Насловна Порези

Порези

Пратимо и објашњавамо примену свих пореских прописа – ПДВ, акцизе и порески поступак, али и примену пореза и доприноса на лична примања запослених и других лица, као и пореске обавезе по основу покретне и непокретне имовине, капитала и сл. Нећемо заборавити ни примену прописа о избегавању међународног двоструког опорезивања.

ТРАНСФЕРНЕ ЦЕНЕ – ПРИМЕНА МЕТОДЕ ЦЕНЕ КОШТАЊА И ПРЕПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ (други део) – НОВО...

Примена методе цене коштања увећане за уобичајену зараду (у даљем тексту: метода цене коштања) и методе препродајне цене (у даљем тексту: под заједничким називом...

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ОБРАЧУНА ГОДИШЊЕГ ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ГРАЂАНА ЗА 2017. ГОДИНУ – НОВО –

Одредбама чл. 87, 88. и 89. Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/2001… и 113/2017 – у даљем тексту: Закон)...

Утврђивање опорезиве добити и пореза на добит за 2017. годину (састављање ПБ-1 и ПДП)...

1. Увод Обвезници пореза на добит правних лица дужни су да, у складу са чланом 63. Закона о порезу на добит правних лица, саставе и...

ПОРЕСКА ПРИЈАВА О ОБРАЧУНУ АКЦИЗЕ ПОДНОСИ СЕ ЕЛЕКТРОНСКИ ЗА СВАКИ МЕСЕЦ ОД 1....

Према члану 24. Закона о акцизама и члану 16. Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података...

ВОЂЕЊЕ ПДВ ЕВИДЕНЦИЈЕ О УВОЗУ ДОБАРА, НАБАВЦИ ДОБАРА И УСЛУГА И ИСКАЗИВАЊЕ ТИХ...

У овом тексту следи наставак коментара и објашњења начина вођења евиденције о ПДВ-у и исказивања података у Обрасцу ПОПДВ сагласно Правилнику о облику, садржини...

ОБРАЧУН АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА ПОРЕСКЕ СВРХЕ

Обвезници пореза на добит дужни су да посебно саставе обрачун амортизације за пореске сврхе како би правилно утврдили расход који им се признаје у...

ТРАНСФЕРНЕ ЦЕНЕ – ПРИМЕНА МЕТОДЕ ЦЕНЕ КОШТАЊА И ПРЕПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ (ПРВИ ДЕО)

Метода цене коштања увећане за уобичајену зараду (у даљем тексту: „метода цене коштања”) и метода препродајне цене (у даљем тексту: под заједничким називом „методе...

ИЗМЕНE И ДОПУНE ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 113/2017 – у даљем тексту: Измене Закона) ступио...

ОБРАЧУНАВАЊЕ АКЦИЗЕ И ПДВ-А НА РАСХОД И МАЊАК ДОБАРА УТВРЂЕН ГОДИШЊИМ ПОПИСОМ

Годишњи попис подразумева, између осталог, и обавезу обвезника акцизе, односно обвезника ПДВ-а да на утврђени а недозвољени расход и мањак добара обрачунају акцизу на...

ТРАНСФЕРНЕ ЦЕНЕ – ПРИМЕНА МЕТОДЕ УПОРЕДИВЕ ЦЕНЕ НА ТРЖИШТУ (Други део)

Настављајући разматрање из претходног броја „Пословног саветника”, и у овом броју тема ће бити примена методе упоредиве цене на тржишту (у даљем тексту: метода...

ПДВ ЕВИДЕНЦИЈА О ОПОРЕЗИВОМ ПРОМЕТУ И ОБРАЧУНАТОМ ПДВ-У, СА ИСКАЗИВАЊЕМ ПОДАТАКА У ОБРАСЦУ ПОПДВ

Уводне напомене У часопису „Пословни саветник” број 12/2017 детаљно је објашњено вођење евиденције о промету добара и услуга који је ослобођен ПДВ-а, са...

КОМЕНТАР ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, који је објављен у „Службеном гласнику РС”...