Порези

Порези

Пратимо и објашњавамо примену свих пореских прописа – ПДВ, акцизе и порески поступак, али и примену пореза и доприноса на лична примања запослених и других лица, као и пореске обавезе по основу покретне и непокретне имовине, капитала и сл. Нећемо заборавити ни примену прописа о избегавању међународног двоструког опорезивања.

НОВИНЕ У ПРОПИСИМА О АКЦИЗАМА

У „Службеном гласнику РС”, бр. 86/2017 од 22. 9. 2017. године, објављена су три правилника, и то: 1) Правилник о изменама и допунама Правилника о...

ПОДСЕТНИК ЗА САСТАВЉАЊЕ ТРОМЕСЕЧНОГ ОБРАЧУНА АКЦИЗА ЗА ПЕРИОД од 1. 1. до 30. 9....

Обвезници акциза имају обавезу да по истеку сваког тромесечја саставе тромесечни обрачун акциза, у складу са чланом 24. Закона о акцизама („Сл. гласник РС”,...

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА КАПИТАЛНОГ ДОБИТКА

Када је реч о опорезивању капиталних добитака, упоредни преглед пореских закона држава чланица ОЕЦД показује да решења садржана у тим законима варирају од државе...

ИСПЛАТА И ПОРЕСКИ ТРЕТМАН СТИПЕНДИЈА И КРЕДИТА ИЗ СРЕДСТАВА ПОСЛОДАВАЦА

Почетком нове школске године постају актуелне стипендије и кредити, као карактеристичне исплате којима послодавци из привредних и ванпривредних делатности обезбеђују потребан будући стручни кадар...

НОВИ ИЗНОСИ МИНИМАЛНИХ АКЦИЗА ЗА ДУВАНСКЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ

На основу члана 10. став 9. Закона о акцизама („Сл. гласник РС”, бр. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 80/2002 – др. закон, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004,...

УЛАГАЊА У ЗАКУПЉЕН ОБЈЕКАТ И ПРИМЕНА ПДВ-а

Примена ПДВ-а на услуге давања у закуп непокретности (oбјеката) детаљно је обрађена у часопису број 7-8/2017, где је истовремено најављен наставак тог текста како...

Потписан мултилатерални уговор за примену мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице...

У Паризу је 7. јуна 2017. године у присуству високих званичника Организације за економску сарадњу и развој (у даљем тексту: ОЕЦД), као и представника...

Услуге које послодавци пружају запосленима у вези са радом и њихов порески третман

Уводне напомене Запослени по основу рада остварује, пре свега, право на зараду и друга примања и покрића трошкова којa се запосленима исплаћују у складу са...

Од 1. јула 2017. године другостепени порески поступак води посебан орган у Министарству финансија

Изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС”, бр. 108/2016 – у даљем тексту: Измена Закона) извршена је промена...

Примена ПДВ-a на давање у закуп непокретности

Давање у закуп непокретности се, са аспекта Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004… и 108/2016 – у даљем тексту:...

Претходни порез – подела према економској припадности и сразмерни порески одбитак –

У претходном броју часописа је најављена ова тема имајући у виду већи број претплатника који на неки начин стално или повремено морају да врше...

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ О ПРИМЕНИ ЧЛАНА 12. ЗАКОНА О ПДВ-у

Питање: Обвезнику који је корисник слободне зоне, изнајмљена је опрема. Да ли се давање у закуп опреме кориснику слободне зоне може сматрати услугом која...