Текстови у новом броју!

Za punu verziju i pristup svim tekstovima – REGISTRUJTE SE

Zarade, plate i primanja

Обрачун и исплата накнаде зараде за боловање на терет Републичког фонда за здравствено осигурање

У Закону о здравственом осигурању, поред осталог, прописан је и начин стицања и остваривања накнаде зараде за време привремене спречености за рад. Према члану...

КРАТКЕ ТЕМЕ: Опорезивање прихода физичког лица у угоститељским објектима домаће радиности и сеоском туристичком...

Чланом 84б. Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка, 31/09,...

КРАТКЕ ТЕМЕ: Остваривање права на пореско ослобођење по основу организовања рекреације, спортских догађаја и...

У пракси је већ дуго присутно да послодавци својим општим актом, па у многим случајевима и без те регулативе, омогућавају својим запосленима, у циљу...

КРАТКЕ ТЕМЕ: Остваривање права на пореско ослобођење за примања запосленог по основу сопствених акција...

Последњим изменама Закона о порезу на доходак грађана, објављеним у „Службеном гласнику РС” бр. 95/2018, иновирани су и утврђени нови општи услови под којима...

Стипендије и кредити из средстава послодаваца – исплата и порески третман

Почетком нове школске године актуелне су стипендије и кредити као карактеристичне исплате којима послодавци из привредних и ванпривредних делатности обезбеђују потребан будући стручни кадар...

Извештавање о извршеним расходима за плате код директних и индиректних корисника буџета Републике Србије...

На снагу је 22. јуна 2019. године ступио Правилник о начину и садржају извештавања о извршеним расходима за плате код директних и индиректних корисника...

Новине које од 1. јануара 2020. године доноси Закон о извршењу и обезбеђењу

Народна скупштина Републике Србије донела је Закон изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу, који је објављен у „Службеном гласнику РС” број 54/2019...

Budžetski korisnici

Основне карактеристике култивисане имовине према Контном плану за буџетски систем

У погледу култивисане имовине треба разликовати потрошна добра, као производе који се добијају од биолошких средстава, од основног стада и вишегодишњих засада, под којима...

Контролна листа буџетске инспекције

У овом тексту објашњена је контролна листа буџетске инспекције Министарства финансија – Контролна листа материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава, КЛ-001-03/01. СЕПТЕМБАР 2019....

Ревизорски одбори

Образовање ревизорских одбора у јавним предузећима, како у привредном и социјалном тако и у буџетском смислу, представља нову вишу фазу успостављања квалитетнијег, потпунијег и...

Računovodstvo

Рачуноводство пољопривредне делатности

Пољопривредна делатност има одређене специфичности у односу на друге врсте делатности, које се односе на биолошке трансформације, односно признавање нових биолошких средстава и прираста...

Рачуноводство електронске трговине робом

Продаја робе путем интернета све је значајнији облик продаје на даљину. Предност електронске трговине огледа се у томе што је понуда робе, наручивање и...

Новине које доноси нови Закон о трговини

Нови Закон у трговини („Сл. гласник РС”, бр. 52/2019 – даље: Нови закон) побољшао је многе чланове у односу на стари Закон о трговини...

Porezi

Порески третман субвенција, подстицаја и новчаних средстава названих субвенцијама са аспекта примене прописа којима...

Ако новчана средства (субвенције) која се додељују обвезнику ПДВ-а представљају накнаду или део накнаде за промет добара или услуга који врши овај обвезник ПДВ-а...

КРАТКЕ ТЕМЕ: Питања претплатника у вези са исказивањем података у обрасцу ПОПДВ

Извршен је привремени увоз машине ради вршења услуге ремонта. У које поље ПОПДВ обрасца исказујемо вредност извршене услуге?  Одговор: На основу датих информација закључујемо да је...

Примена Закона о пореском поступку и пореској администрацији – утврђивање пореза

У чланку је обрађена тематика утврђивања пореза, при чему је посебан акценат стављен на методе процене пореске основице и евидентирање износа пореске обавезе од...

Poslovne finansije

ЕБИТДА – могућности мерења и критике

Показатељ ЕБИТДА потребно је користити опрезно и са пажњом, уважавајући све аргументе за и против његове употребе, који су дати у овом чланку. Дипл. екон....

Aktuelna mišljenja

Изводи из актуелних мишљења Министарства финансија (СЕПТЕМБАР 2019)

РАЧУНОВОДСТВО Књижно задужење издато од нерезидентног лица у електронској форми као рачуноводствена исправа Набавна вредност земљишта (на којем постоји право коришћења) треба да буде...

Vesti

Matični broj kupca na fakturi: da ili ne?

Zakon o trgovini, koji je stupio na snagu 30. jula detaljnije je propisao sadržinu isprava koje prate...

Predlog Zakona o računovodstvu dostavljen u Narodnu Skupštinu

U ponedeljak, 16. septembra 2019. godine Vlada poslala je u Narodnu Skupštinu Predlog Zakona o računovodstvu. Predlog...

Menja se Zakon o PDV-u

U ponedeljak, 16. septembra 2019. godine Vlada poslala je u Narodnu Skupštinu Predlog Zakona o izmenama i...

Povećanje minimalca: 4.728 dinara bruto veći trošak za poslodavce od 2020.g.

Poslodavci već danas mogu da planiraju povećanje od 4.728 dinara bruto troškova zarada u 2020. godini po...

Do kraja godine novi Zakon o zaštiti potrošača

Srbija će do kraja godine dobiti nov Zakon o zaštiti potrošača, a njegova najvažnija izmena u odnosu...