Рачуноводство

Рачуноводство

Пратимо рачуноводствене промене привредних субјеката од отварања пословних књига на почетку године, преко актуелних промена у току године, до пописа и састављања годишњег рачуна.

Улагање у развој: трошак или нематеријално улагање (инвестиција)

Под развојем се подразумева примена резултата истраживања или другог знања ради производње нових, значајније побољшаних, материјала, уређаја, производа, процеса, система или услуга, пре приступања...

Рачуноводствено евидентирање замене резервног дела постројења и опреме

Правна лица у пракси често праве пропуст приликом рачуноводственог евидентирања замене значајног резервног дела који увећава набавну вредност основног средства. Тај пропуст се у...

УЗИМАЊЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ ИМОВИНЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА И ПРЕДУЗЕТНИКА

Различит правни субјективитет привредног друштва и предузетника одражава се и на порески аспект узимања из пословне имовине од стране оснивача. Привредно друштво је правно лице...

УКЉУЧИВАЊЕ ЗАВИСНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА ИЗ ИНОСТРАНСТВА У КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

Када се финансијски извештаји зависних правних лица приказују у валути која је различита од извештајне валуте матичног правног лица, неопходан услов за консолидовање је...

ЕВИДЕНТИРАЊЕ РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ОТПРЕМНИНЕ У СКЛАДУ СА МРС 19

Рачуноводствено обухватање резервисања за отпремнине и јубиларне награде запослених за правна лица која примењују пуне стандарде, регулисано је Међународним рачуноводственим стандардом – МРС 19...

ЧУВАЊЕ ПОСЛОВНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: РОКОВИ И НАЧИН ЧУВАЊА

Током рада сваког привредног друштва настаје велики број докумената од којих су  одређена документа креирана интерно у самом друштву, док су остала креирана екстерно од...

НЕ/ПРИЗНАВАЊЕ РАСХОДА ПО ОСНОВУ ИСПРАВКЕ И ОТПИСА ВРЕДНОСТИ ПОЈЕДИНАЧНИХ ПОТРАЖИВАЊА У ПОРЕСКОМ БИЛАНСУ ЗА...

Утврђивање опорезиве добити и пореске обавезе правних лица, односно састaвљање ПБ 1 и ПДП пријаве обрадили смо у часопису број 3/17. Том приликом нисмо...

ЗАМЕНА ПОДНЕТИХ РЕДОВНИХ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

Правилником о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу регистра финансијских извештаја („Сл. гласник РС”, број 127/2014 и 101/2016 – у даљем...

ПОВЕЋАЊЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА КОНВЕРЗИЈОМ ОБАВЕЗА

Према члану 146. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011 и 83/2014 – др. закон и 5/2015 – у даљем тексту:...

КОНСОЛИДОВАНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2016. ГОДИНУ

– припрема, метод и процедуре консолидовања Консолидовани годишњи финансијски извештај је финансијски извештај економске целине односно групе коју чине матично и сва зависна правна лица....

РАЧУНОВОДСТВЕНО-ПОРЕСКИ АСПЕКТ ТРОШКОВА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

У складу са Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник РС”, бр. 95/2014)...

ДОСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА СА ИЗВЕШТАЈЕМ РЕВИЗОРА ЈАВНИХ ДРУШТАВА ЗА 2016. ГОДИНУ КОМИСИЈИ ЗА...

- Рок: 30. април 2017. године Јавна друштва имају обавезу састављања и објављивања годишњег извештаја у складу са одредбама Закона о тржишту капитала („Сл....