Насловна Рачуноводство

Рачуноводство

Пратимо рачуноводствене промене привредних субјеката од отварања пословних књига на почетку године, преко актуелних промена у току године, до пописа и састављања годишњег рачуна.

НОВО – Састављање Извештаја о осталом резултату за 2018. годину

Правна лица укупан резултат пословања приказују у два посебна извештаја: у Билансу успеха и у Извештају о осталом резултату. Док образац Биланс успеха попуњавају...

НОВО – Састављање Извештаја о променама на капиталу за 2018. годину

Извештај о променама на капиталу један је од пет делова пуних финансијских извештаја. Обвезници састављања овог извештаја јесу правна лица која примењују МСФИ, односно...

НОВО – Састављање Извештаја о токовима готовине за 2018. годину

Извештај о токовима готовине један је од пет делова пуних финансијских извештаја. Обвезници састављања овог извештаја јесу правна лица која примењују МСФИ, односно МСФИ...

НОВО – Специфичности вредновања кључних позиција финансијских извештаја за производна правна лица

Производна правна лица примењују различите оквире финансијског извештавања, у зависности од разврставања. У овом коментару дат је преглед вредновања појединих позиција финансијских извештаја, са...

Састављање Напомена уз финансијске извештаје за 2018. годину

Напомене уз финансијске извештаје саставни су део обавезног сета финансијских извештаја за правна лица која су обвезници састављања комплетног сета финансијских извештаја. Увод МРС 1 –...

САСТАВЉАЊЕ ОБРАЗАЦА БИЛАНС СТАЊА И БИЛАНС УСПЕХА за 2018. годину

Биланс стања и Биланс успеха два су финансијска извештаја која састављају сва правна лица и предузетници. Увод Финансијски извештаји Биланс стања и Биланс успеха састављају...

ОБРАЧУН РАЧУНОВОДСТВЕНЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Обрачун рачуноводствене амортизације је законом прописана обавеза свих привредних субјеката који у својим пословним књигама имају исказану нематеријалну имовину, некретнине, постројења и опрему. Рачуноводствена...

РАЧУНОВОДСТВЕНО ЕВИДЕНТИРАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОПИСА

Извештај о извршеном попису, заједно са пописним листама и одлукама надлежног органа правног лица, односно предузетника, доставља се на књижење ради усклађивања књиговодственог стања...

10 КОРАКА ПРЕ САСТАВЉАЊА ЗАВРШНОГ РАЧУНА ЗА 2018. ГОДИНУ

Предуслов за састављање финансијских извештаја јесте реално вредновање имовине, обавеза, прихода и расхода предузећа, а да би се то постигло нужно је извршити низ...

КЉУЧНЕ ИЗМЕНЕ МСФИ за МСП

– примена 31. 12. 2019, ретроактивна примена са стањем на 31. 12. 2018. дозвољена У „Службеном гласнику РС” бр. 83/2018 објављено је Решење о утврђивању...

ПРЕЛАЗАК СА ПРОСТОГ НА ДВОЈНО КЊИГОВОДСТВО ОД 1. 1. 2019. године

Дана 18. децембра 2017. године усвојене су бројне измене Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 113/2017), који је кључни закон...

Годишњи попис имовине и обавеза за 2018. годину

Попис или инвентар је поступак утврђивања стварног стања укупне имовине и обавеза правног лица на одређени дан. Два главна задатка пописа су утврђивање недокументованих...