Tekstovi u novom broju!

AKTUELNO IZDANJE (APRIL 2020) – SKRAĆENA VERZIJA

Za punu verziju i pristup svim tekstovima – REGISTRUJTE SE

Zarade, plate i primanja

Kriterijumi za opredeljenje samostalnosti preduzetnika koji obavljaju aktivnost uz naknadu za istog nalogodavca (test...

Porast broja registrovanih preduzetnika u Republici Srbiji u poslednjih nekoliko godina, naročito za obavljanje određenih delatnosti (kao npr. u sektoru informacionih tehnologija, građevinskom sektoru,...

Osnovni elementi obračuna godišnjeg poreza na dohodak građana za 2019. godinu

Godišnji porez na dohodak utvrđuje se i plaća u skladu sa odredbama čl. 87, 88. i 89. Zakona o porezu na dohodak građana. Krajnji...

Naknade troškova i solidarne pomoć zaposlenima i članovima njihovih porodica

Naknada troškova i solidarne pomoći pred- stavlja jedinstven naziv za veći broj isplata za zaposlene ili zaposlenima za članove njihovih porodica, od slučaja do...

Budžetski korisnici

Sastavljanje i podnošenje tromesečnog izveštaja o izvršenju budžeta / finansijskog plana za period januar–mart...

Na osnovu člana 8. Uredbe o budžetskom računo- vodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 125/2003 i 12/2006 – dalje: Uredba) propisana je obaveza sastavljanja i...

Revizija i otpis bibliotečke građe i izvora u školskim bibliotekama

Iako je prošlo više od osam godina od primene Zakona o bibliotečko-informacionoj de- latnosti („Sl. glasnik RS” br. 52/2011), u praksi ponekad pretplatnici postavljaju...

Finansiranje delatnosti osnovnih škola – transferi sa različitih nivoa vlasti i prihodi po osnovu...

Finansiranje i nadzor nad radom osnovnih škola uređeni su Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakonom o osnovnom obrazovanju, Zakonom o budžetskom sistemu,...

Nepravilnosti utvrđene kontrolom zakonitog i namenskog korišćenja sredstava

Funkcija Budžetske inspekcije je inspekcijska kontrola primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava korisnika budžetskih sredstava, organizacija, preduzeća, pravnih lica...

Propusti budžetskih korisnika u računovodstvu

Poslovi budžetskog računovodstva obavljaju se u okviru jedinstvenog, organizaciono nezavisnog dela, kao organizacionog dela međusobno povezanih poslova i zadataka uređenih aktom o unutrašnjoj organizaciji...

Računovodstvo

Virus korona – iz ugla poslodavaca i obavljanja delatnosti

Na dan 15. marta 2020. godine („Sl. glasnik RS” br. 29/2020) objavljena je Odluka o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, koja je...

Pružanje usluga smeštaja – evidentiranje usluga smeštaja pruženih direktno gostu ili preko turističke agencije

Uslugu smeštaja smeštajni objekat može da pruža direktno gostima ili putem turističkih agencija. Sklopljeni ugovor između pružaoca usluge i agencije, kao i način obavljanja...

Porez na dobit

Porezi

Objavljene su kamatne stope za koje se smatra da su u skladu sa principom...

U „Službenom glasniku” 21/2020 objavljen je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za...

Srazmerni poreski odbitak i ispravka srazmernog poreskog odbitka

Obveznici PDV-a mogu da se podele u tri grupe kada je u pitanju pravo na odbitak prethodnog poreza, i to na: 1) obveznike koji...

Promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa ugovorima o kreditu, odnosno...

Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/04… i 72/19 – dalje: Zakon o PDV-u) propisana su poreska oslobođenja, između ostalog,...

Kratke teme: Šta se smatra dobrima koje stranac otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu

Predmet oporezivanja PDV-om jesu isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici Srbiji uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i...

Poslovne finansije

Aktuelna mišljenja

Vesti

ZA 10 DANA PRAVNI OKVIR ZA SPROVOĐENJE PAKETA MERA POMOĆI PRIVREDI

U utorak 31. marta Ministar finansija predstavio je javnosti program ekonomskih mera namenjen privatnom sektoru, kao pomoć u održavanju...

Zahtev za veštačenje zdravstvenog stanja deteta porodilje podnose elektronskim putem

Dokumentaciju potrebnu za veštanje zdravstvenog stanja deteta, za porodilje koje prvi put podnose ovaj zahtev radi ostvarivanja prava na...

Pomeraju se rokovi za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava

U Službenom glasniku RS br. 47/2020 od 28.3.2020. godine, objavljena je Uredba o pomeranju rokova za podnošenje godišnjih finansijskih...

Za kretanje radnika od 17 do 5 časova OBAVEZNA potvrda poslodavca

Ministarstvo privrede Vlade Republike Srbije obavestilo je privredne subjekte da su dužni da svakom zaposlenom radniku koji radne zadatke...

Produžava se isplata prava na socijalna davanja na osnovu ranije donetih rešenja dok traje vanredno stanje

Vlada Republike Srbije, na predlog ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zorana Đorđevića, donela je Zaključak da...

Izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom samo u elektronskom obliku

U "Službenom glasniku RS", br. 42/2020 od 25.3.2020. godine objavljena je Odluka o dopunama Odluke o izveštavanju o kreditnim...

PU – NIJE POTREBNA DEFISKALIZACIJA KASE osim ako se privremeni prekid registruje u APR

Defiskalizacija fiskalnih kasa za vreme privremenog zatvaranja maloprodajnih objekata zbog vanrednog stanja 25. 03. 2020. Obveznici koji u skladu sa Odlukom...