Насловна Порези

Порези

Пратимо и објашњавамо примену свих пореских прописа – ПДВ, акцизе и порески поступак, али и примену пореза и доприноса на лична примања запослених и других лица, као и пореске обавезе по основу покретне и непокретне имовине, капитала и сл. Нећемо заборавити ни примену прописа о избегавању међународног двоструког опорезивања.

НОВО – Одредбе Закона о пореском поступку и пореској администрацији које се примењују од...

Законом о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС”, бр. 30/2018 – у даљем тексту: Измене Закона), који је...

НОВО – Измене у начину и поступку остваривања права на рефакцију плаћене акцизе на...

Општа правила о праву на рефакцију Право на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. т. 3) и 5) Закона о...

НОВО – Подсетник за порески третман поклона за Нову годину и Божић

Основ за давање поклона У члану 119. став 2. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005… и 113/2017) утврђено је да деци запосленог старости...

НОВО – Обављање угоститељске делатности – примена ПДВ-а, пословне књиге и евидентирање промета

Обављање угоститељске делатности регулисано је Законом о туризму („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – други закон, 93/2012 и 84/2015 – у даљем тексту: Закон), као и: - Уредбом о висини...

Избегавање двоструког опорезивања зарада из радног односа

До сада закључени уговори између Републике Србије и других држава уговорница о избегавању двоструког опорезивања (у даљем тексту: УИДО) у члану 15. Радни однос/Несамосталне...

Новине у начину вођења пословних књига и року за подношење пореске пријаве код предузетника...

Законом о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 113/2017) извршено је неколико значајних измена које су ступиле...

Пријављивање пословних просторија у којима се складиште добра или обавља регистрована делатност

Одредбама члана 25. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС”, бр. 80/2002, 84/2002 – испр., 23/2003 – испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005,...

Обрачун пореза на приходе које оствари нерезидентно правно лице по основу закупа непокретности у...

Према члану 40. став 1. тачка 4) Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – др. закон,...

Измена пореске основице у систему ПДВ-а за опорезив промет и исказивање тих података...

  1. Опште о накнадној измени пореске основице Пореска основица приликом промета добара и услуга, према одредби члана 17. став 1. Закона о порезу на додату...

Обавезно пријављивање складишног и пословног простора Пореској управи (од 27. августа 2018. године)

Од 27.08.2018. године, сви порески обвезници имају обавезу да Пореској управи пријаве податке: 1) о свим пословним просторијама у којима складиште, односно смештају добра, и 2)...

Специфичности опорезивања прихода од самосталне делатности

Опорезивање прихода од самосталне делатности уређено је Законом о порезу на доходак грађана (у даљем тексту: ЗПДГ). Наиме, у складу са одредбама члана 31....

Начин исказивања аванса у обрасцу ПОПДВ

Начин исказивања података у обрасцу ПОПДВ јесте тема о којој се више пута писало, али је и даље врло актуелна, имајући у виду да...