO Evidentiranje efekata procene voćnjaka (višegodišnjeg zasada) u skladu sa MRS 41 – Poljoprivreda POREZ NA DODATU VREDNOST Pripremanje terena u cilju izgradnje objekta, nivelisanje...