Насловна Зараде, плате и друга примања

Зараде, плате и друга примања

Актуелни обрачуни зарада, накнада зарада и других примања запослених из радног односа и других лица која ангажују послодавци по уговорима ван радног односа. Објашњавамо како обрачуне тих примања са становишта Закона о раду, тако и са становишта примене пореских прописа. Паралелно са зарадама дајемо и примере обрачуна плата и других личних примања запослених и других лица код буџетских корисника, уважавајући специфичности обрачуна у здравству, просвети али и у јединицама локалне самоуправе, посебно имајући у виду предстојећу примену законских прописа о платама у јавном сектору.

Новчане помоћи, награде и друге исплате лицима која нису запослена код исплатиоца – НОВО...

Иновираним одредбама Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, број 25/2001… и 113/2017 – у даљем тексту: Закон) послодавци су добили могућност...

Ускршњи празници као основ за остваривање права на одсуство са рада, накнаду зараде и...

У складу са чланом 2. тачка 2. Закона о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гласник РС”, број 43/2001, 101/2007 и 92/2011...

Пријава података за утврђивање стажа осигурања, зарада, односно основице осигурања и висине уплаћеног...

Према одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гласник РС”, бр. 34/2003… и 142/2014 – у даљем тексту: Закон), до 30. априла 2018....

Начини обрачуна дневница за службено путовање у земљи – за послодавце који примењују Закон...

Према члану 118. тачка 2) Закона о раду, запослени има право на накнаду трошкова, у складу са општим актом и уговором о раду, за...

ИСПЛАТА МИНИМАЛНЕ ЗАРАДЕ У УСЛОВИМА НОВОГ ИЗНОСА НАЈНИЖЕ ОСНОВИЦЕ ДОПРИНОСА

Минимална зарада је Законом о раду утврђена као најнижа прописана зарада на коју запослени има право за стандардни учинак и време проведено на раду....

ПОКЛОНИ ЗА ОСМИ МАРТ И ЊИХОВ ПОРЕСКИ ТРЕТМАН

Давања послодаваца поводом Осмог марта – Дана жена нису предвиђена Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005… и 113/2017 – у даљем тексту:...

ПРЕГЛЕД ОСНОВИЦА ЗА ОБРАЧУН ПЛАТА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА И ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

Основице за обрачун и исплату плата запослених у јавном сектору у 2018. години утврђене су: 1) закључцима Владе Републике Србије (у јавним службама, МУП-у, Војсци...

НОВИ НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ ЗА ОДРЕЂЕНА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ДРУГИХ ЛИЦА – од 1. фебруара...

На основу члана 12а став 2. Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 62/06,...

НОВИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОБРАЧУН ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

Последње измене Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (објављене у „Службеном гласнику РС” број 113/2017 од...

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СТАРОСНУ ПЕНЗИЈУ У 2018. ГОДИНИ

Услови за стицање права на пензију утврђени су одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гласник РС”, бр. 34/2003… и 142/2014 – у...

ОБРАЧУН НАКНАДЕ И ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА ЗА УСЛУГЕ СУДСКОГ ВЕШТАКА

Судски вештаци су стручна лица која испуњавају формалне и суштинске услове за бављење овим стручним и одговорним послом. Судски вештак је пре свега сарадник...

ИСПЛАТА ДЕЛА ЗАРАДЕ ПО ОСНОВУ ОЧЕКИВАНЕ ДОБИТИ ЗА 2017. ГОДИНУ – „ТРИНАЕСТА ЗАРАДА”

Послодавци и у 2017. години могу запосленима да исплате додатну зараду у току децембра, за шта је потребно да обезбеде не само одговарајућа финансијска...