Порези

Порези

Пратимо и објашњавамо примену свих пореских прописа – ПДВ, акцизе и порески поступак, али и примену пореза и доприноса на лична примања запослених и других лица, као и пореске обавезе по основу покретне и непокретне имовине, капитала и сл. Нећемо заборавити ни примену прописа о избегавању међународног двоструког опорезивања.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ О ПРИМЕНИ ЧЛАНА 12. ЗАКОНА О ПДВ-у

Питање: Обвезнику који је корисник слободне зоне, изнајмљена је опрема. Да ли се давање у закуп опреме кориснику слободне зоне може сматрати услугом која...

ПРИМЕНА ПДВ-а НА ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА КОЈИ СЕ ВРШИ У ОКВИРУ ДЕЛАТНОСТИ ОБРАЗОВАЊА...

Образовање са аспекта примене Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 –...

ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ИМОВИНЕ КАО НЕ/ПРИЗНАТ РАСХОД У ПОРЕСКОМ БИЛАНСУ

Начин утврђивања опорезиве добити код правних лица која састaвљају ПБ 1, детаљно је обрађен у броју 3/17 часописа, уз најаву да ћемо у наредним...

ИЗБЕГАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА КАМАТЕ

Уводне напомене Генерално посматрано, под каматом се подразумева накнада за позајмљени новац (капитал) и она (као и дивиденда) спада у категорију прихода од покретног капитала...

НОВИ ИЗНОСИ НАКНАДА ЗА ЗАГАЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министар пољопривреде и заштите животне средине донео је нови ПРАВИЛНИК о усклађеним износима накнаде за загађивање животне средине („Сл. гласник РС”, број 43/2017 –...

МОГУЋНОСТ ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ У 2017. ГОДИНИ РАДИ ИЗМЕНЕ МЕСЕЧНИХ АКОНТАЦИЈА ПОРЕЗА НА ДОБИТ

Правна лица обрачунавају и плаћају аконтације пореза на добит за 2017. годину годину аконтативно, на основу утврђене добити из 2016. године. Услед промене у...

УПЛАТА ПРЕМИЈЕ ЗАПОСЛЕНИМА У ДОБРОВОЉНИ ПЕНЗИЈСКИ ФОНД И ЊЕН ПОРЕСКИ ТРЕТМАН

Закон о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима („Сл. гласник РС”, бр. 85/2005 и 31/2011 – у даљем тексту: Закон) регулише пословање добровољних пензијских...

УТВРЂЕНИ СУ ИЗНОСИ НАКНАДА ЗА ВОДЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

У складу са Законом о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016 – у даљем тексту: Закон) Влада је донела Уредбу о...

ПРАВО ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА У СЛУЧАЈУ ВИШЕ ПЛАЋЕНОГ ПОРЕЗА НА ДОБИТ

Према одредби члана 66. став 3. Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – др. закон, 43/2003,...

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ О ПРИМЕНИ ЧЛАНА 12. ЗАКОНА О ПДВ-у

Питање: Какав је порески третман извоза добара ако их обвезник ПДВ-а (извозник) из Србије отпрема до Луке Бар у РЦГ, где се врши претовар...

ПРИМЕНА ПДВ-a НА ПРОМЕТ ТУРИСТИЧКИХ УСЛУГА

Пословање туристичких агенција као реализатора туристичких путовања са низом пратећих активности, има одређене специфичности у примени ПДВ-а, па се уочи нове туристичке сезоне сматра...

Објашњења Министарства финансија РС у вези са одређивањем места промета услуга

Министарство финансија РС дало је: - Објашњење у вези са одређивањем места промета услуга превоза добара које се пружају пореском обвезнику, од 1. априла 2017. године (број:...