Насловна Рачуноводство

Рачуноводство

Пратимо рачуноводствене промене привредних субјеката од отварања пословних књига на почетку године, преко актуелних промена у току године, до пописа и састављања годишњег рачуна.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ФАКТОРИНГУ – НОВО –

Законом о факторингу („Сл. гласник РС”, број 62/2013 и 30/2018 – у даљем тексту: Закон) уређују се појам и предмет факторинга, учесници у факторингу,...

ДОПУНЕ ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ – НОВО –

Законом о ревизији  („Сл. гласник РС”, број 62/2013 и 30/2018) уређују се услови и начин обављања ревизије финансијских извештаја, обавезност ревизије, стручна оспособљеност лица...

ДОПУНЕ ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ – НОВО –

Разлози за доношење измена Закона о рачуноводству садржани су у обавези Републике Србије да усагласи своју законску регулативу са новим међународним стандардима у области...

Евидентирање трошкова камата по основу позајмљивања – расход или капитализација трошкова – НОВО –

Рачуноводствени третман трошкова камата уређен је на различит начин код правних лица, у зависности од тога коју рачуноводствену регулативу користе. Евидентирање трошкова дефинисано је: -...

Откуп доспелих потраживања

Продаја доспелих ненаплативих потраживања, произашлих из уговора о промету добара и услуга у земљи и иностранству, врши се у складу са Законом о облигационим...

Издавање фактура у папирном и електронском облику

Министарство финансија и Министарство трговине, туризма и телекомуникација донела су 12. 12. 2017. године Објашњење у вези са издавањем и књижењем рачуна (фактура) у...

Порески третман промета половних моторних возила (примена члана 36. Закона о ПДВ-у)

Промет половних моторних возила који врше обвезници ПДВ-а по посебном поступку опорезивања прописаним чланом 36. Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”,...

УСКЛАЂИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА НАКНАДНЕ ДОГАЂАЈЕ

Накнадни догађаји или догађаји после датума биланса стања јесу повољни или неповољни догађаји који настају између 31. децембра и датума када су финансијски извештаји...

ПОКРИЋЕ ГУБИТКА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

Покриће губитка за различите правне форме привредних друштава регулисано је Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011 и 99/2011, 83/2014 – др....

НЕПОСТОЈАЊЕ ОБАВЕЗЕ КУРСИРАЊА ДЕВИЗНИХ АВАНСА И АВАНСА ЗА КОЈЕ ЈЕ УГОВОРЕНА ВАЛУТНА КЛАУЗУЛА НА...

(Не)постојање обавезе курсирања девизних аванса било је предмет бројних дискусија у стручним круговима на међународном нивоу у протеклим годинама. Стручни кругови, укључујући и ревизорске...

РАСПОДЕЛА ДОБИТИ НАКОН УСВАЈАЊА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. ГОДИНУ

У складу са чланом 270. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015 – у даљем...

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА ЗА 2017. ГОДИНУ

Резултат пословања привредних друштава утврђује се после спроведених књижења свих пословних промена и обрачуна на крају пословне године. Наиме, на крају године, после књижења...