Насловна Остало

Остало

- Новине у платном промету; - Актуелности у спровођењу царинских прописа; - Тумачења министарстава; - Актуелни месечни статистички подаци; - Календар пореских и других обавеза.

ОБАВЕЗА ПЛАЋАЊА ЧЛАНАРИНЕ ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ СРБИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Скупштина Привредне коморе Србије донела је Одлуку о висини, начину и роковима плаћања јединствене чланарине и финансирању Привредне коморе Србије у 2018. години („Сл....

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА, КОЈИМА СЕ ОД 1. ОКТОБРА 2017....

Гувернер Народне банке Србије и Извршни одбор Народне банке Србије донели су неколико измена постојећих прописа из области платног промета, а све са циљем...

Измена подзаконских аката из области платног промета – укидање употребе печата у платном...

Иако је Народна банка Србије још 2014. године доношењем Закона о платним услугама и усвајањем пратећих подзаконских аката и фактички укинула обавезну употребу печата...

РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ЗА 2017. ГОДИНУ

Влада Републике Србије донела је ОДЛУКУ о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне Покрајине Војводине...

Припремање и достављање кварталног извештаја о јавним набавкама за период април–јун 2017. године

У складу са чланом 132. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: Закон),...

Промене корисног века употребе средства и прилагођавање амортизационих стопа – начин обрачуна и рачуноводствено...

Корисни век употребе средства представља битан елемент обрачуна амортизације и његово преиспитивање је врло значајно за реално утврђивање висине амортизације и равномерно терећење расхода...

НАКНАДА ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОВЛАШЋЕНИХ ПРОИЗВОЂАЧА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ОД 1. ФЕБРУАРА 2017. НАПЛАЋУЈЕ СЕ У...

Законом о енергетици („Сл. гласник РС”, број 145/2014) прописано је да је гарантовани снабдевач дужан да доставља Министарству податке потребне за утврђивање накнаде за...

УКРАТКО ИЗ БРОЈА 2/2017

Подсећамо – у складу са чланом 9. став 2. Закона о порезу на добит правних лица расходи послодаваца по основу издатака за јубиларне награде...

ПЛАЋАЊЕ ЧЛАНАРИНЕ ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ СРБИЈЕ ОД 1. ЈАНУАРА 2017. ГОДИНЕ – прва уплата чланарине...

Према Закону о привредним коморама („Сл. гласник РС”, број 112/2015, у даљем тексту: Закон), од 1. јануара 2017. године су чланови Привредне коморе Србије...

УКРАТКО ИЗ БРОЈА 1/2017

Додајемо – уз наш чланак о распореду радног времена у 2017. године – да Законом о раду није посебно уређено питање радног времена запосленог...

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПЕНЗИЈУ У 2017. ГОДИНИ

Услови за стицање права на пензију утврђени су одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/2003, 64/2004 – одлука УСРС,...