Карактеристике у исплати минималне зараде и исплата минималне зараде за месец јун 2017. године

Према одредбама чл. 111–113. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014 – у даљем тексту: Закон), запослени има...

Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у јавном сектору за 2017. годину

У „Службеном гласнику РС” број 61/2017 објављена је ОДЛУКА о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему...

Улагање у развој: трошак или нематеријално улагање (инвестиција)

Под развојем се подразумева примена резултата истраживања или другог знања ради производње нових, значајније побољшаних, материјала, уређаја, производа, процеса, система или услуга, пре приступања...

Рачуноводствено евидентирање замене резервног дела постројења и опреме

Правна лица у пракси често праве пропуст приликом рачуноводственог евидентирања замене значајног резервног дела који увећава набавну вредност основног средства. Тај пропуст се у...

Извршење на заради и другим сталним новчаним примањима

Предмет Закона о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС”, бр. 106/2015 – у даљем тексту: Закон) јесте поступак у коме судови и јавни извршитељи...

Потписан мултилатерални уговор за примену мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице...

У Паризу је 7. јуна 2017. године у присуству високих званичника Организације за економску сарадњу и развој (у даљем тексту: ОЕЦД), као и представника...

Припремање и достављање кварталног извештаја о јавним набавкама за период април–јун 2017. године

У складу са чланом 132. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: Закон),...

Услуге које послодавци пружају запосленима у вези са радом и њихов порески третман

Уводне напомене Запослени по основу рада остварује, пре свега, право на зараду и друга примања и покрића трошкова којa се запосленима исплаћују у складу са...

Од 1. јула 2017. године другостепени порески поступак води посебан орган у Министарству финансија

Изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС”, бр. 108/2016 – у даљем тексту: Измена Закона) извршена је промена...

Примена ПДВ-a на давање у закуп непокретности

Давање у закуп непокретности се, са аспекта Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004… и 108/2016 – у даљем тексту:...