НОВО – Састављање Извештаја о осталом резултату за 2018. годину

Правна лица укупан резултат пословања приказују у два посебна извештаја: у Билансу успеха и у Извештају о осталом резултату. Док образац Биланс успеха попуњавају...

НОВО – Састављање Извештаја о променама на капиталу за 2018. годину

Извештај о променама на капиталу један је од пет делова пуних финансијских извештаја. Обвезници састављања овог извештаја јесу правна лица која примењују МСФИ, односно...

НОВО – Састављање Извештаја о токовима готовине за 2018. годину

Извештај о токовима готовине један је од пет делова пуних финансијских извештаја. Обвезници састављања овог извештаја јесу правна лица која примењују МСФИ, односно МСФИ...

Основице за обрачун плата у јавним службама и државним органима за 2019. годину

Како је писано у претходном броју „Пословног саветника”, примена Закона о систему плата запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС”, бр. 18/2016, 108/2016, 113/2017...

Нови неопорезив износ и обрачун зарада од 1. фебруара 2019. године

Нови неопорезиви износ за све исплате са карактером зараде износи 15.300 динара, а примењује се од 1. фебруара 2019. године. Наглашавамо да се овај...

Исплате запосленима и предузетницима за време вршења војне обавезе у резервном саставу

Увод   Влада Републике Србије донела је Уредбу о износу и начину исплате накнада за вршење војне обавезе („Сл. гласник РС”, бр. 104/2018 – у даљем...

Информација: Измене Посебног колективног уговора за здравство – плате, накнаде плата и друга...

У поглављу Посебног уговора за здравство које се односи на плате, накнаде плата и друга примања предвиђене су значајне новине, односно увођење нових и...

Нови неопорезиви износи за одређена примања запослених и других лица – од 1. фебруара...

Усклађени износи примања наведених у овом чланку објављени су у „Службеном гласнику РС” бр. 4/2019, а примењују се од 1. фебруара 2019. године. У...

НОВО – Специфичности вредновања кључних позиција финансијских извештаја за производна правна лица

Производна правна лица примењују различите оквире финансијског извештавања, у зависности од разврставања. У овом коментару дат је преглед вредновања појединих позиција финансијских извештаја, са...

Састављање Напомена уз финансијске извештаје за 2018. годину

Напомене уз финансијске извештаје саставни су део обавезног сета финансијских извештаја за правна лица која су обвезници састављања комплетног сета финансијских извештаја. Увод МРС 1 –...

НОВО – Састављање пореског биланса на обрасцу КПБ и подношење пореске пријаве за 2018....

Достављање консолидованих пореских извештаја је законска могућност дата компанијама које имају повезана лица. Пореско консолидовање је право, а не обавеза фирми, за разлику од...

НОВО – Стална пословна јединица – састављање пореског биланса на обрасцу ПБПЈ и пореске...

Порески биланс и пореску пријаву за 2018. годину стална пословна јединица нерезидентног обвезника доставља надлежном пореском органу електронским путем најкасније до 1. јула 2019....

НОВО – Интерна финансијска контрола код корисника јавних средстава

Корисници јавних средстава имају законску обавезу да уведу финансијско управљање и контролу и интерну ревизију. Такође имају обавезу да информације о финансијском управљању и...

НОВО – Консолидовање годишњих финансијских извештаја за 2018. годину код корисника јавних средстава...

У чланку је дат осврт на законске прописе који уређују консолидовање финансијских извештаја за јавни сектор према одредбама Закона о буџетском систему и његовим...

НОВО – Отварање почетног стања за 2019. годину у пословним књигама корисника јавних средстава...

Уважавајући начело неограниченог пословног деловања (Going concern principle) и с тим у вези настављање континуитета рачуноводственог евидентирања пословних трансакција, корисници јавних средстава (корисници буџетских...

НОВО – Недобитне организације – састављање пореског биланса на обрасцу ПБН 1 и пореске...

Сви порески обвезници дужни су да пореску пријаву на обрасцу ПДП за 2018. годину, заједно са пореским билансом на одговарајућем прописаном обрасцу у зависности...

НОВО – Састављање пореског биланса на обрасцу КПБ и подношење пореске пријаве за 2018....

Достављање консолидованих пореских извештаја је законска могућност дата компанијама које имају повезана лица. Пореско консолидовање је право, а не обавеза фирми, за разлику од...

Састављање Пореског биланса обвезника пореза на доходак од самосталне делатности на обрасцу ПБ 2...

Крајњи рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за 2018. годину јесте 15. март 2019. године. Порески биланс састављају предузетници који воде пословне...

Обрачун пореске амортизације за 2018. годину

Као расход у пореском билансу признаје се амортизација обрачуната по пореским прописима. При томе није значајна амортизација исказана у пословним књигама (рачуноводствена амортизација) јер...

Исправак вредности и отпис потраживања у пореском билансу за 2018. годину

Пореско признавање прихода и расхода може да се разликује од рачуноводственог. Са аспекта исправка вредности и отписа потраживања, Закон о порезу на добит дефинише...