Насловна Порези

Порези

Пратимо и објашњавамо примену свих пореских прописа – ПДВ, акцизе и порески поступак, али и примену пореза и доприноса на лична примања запослених и других лица, као и пореске обавезе по основу покретне и непокретне имовине, капитала и сл. Нећемо заборавити ни примену прописа о избегавању међународног двоструког опорезивања.

Изменe и допунe Закона о пореском поступку и пореској администрацији – НОВО –

Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС”, бр. 80/2002 … и 108/16 – у даљем тексту: Закон) претрпео је обимне измене и...

Измене и допуне Закона о акцизама – НОВО –

Последње измене и допуне Закона о акцизама (у даљем тексту: Закон) ступиле су на снагу 28. априла 2018. године, па од тог датума: 1) Тарифне...

Измене и допуне Закона о порезу на додату вредност – НОВО –

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност ступио је на снагу 28. априла, с тим што се највећи број измена...

Недобитне организације као не/обвезници пореза на добит (Oбавеза подношења пореског биланса за 2017. годину)...

Обвезником пореза на добит се, у складу са одредбом члана 1. ст. 3. Закона о порезу на добит правних лица, сматра и друго правно...

Опорезивање накнада од услуга и уговори о избегавању двоструког опорезивања (1) – НОВО –

Увод: Опорезивање накнада од услуга   Сходно члану 40. став 1. тачка 5) Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РСˮ, бр. 25/01 …...

Уговор о доживотном издржавању – правни и порески аспект

Карактеристике уговора о доживотном издржавању Уговор о доживотном издржавању регулисан је Законом о наслеђивању („Сл. гласник РС”, бр. 46/95, 101/2003 – Одлука УС РС и...

Порески третман примања из члана 9. Закона о порезу на доходак

Према одредбама Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/2001… и 113/2017 – у даљем тексту: Закон) уобичајено је да се...

Новине у пореским прописима

У циљу правилне примене Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 25/2001, … и 113/2017) и Закона о акцизама („Сл....

Повраћај добара добављачу/продавцу у систему ПДВ-а

Уводне напомене Питање права на повраћај купљених добара регулисано је Законом о трговини („Сл. гласник РС”, бр. 53/2010 и 10/2013), тако што се, по правилу,...

Трансферне цене – примена методе цене коштања и препродајне цене (трећи део)

Уводне напомене Тема овог чланка је примена методе цене коштања увећане за уобичајену зараду (у даљем тексту: метода цене коштања) и методе препродајне цене (у...

Утврђивање пореза на добит за 2017. годину сталне пословне јединице нерезидентног обвезника

Нерезиденти Републике Србије – правна лица која су основана и имају седиште стварне управе на територији друге државе, а пословање обављају преко сталне пословне...

Пореско консолидовање (састављање и подношење КПБ и ПДП za 2017. годину)

Повезана правна лица која у оквиру свог система имају правна лица која остварују опорезиву добит, али и правна лица која остварују губитак, све чешће...