Насловна Буџетско рачуноводство

Буџетско рачуноводство

Месечно пратимо пословање буџетских корисника и дајемо актуелне обрачуне у књиговодству по буџетским прописима.

НОВО – Планирање у интерној ревизији

Планирање ревизијe је неопходно будући да интерној ревизији омогућава: остваривање циљева, утврђивање приоритета и обезбеђивање ефикасног и ефективног коришћења ресурса. У пракси, планирање и...

НОВО – Попис имовине и обавеза за 2018. годину код корисника јавних средстава и...

Попис имовине и обавеза код корисника јавних средстава једна је од најважнијих припремних активности које претходе састављању финансијских извештаја код корисника буџетских средстава и...

Евидентирање робе за даљу продају према Контном плану за буџетски систем

Уводне напомене Садржина конта за регистровање пословних промена код корисника буџетских средстава прописана је Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем...

Слабости и препоруке у систему пописа код корисника јавних средстава

Попис имовине и обавеза је један од поступака припреме за састављање финансијских извештаја, који подразумева утврђивање стања имовине и обавеза по попису и усклађивање...

Рачуноводствени аспект евидентирања фактура које се региструју у Централном регистру фактура и начина измирења...

Уводне напомене Последње измене и допуне Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама  („Сл. гласник РС”, бр. 113/2017), који је ступио на снагу...

Препоруке интерне ревизије у систему јавних набавки код корисника јавних средстава

Увод Интерна финансијска контрола у јавном сектору представља свеобухватан и иновативан приступ управљању у јавном сектору, који подразумева комбинацију инструмената за ефикасно и ефективно управљање...

Нормативно-рачуноводствени аспект задуживања локалних самоуправа емитовањем муниципалних обвезница

Уводне напомене   Уопштено говорећи, задуживање представља последицу недостатка новчаних средстава ради сервисирања доспелих обавеза из текућег пословања или пак финансирања капиталних улагања из дугорочних туђих...

Комисионе услуге корисника јавних средстава – законска регулатива и рачуноводствена евиденција

Уводне напомене Комисиона продаја је начин продаје у којем учествују комисионар, с једне, и његов комитент, с друге стране. Комисионар је посредник који ради у...

Курсне разлике приликом утврђивања резултата пословања на готовинској основи корисника буџетских средстава

Уводне напомене Проблематика у вези са курсним разликама које настају приликом пословних трансакција са иностранством и њиховим утицајем на висину датих кредита, потраживања и обавеза,...

Осврт на садржину конта категорија 330000 – Добити које су резултат промене...

Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Сл. гласник РС”, бр. 20/2007 … и 20/2018 – у даљем тексту: Правилник...

Обавеза успостављања система финансијског управљања и контроле код корисника јавних средстава

Адекватно функционисање интерне финансијске контроле у јавном сектору јесте обавеза која проистиче из поглавља 32 – Финансијски надзор приступних преговора за придруживање Европској унији. Интерна...

Осврт на почетак рада Централног регистра фактура

На основу члана 4а став 5. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС”, бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017 –...