НОВО – Изводи из актуелних мишљења Министарства финансија

РАЧУНОВОДСТВО Робно књиговодство обавезно и у малопродаји Ретроспективна примена МСФИ за МСП приликом исправке грешке Одмеравање инвестиционих некретнина након почетног признавања по методу фер...

НОВО – Обрачун зарада запослених који су упућени на рад у иностранство

Законом о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити уређују се права запослених који се упућују на привремени рад...

НОВО – Нови Царински закон – мање од два месеца до почетка примене

У овом тексту нагласак ће бити на неким суштински новим законским решењима са којима би привредни субјекти требало да буду упознати имајући у виду...

НОВО – Примена Закона о пореском поступку и пореској администрацији – покретање пореског поступка...

С намером да се омогући упознавање са одредбама процесних закона, у прошлом броју часописа започето је тумачење одредби Закона о пореском поступку и пореској...

НОВО – Најчешћа питања и недоумице које се јављају у пракси приликом примене прописа...

У последњем од три текста биће обрађене следеће ситуације које стварају недоумице у пракси, и то: пренос целокупне или дела имовине и обрачун ПДВ-а,...

НОВО – Рачуноводствено евидентирање исправке материјално значајних и безначајних грешака

Грешке из претходног периода представљају изостављене или погрешно исказане податке из финансијских извештаја за један или више периода који проистичу из неупотребљавања или погрешне...

НОВО – Одређивање прага материјалности у Правилнику о рачуноводственим политикама

Грешке које су настале у једном периоду, а уочене су у другом периоду, могу имати карактер материјално значајне или материјално безначајне грешке.    

НОВО – Разлике у рачуноводственом обухватању промена рачуноводствених процена и политика

Свако правно лице и предузетник, независно од тога који рачуноводствени оквир финансијског извештавања користи, мора да донесе општи акт о рачуноводственим политикама у којем...

НОВО – Рачуноводство закупа пословног простора

Уговор о закупу пословног простора предузећа могу да склопе с физичким или правним лицима – власни­цима пословног простора. Након склапања уговора појављују се нови...

НОВО – Инвестиционе некретнине – рачуноводство некретнина које се издају у закуп

Некретнине које се набављају од других особа или изграђују у циљу остваривања прихода од најма и/или повећања њихове капиталне вредности евиденти­рају се као инвестиционе...

НОВО – Давање у закуп непокретности у својини јединице локалне самоуправе

Овде је кроз примере приказано на који начин се у јединици локалне самоуправе врши инспекцијска контрола прихода од давања у закуп непокретности, као и...

НОВО – Буџетска инспекција – контрола примене Закона о утврђивању максималне зараде у јавном...

Примена Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору почела је од обрачуна плате односно зараде за месец октобар 2012. године, тако да ће...

НОВО – Наменско коришћење средстава прикупљених од казни за саобраћајне прекршаје изречених на територији...

Увод   Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС”, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др. закон, 9/2016 –...

НОВО – Годишњи план рада интерне ревизије

Увод   Планирање је кључни део процеса ревизије и састоји се из три фазе: 1) стратешки план ревизије, 2) годишњи план ревизије, 3) планови појединачне ревизије (оперативни планови).   Планирање ревизије...

НОВО – Стицање нефинансијске имовине корисника јавних средстава задуживањем

У складу са чланом 73. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 2009… 95/2018) регулише се ограничење дуга и гаранције у току буџетске...

НОВО – Ђачке екскурзије као факултативна ваннаставна активност образовних установа

У пракси је неопходно да се пред Савет родитеља, када расправља о ђачким екскурзијама, изнесе веома прецизан план и програм њеног извођења. Родитељи ђака...

Примена Закона о пореском поступку и пореској администрацији

Праћење процесних закона веома је важно, нарочито у ситуацијама спровођења инспекцијског надзора, када се пословање друштва стави под лупу контроле. Важно је познавати одредбе...

Порез на добит по одбитку и примена уговора о избегавању двоструког опорезивања – први...

Порез на добит по одбитку донекле је рогобатан појам, који обухвата специфичан облик опорезивања (углавном) међународних трансакција које се одвијају између правних лица. Иако...

Најчешћа питања и недоумице у пракси приликом примене прописа којима је уређена материја пореза...

У другом од три текста посвећених овој теми биће обрађене следеће ситуације које стварају недоумице у пракси: разлика између (финансијског) бонуса и попуста, регистрација...

Искључиве надлежности Министарства финансија, односно Буџетске инспекције – први део

Буџетској инспекцији Министарства финансија Законом о буџетском систему поверена је надлежност да врши послове инспекцијске контроле примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског...