Текстови у новом броју!

АКТУЕЛНО ИЗДАЊЕ (ЈУН 2020) – СКРАЋЕНА ВЕРЗИЈА

Za punu verziju i pristup svim tekstovima – REGISTRUJTE SE

Zarade, plate i primanja

Повратак запослених на посао после укидања ванредног стања и обрачун њихових примања за месец...

Укидање ванредног стања, повратак јавног градског и међуградског саобраћаја, као и примена Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору...

Најчешћа питања послодаваца и запослених за време епидемије COVID-19

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања објавило је на службеној страници (https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/najcesca-pitanja-zaposlenih-i-poslodavca--za-vreme-covid-19) најчешћа питања послодаваца и запослених за време епидемије COVID-19, а...

Основни елементи и карактеристике исплате дивиденде у акцијама, односно уделима

Чланом 3. Закона о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила...

Подношење измењене појединачне пореске пријаве (oбразац ППП-ПД)

Сагласно одредбама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку („Сл. гласник РС”, бр. 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014 – испр., 14/2016, 21/2017, 20/2018, 104/2018...

Елементи обрачуна плата запослених у здравственим установама од плате за април 2020. године

Елементи обрачуна плата запослених у здравственим установама од плате за април 2020. године. ЈУН 2020. ● ПОСЛОВНИ САВЕТНИК 97 ЗАРАДЕ Мр Жељко Албанезе Елементи обрачуна плата запослених у здравственим...

Остваривање потраживања запослених у случају стечаја – примена Закона о стечају и Закона о...

Отварање стечајног поступка над привредним друштвом значајан је моменат, између осталог, и за запослене у том друштву, јер у питање долазе не само њихова...

Исплата и опорезивања примања чланова органа за спровођење избора

За јун месец 2020. године заказани су парламентарни, локални и покрајински избори, када ће од велике помоћи бити органи за спровођење избора. Чланови тих...

Budžetski korisnici

Временска разграничења и готовинска основа утврђивања резултата пословања

У општем смислу, временска разграничења представљају књиговодствену евиденцију којој је циљ да се изврши разграничење расхода и прихода између два обрачунска периода, као и...

Контрола примене закона у јавним предузећима и друштвима капитала која обављају делатност од општег...

У овом тексту биће представљене обавезе јавних предузећа и друштава капитала која обављају делатност од општег интереса, које су прописане одредбама Закона о јавним...

Финансирање здравствених установа

У овом тексту осврнућемо се на рад здравствених установа у јавној својини, у делу који се односи на стицање и располагање финансијским средствима за...

Računovodstvo

Поступање са отпадом и секундарним сировинама

Током пословања привредног друштва, односно предузетника (даље: друштва) појављује се отпад који су присиљени да одбаце, односно одговорни су за то да га збрину...

Porez na dobit

Porezi

Укинуто ванредно стање – уредбе које и даље остају на снази

Народна скупштина Републике Србије донела је 6. маја 2020. године Одлуку о укидању ванредног стања, која је објављена у „Службеном гласнику РС” бр. 65/2020...

Недоумице у вези са применом Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима

На седници одржаној 10. априла 2020. године Влада Републике Србије донела је Уредбу о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору...

Промет добара и услуга који није предмет опорезивања у складу са чланом 6. Закона...

Одредбама члана 3. Закона o порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – др....

Промет услуга без накнаде који се изједначава са прометом услуга уз накнаду са аспекта...

Предмет опорезивања ПДВ-ом су испорука добара и пружање услуга (даље: промет добара и услуга) које порески обвезник изврши у Републици Србији уз накнаду, у...

Пореско ослобођење за промет добара и услуга који се врши у оквиру реализације инфраструктурних...

У циљу стварања повољнијих услова за унапређење општег интереса заједнице, одредбама Закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник...

Кратке теме: Примена Закона о ПДВ-у кроз питања претплатника

1.1 Повраћај робе – нови промет или рекламација? Питање: Роба је испоручена купцу који није обвезник ПДВ-а, а сада жели да нам врати део робе...

Poslovne finansije

Aktuelna mišljenja

Vesti

Ukinuto vanredno stanje – uredbe koje i dalje ostaju na snazi

Narodna skupština Republike Srbije je 6. maja 2020. godine donela odluku o ukidanju vanrednog stanja. Odluka je objavljena u...

Dopune Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima

U petak 24.4.2020. godine u SLužbenom glasniku RS broj 60/2020, objavljena je Uredba о допунама Уредбе о фискалним погодностима...

4. maja će odlaganje dospelosti akontacija biti evidentirano u poreskom računovodstvu

Poreska uprava obaveštava da je odredbama Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i...

Izmenjen je Програм финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства – dodati su uslovi/ograničenja

10. aprila 2020. godine ("Службени гласник РС", бр. 54/2020) donesena je Uredba o утврђивању Програма финансијске подршке привредним субјектима...

Pomereni rokovi za podnošenje GFI i poreskih prijava za porez na dobit i porez na prihode od samostalnih delatnosti

U četvrtak 16. aprila 2020. godine ("Sl. glasnik RS", br. 57/2020) objavljena je i stupila je na snagu УРЕДБA...

Obrazac za velika pravna lica – prijavljivanje zaposlenih za uplatu direktnih davanja (dostavljanje do 21.4. za isplatu bespovratnih sredstava u maju)

Na osnovu člana 10. stav 5. Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i...

Komentar Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru

Na sednici održanoj 10. aprila 2020. godine, Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima...