Остало

Остало

- Новине у платном промету; - Актуелности у спровођењу царинских прописа; - Тумачења министарстава; - Актуелни месечни статистички подаци; - Календар пореских и других обавеза.

Припремање и достављање кварталног извештаја о јавним набавкама за период април–јун 2017. године

У складу са чланом 132. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: Закон),...

Коришћење претходног прегледа у циљу смањења ризика од настајања прекршајне одговорности у царинском поступку

Опште је познато да увозници робе, ради исправног спровођења увозног царинског поступка у Републици Србији, морају надлежном царинском органу на прописан начин и у...

Промене корисног века употребе средства и прилагођавање амортизационих стопа – начин обрачуна и рачуноводствено...

Корисни век употребе средства представља битан елемент обрачуна амортизације и његово преиспитивање је врло значајно за реално утврђивање висине амортизације и равномерно терећење расхода...

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЦАРИНСКОГ ЗАКОНА КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОД 1. 7. 2017. ГОДИНЕ

У „Службеном гласнику РС”, бр. 108/2016 од 29.12. 2016. године, објављен је Закон о изменама и допунама Царинског закона, који је ступио на снагу...

ЦАРИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ ТУРСКЕ УВЕЛА ОБАВЕЗУ ПРЕТХОДНЕ НАЈАВЕ ПРИСПЕЋА ПОШИЉАКА КОЈЕ СЕ ДОПРЕМАЈУ ПО...

Извозне пошиљке које се у Републику Турску отпремају по ТИР карнету, почев од 25. 4. 2017. године при улазу у ту земљу биће повргнуте...

КОРИШЋЕЊЕ РАЧУНА У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ У ЦАРИНСКОМ ПОСТУПКУ

Развој информационих технологија је омогућио електронско пословање, па компаније из држава у којима се царински поступак у потпуности одвија у беспапирном режиму, често ради...

ПРЕКРШАЈИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНО ПОРЕКЛО РОБЕ

У циљу уједначавања праксе прекршајних судова и Управе царина, Одељење судске праксе Прекршајног апелационог суда заузело је став у вези са постојањем прекршаја везаних...

УСВОЈЕНА ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ВРСТИ, ВИСИНИ И НАЧИНУ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ...

У „Службеном гласнику РС”, бр. 23/2017 од 13. 3. 2017. године, објављена је  Одлука о изменама Одлуке о врсти, висини и начину плаћања накнаде...

ПРИМЕНА РЕГИОНАЛНЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ПАН-ЕВРО-МЕДИТЕРАНСКИМ ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИМ ПРАВИЛИМА О ПОРЕКЛУ

Европска комисија (у даљем тексту: Комисија) у „Службеном листу Европске уније”, серија Ц, број 73 од 9. 3. 2017. године, објавила је Обавештење којим...

НАКНАДА ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОВЛАШЋЕНИХ ПРОИЗВОЂАЧА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ОД 1. ФЕБРУАРА 2017. НАПЛАЋУЈЕ СЕ У...

Законом о енергетици („Сл. гласник РС”, број 145/2014) прописано је да је гарантовани снабдевач дужан да доставља Министарству податке потребне за утврђивање накнаде за...

КОРИШЋЕЊЕ НЕПОТПУНЕ ЦАРИНСКЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ ПРИ УВОЗУ РОБЕ

Царинска декларација (у даљем тексту: декларација) је изјава или радња којом лице у прописаној форми и на прописан начин захтева да се роба стави...

УКРАТКО ИЗ БРОЈА 2/2017

Подсећамо – у складу са чланом 9. став 2. Закона о порезу на добит правних лица расходи послодаваца по основу издатака за јубиларне награде...