Зараде, плате и друга примања

Зараде, плате и друга примања

Актуелни обрачуни зарада, накнада зарада и других примања запослених из радног односа и других лица која ангажују послодавци по уговорима ван радног односа. Објашњавамо како обрачуне тих примања са становишта Закона о раду, тако и са становишта примене пореских прописа. Паралелно са зарадама дајемо и примере обрачуна плата и других личних примања запослених и других лица код буџетских корисника, уважавајући специфичности обрачуна у здравству, просвети али и у јединицама локалне самоуправе, посебно имајући у виду предстојећу примену законских прописа о платама у јавном сектору.

РАД СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ КОД ЈЕДНОГ ИЛИ КОД ВИШЕ ПОСЛОДАВАЦА И ОБРАЧУН ПОРЕСКИХ...

Одредбама члана 40. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014...

КОРИШЋЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ОДМОРА ЗА 2017. ГОДИНУ И ОБРАЧУН ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ГОДИШЊЕГ ОДМОРА

Уводне напомене Право на годишњи одмор је једно од најважнијих права запослених, али уједно и једно од права ког се запослени не може одрећи, нити...

ПРИМЕНА СРАЗМЕРНЕ НАЈНИЖЕ ОСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУН ДОПРИНОСА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

Према члану 39. став 1. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004 … и 112/2015 – у даљем тексту:...

НОВИ ИЗНОСИ НАЈНИЖЕ И НАЈВИШЕ ОСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУН ДОПРИНОСА ОД 1. МАЈА 2017. ГОДИНЕ

По овлашћењу из члана 37. став 2. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС”, број 84/2004… и 102/2015 – у даљем...

ОРГАНИЗОВАЊЕ СИНДИКАТА У ШКОЛИ И ОБРАЧУН СИНДИКАЛНЕ ЧЛАНАРИНЕ

Према члану 6. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014 – у даљем тексту: Закон) синдикатом се, у...

ПРАВО НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ ЗА БОЛОВАЊЕ ПЕНЗИОНИСАНОГ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ПОНОВО ЗАСНОВАЛО РАДНИ ОДНОС

Према одредбама члана 175. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/214), ако се послодавац и запослени споразумеју, запослени...

Права запослених поводом ускршњих празника

У току месеца априла прослављају се верски празници у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гласник РС”, број...

ДАВАЊЕ СТАНОВА НА КОРИШЋЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИМА КОД ПОСЛОДАВЦА

У пракси су чести случајеви да послодавци – правна лица непокретности које су закупили користе за решавање стамбених потреба својих запослених. Услове под којим...

КАРАКТЕРИСТИКЕ У ИСПЛАТИ ДИВИДЕНДИ АКЦИОНАРИМА – РЕЗИДЕНТИМА СРБИЈЕ – ПО ГОДИШЊЕМ РАЧУНУ ЗА 2016....

Према члану 271. став 1. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, број 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015 – у даљем...

ИСПЛАТА И ОПОРЕЗИВАЊЕ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ЧЛАНОВА УПРАВЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ПО ОСНОВУ УЧЕШЋА У...

У члану 14. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) предвиђено је да се уговором о раду или...

ИЗНОС ЛИЧНИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ДРУГИХ ЛИЦА И ЊИХОВ ПОРЕСКИ ТРЕТМАН

– на основу просечне зараде у Републици у месецу јанару 2017. године од 57.231 динар      ВРСТА ИСПЛАТЕ   ПО ЗАКОНУ О РАДУ   ПОРЕСКИ ТРЕТМАН 1 2 3 НАКНАДА ТРОШКОВА ПОГРЕБНИХ...

РАСПОРЕД РАДНОГ ВРЕМЕНА У 2017. ГОДИНИ

Према члану 51. став 1. Закона о раду („Службени гласник РС”, број 24/2005, 61/2001, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, у даљем тексту: Закон), пуно радно...