ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ПО ОСНОВУ НАКНАДЕ СТВАРНИХ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА НА РАД И ЊИХОВ ПОРЕСКИ ТРЕТМАН

Према одредби члана 118. став 1. тачка 1) Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – одлука...

ОБРАЧУН И ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ОСНОВУ НАКНАДЕ ШТЕТЕ НА ИМЕ НЕИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА...

У конкретном случају из праксе, у судском поступку који је вођен због поништења решења о престанку радног односа, правноснажном судском одлуком тужени − послодавац...

МИНИМАЛНА ЗАРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ УТВРЂУЈЕ СЕ ПРЕМА НОВОЈ МИНИМАЛНОЈ ЦЕНИ РАДА ОД 143...

Према одредбама члана 112. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – одлука УС) минимална цена рада...

ИЗДАЦИ ПОСЛОДАВАЦА ЗА ЛЕЧЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ИНОСТРАНСТВУ И ЊИХОВ ПОРЕСКИ ТРЕТМАН

У пракси су присутни случајеви да се запослени обраћају својим послодавцима за новчану помоћ у вези са својим лечењем у иностранству. Ради се на...

РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ТРОШКОВЕ У ГАРАНТНОМ РОКУ: УСЛОВИ ПРИЗНАВАЊА И МЕТОДЕ ОБРАЧУНА СА ПРИМЕРИМА КЊИЖЕЊА

Обавезе које укључују коришћење рачуноводствених процена, а имају неизвестан износ и рок доспећа, признају се у пословним књигама као резервисања. Циљ признавања резервисања је...

РАЧУНОВОДСТВЕНО ЕВИДЕНТИРАЊЕ НАБАВКЕ И ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ВЕЛИКО

Правно лице, односно предузетник који врши промет робе, својим општим актом о рачуноводству и рачуноводственим политикама прописује методу коју ће примењивати приликом вредновања залиха...

РАЧУНОВОДСТВЕНО ЕВИДЕНТИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА

Финансијски лизинг представља један од начина финансирања улагања у основна средства, те се јавља као алтернатива финансирању сопственим средствима и путем банкарских кредита. Прибављање...

РАЧУНОВОДСТВЕНО ЕВИДЕНТИРАЊЕ ДОЗВОЉЕНОГ МИНУСА ПО ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА

Привредни субјекти у Србији на различите начине управљају својом ликвидношћу. Привредна друштва која имају недостатак ликвидних средстава и проблем са ликвидношћу, у пракси често...

ИСПРАВКЕ МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНИХ ГРЕШАКА

Средња и велика правна лица и остали привредни субјекти који примењују Међународне рачуноводствене стандарде, односно Међународне стандарде финансијског извештавања (даље: МРС/МСФИ), исправку рачуноводствених грешака...

ИЗДАЦИ ПОСЛОДАВАЦА ЗА ИСПЛАТУ ПОЈЕДИНИХ ВРСТА НАКНАДА ЗА РАД

За обављање послова из своје или ван своје делатности послодавци могу ангaжовaти радну снагу по два основа: по основу радног односа и по основу уговорног...

НОВИНЕ У ПРОПИСИМА О АКЦИЗАМА

У „Службеном гласнику РС”, бр. 86/2017 од 22. 9. 2017. године, објављена су три правилника, и то: 1) Правилник о изменама и допунама Правилника о...

ПОДСЕТНИК ЗА САСТАВЉАЊЕ ТРОМЕСЕЧНОГ ОБРАЧУНА АКЦИЗА ЗА ПЕРИОД од 1. 1. до 30. 9....

Обвезници акциза имају обавезу да по истеку сваког тромесечја саставе тромесечни обрачун акциза, у складу са чланом 24. Закона о акцизама („Сл. гласник РС”,...

ОБАВЉАЊЕ ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ У УСТАНОВАМА ВИСОКОГ И УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ОБРАЗОВАЊА

Буџетски корисници у високом и универзитетском образовању, поред основне делатности за коју су регистровани, могу да обављају и додатне делатности, као што је штампање...

ДОДЕЛА БЕСПЛАТНИХ УЏБЕНИКА НЕКИМ КАТЕГОРИЈАМА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ И ЊИХОВА...

Уводне напомене Сходно члану 9. ст. 1. и 4. Закона о уџбеницима („Сл. гласник РС”, бр. 68/2015), а у циљу омогућавања једнаке доступности образовања и...

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА, КОЈИМА СЕ ОД 1. ОКТОБРА 2017....

Гувернер Народне банке Србије и Извршни одбор Народне банке Србије донели су неколико измена постојећих прописа из области платног промета, а све са циљем...

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА КАПИТАЛНОГ ДОБИТКА

Када је реч о опорезивању капиталних добитака, упоредни преглед пореских закона држава чланица ОЕЦД показује да решења садржана у тим законима варирају од државе...

Измена подзаконских аката из области платног промета – укидање употребе печата у платном...

Иако је Народна банка Србије још 2014. године доношењем Закона о платним услугама и усвајањем пратећих подзаконских аката и фактички укинула обавезну употребу печата...

РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ЗА 2017. ГОДИНУ

Влада Републике Србије донела је ОДЛУКУ о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне Покрајине Војводине...

ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА

Функционисање ученичког и студентског стандарда дефинисано је Законом о ученичком и студентском стандарду („Сл.  гласник РС”, 18/2010 и 55/2013 – у даљем тексту: Закон)...