Izvršenje radi vraćanja zaposlenog na rad i naknade izgubljene zarade

Shodno članu 383. Zakona o izvršenju i obezbeđenju, izvršenje se sprovodi radi vraćanja zaposlenog na rad ili radi raspoređivanja zaposlenog na određene poslove. Ovo izvršenje...

Primanja zaposlenih po osnovu učešća u ostvarenoj dobiti

Iako u Zakonu o privrednim društvima nije predviđena raspodela ostvarene dobiti za isplatu članovima društva ili zaposlenima, privredna društva mogu da vrše ovu isplatu...

Zarade zaposlenih u javnim preduzećima od januara 2020. bez umanjenja

Zakon o prestanku važenja ograničavanja ličnih primanja primenjuje se od 1. januara 2020. godine, što treba tumačiti tako da se primenjuje: počev od plata,...

Poresku prijavu za promet nepokretnosti od 1.1.2020. godine podnose umesto obveznika javni beležnici

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu (dalje: Zakon o izmenama i dopunama), koji je...

Naknada zarade za vreme bolovanja za zaposlenog koji nije ostvarivao zaradu u prethodnih 12...

U vezi sa izračunavanjem osnova za naknadu zarade na teret Republičkog fonda, Ministarstvo zdravlja je izdalo mišljenje, kojim se otklanjaju eventualne nedoumice u vezi...

Saga o bar-kodovima: šta sa robom zatečenom na stanju 31.1.2020?

Na osnovu Zakona o trgovini od 31. janura roba koja se nalazi u maloprodaji moraće da ima istaknutu mašinski čitljivu oznaku. U vezi sa...

Od sutra, sva roba u maloprodaji mora da ima bar kod ili QR kod!

Članom 34. stav. 8  Zakona o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 52/2019)  predviđeno je da od 31. januara 2020. godine, sva roba u maloprodaji...

Da li je održavanje i popravka klima uređaja promet iz oblasti građevinarstva?

Kada obveznik PDV drugom obvezniku PDV vrši postavljanje (isporuku sa montažom) instalacija za funkcionisanje sistema za klimatizaciju, uključujući i uređaje koji čine sistem za...

Dostavljanje finansijskih izveštaja za preduzetnike

U skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, za 70.000 se povećao broj preduzetnika koji su u 2019....

Počelo dostavljanje finansijskih izveštaja za 2019. godinu

Poseban informacioni sistem Agencije za dostavljanje izveštaja za 2019. od 20. januara je dostupan korisnicima. Agencija za privredne registre (APR) obaveštava zainteresovane korisnike da je...

Paušalci – odgovori na pitanja

Preduzetnice koje porez na prihode od samostalne delatnosti plaćaju na paušalno utvrđen prihod, u slučaju odsustva sa rada zbog trudničkog bolovanja ili porodiljskog odsustva...

Oporezivanje naknade za rad direktora

U skla­du sa od­red­ba­ma čla­na 48. Za­ko­na o radu, po­slo­vi di­rek­to­ra mo­gu da se oba­vlja­ju: 1) za­sni­va­njem rad­nog od­no­sa na neo­d­re­đe­no ili od­re­đe­no vre­me, 2) za­klju­či­va­njem...