Новчане помоћи, награде и друге исплате лицима која нису запослена код исплатиоца – НОВО...

Иновираним одредбама Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, број 25/2001… и 113/2017 – у даљем тексту: Закон) послодавци су добили могућност...

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ФАКТОРИНГУ – НОВО –

Законом о факторингу („Сл. гласник РС”, број 62/2013 и 30/2018 – у даљем тексту: Закон) уређују се појам и предмет факторинга, учесници у факторингу,...

ДОПУНЕ ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ – НОВО –

Законом о ревизији  („Сл. гласник РС”, број 62/2013 и 30/2018) уређују се услови и начин обављања ревизије финансијских извештаја, обавезност ревизије, стручна оспособљеност лица...

ДОПУНЕ ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ – НОВО –

Разлози за доношење измена Закона о рачуноводству садржани су у обавези Републике Србије да усагласи своју законску регулативу са новим међународним стандардима у области...

Евидентирање трошкова камата по основу позајмљивања – расход или капитализација трошкова – НОВО –

Рачуноводствени третман трошкова камата уређен је на различит начин код правних лица, у зависности од тога коју рачуноводствену регулативу користе. Евидентирање трошкова дефинисано је: -...

Обрачунавање увозних дажбина и ПДВ-а у поступку привременог увоза изнајмљених превозних средстава или других...

На основу уговора о изнајмљивању превозних средстава или других покретних ствари царински орган може да одобри употребу стране робе у царинском подручју Републике Србије,...

Наплата царине и ПДВ-а при враћању робе која је привремено извезена ради поправке –...

Уколико поправку робе (нпр. машине или апарата) није могуће извршити у Републици Србији услед непостојања услова или због постојања гарантне обавезе страног лица или...

Ускршњи празници као основ за остваривање права на одсуство са рада, накнаду зараде и...

У складу са чланом 2. тачка 2. Закона о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гласник РС”, број 43/2001, 101/2007 и 92/2011...

Пријава података за утврђивање стажа осигурања, зарада, односно основице осигурања и висине уплаћеног...

Према одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гласник РС”, бр. 34/2003… и 142/2014 – у даљем тексту: Закон), до 30. априла 2018....

Начини обрачуна дневница за службено путовање у земљи – за послодавце који примењују Закон...

Према члану 118. тачка 2) Закона о раду, запослени има право на накнаду трошкова, у складу са општим актом и уговором о раду, за...

Измене и допуне Закона о девизном пословању – НОВО –

Уводне напомене Новоусвојене измене и допуне Закона о девизном пословању ступиле су на снагу 28. априла 2018. године, а неколико чланова примењиваће се од 1....

Изменe и допунe Закона о пореском поступку и пореској администрацији – НОВО –

Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС”, бр. 80/2002 … и 108/16 – у даљем тексту: Закон) претрпео је обимне измене и...

Измене и допуне Закона о акцизама – НОВО –

Последње измене и допуне Закона о акцизама (у даљем тексту: Закон) ступиле су на снагу 28. априла 2018. године, па од тог датума: 1) Тарифне...

Измене и допуне Закона о порезу на додату вредност – НОВО –

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност ступио је на снагу 28. априла, с тим што се највећи број измена...

Недобитне организације као не/обвезници пореза на добит (Oбавеза подношења пореског биланса за 2017. годину)...

Обвезником пореза на добит се, у складу са одредбом члана 1. ст. 3. Закона о порезу на добит правних лица, сматра и друго правно...

Осврт на садржину конта категорија 330000 – Добити које су резултат промене...

Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Сл. гласник РС”, бр. 20/2007 … и 20/2018 – у даљем тексту: Правилник...

Примена програма за решавање вишка запослених у поступку приватизације у 2018. години – НОВО...

Влада Републике Србије донела је Одлуку о изменама и допунама Одлуке о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у поступку приватизације за 2015, 2016....

Заснивање радног односа или друго радно ангажовање корисника пензије – НОВО –

Према члану 24. став 1. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005 … и 113/2017 – у даљем тексту: Закон), радни однос може...

Опорезивање накнада од услуга и уговори о избегавању двоструког опорезивања (1) – НОВО –

Увод: Опорезивање накнада од услуга   Сходно члану 40. став 1. тачка 5) Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РСˮ, бр. 25/01 …...

Обавеза успостављања система финансијског управљања и контроле код корисника јавних средстава – НОВО –

Адекватно функционисање интерне финансијске контроле у јавном сектору јесте обавеза која проистиче из поглавља 32 – Финансијски надзор приступних преговора за придруживање Европској унији. Интерна...