Насловна Рачуноводство

Рачуноводство

Пратимо рачуноводствене промене привредних субјеката од отварања пословних књига на почетку године, преко актуелних промена у току године, до пописа и састављања годишњег рачуна.

НОВО – Годишњи попис имовине и обавеза за 2018. годину

Попис или инвентар је поступак утврђивања стварног стања укупне имовине и обавеза правног лица на одређени дан. Два главна задатка пописа су утврђивање недокументованих...

НОВО – Измене Mеђународног стандарда финансијског извештавања (ИФРС) за мале и средње ентитете (МСФИ...

- примена 31. 12. 2019, ретроактивна примена дозвољена -   У „Службеном гласнику РС”, број 83 од 29. 10. 2018. године, објављено је Решење о утврђивању...

Рачуноводствени и порески аспекти нематеријалне имовине

Пословање привредних субјеката у условима модерног пословања подразумева све веће коришћење нематеријалне имовине. Целокупан третман поменуте имовине утолико је сложенији због њене нематеријалне природе,...

Рачуноводствено обухватање стицања и отуђења сопствених акција и удела

Поступак и услови стицања сопствених акција и удела, као и њихово отуђење, односно поништавање, регулисани су релевантним одредбама Закона о привредним друштвима („Сл. гласник...

Рачуноводствено евидентирање амбалаже и ситног инвентара

У финансијским извештајима пословних субјеката значајне вредности припадају тзв. „залихама мале вредности”. Што је „мала вредност” – није регулисано законским и рачуноводственим прописима, па...

Уношење улога новог члана у основни капитал друштва – Рачуноводствени аспект

Основни капитал друштва с ограниченом одговорношћу (у даљем тексту: ДОО) представља новчану вредност уписаних улога чланова друштва у друштво, која је регистрована у складу...

Рачуноводствено евидентирање краткорочних финансијских и робних зајмова између правних лица

Појам зајма, односно позајмице између правних лица, као и обавезе зајмодавца и зајмопримца, регулисани су чл. од 557. до 566. Закона о облигационим односима...

Додатне уплате оснивача које не повећавају основни капитал

Додатне уплате су један од могућих начина финансирања друштва од стране чланова односно оснивача, поред зајмова и докапитализације повећањем оснивачког улога. Рачуноводствени аспект института...

Измиривање обавеза путем асигнације

Плаћања између привредних субјеката преносом новчаних средстава са рачуна на рачун основни је начин плаћања, али није редак случај да се у пракси свог...

Издата јемства, гаранције и менице као инструменти обезбеђења – рачуноводствени аспект

Са становишта прописа о рачуноводству, дата јемства и гаранције, као инструменти обезбеђења, представљају потенцијалну обавезу. Потенцијална обавеза је: могућа обавеза која настаје по основу...

Давања путем државне помоћи – рачуноводствени аспект

Државна помоћ се дефинише као скуп мера које држава преузима са циљем пружања одређене специфичне економске користи одређеном привредном друштву или групи друштава која...

Рачуноводствени и порески третман исправке вредности потраживања по основу продаје

Исправка вредности потраживања утврђује се када постоји објективан доказ да правно лице неће бити у стању да наплати све износе које потражује на основу...