Насловна Рачуноводство

Рачуноводство

Пратимо рачуноводствене промене привредних субјеката од отварања пословних књига на почетку године, преко актуелних промена у току године, до пописа и састављања годишњег рачуна.

Порески третман промета половних моторних возила (примена члана 36. Закона о ПДВ-у) – НОВО...

Промет половних моторних возила који врше обвезници ПДВ-а по посебном поступку опорезивања прописаним чланом 36. Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”,...

УСКЛАЂИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА НАКНАДНЕ ДОГАЂАЈЕ – НОВО –

Накнадни догађаји или догађаји после датума биланса стања јесу повољни или неповољни догађаји који настају између 31. децембра и датума када су финансијски извештаји...

ПОКРИЋЕ ГУБИТКА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА – НОВО –

Покриће губитка за различите правне форме привредних друштава регулисано је Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011 и 99/2011, 83/2014 – др....

РАСПОДЕЛА ДОБИТИ НАКОН УСВАЈАЊА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. ГОДИНУ – НОВО –

У складу са чланом 270. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015 – у даљем...

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА ЗА 2017. ГОДИНУ

Резултат пословања привредних друштава утврђује се после спроведених књижења свих пословних промена и обрачуна на крају пословне године. Наиме, на крају године, после књижења...

ОТВАРАЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА ЗА 2018. ГОДИНУ

Отварање пословних књига врши се на почетку пословне године на основу закључног биланса стања претходне године. Новооснована правна лица и предузетници отварају пословне књиге на...

ВРЕДНОВАЊЕ ПОЗИЦИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. ГОДИНУ

Вредновање позиција финансијских извештаја привредних друштава, задруга и предузетника за 2017. годину врши се применом: - Међународних рачуноводствених стандарда, односно Међународних стандарда финансијског извештавања (у...

РАЧУНОВОДСТВЕНО ЕВИДЕНТИРАЊЕ МАЊКОВА И ВИШКОВА (КАЛО, РАСТУР И ЛОМ) ПО ГОДИШЊЕМ ПОПИСУ

У складу са Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Сл. гласник РС”, бр. 118/2013 и 137/2014),...

СПРОВОЂЕЊЕ ПРИПРЕМНИХ РАДЊИ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА НА ДАН 31. 12. 2017. ГОДИНЕ

- За привредна друштва У вези са припремом финансијских извештаја неопходно је спровести низ активности које претходе њиховом састављању, у циљу реалног вредновања позиција...

КОРИШЋЕЊЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА И ПРОСУЂИВАЊА ПРИЛИКОМ САСТАВЉАЊА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Приликом састављања финансијских извештаја руководство правног лица често мора да користи рачуноводствене процене и просуђивања које треба да буду разумне и оправдане у задатим...

ГОДИШЊИ ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ЗА 2017. ГОДИНУ

Попис или инвентар је поступак утврђивања стварног стања укупне имовине и обавеза правног лица на одређени дан. Обавеза и начин спровођења пописа за правна...

РАЧУНОВОДСТВЕНО ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА ОД ЗАПОСЛЕНИХ

У складу са Правилником о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник РС”, бр. 95/2014...