Насловна Буџетски корисници

Буџетски корисници

Месечно пратимо пословање буџетских корисника и дајемо актуелне обрачуне у књиговодству по буџетским прописима.

НОВО – Интерна финансијска контрола код корисника јавних средстава

Корисници јавних средстава имају законску обавезу да уведу финансијско управљање и контролу и интерну ревизију. Такође имају обавезу да информације о финансијском управљању и...

НОВО – Консолидовање годишњих финансијских извештаја за 2018. годину код корисника јавних средстава...

У чланку је дат осврт на законске прописе који уређују консолидовање финансијских извештаја за јавни сектор према одредбама Закона о буџетском систему и његовим...

НОВО – Отварање почетног стања за 2019. годину у пословним књигама корисника јавних средстава...

Уважавајући начело неограниченог пословног деловања (Going concern principle) и с тим у вези настављање континуитета рачуноводственог евидентирања пословних трансакција, корисници јавних средстава (корисници буџетских...

Ко су корисници јавних средстава и кога контролише буџетска инспекција

Уводни део – најава тема из циклуса „Буџетска инспекција”   Буџетској инспекцији Министарства финансија, која је организована као одељење у оквиру Сектора за буџетску инспекцију којим...

Неправилности уочене током буџетске инспекцијске контроле – евидентирање пословних промена

Имајући у виду да су корисници средстава буџета у обавези да приликом евидентирања свих пословних промена у својим књигама примењују Уредбу о буџетском рачуноводству,...

Састављање и подношење Извештаја о структури и вредности нефинансијске имовине Републике Србије за 2018....

У складу са чланом 1. Правилника о садржају Извештаја о структури и вредности нефинансијске имовине Републике Србије („Сл. гласник РС”, бр. 65/2014. године –...

Састављање и подношење годишњих финансијских извештаја за 2018. годину према прописима буџетског рачуноводства

Након обављених припремних радњи, које претходе припреми састављања финансијских извештаја, може се приступити састављању годишњих финансијских извештаја корисника јавних средстава који своје пословне књиге...

Утврђивање резултата пословања за 2018. годину код корисника јавних средстава који пословне књиге воде...

Утврђивање резултата пословања код корисника јавних средстава о којима је овде реч јесте претпоследња активност припремних радњи које претходе састављању финансијских извештаја, док је...

Неправилности уочене током буџетске инспекцијске контроле

- уговарање услуге надзора над извођењем радова, исплате накнаде за рад надзорног органа и евидентирања ових услуга у пословним књигама -   Приказане су неправилности које...

ПРИПРЕМНЕ РАДЊЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2018. ГОДИНУ КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА...

Предмет разматрања у наставку текста су припремне радње у вези са састављањем финансијских извештаја корисника јавних средстава који пословне књиге воде према Контном плану...

Новине у Закону о буџетском систему

Народна скупштина Републике Србије усвојила је на својој редовној седници од 7. децембра 2018. године Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину („Сл....

Планирање у интерној ревизији

Планирање ревизијe је неопходно будући да интерној ревизији омогућава: остваривање циљева, утврђивање приоритета и обезбеђивање ефикасног и ефективног коришћења ресурса. У пракси, планирање и...