Буџетско рачуноводство

Буџетско рачуноводство

Месечно пратимо пословање буџетских корисника и дајемо актуелне обрачуне у књиговодству по буџетским прописима.

Обављање службеног путовања у иностранство корисника јавних средстава

Уводне напомене Корисници јавних средстава службено путовање у иностранство обављају на основу: 1) Правилника о начину и поступку обављања платног промета у оквиру система...

Измирење финансијских обавеза између корисника платних услуга на основу склопљених уговора о компензацији, цесији,...

Уводне напомене У овом напису, као наставку теме из прошлог броја Пословног саветника под називом „Измирење обавеза на основу платних трансакција између пружаоца и корисника...

ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА НА ОСНОВУ ПЛАТНИХ ТРАНСАКЦИЈА ИЗМЕЂУ ПРУЖАОЦА И КОРИСНИКА ПЛАТНИХ УСЛУГА

Уводне напомене Доношењем Закона о платним услугама („Сл. гласник РС”, бр. 139/2014 – у даљем тексту: Закон), који је у примени од 1. октобра 2015....

TЕКУЋЕ И КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ ПРИМЕЊУЈУ КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ...

Уводне напомене Текуће и капитално одржавање средстава за рад код директних и индиректних корисника буџетских средстава, организација обавезног социјалног осигурања и корисника средстава Републичког...

ПРАЋЕЊЕ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ НАБАВКЕ ГОРИВА КОД БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ПУТЕМ КАРТИЦА ЗА ГОРИВО

Картице за гориво припадају новој генерацији врсте плаћања и треба да омогуће ефикасан начин снабдевања и праћења утрошка горива код привредних и буџетских корисника....

ЕВИДЕНТИРАЊЕ СРЕДСТАВА ОД „РОДИТЕЉСКОГ ДИНАРА” У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА

Законска регулатива За финансирање појединих активности које су дефинисане наставним плановима и програмима у  предшколском, основном и средњем образовању, врши се прикупљање новчаних средстава...

КОНСОЛИДОВАЊЕ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2016. КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ ПРИМЕЊУЈУ КОНТНИ ПЛАН...

Законска регулатива Састављање и подношење консолидованих годишњих извештаја корисника јавних средстава који примењују контни план за буџетски систем, за 2016. годину, спроводи се...

ЗАКЉУЧАК ПОСЛОВНИХ КЊИГА КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2016. ГОДИНУ И ЧУВАЊЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ИСПРАВА

ЗАКЉУЧАК ПОСЛОВНИХ КЊИГА У складу са чланом 17. Уредбе о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС”, бр. 125/03 и 12/06 – у даљем тексту:...

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ ПРЕМА ПРОПИСИМА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

Према члану 13. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Сл. гласник РС”, бр. 16/2016, 49/2016 и 107/2016 – у...

УСАГЛАШАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА И ПРОВЕРА БИЛАНСНИХ ПОЗИЦИЈА ПРЕ САСТАВЉАЊА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КОД КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ...

Уводне напомене У складу са чланом 18. став 1. Уребе о буџетском  рачуноводству(„Сл. гласник РС”, број 125/2003 и 12/2006 – у даљем тексту: Уредба) буџетски...

САСТАВЉАЊЕ И ПОДНОШЕЊЕ ОБРАЗАЦА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2016. ГОДИНУ

У складу са Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских...

ОТВАРАЊЕ ПОЧЕТНОГ СТАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ У ПОСЛОВНИМ КЊИГАМА ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈА ПРИМЕЊУЈУ КОНТНИ...

Корисници јавних средстава (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација обавезног социјалног осигурања и други корисници јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна...