Насловна Порези

Порези

Пратимо и објашњавамо примену свих пореских прописа – ПДВ, акцизе и порески поступак, али и примену пореза и доприноса на лична примања запослених и других лица, као и пореске обавезе по основу покретне и непокретне имовине, капитала и сл. Нећемо заборавити ни примену прописа о избегавању међународног двоструког опорезивања.

ПОДСЕТНИК ЗА ПОРЕСКИ ТРЕТМАН ПОКЛОНА ЗА НОВУ ГОДИНУ И БОЖИЋ – НОВО –

Основ за давање поклона У члану 119. став 2. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017...

ОДСУСТВО И ИСПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИМА ПОВОДОМ НОВОГОДИШЊИХ И БОЖИЋНИХ ПРАЗНИКА – НОВО –

У наредном периоду очекују се следећи дани празника у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гласник РС”, број...

ТРАНСФЕРНЕ ЦЕНЕ – ПРИМЕНА МЕТОДЕ УПОРЕДИВЕ ЦЕНЕ НА ТРЖИШТУ – НОВО –

Уводне напомене У пореској пракси Републике Србије која се тиче трансферних цена, метода упоредиве цене на тржишту (у даљем тексту: метода упоредиве цене) заузима почасно...

ЕВИДЕНЦИЈА О ПРОМЕТУ ДОБАРА И УСЛУГА КОЈИ ЈЕ ОСЛОБОЂЕН ПДВ-А И ИСКАЗИВАЊЕ ПОДАТАКА О...

Са новинама које је у начин вођења евиденције о ПДВ-у унео нови Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ-у и о...

ПОДСЕТНИК ЗА ОБВЕЗНИКЕ ПДВ-А О ОБАВЕЗАМА НА КРАЈУ 2017. ГОДИНЕ – НОВО –

На крају календарске године, а у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004… и 108/2016 – у даљем...

ДОНЕТ ЈЕ НОВ ПРАВИЛНИК О ОБЛИКУ, САДРЖИНИ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ О ПДВ-у И...

Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ-у и о облику и садржини Прегледа обрачуна ПДВ-а објављен је у „Службеном гласнику РС”,...

ПРИМЕРИ ОБРАЧУНА ПРИХОДА ОД АУТОРСКИХ ПРАВА У НЕКИМ ПОСЕБНИМ СЛУЧАЈЕВИМА

Према одредби члана 55. Закона о порезу на доходак грађана (у даљем тексту: Закон о порезу), приходи од ауторских права представљају приходе физичког лица...

АКТУЕЛНОСТИ У ПРОПИСИМА О АКЦИЗАМА

ИЗМЕНЕ У ПРОПИСИМА О АКЦИЗАМА Активности поводом доношења иновираних прописа из области акциза су настављене, па након објављивања у „Службеном гласнику РС”, бр....

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА/ДИРЕКЦИЈЕ КАО УЧЕСНИЦИ У ПРОМЕТУ ДОБАРА И УСЛУГА ИЗ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНАРСТВА И ПРИМЕНА...

Специфичности примене ПДВ-а на промет добара и услуга у грађевинарству често у пракси стварају проблеме пореским обвезницима, а међу њима се посебно могу издвојити...

НОВИНЕ У ПРОПИСИМА О АКЦИЗАМА

У „Службеном гласнику РС”, бр. 86/2017 од 22. 9. 2017. године, објављена су три правилника, и то: 1) Правилник о изменама и допунама Правилника о...

ПОДСЕТНИК ЗА САСТАВЉАЊЕ ТРОМЕСЕЧНОГ ОБРАЧУНА АКЦИЗА ЗА ПЕРИОД од 1. 1. до 30. 9....

Обвезници акциза имају обавезу да по истеку сваког тромесечја саставе тромесечни обрачун акциза, у складу са чланом 24. Закона о акцизама („Сл. гласник РС”,...

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА КАПИТАЛНОГ ДОБИТКА

Када је реч о опорезивању капиталних добитака, упоредни преглед пореских закона држава чланица ОЕЦД показује да решења садржана у тим законима варирају од државе...