Насловна Зараде, плате и друга примања

Зараде, плате и друга примања

Актуелни обрачуни зарада, накнада зарада и других примања запослених из радног односа и других лица која ангажују послодавци по уговорима ван радног односа. Објашњавамо како обрачуне тих примања са становишта Закона о раду, тако и са становишта примене пореских прописа. Паралелно са зарадама дајемо и примере обрачуна плата и других личних примања запослених и других лица код буџетских корисника, уважавајући специфичности обрачуна у здравству, просвети али и у јединицама локалне самоуправе, посебно имајући у виду предстојећу примену законских прописа о платама у јавном сектору.

Права запослених на накнаду зараде и осталу накнаду за време породиљског одсуства и одсуства...

Уводне напомене     Почевши од 1. јула 2018. године почиње примена новог Закона о финансијској подршци породици са децом, који је објављен у „Службеном гласнику РС”...

Донет је нови шифарник радних места за кориснике јавних средстава – НОВО –

Влада Републике Србије донела је Уредбу о Шифарнику радних места, која је објављена у „Службеном гласнику РС” број 48/2018 од 22. 6. 2018. године...

Повезивање стажа осигурања запосленима у субјектима приватизације, стечајним дужницима и предузећима за запошљавање инвалида...

Влада Републике Србије донела је Закључак 05, број 113-1555/2018 (у даљем тексту: Закључак), којим је дала сагласност да се из средстава буџета Републике Србије...

Остваривање и плаћање сменског рада

Дефинисање сменског рада Према члану 63. став 1. Закона о раду, рад у сменама је организација рада код послодавца према којој се: - запослени на истим...

Обављање привремено-повремених послова у непуном радном времену

У члану 197. Закона о раду регулисано је обављање привремених или повремених послова, а њихова основна одлика је у томе што су то послови...

ОПОРЕЗИВАЊЕ ЗАРАДА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА И УГОВОРИ О ИЗБЕГАВАЊУ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА (1) –...

У вези са опорезивањем зарада из радног односа треба истаћи да до сада закључени уговори између Републике Србије и других земаља о избегавању двоструког...

Новчане помоћи, награде и друге исплате лицима која нису запослена код исплатиоца

Иновираним одредбама Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, број 25/2001… и 113/2017 – у даљем тексту: Закон) послодавци су добили могућност...

Ускршњи празници као основ за остваривање права на одсуство са рада, накнаду зараде и...

У складу са чланом 2. тачка 2. Закона о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гласник РС”, број 43/2001, 101/2007 и 92/2011...

Пријава података за утврђивање стажа осигурања, зарада, односно основице осигурања и висине уплаћеног...

Према одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гласник РС”, бр. 34/2003… и 142/2014 – у даљем тексту: Закон), до 30. априла 2018....

Начини обрачуна дневница за службено путовање у земљи – за послодавце који примењују Закон...

Према члану 118. тачка 2) Закона о раду, запослени има право на накнаду трошкова, у складу са општим актом и уговором о раду, за...

ИСПЛАТА МИНИМАЛНЕ ЗАРАДЕ У УСЛОВИМА НОВОГ ИЗНОСА НАЈНИЖЕ ОСНОВИЦЕ ДОПРИНОСА

Минимална зарада је Законом о раду утврђена као најнижа прописана зарада на коју запослени има право за стандардни учинак и време проведено на раду....

ПОКЛОНИ ЗА ОСМИ МАРТ И ЊИХОВ ПОРЕСКИ ТРЕТМАН

Давања послодаваца поводом Осмог марта – Дана жена нису предвиђена Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005… и 113/2017 – у даљем тексту:...