Питања претплатника

 

КЊИЖЕЊЕ УГОВОРЕНЕ КАМАТЕ

ПИТАЊЕ:  Да ли уговорена камата на позајмице оснивача, књижена на конту 460 (краткорочне обавезе), може да се прекњижи на дугорочне обавезе уколико предузеће склопи такав уговор са оснивачима и да ли се у том случају плаћа порез од 15%?

ОДГОВОР: У складу са уговором, ако се тако сложе поверилац и дужник, обавеза за камату може да се реклсификује на дугорочне обавезе, осим дела доспећа камате која доспева у року од годину дана од дана биланса – она остаје на конту 460. Ова трансакција нема порески аспект, осим ако се камата плаћа нерезидентном правном лицу, при чему је у том случају висина наведене камате регулисана Уговором о избегавању двоструког опорезивања са конкретном земљом.

РОК ЗАСТАРЕВАЊА РАЧУНА


ПИТАЊЕ: Колики је рок застаревања рачуна у комерцијалним трансакцијама између два правна лица? Конкретно, ако је нама правно лице издало рачун 13. 6. 2013, када тај рачун застарева?

ОДГОВОР: Међусобна потраживања правних лица из уговора о промету робе и услуга (као и потраживања накнаде за издатке учињене у вези с тим уговорима) застаревају за три године. Битно је напоменути да се на потраживања проистекла из уговора правних лица и предузетника неће примењивати овај посебни рок од три године, већ општи рок од десет година. Застарелост почиње да тече по доспелости потраживања, односно од првог дана после дана када је поверилац имао право да захтева испуњење обавезе. Евентуално признање дуга учињено путем ИОС-а може да има правно дејство признања дуга којим се прекида ток рока застарелости само ако је ИОС потписало лице које има овлашћење за заступање дужника. Ако га је потписало неко друго лице, онда то не прекида ток рока застарелости.


ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАСТУПА НЕРЕЗИДЕНТНОГ УМЕТНИКА

ПИТАЊЕ: Склопљен је уговор између резидента и нерезидента о извршењу услуге организовања наступа естрадних уметника код резидента у Србији. Испостављена је фактура од стране нерезидента из


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме