Naslovna Porezi

Porezi

Pratimo i objašnjavamo primenu svih poreskih propisa – PDV, akcize i poreski postupak, ali i primenu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih i drugih lica, kao i poreske obaveze po osnovu pokretne i nepokretne imovine, kapitala i sl. Nećemo zaboraviti ni primenu propisa o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

Primena propisa o PDV-u u građevinskoj delatnosti

Imajući u vidu da u praksi postoje brojni problemi i nedoumice u vezi sa tumačenjem i primenom PDV propisa u građevinskoj delatnosti, posebno nakon...

Primena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Praćenje procesnih zakona veoma je važno, naročito u situacijama sprovođenja inspekcijskog nadzora, kada se poslovanje društva stavi pod lupu kontrole. Važno je poznavati odredbe...

Porez na dobit po odbitku i primena ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja – prvi...

Porez na dobit po odbitku donekle je rogobatan pojam, koji obuhvata specifičan oblik oporezivanja (uglavnom) međunarodnih transakcija koje se odvijaju između pravnih lica. Iako...

Najčešća pitanja i nedoumice u praksi prilikom primene propisa kojima je uređena materija poreza...

U drugom od tri teksta posvećenih ovoj temi biće obrađene sledeće situacije koje stvaraju nedoumice u praksi: razlika između (finansijskog) bonusa i popusta, registracija...

Odložena poreska sredstva i obaveze

Odloženi poreski prihodi i odloženi poreski rashodi utvrđuju se u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom 12 (MRS 12 – Porez na dobit). Pomenuti standard...

Najčešća pitanja i nedoumice u praksi u vezi sa primenom propisa kojima je uređena...

U prvom od tri teksta biće obrađeno nekoliko specifičnih situacija koje stvaraju nedoumice u praksi, i to: ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza, deljenje...

Novi obrazac PB 1 – Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica

Nakon izmena u Zakonu o porezu na dobit od 8. decembra 2018. godine ostala je otvorena dilema kako će poreski obveznici prilikom sastavljanja poreskog...

Nova izmena Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije...

Izmenama Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe 28. decembra 2018. godine propisani su novi obrasci...

Izmene u obrascu PDP – Poreska prijava za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na...

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica izmenjen je 8. februara 2019. godine, a propisan je i novi obrazac...

Sastavljanje poreskog bilansa na obrascu KPB i podnošenje poreske prijave za 2018. godinu –...

Dostavljanje konsolidovanih poreskih izveštaja je zakonska mogućnost data kompanijama koje imaju povezana lica. Poresko konsolidovanje je pravo, a ne obaveza firmi, za razliku od...

Stalna poslovna jedinica – sastavljanje poreskog bilansa na obrascu PBPJ i poreske prijave na...

Poreski bilans i poresku prijavu za 2018. godinu stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika dostavlja nadležnom poreskom organu elektronskim putem najkasnije do 1. jula 2019....

Nedobitne organizacije – sastavljanje poreskog bilansa na obrascu PBN 1 i poreske prijave na...

Svi poreski obveznici dužni su da poresku prijavu na obrascu PDP za 2018. godinu, zajedno sa poreskim bilansom na odgovarajućem propisanom obrascu u zavisnosti...