Зараде, плате и друга примања

Зараде, плате и друга примања

Актуелни обрачуни зарада, накнада зарада и других примања запослених из радног односа и других лица која ангажују послодавци по уговорима ван радног односа. Објашњавамо како обрачуне тих примања са становишта Закона о раду, тако и са становишта примене пореских прописа. Паралелно са зарадама дајемо и примере обрачуна плата и других личних примања запослених и других лица код буџетских корисника, уважавајући специфичности обрачуна у здравству, просвети али и у јединицама локалне самоуправе, посебно имајући у виду предстојећу примену законских прописа о платама у јавном сектору.

ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ПО ОСНОВУ НАКНАДЕ СТВАРНИХ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА НА РАД И ЊИХОВ ПОРЕСКИ ТРЕТМАН

Према одредби члана 118. став 1. тачка 1) Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – одлука...

ОБРАЧУН И ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ОСНОВУ НАКНАДЕ ШТЕТЕ НА ИМЕ НЕИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА...

У конкретном случају из праксе, у судском поступку који је вођен због поништења решења о престанку радног односа, правноснажном судском одлуком тужени − послодавац...

МИНИМАЛНА ЗАРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ УТВРЂУЈЕ СЕ ПРЕМА НОВОЈ МИНИМАЛНОЈ ЦЕНИ РАДА ОД 143...

Према одредбама члана 112. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – одлука УС) минимална цена рада...

ИЗДАЦИ ПОСЛОДАВАЦА ЗА ЛЕЧЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ИНОСТРАНСТВУ И ЊИХОВ ПОРЕСКИ ТРЕТМАН

У пракси су присутни случајеви да се запослени обраћају својим послодавцима за новчану помоћ у вези са својим лечењем у иностранству. Ради се на...

ИЗДАЦИ ПОСЛОДАВАЦА ЗА ИСПЛАТУ ПОЈЕДИНИХ ВРСТА НАКНАДА ЗА РАД

За обављање послова из своје или ван своје делатности послодавци могу ангaжовaти радну снагу по два основа: по основу радног односа и по основу уговорног...

Карактеристике у исплати минималне зараде и исплата минималне зараде за месец јун 2017. године

Према одредбама чл. 111–113. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014 – у даљем тексту: Закон), запослени има...

Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у јавном сектору за 2017. годину

У „Службеном гласнику РС” број 61/2017 објављена је ОДЛУКА о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему...

Извршење на заради и другим сталним новчаним примањима

Предмет Закона о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС”, бр. 106/2015 – у даљем тексту: Закон) јесте поступак у коме судови и јавни извршитељи...

РАД СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ КОД ЈЕДНОГ ИЛИ КОД ВИШЕ ПОСЛОДАВАЦА И ОБРАЧУН ПОРЕСКИХ...

Одредбама члана 40. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014...

КОРИШЋЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ОДМОРА ЗА 2017. ГОДИНУ И ОБРАЧУН ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ГОДИШЊЕГ ОДМОРА

Уводне напомене Право на годишњи одмор је једно од најважнијих права запослених, али уједно и једно од права ког се запослени не може одрећи, нити...

ПРИМЕНА СРАЗМЕРНЕ НАЈНИЖЕ ОСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУН ДОПРИНОСА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

Према члану 39. став 1. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004 … и 112/2015 – у даљем тексту:...

НОВИ ИЗНОСИ НАЈНИЖЕ И НАЈВИШЕ ОСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУН ДОПРИНОСА ОД 1. МАЈА 2017. ГОДИНЕ

По овлашћењу из члана 37. став 2. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС”, број 84/2004… и 102/2015 – у даљем...