Текстови у новом броју!

Za punu verziju i pristup svim tekstovima – REGISTRUJTE SE

Zarade, plate i primanja

Примери обрачуна прихода од ауторских права

Према одредби члана 55. Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/2001… и 4/2019 – даље: Закон о порезу), приходи од...

Послови по уговору – доприноси за ПИО и стаж осигурања

Излагање о плаћању доприноса за ПИО на уговорне послове неосигураним лицима ради признавања стажа осигурања у овом тексту превасходно се односи на рад по...

Учешће запосленог у добити оствареној у пословној години или „тринаеста зарада”

Закон о раду не предвиђа исплату запосленима „тринаесте зараде”, па стога не постоји законски основ за њену исплату, осим ако послодавац такву могућност није...

Исплате запосленима поводом државног празника Републике Србије

Према одредбама Закона о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гласник РС”, бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011), државни празник Републике Србије је...

Оснивачи друштва – (не)постојање обавезе плаћања доприноса

На основу учесталих питања претплатника која се односе на наведену тему евидентно је да се још увек ради о ситуацијама које изазивају проблеме и...

Кратке теме: Повећање плата у јавном сектору – од плате за новембар 2019. године

Како је Влада и обећавала, вишак новца у буџету биће расподељен, између осталог, и за повећање плата у јавном сектору. То је сада и...

Контролна листа за инспекцијски надзор у области безбедности и здравља на раду

Инспекција рада у поступку инспекцијског надзора примењује више контролних листа. У прошлом броју чланак је посвећен контролној листи која се тиче области радних односа,...

Budžetski korisnici

Осврт на измене и допуне Закона о буџетском систему

Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, број 72/19 – даље: Закон) дефинисани су поједини појмови који се користе...

Донације и трансфери као врста јавних прихода

Неразумевање појмова донације и трансфера, односно непознавање различитости између ова два појма, која означавају различите врсте прихода, за последицу може да има и неисправно...

Контрола коришћења средстава добијених за финансирање пројеката

Законом су прописане радње провера, службених контрола, надзора и других мера ради утврђивања природе евентуалних неправилности приликом коришћења средстава помоћи, обезбеђених из различитих извора...

ФУК и управљање ризиком код корисника јавних средстава

Чланом 81. Закона о буџетском систему дефинисано је да корисници јавних средстава успостављају финансијско управљање и контролу која се спроводи политикама, процедурама и активностима...

Контрола запошљавања и обрачуна зарада, накнада и других примања у привредним друштвима корисницима јавних...

У овом тексту биће више речи о запошљавању и обрачуну зарада код субјеката контроле, привредних друштава чије је пословање регулисано Законом о привредним друштвима,...

Računovodstvo

Усвојен је нови Закон о рачуноводству

У „Службеном гласнику РС” бр. 73/2019 објављен је нови Закон о рачуноводству. Одредбе наведеног закона примењиваће се од 1. јануара 2020. године, када Закон...

Захтев за паушално опорезивање и остале карактеристике пословања предузетника паушалаца

Предузетник који, с обзиром на околности, није у стању да води пословне књиге, осим пословне књиге о оствареном промету, или коме њихово вођење отежава...

Пословање цвећара

У чланку је приказано рачуноводствено пословање цвећара, и то приликом трговине на мало цвећем због низа посебности које се појављују при задужењу и раздужењу...

Кратке теме: Истицање фирме или оглашавање?

Шест градова у Републици Србији донело је одлуку о оглашавању на територији града, којом је истицање пословног имена (фирме) под одређеним условима опредељено као...

КРАТКЕ ТЕМЕ: Матични број купца на фактури: да или не?

Закон о трговини, који је ступио на снагу 30. јула, детаљније је прописао садржину исправа које прате робу у односу на до тада важећи...

Porezi

Коментар измена и допуна Закона о ПДВ-у

Закон о измена и допунама Закона о порезу на додату вредност објављен је у „Службеном гласнику РС” број 72/2019, а ступио је на снагу...

Услуге пружене електронским путем са аспекта ПДВ-а

Место промета услуга у систему ПДВ-а од посебног је значаја јер се на тај начин одређује да ли промет подлеже опорезивању или не. Осим...

Услуге посредовања са аспекта ПДВ-а

Посредовање има карактер услуге која је предмет опорезивања ПДВ-ом уколико су испуњени следећи општи услови: посредник је обвезник ПДВ-а који пружа услуге посредовања у...

Утврђивање пореза на имовину за 2020. годину – акти јединица локалне самоуправе доносе се...

Обрачун и наплата пореза на имовину у искључивој је надлежности локалних самоуправа – општина и градова. Зато су припреме за утврђивање политике спровођења опорезивања...

Poslovne finansije

Aktuelna mišljenja

Vesti

Poreski prekršaj je i manje utvrđen porez u poreskom bilansu

Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 31. oktobra 2019. godine utvrdila je Predlog zakona o izmenama i...

Pravni posao kompenzacije u uslovima blokade računa učesnika JESTE ništav

Poslednjih 18 godina, odnosno od početka primene Zakona o platnom prometu, u našoj pravnoj praksi prisutno je...

I knjigovođe u paušalce

Predlogom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je dostavljen u skupštinsku...

Plaćanje članarine za zaposlenog

Članovi X društva jednom godišnje treba da uplate članarinu. Na koji način naša institucija može da plati...

Usluge posredovanja sa aspekta PDV-a

Ugovorom o posredovanju obavezuje se posrednik da nastoji da nađe i dovede u vezu sa nalogodavcem lice...