Питања претплатника

ПИТАЛИ СТЕ – ОДГОВAРАМО

ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ ЗА ОТКУП ПРОИЗВОДА

ПИТАЊЕ: Које обавезе има предузетник који откупљује сирову кожу од пољопривредних произвођача (регистрованих пољопривредних газдинстава) и других лица која немају регистрована пољопривредна газдинства, у смислу Закона о ПДВ-у и Закона о порезу на доходак грађана?

ОДГОВОР: – Примена Закона о порезу на додату вредност:

Када обвезник ПДВ-а (правно лице, предузетник…) откупљује пољопривредне производе, конкретно сирову кожу од пољопривредника, дужан је да на вредност тих производа обрачуна ПДВ надокнаду у износу од 8%, о чему издаје признаницу, као и да обрачунату ПДВ надокнаду исплати пољопривреднику у новцу, и то искључиво уплатом на текући рачун или рачун штедње. Обвезник ПДВ-а има право да износ ПДВ надокнаде коју је обрачунао и исплатио пољопривреднику на прописани начин одбије као претходни порез, уз испуњење законских услова.

Сагласно одредби члана 16. став 1. Правилника о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци, рачуном се, у смислу члана 42. став 1. Закона о ПДВ-у, сматра и документ за обрачун ПДВ надокнаде (признаница) који обвезник издаје пољопривреднику.

Напомињемо да, према Мишљењу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 32-00-00118/2005-08 од 21. 11. 2005. године, производња свих врста живе стоке и осталих живих животиња, као и сирови производи од њих – сирово млеко, непрана вуна, сирова кожа, јаја, мед, сирово крзно и сл. – спадају у пољопривредне производе.

– Примена Закона о порезу на доходак грађана:

Одредбом члана 32. став 1. Закона о порезу на доходак грађана (у даљем тексту: Закон), која је у примени до 31. 12. 2018. г., прописано је да је обвезник пореза на приходе од самосталне делатности физичко лице које остварује приходе обављањем делатности из члана 31. овог закона и свако друго физичко лице које је обвезник пореза на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме