Насловна Остало

Остало

- Новине у платном промету; - Актуелности у спровођењу царинских прописа; - Тумачења министарстава; - Актуелни месечни статистички подаци; - Календар пореских и других обавеза.

Електронско пословање – регулатива и пракса

Циљ овог текста је кратак осврт на законодавни оквир који регулише електронско пословање у земљи, као и да укаже на неке новине које је...

Правни посао компензације у условима блокаде рачуна учесника није ништав – правна схватања Врховног...

Правно схватање о ништавости правног посла компензације у условима блокаде рачуна учесника Последњих петнаест година, односно од почетка примене Закона о платном промету („Сл. лист...

Измене и допуне Закона о девизном пословању

Уводне напомене Новоусвојене измене и допуне Закона о девизном пословању ступиле су на снагу 28. априла 2018. године, а неколико чланова примењиваће се од 1....

Примена програма за решавање вишка запослених у поступку приватизације у 2018. години

Влада Републике Србије донела је Одлуку о изменама и допунама Одлуке о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у поступку приватизације за 2015, 2016....

Заснивање радног односа или друго радно ангажовање корисника пензије

Према члану 24. став 1. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005 … и 113/2017 – у даљем тексту: Закон), радни однос може...

ОБАВЕЗА ПЛАЋАЊА ЧЛАНАРИНЕ ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ СРБИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Скупштина Привредне коморе Србије донела је Одлуку о висини, начину и роковима плаћања јединствене чланарине и финансирању Привредне коморе Србије у 2018. години („Сл....

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА, КОЈИМА СЕ ОД 1. ОКТОБРА 2017....

Гувернер Народне банке Србије и Извршни одбор Народне банке Србије донели су неколико измена постојећих прописа из области платног промета, а све са циљем...

Измена подзаконских аката из области платног промета – укидање употребе печата у платном...

Иако је Народна банка Србије још 2014. године доношењем Закона о платним услугама и усвајањем пратећих подзаконских аката и фактички укинула обавезну употребу печата...

РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ЗА 2017. ГОДИНУ

Влада Републике Србије донела је ОДЛУКУ о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне Покрајине Војводине...

Припремање и достављање кварталног извештаја о јавним набавкама за период април–јун 2017. године

У складу са чланом 132. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: Закон),...

Промене корисног века употребе средства и прилагођавање амортизационих стопа – начин обрачуна и рачуноводствено...

Корисни век употребе средства представља битан елемент обрачуна амортизације и његово преиспитивање је врло значајно за реално утврђивање висине амортизације и равномерно терећење расхода...