Насловна Порези

Порези

Пратимо и објашњавамо примену свих пореских прописа – ПДВ, акцизе и порески поступак, али и примену пореза и доприноса на лична примања запослених и других лица, као и пореске обавезе по основу покретне и непокретне имовине, капитала и сл. Нећемо заборавити ни примену прописа о избегавању међународног двоструког опорезивања.

Порески подстицај из члана 50а Закона о порезу на добит правних лица – НОВО...

Порески подстицаји, као један важан сегмент пореских прописа, подстичу улагања у привреду, као и њену модернизацију. У Закону о порезу на добит правних лица...

Порески аспекти отписа обавеза – НОВО –

Отпис обавеза је чест у пракси, а главни узрок је неликвидност дужника, мада може бити и немарност или наступање застарелости. Нису ретки случајеви опроста...

Мултилатерална конвенција о примени мера које се, у циљу спречавања ерозије пореске основице и...

(ступање на снагу и почетак примене) Народна скупштина Републике Србије потврдила је Мултилатералну конвенцију о примени мера које се, у циљу спречавања ерозије пореске основице...

Опорезивање накнаде запослених за исхрану у току рада (топли оброк) – НОВО –

Уводне напомене Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005… и 113/2017 – у даљем тексту: Закон), у чл. 118. став 1. тачка 5) прописано...

Одговори на дилеме које се јављају приликом исказивања података у обрасцу ПОПДВ – НОВО...

Пореска пријава – образац ПППДВ за јул 2018. године код обвезника који имају месечни порески период аутоматски ће се попуњавати на е-порталу ПУ, на...

Измене подзаконских аката којима се ближе уређује примена ПДВ-а – НОВО –

У „Службеном гласнику РС” број 48/2018 објављена су три подзаконска акта којима је ближе уређена примена Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник...

Порески аспекти пословања ученичких задруга

Порески третман услуга образовања детаљно је приказан у броју 6/2017, при чему су тада поменуте и ученичке задруге које послују у оквиру система основног...

Порески третман промета телекомуникационих услуга у промету са Аутономном Покрајином Косово и Метохија

Уредбом о извршавању Закона о порезу на додату вредност на територији Аутономне Покрајине Косово и Метохија за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН број...

Посебан поступак опорезивања туристичких услуга, вођење евиденције и исказивање података у обрасцу ПОПДВ

За ову туристичку сезону туристичке агенције „у ходу” морају да се преоријентишу на вођење ПДВ евиденције и исказивање података у Обрасцу ПОПДВ, с обзиром...

Нови законски услови и начини одлагања плаћања дугованог пореза

Последњим изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији (објављеним у „Сл. гласнику РС” бр. 30/2018 – у даљем тексту: Измене Закона)...

Опорезивање прихода од узимањa из имовине привредног друштва за приватне потребе власника друштва

Према члану 61. став 1. тачка 4) Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/2001… и 113/2017 – у даљем тексту:...

Изменe и допунe Закона о пореском поступку и пореској администрацији

Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС”, бр. 80/2002 … и 108/16 – у даљем тексту: Закон) претрпео је обимне измене и...