Насловна Рачуноводство

Рачуноводство

Пратимо рачуноводствене промене привредних субјеката од отварања пословних књига на почетку године, преко актуелних промена у току године, до пописа и састављања годишњег рачуна.

ГОДИШЊИ ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ЗА 2017. ГОДИНУ – НОВО –

Попис или инвентар је поступак утврђивања стварног стања укупне имовине и обавеза правног лица на одређени дан. Обавеза и начин спровођења пописа за правна...

РАЧУНОВОДСТВЕНО ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА ОД ЗАПОСЛЕНИХ – НОВО –

У складу са Правилником о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник РС”, бр. 95/2014...

РАЧУНОВОДСТВЕНО ЕВИДЕНТИРАЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ЛИЗИНГА

Посао пословног односно оперативног лизинга уређен је Законом о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл....

РАЧУНОВОДСТВЕНО-ПОРЕСКИ АСПЕКТ ТРАНЗИТНОГ РОБНОГ ПРОМЕТА

Спољнотрговински промет робом, поред извоза и увоза робе, обухвата и транзит робе. Трговина у транзиту или транзит робе може се дефинисати као куповина робе...

РАЧУНОВОДСТВЕНО ЕВИДЕНТИРАЊЕ НАБАВКЕ И ПРОДАЈЕ РОБЕ НА МАЛО

Према прописима о трговини, трговина на мало је продаја робе крајњим потрошачима, при чему се тај промет може обављати у малопродајним објектима (продавница, самоуслуга,...

РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ТРОШКОВЕ У ГАРАНТНОМ РОКУ: УСЛОВИ ПРИЗНАВАЊА И МЕТОДЕ ОБРАЧУНА СА ПРИМЕРИМА КЊИЖЕЊА

Обавезе које укључују коришћење рачуноводствених процена, а имају неизвестан износ и рок доспећа, признају се у пословним књигама као резервисања. Циљ признавања резервисања је...

РАЧУНОВОДСТВЕНО ЕВИДЕНТИРАЊЕ НАБАВКЕ И ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ВЕЛИКО

Правно лице, односно предузетник који врши промет робе, својим општим актом о рачуноводству и рачуноводственим политикама прописује методу коју ће примењивати приликом вредновања залиха...

РАЧУНОВОДСТВЕНО ЕВИДЕНТИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА

Финансијски лизинг представља један од начина финансирања улагања у основна средства, те се јавља као алтернатива финансирању сопственим средствима и путем банкарских кредита. Прибављање...

РАЧУНОВОДСТВЕНО ЕВИДЕНТИРАЊЕ ДОЗВОЉЕНОГ МИНУСА ПО ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА

Привредни субјекти у Србији на различите начине управљају својом ликвидношћу. Привредна друштва која имају недостатак ликвидних средстава и проблем са ликвидношћу, у пракси често...

ИСПРАВКЕ МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНИХ ГРЕШАКА

Средња и велика правна лица и остали привредни субјекти који примењују Међународне рачуноводствене стандарде, односно Међународне стандарде финансијског извештавања (даље: МРС/МСФИ), исправку рачуноводствених грешака...

УГОВАРАЊЕ РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. ГОДИНУ

– Рок за закључење уговора је 30. септембар 2017. године. Услови и начин обављања ревизије финансијских извештаја, обавезност ревизије, уговарање ревизије, као и друга питања...

Улагање у развој: трошак или нематеријално улагање (инвестиција)

Под развојем се подразумева примена резултата истраживања или другог знања ради производње нових, значајније побољшаних, материјала, уређаја, производа, процеса, система или услуга, пре приступања...