Насловна Зараде, плате и друга примања

Зараде, плате и друга примања

Актуелни обрачуни зарада, накнада зарада и других примања запослених из радног односа и других лица која ангажују послодавци по уговорима ван радног односа. Објашњавамо како обрачуне тих примања са становишта Закона о раду, тако и са становишта примене пореских прописа. Паралелно са зарадама дајемо и примере обрачуна плата и других личних примања запослених и других лица код буџетских корисника, уважавајући специфичности обрачуна у здравству, просвети али и у јединицама локалне самоуправе, посебно имајући у виду предстојећу примену законских прописа о платама у јавном сектору.

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СТАРОСНУ ПЕНЗИЈУ У 2018. ГОДИНИ – НОВО –

Услови за стицање права на пензију утврђени су одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гласник РС”, бр. 34/2003… и 142/2014 – у...

ОБРАЧУН НАКНАДЕ И ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА ЗА УСЛУГЕ СУДСКОГ ВЕШТАКА – НОВО –

Судски вештаци су стручна лица која испуњавају формалне и суштинске услове за бављење овим стручним и одговорним послом. Судски вештак је пре свега сарадник...

ИСПЛАТА ДЕЛА ЗАРАДЕ ПО ОСНОВУ ОЧЕКИВАНЕ ДОБИТИ ЗА 2017. ГОДИНУ – „ТРИНАЕСТА ЗАРАДА” –...

Послодавци и у 2017. години могу запосленима да исплате додатну зараду у току децембра, за шта је потребно да обезбеде не само одговарајућа финансијска...

ИСПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИМА ЗА ВРЕМЕ ВРШЕЊА ВОЈНЕ ОБАВЕЗЕ У РЕЗЕРВНОМ САСТАВУ

Према одредбама Закона о војној, радној и материјалној обавези („Сл. гласник РС”, бр. 88/2009 и 95/2010 – у даљем тексту: Закон), војну обавезу у...

НОВИ ИЗНОСИ НАЈНИЖЕ И НАЈВИШЕ ОСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУН ДОПРИНОСА ОД 1. НОВЕМБРА 2017. ГОДИНЕ

По овлашћењу из члана 37. став 2. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС”, број 84/2004… и 102/2015 – у даљем...

ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ПО ОСНОВУ НАКНАДЕ СТВАРНИХ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА НА РАД И ЊИХОВ ПОРЕСКИ ТРЕТМАН

Према одредби члана 118. став 1. тачка 1) Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – одлука...

ОБРАЧУН И ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ОСНОВУ НАКНАДЕ ШТЕТЕ НА ИМЕ НЕИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА...

У конкретном случају из праксе, у судском поступку који је вођен због поништења решења о престанку радног односа, правноснажном судском одлуком тужени − послодавац...

МИНИМАЛНА ЗАРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ УТВРЂУЈЕ СЕ ПРЕМА НОВОЈ МИНИМАЛНОЈ ЦЕНИ РАДА ОД 143...

Према одредбама члана 112. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – одлука УС) минимална цена рада...

ИЗДАЦИ ПОСЛОДАВАЦА ЗА ЛЕЧЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ИНОСТРАНСТВУ И ЊИХОВ ПОРЕСКИ ТРЕТМАН

У пракси су присутни случајеви да се запослени обраћају својим послодавцима за новчану помоћ у вези са својим лечењем у иностранству. Ради се на...

ИЗДАЦИ ПОСЛОДАВАЦА ЗА ИСПЛАТУ ПОЈЕДИНИХ ВРСТА НАКНАДА ЗА РАД

За обављање послова из своје или ван своје делатности послодавци могу ангaжовaти радну снагу по два основа: по основу радног односа и по основу уговорног...

Карактеристике у исплати минималне зараде и исплата минималне зараде за месец јун 2017. године

Према одредбама чл. 111–113. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014 – у даљем тексту: Закон), запослени има...

Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у јавном сектору за 2017. годину

У „Службеном гласнику РС” број 61/2017 објављена је ОДЛУКА о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему...