НОВО – Пореска пријава за годишњи порез на доходак грађана за 2018. годину –...

Годишњи порез на доходак утврђује се и плаћа у складу са одредбама чл. 87, 88. и 89. Закона о порезу на доходак грађана. Крајњи...

НОВО – Исплата дивиденди акционарима – резидентима и нерезидентима – по годишњем рачуну за...

Дивиденда на акције исплаћује се акционарима у складу са правима која произлазе из врсте и класе акција које поседују на дан дивиденде, сразмерно броју...

НОВО – Састављање консолидованих финансијских извештаја за 2018. годину

Правна лица која састављају консолидоване годишње финансијске извештаје (матична правна лица) дужна су да наведене извештаје за 2018. годину доставе Агенцији ради јавног објављивања...

НОВО – Рачуноводствено евидентирање и обелодањивање накнадних догађаја

Накнадни догађаји или догађаји после датума биланса стања јесу повољни или неповољни догађаји који настају између 31. децембра и датума када су финансијски извештаји...

НОВО – Исплата и опорезивање примања запослених и чланова управе привредног друштва по основу...

У члану 14. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005… и 113/2017) предвиђено је да уговором о раду или одлуком послодавца може да...

НОВО – Покриће губитка из ранијих година

Покриће губитка из ранијих година у акционарским друштвима и друштвима са ограниченом одговорношћу врши се првенствено из нераспоређене добити и то по усвајању финансијских...

НОВО – Расподела добити у различитим правним формама друштва

Правни аспект расподеле добити и покриће губитка за различите правне форме привредних друштава регулисан је Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011,...

НОВО – Извештавање о извршењу расхода за плате у буџетима јединица локалне власти у...

Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима јединица локалне власти у 2019. години објављен је у...

НОВО – Повраћај више плаћеног доприноса за обавезно социјално осигурање за 2018. годину

Обвезник доприноса коме су у 2018. години у његово име и у његову корист плаћени доприноси из основице која прелази 3.951.855 динара, има право...

НОВО – Давања поводом 8. марта – Дана жена и њихов порески третман

Давања послодаваца поводом Осмог марта – Дана жена нису предвиђена Законом о раду, тако да наведено право мора да буде предвиђено општим актом послодавца,...

НОВО – Одложена пореска средства и обавезе

Одложени порески приходи и одложени порески расходи утврђују се у складу са Међународним рачуноводственим стандардом 12 (МРС 12 – Порез на добит). Поменути стандард...

НОВО – Најчешћа питања и недоумице у пракси у вези са применом прописа којима...

У првом од три текста биће обрађено неколико специфичних ситуација које стварају недоумице у пракси, и то: остваривање права на одбитак претходног пореза, дељење...

НОВО – Нови образац ПБ 1 – Порески биланс обвезника пореза на добит правних...

Након измена у Закону о порезу на добит од 8. децембра 2018. године остала је отворена дилема како ће порески обвезници приликом састављања пореског...

НОВО – Нова измена Правилника о начину разврставања сталних средстава по групама и начину...

Изменама Правилника о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе 28. децембра 2018. године прописани су нови обрасци...

НОВО – Измене у обрасцу ПДП – Пореска пријава за аконтационо – коначно утврђивање...

Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица измењен је 8. фебруара 2019. године, а прописан је и нови образац...

НОВО – Састављање пореског биланса на обрасцу КПБ и подношење пореске пријаве за 2018....

Достављање консолидованих пореских извештаја је законска могућност дата компанијама које имају повезана лица. Пореско консолидовање је право, а не обавеза фирми, за разлику од...

НОВО – Стална пословна јединица – састављање пореског биланса на обрасцу ПБПЈ и пореске...

Порески биланс и пореску пријаву за 2018. годину стална пословна јединица нерезидентног обвезника доставља надлежном пореском органу електронским путем најкасније до 1. јула 2019....

НОВО – Интерна финансијска контрола код корисника јавних средстава

Корисници јавних средстава имају законску обавезу да уведу финансијско управљање и контролу и интерну ревизију. Такође имају обавезу да информације о финансијском управљању и...

НОВО – Консолидовање годишњих финансијских извештаја за 2018. годину код корисника јавних средстава...

У чланку је дат осврт на законске прописе који уређују консолидовање финансијских извештаја за јавни сектор према одредбама Закона о буџетском систему и његовим...

НОВО – Отварање почетног стања за 2019. годину у пословним књигама корисника јавних средстава...

Уважавајући начело неограниченог пословног деловања (Going concern principle) и с тим у вези настављање континуитета рачуноводственог евидентирања пословних трансакција, корисници јавних средстава (корисници буџетских...