Рачуноводство

Рачуноводство

Пратимо рачуноводствене промене привредних субјеката од отварања пословних књига на почетку године, преко актуелних промена у току године, до пописа и састављања годишњег рачуна.

РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ТРОШКОВЕ У ГАРАНТНОМ РОКУ: УСЛОВИ ПРИЗНАВАЊА И МЕТОДЕ ОБРАЧУНА СА ПРИМЕРИМА КЊИЖЕЊА

Обавезе које укључују коришћење рачуноводствених процена, а имају неизвестан износ и рок доспећа, признају се у пословним књигама као резервисања. Циљ признавања резервисања је...

РАЧУНОВОДСТВЕНО ЕВИДЕНТИРАЊЕ НАБАВКЕ И ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ВЕЛИКО

Правно лице, односно предузетник који врши промет робе, својим општим актом о рачуноводству и рачуноводственим политикама прописује методу коју ће примењивати приликом вредновања залиха...

РАЧУНОВОДСТВЕНО ЕВИДЕНТИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА

Финансијски лизинг представља један од начина финансирања улагања у основна средства, те се јавља као алтернатива финансирању сопственим средствима и путем банкарских кредита. Прибављање...

РАЧУНОВОДСТВЕНО ЕВИДЕНТИРАЊЕ ДОЗВОЉЕНОГ МИНУСА ПО ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА

Привредни субјекти у Србији на различите начине управљају својом ликвидношћу. Привредна друштва која имају недостатак ликвидних средстава и проблем са ликвидношћу, у пракси често...

ИСПРАВКЕ МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНИХ ГРЕШАКА

Средња и велика правна лица и остали привредни субјекти који примењују Међународне рачуноводствене стандарде, односно Међународне стандарде финансијског извештавања (даље: МРС/МСФИ), исправку рачуноводствених грешака...

УГОВАРАЊЕ РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. ГОДИНУ

– Рок за закључење уговора је 30. септембар 2017. године. Услови и начин обављања ревизије финансијских извештаја, обавезност ревизије, уговарање ревизије, као и друга питања...

Улагање у развој: трошак или нематеријално улагање (инвестиција)

Под развојем се подразумева примена резултата истраживања или другог знања ради производње нових, значајније побољшаних, материјала, уређаја, производа, процеса, система или услуга, пре приступања...

Рачуноводствено евидентирање замене резервног дела постројења и опреме

Правна лица у пракси често праве пропуст приликом рачуноводственог евидентирања замене значајног резервног дела који увећава набавну вредност основног средства. Тај пропуст се у...

УЗИМАЊЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ ИМОВИНЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА И ПРЕДУЗЕТНИКА

Различит правни субјективитет привредног друштва и предузетника одражава се и на порески аспект узимања из пословне имовине од стране оснивача. Привредно друштво је правно лице...

УКЉУЧИВАЊЕ ЗАВИСНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА ИЗ ИНОСТРАНСТВА У КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

Када се финансијски извештаји зависних правних лица приказују у валути која је различита од извештајне валуте матичног правног лица, неопходан услов за консолидовање је...

ЕВИДЕНТИРАЊЕ РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ОТПРЕМНИНЕ У СКЛАДУ СА МРС 19

Рачуноводствено обухватање резервисања за отпремнине и јубиларне награде запослених за правна лица која примењују пуне стандарде, регулисано је Међународним рачуноводственим стандардом – МРС 19...

ЧУВАЊЕ ПОСЛОВНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: РОКОВИ И НАЧИН ЧУВАЊА

Током рада сваког привредног друштва настаје велики број докумената од којих су  одређена документа креирана интерно у самом друштву, док су остала креирана екстерно од...