Насловна Порези

Порези

Пратимо и објашњавамо примену свих пореских прописа – ПДВ, акцизе и порески поступак, али и примену пореза и доприноса на лична примања запослених и других лица, као и пореске обавезе по основу покретне и непокретне имовине, капитала и сл. Нећемо заборавити ни примену прописа о избегавању међународног двоструког опорезивања.

НОВО – Састављање пореског биланса на обрасцу КПБ и подношење пореске пријаве за 2018....

Достављање консолидованих пореских извештаја је законска могућност дата компанијама које имају повезана лица. Пореско консолидовање је право, а не обавеза фирми, за разлику од...

НОВО – Стална пословна јединица – састављање пореског биланса на обрасцу ПБПЈ и пореске...

Порески биланс и пореску пријаву за 2018. годину стална пословна јединица нерезидентног обвезника доставља надлежном пореском органу електронским путем најкасније до 1. јула 2019....

НОВО – Недобитне организације – састављање пореског биланса на обрасцу ПБН 1 и пореске...

Сви порески обвезници дужни су да пореску пријаву на обрасцу ПДП за 2018. годину, заједно са пореским билансом на одговарајућем прописаном обрасцу у зависности...

НОВО – Састављање пореског биланса на обрасцу КПБ и подношење пореске пријаве за 2018....

Достављање консолидованих пореских извештаја је законска могућност дата компанијама које имају повезана лица. Пореско консолидовање је право, а не обавеза фирми, за разлику од...

Састављање Пореског биланса обвезника пореза на доходак од самосталне делатности на обрасцу ПБ 2...

Крајњи рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за 2018. годину јесте 15. март 2019. године. Порески биланс састављају предузетници који воде пословне...

Обрачун пореске амортизације за 2018. годину

Као расход у пореском билансу признаје се амортизација обрачуната по пореским прописима. При томе није значајна амортизација исказана у пословним књигама (рачуноводствена амортизација) јер...

Исправак вредности и отпис потраживања у пореском билансу за 2018. годину

Пореско признавање прихода и расхода може да се разликује од рачуноводственог. Са аспекта исправка вредности и отписа потраживања, Закон о порезу на добит дефинише...

Састављање Пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица за 2018. годину и...

Сви порески обвезници дужни су да пореску пријаву на обрасцу ПДП за 2018. годину, заједно са пореским билансом на одговарајућем прописаном обрасцу у зависности...

Састављање пореског биланса за 2018. годину на обрасцу ПБ 1

Опорезива добит се утврђује у пореском билансу на начин прописан Законом и подзаконским актима, односно обвезницима се признају расходи у износима утврђеним билансом успеха...

Обрачун и књижење коначне обавезе за порез на добит за 2018. годину и обрачун...

Пре састављања финансијских извештаја за 2018. годину неопходно је саставити порески биланс и пореску пријаву, јер у финансијске извештаје мора да се унесе стварни...

Утврђивање коначне пореске обавезе за 2018. годину и аконтације за 2019. годину (УВОД)

Сви порески обвезници дужни су да пореску пријаву на обрасцу ПДП за 2018. годину, заједно са пореским билансом на одговарајућем прописаном обрасцу у зависности...

Нови Правилник о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за...

Усвојен је 28. децембра 2018. године Правилник о изменама и допунама Правилника о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за...