Текстови у новом броју!

Za punu verziju i pristup svim tekstovima – REGISTRUJTE SE

Zarade, plate i primanja

КРАТКЕ ТЕМЕ: Шта доноси нови Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе...

Влада Републике Србије, Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије и репрезентативни синдикат – Синдикат управе Србије, као учесници, закључили...

КРАТКЕ ТЕМЕ: Шта доноси нови Посебан колективни уговор за државне органе са аспекта плате,...

Влада и репрезентативни синдикати који су основани за територију Републике Србије – Синдикат управе Србије, Синдикат запослених у правосудним органима Републике Србије и Синдикат...

КРАТКЕ ТЕМЕ: Доприноси за оснивача и законског заступника друштва који је нерезидент

Својство осигураника обавезног пензијског и инвалидског осигурања страног држављанина који обавља уговорене послове у Републици Србији зависи од постојања или непостојања споразума о социјалном...

Рад странаца у Републици Србији

Сви странци који раде у Републици Србији морају да имају одобрење привременог боравка и радну дозволу, а основе за добијање истих могу да буду...

Остваривање прихода од непокретности и њихово опорезивање

Приходима од непокретности сматрају се приходи које обвезник оствари издавањем у закуп или подзакуп непокретности, у складу са уговором о закупу између закуподавца и...

Исплате запосленима поводом коришћења годишњег одмора

Када користи годишњи одмор, запослени одсуствује са рада, а уместо зараде остварује накнаду зараде. Такође, ради покрића дела трошковa годишњег одмора, запослени остварује право...

Исплата јубиларних награда код послодаваца у јавном сектору у 2019. години

Према члану 17. Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину, у буџетској 2019. години неће се вршити обрачун и исплата поклона у новцу,...

Актуелно: Тумачење Пореске управе Републике Србије у вези са контролом испуњености услова за признавање...

Пореска управа Републике Србије одговорила је Привредној комори Србије на захтев за тумачење у вези са контролом испуњености услова за признавање исплате трошкова запослених...

Ново мишљење Министарства финансија о начинима документовања трошкова превоза запослених за долазак на рад...

Мишљење Министарства финансија бр. 401-00-02148/2019-16 од 5. 6. 2019: „Размотрили смо ваш захтев који сте упутили овом министарству, и с тим у вези, а имајући...

Budžetski korisnici

Контрола прихода од новчаних казни изречених у прекршајном поступку

У овом тексту биће дат осврт на контролу прихода од новчаних казни изречених у прекршајном поступку, као и на неправилности које се у вези...

Новине о стручном усавршавању овлашћених интерних ревизора у јавном сектору

Правилник о стручном усавршавању овлашћених интерних ревизора у јавном сектору усвојен је 8. марта 2019. године и објављен у „Службеном гласнику РС” број 15/2019,...

Припрема буџета локалне власти

Законом о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17 и...

Финансијски лизинг као облик стицања нефинансијске имовине код правних лица која примењују Контни план...

Кључна предност финансијског лизинга у односу на друге видове финансирања проистиче из чињенице да је давалац лизинга формалноправни власник предмета лизинга током трајања уговора...

Računovodstvo

Рачуноводство производње

Друштва која се баве производњом специфична су по начину праћења трошкова и исказивању промене вредности залиха недовршене производње, полупроизвода и готових производа у Билансу...

Пословање мењачница

Пословање мењачница Мењачки послови су послови који могу да се обављају у складу са девизним прописима, а односе се на откуп и продају стране ефективе...

Porezi

КРАТКЕ ТЕМЕ: Ауторски хонорар исплаћен преко нерезидентног посредника

У случају када резидентно правно лице, обвезник ПДВ-а, има закључен уговор са нерезидентним лицем о пружању услуге/ангажмана извођача уметничког програма, нерезидентно правно лице за...

КРАТКЕ ТЕМЕ: Услови за рефакцију ПДВ-а страном обвезнику

У складу са чланом 4. Правилника о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ („Сл. гласник...

Пореске обавезе приликом примања и давања донација

Донација је реч латинског порекла, чије је значење у српском језику даровање или поклањање, а може да се тумачи и као акт о поклањању....

Примена Закона о пореском поступку и пореској администрацији – пореска пријава и утврђивање чињеница

С намером да се омогући упознавање са одредбама процесних закона у претходним бројевима часописа започето је тумачење одредби Закона о пореском поступку и пореској...

Порез на добит по одбитку и примена уговора о избегавању двоструког опорезивања – други...

У вези са пријављивањем и плаћањем пореза по одбитку потребно је првенствено истаћи да порез по одбитку погађа исплату или еквивалентну радњу (нпр. конверзију...

Префактурисање трошкова са аспекта Закона о порезу на додату вредност

Наплата одређених новчаних износа, утврђених у висини стварно насталих трошкова, представља тзв. префактурисање трошкова. За дефинисање пореског третмана префактурисаног трошка  кључно је да ли...

Poslovne finansije

Aktuelna mišljenja

Изводи из актуелних мишљења Министарства финансија (јул-август 2019)

РАЧУНОВОДСТВО Евидентирање ефеката процене воћњака (вишегодишњег засада) у складу са МРС 41 – Пољопривреда ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ Припремање терена у циљу изградње објекта, нивелисање...