Насловна Зараде, плате и друга примања

Зараде, плате и друга примања

Актуелни обрачуни зарада, накнада зарада и других примања запослених из радног односа и других лица која ангажују послодавци по уговорима ван радног односа. Објашњавамо како обрачуне тих примања са становишта Закона о раду, тако и са становишта примене пореских прописа. Паралелно са зарадама дајемо и примере обрачуна плата и других личних примања запослених и других лица код буџетских корисника, уважавајући специфичности обрачуна у здравству, просвети али и у јединицама локалне самоуправе, посебно имајући у виду предстојећу примену законских прописа о платама у јавном сектору.

НОВО – Престанак радног односа и остваривање права на новчану накнаду у Националној служби...

Последњим изменама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (објављеним у „Службеном гласнику РС” бр. 113/2017 од 17. 12. 2017) битније је промењен...

НОВО – Фискални ефекти новог запошљавања код новооснованих правних лица од 1. октобра 2018....

Основна законска решења Према истоветним одредбама: - члана 21ђ став 1. Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/2001… и 113/2017 – у...

НОВО – Минимална зарада за 2019. годину утврђује се према новој минималној цени рада...

Влада Републике Србије донела је Одлуку о висини минималне цене рада за период јануар–децембар 2019. године („Сл. гласник РС” 69/2018 од 14. 9. 2018),...

НОВО – Слабости и препоруке у вези са издавањем налога за службени пут у...

Уводне напомене Сходно одредбама члана 2. Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС”, бр. 79/2005 и 94/2017 – у даљем тексту: Закон): 1) државни службеник је...

НОВО – Пореска олакшица приликом накнаде трошкова доласка на посао и њено коришћење

Законом о раду утврђено је право запосленог на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада, као и минимум који послодавац мора да обезбеди...

НОВО – Исплата и опорезивање новчаних помоћи, награда и других исплата лицима која нису...

Иновираним одредбама Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 25/2001… и 113/2017 – у даљем тексту: Закон) послодавци су добили могућност...

Обављање привремених или повремених послова од стране чланова омладинске или студентске задруге

У члану 197. Закона о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005… и 113/2017 – у даљем тексту: Закон) регулисано је обављање привремених или повремених...

Права запослених на накнаду зараде и осталу накнаду за време породиљског одсуства и одсуства...

Уводне напомене     Почевши од 1. јула 2018. године почиње примена новог Закона о финансијској подршци породици са децом, који је објављен у „Службеном гласнику РС”...

Донет је нови шифарник радних места за кориснике јавних средстава

Влада Републике Србије донела је Уредбу о Шифарнику радних места, која је објављена у „Службеном гласнику РС” број 48/2018 од 22. 6. 2018. године...

Повезивање стажа осигурања запосленима у субјектима приватизације, стечајним дужницима и предузећима за запошљавање инвалида...

Влада Републике Србије донела је Закључак 05, број 113-1555/2018 (у даљем тексту: Закључак), којим је дала сагласност да се из средстава буџета Републике Србије...

Остваривање и плаћање сменског рада

Дефинисање сменског рада Према члану 63. став 1. Закона о раду, рад у сменама је организација рада код послодавца према којој се: - запослени на истим...

Обављање привремено-повремених послова у непуном радном времену

У члану 197. Закона о раду регулисано је обављање привремених или повремених послова, а њихова основна одлика је у томе што су то послови...