Насловна Буџетско рачуноводство

Буџетско рачуноводство

Месечно пратимо пословање буџетских корисника и дајемо актуелне обрачуне у књиговодству по буџетским прописима.

Осврт на садржину конта категорија 330000 – Добити које су резултат промене...

Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Сл. гласник РС”, бр. 20/2007 … и 20/2018 – у даљем тексту: Правилник...

Обавеза успостављања система финансијског управљања и контроле код корисника јавних средстава – НОВО –

Адекватно функционисање интерне финансијске контроле у јавном сектору јесте обавеза која проистиче из поглавља 32 – Финансијски надзор приступних преговора за придруживање Европској унији. Интерна...

Осврт на почетак рада Централног регистра фактура

На основу члана 4а став 5. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС”, бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017 –...

ПРИМЕРИ НЕПРАВИЛНОСТИ У ПОСТУПКУ ПРИПРЕМЕ И ПОДНОШЕЊА ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА KOРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

Уводне напомене У наставку текста уследиће објашњење на који начин буџетска инспекција врши инспекцијску контролу подношења финансијских извештаја са аспекта примене Закона о буџетском систему...

КОНСОЛИДОВАЊЕ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. ГОДИНУ КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ ПРИМЕЊУЈУ...

1. Законска регулатива Састављање и подношење консолидованих годишњих извештаја за 2017. годину корисника јавних средстава који примењују контни план за буџетски систем спроводи се применом...

ОТВАРАЊЕ ПОЧЕТНОГ СТАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ У ПОСЛОВНИМ КЊИГАМА ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈА ПРИМЕЊУЈУ КОНТНИ...

Уважавајући начело неограниченог пословног деловања (принцип Going concern) и с тим у вези настављање континуитета рачуноводственог евидентирања пословних трансакција, корисници јавних средстава (корисници буџетских...

САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. ГОДИНУ ПРЕМА ПРОПИСИМА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

Уводне напомене  Након обављених припремних радњи које претходе припреми састављања финансијских извештаја може да се приступи састављању годишњих финансијских извештаја корисника јавних средстава који своје...

ПРИПРЕМНЕ РАДЊЕ У ВЕЗИ СА САСТАВЉАЊЕМ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. ГОДИНУ – ПРИВРЕДА И...

Потребно је да се ради састављања финансијских извештаја за 2017. годину предузме читав низ активности у вези са пословним догађајима, које се морају рачуноводствено...

КЊИЖЕЊЕ ТРОШКОВА ЕНЕРГЕТСКИХ УСЛУГА КОД БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА – НОВО –

Почетком грејне сезоне многи буџетски корисници (установе, органи, министарства, заводи, болнице, факултети и сл.) приступају набавци горива, па је у наредном тексту дато неколико...

ОБАВЉАЊЕ ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ У УСТАНОВАМА ВИСОКОГ И УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ОБРАЗОВАЊА

Буџетски корисници у високом и универзитетском образовању, поред основне делатности за коју су регистровани, могу да обављају и додатне делатности, као што је штампање...

ДОДЕЛА БЕСПЛАТНИХ УЏБЕНИКА НЕКИМ КАТЕГОРИЈАМА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ И ЊИХОВА...

Уводне напомене Сходно члану 9. ст. 1. и 4. Закона о уџбеницима („Сл. гласник РС”, бр. 68/2015), а у циљу омогућавања једнаке доступности образовања и...

ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА

Функционисање ученичког и студентског стандарда дефинисано је Законом о ученичком и студентском стандарду („Сл.  гласник РС”, 18/2010 и 55/2013 – у даљем тексту: Закон)...