Остало

Остало

- Новине у платном промету; - Актуелности у спровођењу царинских прописа; - Тумачења министарстава; - Актуелни месечни статистички подаци; - Календар пореских и других обавеза.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЦАРИНСКОГ ЗАКОНА КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОД 1. 7. 2017. ГОДИНЕ

У „Службеном гласнику РС”, бр. 108/2016 од 29.12. 2016. године, објављен је Закон о изменама и допунама Царинског закона, који је ступио на снагу...

ЦАРИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ ТУРСКЕ УВЕЛА ОБАВЕЗУ ПРЕТХОДНЕ НАЈАВЕ ПРИСПЕЋА ПОШИЉАКА КОЈЕ СЕ ДОПРЕМАЈУ ПО...

Извозне пошиљке које се у Републику Турску отпремају по ТИР карнету, почев од 25. 4. 2017. године при улазу у ту земљу биће повргнуте...

КОРИШЋЕЊЕ РАЧУНА У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ У ЦАРИНСКОМ ПОСТУПКУ

Развој информационих технологија је омогућио електронско пословање, па компаније из држава у којима се царински поступак у потпуности одвија у беспапирном режиму, често ради...

ПРЕКРШАЈИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНО ПОРЕКЛО РОБЕ

У циљу уједначавања праксе прекршајних судова и Управе царина, Одељење судске праксе Прекршајног апелационог суда заузело је став у вези са постојањем прекршаја везаних...

УСВОЈЕНА ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ВРСТИ, ВИСИНИ И НАЧИНУ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ...

У „Службеном гласнику РС”, бр. 23/2017 од 13. 3. 2017. године, објављена је  Одлука о изменама Одлуке о врсти, висини и начину плаћања накнаде...

ПРИМЕНА РЕГИОНАЛНЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ПАН-ЕВРО-МЕДИТЕРАНСКИМ ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИМ ПРАВИЛИМА О ПОРЕКЛУ

Европска комисија (у даљем тексту: Комисија) у „Службеном листу Европске уније”, серија Ц, број 73 од 9. 3. 2017. године, објавила је Обавештење којим...

НАКНАДА ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОВЛАШЋЕНИХ ПРОИЗВОЂАЧА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ОД 1. ФЕБРУАРА 2017. НАПЛАЋУЈЕ СЕ У...

Законом о енергетици („Сл. гласник РС”, број 145/2014) прописано је да је гарантовани снабдевач дужан да доставља Министарству податке потребне за утврђивање накнаде за...

КОРИШЋЕЊЕ НЕПОТПУНЕ ЦАРИНСКЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ ПРИ УВОЗУ РОБЕ

Царинска декларација (у даљем тексту: декларација) је изјава или радња којом лице у прописаној форми и на прописан начин захтева да се роба стави...

УКРАТКО ИЗ БРОЈА 2/2017

Подсећамо – у складу са чланом 9. став 2. Закона о порезу на добит правних лица расходи послодаваца по основу издатака за јубиларне награде...

ПЛАЋАЊЕ ЧЛАНАРИНЕ ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ СРБИЈЕ ОД 1. ЈАНУАРА 2017. ГОДИНЕ – прва уплата чланарине...

Према Закону о привредним коморама („Сл. гласник РС”, број 112/2015, у даљем тексту: Закон), од 1. јануара 2017. године су чланови Привредне коморе Србије...

УСВОЈЕНЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЦАРИНСКОГ ЗАКОНА

Царинским законом („Сл. гласник РС”, бр. 18/2010, 111/2012, 29/2015 и 108/2016 – у даљем тексту: Закон) су уређена општа правила и поступци који се...

УКРАТКО ИЗ БРОЈА 1/2017

Додајемо – уз наш чланак о распореду радног времена у 2017. године – да Законом о раду није посебно уређено питање радног времена запосленог...