Порези

Порези

Пратимо и објашњавамо примену свих пореских прописа – ПДВ, акцизе и порески поступак, али и примену пореза и доприноса на лична примања запослених и других лица, као и пореске обавезе по основу покретне и непокретне имовине, капитала и сл. Нећемо заборавити ни примену прописа о избегавању међународног двоструког опорезивања.

Потписан мултилатерални уговор за примену мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице...

У Паризу је 7. јуна 2017. године у присуству високих званичника Организације за економску сарадњу и развој (у даљем тексту: ОЕЦД), као и представника...

Услуге које послодавци пружају запосленима у вези са радом и њихов порески третман

Уводне напомене Запослени по основу рада остварује, пре свега, право на зараду и друга примања и покрића трошкова којa се запосленима исплаћују у складу са...

Од 1. јула 2017. године другостепени порески поступак води посебан орган у Министарству финансија

Изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС”, бр. 108/2016 – у даљем тексту: Измена Закона) извршена је промена...

Примена ПДВ-a на давање у закуп непокретности

Давање у закуп непокретности се, са аспекта Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004… и 108/2016 – у даљем тексту:...

Од 1. jула 2017. примењују се нови износи акцизе на цигарете

Одредбама члана 40а Закона о акцизама („Сл. гласник РС”, бр. 22/2001… и 108/2016 – у даљем тексту: Закон) прописани су динарски износи акцизе на...

Претходни порез – подела према економској припадности и сразмерни порески одбитак –

У претходном броју часописа је најављена ова тема имајући у виду већи број претплатника који на неки начин стално или повремено морају да врше...

Рефакција плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе као моторно гориво...

Према одредбама члана 2. став 1. тач 1) и 2) Закона о акцизама („Сл. гласник РС”, бр. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 80/2002 – др. закон,...

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ О ПРИМЕНИ ЧЛАНА 12. ЗАКОНА О ПДВ-у

Питање: Обвезнику који је корисник слободне зоне, изнајмљена је опрема. Да ли се давање у закуп опреме кориснику слободне зоне може сматрати услугом која...

ПРИМЕНА ПДВ-а НА ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА КОЈИ СЕ ВРШИ У ОКВИРУ ДЕЛАТНОСТИ ОБРАЗОВАЊА...

Образовање са аспекта примене Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 –...

ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ИМОВИНЕ КАО НЕ/ПРИЗНАТ РАСХОД У ПОРЕСКОМ БИЛАНСУ

Начин утврђивања опорезиве добити код правних лица која састaвљају ПБ 1, детаљно је обрађен у броју 3/17 часописа, уз најаву да ћемо у наредним...

ИЗБЕГАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА КАМАТЕ

Уводне напомене Генерално посматрано, под каматом се подразумева накнада за позајмљени новац (капитал) и она (као и дивиденда) спада у категорију прихода од покретног капитала...

НОВИ ИЗНОСИ НАКНАДА ЗА ЗАГАЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министар пољопривреде и заштите животне средине донео је нови ПРАВИЛНИК о усклађеним износима накнаде за загађивање животне средине („Сл. гласник РС”, број 43/2017 –...