Насловна Рачуноводство

Рачуноводство

Пратимо рачуноводствене промене привредних субјеката од отварања пословних књига на почетку године, преко актуелних промена у току године, до пописа и састављања годишњег рачуна.

Рачуноводствени и порески третман исправке вредности потраживања по основу продаје – НОВО –

Исправка вредности потраживања утврђује се када постоји објективан доказ да правно лице неће бити у стању да наплати све износе које потражује на основу...

Основни поступци и примери консолидовања позиција приликом састављања консолидованих финансијских извештаја – НОВО –

Матична правна лица која састављају консолидоване финансијске извештаје дужна су да консолидоване финансијске извештаје за 2017. годину, ради јавног објављивања, доставе Агенцији за привредне...

Рачуноводствено-порески аспект евидентирања рабата и каса сконто

Да би поспешила пословање, правна лица, пре свега велетрговци, одобравају разне врсте продајних подстицаја својим купцима, а најчешће одобравани попусти су рабат и каса...

Донацијe – порески и рачуноводствени аспект

Правна лица у склопу друштвено одговорног пословања често имају жељу и захтеве за донацијама. Појам донације подразумева давање или поклањање у новцу, стварима или...

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ФАКТОРИНГУ

Законом о факторингу („Сл. гласник РС”, број 62/2013 и 30/2018 – у даљем тексту: Закон) уређују се појам и предмет факторинга, учесници у факторингу,...

ДОПУНЕ ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ

Законом о ревизији  („Сл. гласник РС”, број 62/2013 и 30/2018) уређују се услови и начин обављања ревизије финансијских извештаја, обавезност ревизије, стручна оспособљеност лица...

ДОПУНЕ ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ

Разлози за доношење измена Закона о рачуноводству садржани су у обавези Републике Србије да усагласи своју законску регулативу са новим међународним стандардима у области...

Евидентирање трошкова камата по основу позајмљивања – расход или капитализација трошкова

Рачуноводствени третман трошкова камата уређен је на различит начин код правних лица, у зависности од тога коју рачуноводствену регулативу користе. Евидентирање трошкова дефинисано је: -...

Откуп доспелих потраживања

Продаја доспелих ненаплативих потраживања, произашлих из уговора о промету добара и услуга у земљи и иностранству, врши се у складу са Законом о облигационим...

Издавање фактура у папирном и електронском облику

Министарство финансија и Министарство трговине, туризма и телекомуникација донела су 12. 12. 2017. године Објашњење у вези са издавањем и књижењем рачуна (фактура) у...

Порески третман промета половних моторних возила (примена члана 36. Закона о ПДВ-у)

Промет половних моторних возила који врше обвезници ПДВ-а по посебном поступку опорезивања прописаним чланом 36. Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”,...

УСКЛАЂИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА НАКНАДНЕ ДОГАЂАЈЕ

Накнадни догађаји или догађаји после датума биланса стања јесу повољни или неповољни догађаји који настају између 31. децембра и датума када су финансијски извештаји...