Насловна Порези

Порези

Пратимо и објашњавамо примену свих пореских прописа – ПДВ, акцизе и порески поступак, али и примену пореза и доприноса на лична примања запослених и других лица, као и пореске обавезе по основу покретне и непокретне имовине, капитала и сл. Нећемо заборавити ни примену прописа о избегавању међународног двоструког опорезивања.

НОВО – Измена пореске основице у систему ПДВ-а за опорезив промет и исказивање...

  1. Опште о накнадној измени пореске основице Пореска основица приликом промета добара и услуга, према одредби члана 17. став 1. Закона о порезу на додату...

Обавезно пријављивање складишног и пословног простора Пореској управи (од 27. августа 2018. године)

Од 27.08.2018. године, сви порески обвезници имају обавезу да Пореској управи пријаве податке: 1) о свим пословним просторијама у којима складиште, односно смештају добра, и 2)...

Специфичности опорезивања прихода од самосталне делатности

Опорезивање прихода од самосталне делатности уређено је Законом о порезу на доходак грађана (у даљем тексту: ЗПДГ). Наиме, у складу са одредбама члана 31....

Начин исказивања аванса у обрасцу ПОПДВ

Начин исказивања података у обрасцу ПОПДВ јесте тема о којој се више пута писало, али је и даље врло актуелна, имајући у виду да...

Новине у пореским подзаконским актима

Током месеца јула и августа објaвљено је неколико подзаконских пореских аката којима су извршене измене и допуне постојећих, али је донет и један нов....

Избегавање двоструког опорезивања накнада директора

Сходно члану 16. (или нумерацијски неком другом, али суштински истом члану) уговора о избегавању двоструког опорезивања закљученог са другим државама, као и решењa садржаног...

Порески подстицај из члана 50а Закона о порезу на добит правних лица

Порески подстицаји, као један важан сегмент пореских прописа, подстичу улагања у привреду, као и њену модернизацију. У Закону о порезу на добит правних лица...

Порески аспекти отписа обавеза

Отпис обавеза је чест у пракси, а главни узрок је неликвидност дужника, мада може бити и немарност или наступање застарелости. Нису ретки случајеви опроста...

Мултилатерална конвенција о примени мера које се, у циљу спречавања ерозије пореске основице и...

(ступање на снагу и почетак примене) Народна скупштина Републике Србије потврдила је Мултилатералну конвенцију о примени мера које се, у циљу спречавања ерозије пореске основице...

Опорезивање накнаде запослених за исхрану у току рада (топли оброк)

Уводне напомене Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005… и 113/2017 – у даљем тексту: Закон), у чл. 118. став 1. тачка 5) прописано...

Одговори на дилеме које се јављају приликом исказивања података у обрасцу ПОПДВ

Пореска пријава – образац ПППДВ за јул 2018. године код обвезника који имају месечни порески период аутоматски ће се попуњавати на е-порталу ПУ, на...

Измене подзаконских аката којима се ближе уређује примена ПДВ-а

У „Службеном гласнику РС” број 48/2018 објављена су три подзаконска акта којима је ближе уређена примена Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник...