Direktno plaćanje RFZO dobavljačima za isporučene lekove, u ime i za račun zdravstvenih ustanova

Jedan od ciljeva svakog društva koje teži da bude ekonomski i socijalno uređeno jeste ekonomično i efikasno finansiranje sistema zdravstvene zaštite. U Republici Srbiji...

Kontrolna lista – planiranje i izvršavanje budžeta za 2019. godinu

U ovom tekstu biće predstavljena Kontrolna lista – Planiranje i izvršavanje budžeta za 2019. godinu, šifra: KL-015-01/01. U njoj su data pitanja koja se...

Roditeljski dinar u funkciji ostvarivanja vannastavne aktivnosti u ustanovama predškolskog i školskog obrazovanja i...

Roditeljski dinar je, kao termin, prvi put upotrebljen u Nacionalnoj strategiji obrazovanja u Srbiji 2005–2010. godine, što podrazumeva uvođenje dodatnih izvora finansiranja delatnosti školskih...

Strategija upravljanja rizicima kod korisnika javnih sredstava

Svi korisnici javnih sredstava (dalje: KJS) treba da usvoje sopstvenu strategiju upravljanja rizicima u skladu sa kojom će se vršiti identifikacija, procena, postupanje, izveštavanje...

Osnovne karakteristike kultivisane imovine prema Kontnom planu za budžetski sistem

U pogledu kultivisane imovine treba razlikovati potrošna dobra, kao proizvode koji se dobijaju od bioloških sredstava, od osnovnog stada i višegodišnjih zasada, pod kojima...

Kontrolna lista budžetske inspekcije

U ovom tekstu objašnjena je kontrolna lista budžetske inspekcije Ministarstva finansija – Kontrolna lista materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava, KL-001-03/01. SEPTEMBAR 2019....

Revizorski odbori

Obrazovanje revizorskih odbora u javnim preduzećima, kako u privrednom i socijalnom tako i u budžetskom smislu, predstavlja novu višu fazu uspostavljanja kvalitetnijeg, potpunijeg i...

Kontrola prihoda od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku

U ovom tekstu biće dat osvrt na kontrolu prihoda od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku, kao i na nepravilnosti koje se u vezi...

Novine o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru

Pravilnik o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru usvojen je 8. marta 2019. godine i objavljen u „Službenom glasniku RS” broj 15/2019,...

Priprema budžeta lokalne vlasti

Zakonom o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17 i...

Finansijski lizing kao oblik sticanja nefinansijske imovine kod pravnih lica koja primenjuju Kontni plan...

Ključna prednost finansijskog lizinga u odnosu na druge vidove finansiranja proističe iz činjenice da je davalac lizinga formalnopravni vlasnik predmeta lizinga tokom trajanja ugovora...

Kontrola zakonitosti poslovanja zdravstvenih ustanova od strane Državne revizorske institucije (DRI)

Državna revizorska institucija, kao najviši organ revizije javnih sredstava, obavlja poslove iz svoje nadležnosti na osnovu Ustava Republike Srbije, Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji...