Насловна Зараде, плате и друга примања

Зараде, плате и друга примања

Актуелни обрачуни зарада, накнада зарада и других примања запослених из радног односа и других лица која ангажују послодавци по уговорима ван радног односа. Објашњавамо како обрачуне тих примања са становишта Закона о раду, тако и са становишта примене пореских прописа. Паралелно са зарадама дајемо и примере обрачуна плата и других личних примања запослених и других лица код буџетских корисника, уважавајући специфичности обрачуна у здравству, просвети али и у јединицама локалне самоуправе, посебно имајући у виду предстојећу примену законских прописа о платама у јавном сектору.

Основице за обрачун плата у јавним службама и државним органима за 2019. годину

Како је писано у претходном броју „Пословног саветника”, примена Закона о систему плата запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС”, бр. 18/2016, 108/2016, 113/2017...

Нови неопорезив износ и обрачун зарада од 1. фебруара 2019. године

Нови неопорезиви износ за све исплате са карактером зараде износи 15.300 динара, а примењује се од 1. фебруара 2019. године. Наглашавамо да се овај...

Исплате запосленима и предузетницима за време вршења војне обавезе у резервном саставу

Увод   Влада Републике Србије донела је Уредбу о износу и начину исплате накнада за вршење војне обавезе („Сл. гласник РС”, бр. 104/2018 – у даљем...

Информација: Измене Посебног колективног уговора за здравство – плате, накнаде плата и друга...

У поглављу Посебног уговора за здравство које се односи на плате, накнаде плата и друга примања предвиђене су значајне новине, односно увођење нових и...

Нови неопорезиви износи за одређена примања запослених и других лица – од 1. фебруара...

Усклађени износи примања наведених у овом чланку објављени су у „Службеном гласнику РС” бр. 4/2019, а примењују се од 1. фебруара 2019. године. У...

До 31. јануара 2019. порески обвезници морају издати потврду плаћеном порезу по одбитку

У образац ППП-ПО уносе се подаци о исплаћеним приходима и плаћеном порезу по одбитку, извршеним у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године, без обзира...

РЕГУЛАТИВА ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ У 2019. ГОДИНИ

Народна скупштина Републике Србије завршила је своју Четврту седници Другог редовног заседања 7. децембра 2018. године са преко 60 усвојених тачака дневног реда, а...

НОВИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОБРАЧУН ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

Последње измене Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (објављене у „Службеном гласнику РС” број 95/2018 од 8. 12. 2018. године) донеле су измене...

Новине у одређивању основице плата, зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

- примена Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код јавних предузећа -   Закон о изменама...

Законско утврђивање највишег износа месечне накнаде зараде за време неге новорођеног детета

Закон о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РС”, бр. 113/2017 и 50/2018 – у даљем тексту: Закон) утврђује да запослени код правних...

Остваривање права на старосну пензију у 2019. години

Услови за стицање права на пензију утврђени су одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гласник РС”, бр. 34/2003… и 73/2018 – у...

Одсуство и исплате запосленима поводом новогодишњих и божићних празника

У наредном периоду очекују се следећи дани празника у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гласник РС”, бр....