Насловна Рачуноводство

Рачуноводство

Пратимо рачуноводствене промене привредних субјеката од отварања пословних књига на почетку године, преко актуелних промена у току године, до пописа и састављања годишњег рачуна.

НОВО – Рачуноводствено евидентирање краткорочних финансијских и робних зајмова између правних лица

Појам зајма, односно позајмице између правних лица, као и обавезе зајмодавца и зајмопримца, регулисани су чл. од 557. до 566. Закона о облигационим односима...

НОВО – Додатне уплате оснивача које не повећавају основни капитал

Додатне уплате су један од могућих начина финансирања друштва од стране чланова односно оснивача, поред зајмова и докапитализације повећањем оснивачког улога. Рачуноводствени аспект института...

Измиривање обавеза путем асигнације

Плаћања између привредних субјеката преносом новчаних средстава са рачуна на рачун основни је начин плаћања, али није редак случај да се у пракси свог...

Издата јемства, гаранције и менице као инструменти обезбеђења – рачуноводствени аспект

Са становишта прописа о рачуноводству, дата јемства и гаранције, као инструменти обезбеђења, представљају потенцијалну обавезу. Потенцијална обавеза је: могућа обавеза која настаје по основу...

Давања путем државне помоћи – рачуноводствени аспект

Државна помоћ се дефинише као скуп мера које држава преузима са циљем пружања одређене специфичне економске користи одређеном привредном друштву или групи друштава која...

Рачуноводствени и порески третман исправке вредности потраживања по основу продаје

Исправка вредности потраживања утврђује се када постоји објективан доказ да правно лице неће бити у стању да наплати све износе које потражује на основу...

Основни поступци и примери консолидовања позиција приликом састављања консолидованих финансијских извештаја

Матична правна лица која састављају консолидоване финансијске извештаје дужна су да консолидоване финансијске извештаје за 2017. годину, ради јавног објављивања, доставе Агенцији за привредне...

Рачуноводствено-порески аспект евидентирања рабата и каса сконто

Да би поспешила пословање, правна лица, пре свега велетрговци, одобравају разне врсте продајних подстицаја својим купцима, а најчешће одобравани попусти су рабат и каса...

Донацијe – порески и рачуноводствени аспект

Правна лица у склопу друштвено одговорног пословања често имају жељу и захтеве за донацијама. Појам донације подразумева давање или поклањање у новцу, стварима или...

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ФАКТОРИНГУ

Законом о факторингу („Сл. гласник РС”, број 62/2013 и 30/2018 – у даљем тексту: Закон) уређују се појам и предмет факторинга, учесници у факторингу,...

ДОПУНЕ ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ

Законом о ревизији  („Сл. гласник РС”, број 62/2013 и 30/2018) уређују се услови и начин обављања ревизије финансијских извештаја, обавезност ревизије, стручна оспособљеност лица...

ДОПУНЕ ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ

Разлози за доношење измена Закона о рачуноводству садржани су у обавези Републике Србије да усагласи своју законску регулативу са новим међународним стандардима у области...