Naslovna Porezi

Porezi

Pratimo i objašnjavamo primenu svih poreskih propisa – PDV, akcize i poreski postupak, ali i primenu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih i drugih lica, kao i poreske obaveze po osnovu pokretne i nepokretne imovine, kapitala i sl. Nećemo zaboraviti ni primenu propisa o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

Stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu...

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu (dalje: Zakon o izmenama i dopunama), koji je...

Novi pravilnici u vezi sa primenom Zakona o PDV-u

U službenim glasnicima br. 94/2019 i 96/2019 objavljena su tri pravilnika iz oblasti PDV-a: Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju slučajeva u...

Avans i avansni račun sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost

Uvod Avans predstavlja novčani iznos koji je jedna strana platila drugoj pre nego što je druga strana ispunila svoju obavezu, odnosno isporučila dobra...

Mesto prometa usluga prevoza sa aspekta poreza na dodatu vrednost

Uvod U svrhu primene pravila koja se odnose na određivanje mesta prometa usluga odredbom člana 12. stav 1. Zakona o porezu na dodatu...

Izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica

U „Službenom glasniku RS” br. 86/2019 objavljene su izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Izmenjeno je, odnosno dopunjeno šest članova...

Pravo na odbitak prethodnog poreza kroz poslednja mišljenja Ministarstva finansija

Ne može svaki iznos PDV-a koji je iskazan u računima prethodnog učesnika u prometu, odnosno dobavljača da se koristi kao prethodni porez. Da bi...

Usluga obrazovanja i profesionalne prekvalifikacije

Za postojanje poreskog oslobođenja bez prava na odbitak prethodnog poreza nije bitno da li je subjekt koji pruža uslugu javna ustanova ili privatna škola,...

Kada je preduzetnik u obavezi da podnese poresku prijavu PPDG-1R do 31. januara 2020....

Počev od 1. januara 2018. godine način podnošenja i sadržina poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na prihode od...

Poreski tretman rashoda i manjka dobara – PDV aspekt

Prilikom vršenja popisa, a naročito prilikom knjiženja rezultata popisa moraju da se imaju u vidu odredbe Zakona o PDV-u po osnovu razlika utvrđenih popisom....

Obaveze po osnovu akciza na rashod i manjak dobara utvrđen godišnjim popisom

Propisima iz oblasti računovodstva neposredno se uređuje obaveza popisa imovine i obaveza, ali se prilikom vršenja popisa, a naročito prilikom knjiženja rezultata popisa moraju...

Podsetnik na obaveze obveznika PDV-a na kraju 2019. godine

Istekom kalendarske godine, a u skladu sa Zakonom o PDV-u, obveznici PDV-a dužni su da u obrascu POPDV, odnosno PPPDV za poslednji poreski period...

Iskazivanje PDV-a za promet koji se odnosi na kraj 2019. godine, za koji su...

Prilikom sastavljanja završnog računa od velikog je značaja da se u skladu sa pozitivnim propisima proknjiži sva dokumentacija koja se odnosi na tu poslovnu...