Naslovna Porezi

Porezi

Pratimo i objašnjavamo primenu svih poreskih propisa – PDV, akcize i poreski postupak, ali i primenu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih i drugih lica, kao i poreske obaveze po osnovu pokretne i nepokretne imovine, kapitala i sl. Nećemo zaboraviti ni primenu propisa o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

Poreski tretman rashoda i manjka dobara – PDV aspekt

Prilikom vršenja popisa, a naročito prilikom knjiženja rezultata popisa moraju da se imaju u vidu odredbe Zakona o PDV-u po osnovu razlika utvrđenih popisom....

Obaveze po osnovu akciza na rashod i manjak dobara utvrđen godišnjim popisom

Propisima iz oblasti računovodstva neposredno se uređuje obaveza popisa imovine i obaveza, ali se prilikom vršenja popisa, a naročito prilikom knjiženja rezultata popisa moraju...

Podsetnik na obaveze obveznika PDV-a na kraju 2019. godine

Istekom kalendarske godine, a u skladu sa Zakonom o PDV-u, obveznici PDV-a dužni su da u obrascu POPDV, odnosno PPPDV za poslednji poreski period...

Iskazivanje PDV-a za promet koji se odnosi na kraj 2019. godine, za koji su...

Prilikom sastavljanja završnog računa od velikog je značaja da se u skladu sa pozitivnim propisima proknjiži sva dokumentacija koja se odnosi na tu poslovnu...

Promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva iz ugla Zakona o PDV-u

Vršenje građevinske delatnosti regulisano je Zakonom o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispr., 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12,...

Izmene i dopune Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV-a sa...

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV-a sa pravom na odbitak prethodnog poreza (dalje: Pravilnik) objavljen...

Predlog izmena i dopuna Zakona o porezima na imovinu

Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 24. oktobra 2019. godine utvrdila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu i...

Predlog izmena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 31. oktobra 2019. godine utvrdila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj...

Komentar izmena i dopuna Zakona o PDV-u

Zakon o izmena i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost objavljen je u „Službenom glasniku RS” broj 72/2019, a stupio je na snagu...

Usluge pružene elektronskim putem sa aspekta PDV-a

Mesto prometa usluga u sistemu PDV-a od posebnog je značaja jer se na taj način određuje da li promet podleže oporezivanju ili ne. Osim...

Usluge posredovanja sa aspekta PDV-a

Posredovanje ima karakter usluge koja je predmet oporezivanja PDV-om ukoliko su ispunjeni sledeći opšti uslovi: posrednik je obveznik PDV-a koji pruža usluge posredovanja u...

Utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu – akti jedinica lokalne samouprave donose se...

Obračun i naplata poreza na imovinu u isključivoj je nadležnosti lokalnih samouprava – opština i gradova. Zato su pripreme za utvrđivanje politike sprovođenja oporezivanja...