Kalendar važenja pravnih akata

U ovoj rubrici donosimo pregled propisa koji tokom ovog meseca prestaju da važe (u celosti ili delu), odnosno koji odloženo stupaju na snagu i/ili se odloženo primenjuju u celosti ili u delu:

Uputstvo: Pređite kursorom miša preko datuma koji je označen crvenom bojom da biste videli promene u statusu važenja pravnih akata za taj dan.

 

do kraja oktobra 2014.

[toggles behavior=“accordion“] [toggle title=“

Pogledajte pravne akte sa promenama u statusu važenja zaključno sa oktobrom 2014.     >>>“] [signoff icon=“icon-pencil“]

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, objavljen u „Sl. glasniku RSˮ, br. 83/2014 od 5. 8. 2014. godine, a stupio je na snagu 13. 8. 2014. godine

– odredba člana 10. ovog zakona primenjuje se od 1. oktobra 2014. godine

[/signoff] [signoff icon=“icon-pencil“]

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti odbrane i statusu njihovih snaga, objavljen u „Sl. glasniku RS – Međunarodni ugovoriˮ, br. 10/2011 od 7. 12. 2011. godine

– Ugovor stupa na snagu 1. oktobra 2014. godine

[/signoff] [signoff icon=“icon-pencil“]

Zakon o osiguranju imovine i lica („Sl. list SRJˮ, br. 30/96, 57/98, 53/99 i 55/99 i „Sl. glasnik RSˮ, br. 55/04)

– član 86. prestaje da važi 12. oktobra 2014. godine

[/signoff] [signoff icon=“icon-pencil“]

Pravilnik o kvalitetu začina, ekstrakata začina i mešavina začina, objavljen u „Sl. listu SFRJˮ, br. 4/85 i 84/87

– prestaje da važi 15. oktobra 2014. godine

[/signoff] [signoff icon=“icon-pencil“]

Pravilnik o kvalitetu začina, ekstrakata začina i mešavina začina, objavljen u „Sl. glasniku RSˮ, br. 72/2014 od 14. 7. 2014. godine

– stupio je na snagu 22. jula 2014, a primenjuje se od 15. oktobra 2014. godine

[/signoff] [signoff icon=“icon-pencil“]

Pravilnik o kvalitetu proizvoda od voća, povrća i pečurki i pektinskih preparata, objavljen u „Sl. listu SFRJˮ, br. 1/79, 20/82, 74/90 i 58/95

– prestaje da važi 15. oktobra 2014. godine u delu koji se odnosi na mlevenu začinsku papriku i ekstrakt od paprike

[/signoff] [/toggle] [/toggles]

 

do septembra 2014.

[toggles behavior=“accordion“] [toggle title=“

Pogledajte pravne akte sa promenama u statusu važenja zaključno sa septembrom 2014.     >>>“] [signoff icon=“icon-pencil“]

Zakon o zaštiti potrošača, objavljen u „Sl. glasniku RS”, br. 73/2010 od 12. 10. 2010. godine

prestaje da važi 22. septembra 2014. godine

[/signoff] [signoff icon=“icon-pencil“]

Zakon o zaštiti potrošača, objavljen je u „Sl. glasniku RS”, br. 62/2014 od 13. 6. 2014. godine

stupio je na snagu 21. juna 2014, a primenjuje se od 22. septembra 2014. godine

[/signoff] [signoff icon=“icon-pencil“]

Odluka o načinu obavljanja poslova između Narodne banke Srbije i Uprave za trezor preko sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva, objavljena u „Sl. glasniku RS”, br. 46/2014 od 29. 4. 2014. godine

stupila je na snagu 30. aprila 2014, a primenjuje se od 29. septembra 2014. godine

[/signoff] [signoff icon=“icon-pencil“]

Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike, objavljen u „Sl. glasniku RS”, br. 46/2014 od 29. 4. 2014. godine

važenje Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike („Sl. glasnik RS”, broj 18/11) produžava se do 24. septembra 2014. godine

[/signoff] [signoff icon=“icon-pencil“]

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, objavljen u „Sl. glasniku RS”, br. 57/2014 od 30.5.2014. godine

stupio je na snagu 31. maja 2014, aodredbe člana 1. ovog zakona primenjivaće se od 1. avgusta 2014. godine, dok će se odredbe čl. 2. i 3. ovog zakona primenjivati od 1. jula 2014. godine

[/signoff] [signoff icon=“icon-pencil“]

Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500”, objavljena u „Sl. glasniku RS”, br. 8/2014 od 29.1.2014. godine

stupila je na snagu 1. februara 2014, a važi do 31. jula 2014. godine

[/signoff] [signoff icon=“icon-pencil“]

Zakon o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, objavljen u „Sl. glasniku RS – Međunarodni ugovori”, br. 12/2013 od 31.10.2013. godine

Konvencija stupa na snagu 1. avgusta 2014. godine

[/signoff] [signoff icon=“icon-pencil“]

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku, objavljen u „Sl. glasniku RS”, br. 55/2014 od 23.5.2014.  godine

stupio je na snagu 31.maja 2014, osim čl. 7, 27, 28, 30, 34, 35, 36, 38. i 47. koji stupaju na snagu danom početka primene Zakona o javnom beležništvu („Sl. glasnik RS”, br. 31/11, 85/12 i 19/13) – 1.septembra 2014. godine

[/signoff] [signoff icon=“icon-pencil“]

Zakon o javnom beležništvu, objavljen u „Sl. glasniku RS”, br. 31/2011, 85/2012 i 19/2013

primenjuje se od 1. septembra 2014. godine

[/signoff] [signoff icon=“icon-pencil“]

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija, objavljen u „Sl. glasniku RS”, br. 55/2014 od 23.5.2014. godine

stupio je na snagu 31. maja 2014, a primenjuje se od 1. septembra 2014. godine

[/signoff] [signoff icon=“icon-pencil“]

Zakon o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera, objavljen u „Sl. glasniku RS”, br. 55/2014 od 23.5.2014. godine

stupio je na snagu 31. maj 2014, a primenjuje se od 1. septembra 2014. godine

[/signoff] [signoff icon=“icon-pencil“]

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite, objavljena u „Sl. listu grada Beograda”, br. 37/2014 od 22.4.2014. godine

stupila je na snagu 30. aprila 2014, a odredbe člana 10. ove odluke primenjivaće se od 1. septembra 2014. godine

[/signoff] [/toggle] [/toggles]

 

do juna 2014.

[toggles behavior=“accordion“] [toggle title=“

Pogledajte pravne akte sa promenama u statusu važenja zaključno sa junom 2014.     >>>“] [signoff icon=“icon-pencil“]

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, objavljen u „Sl. glasniku RS”, br. 101/2013 od 20. 11. 2013. godine

stupio je na snagu 21. novembra 2013, a primenjuje se od 1. januara 2014, osim člana 2. koji se primenjuje od 21. maja 2014. godine

[/signoff] [signoff icon=“icon-pencil“]

Odluka o uslovima i načinu za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina, objavljena u „Sl. glasniku RS”, br. 27/2010, 51/2010, 88/2010 i 25/2011 i 46/2013

važi do 30. maja 2014. godine

[/signoff] [signoff icon=“icon-pencil“]

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, objavljen u „Sl. glasniku RS”, br. 101/2013 od 20. 11. 2013. godine

stupio je na snagu 21. novembra 2013, a primenjuje se od 1. januara 2014, osim člana 2. koji se primenjuje od 21. maja 2014. godine

[/signoff] [signoff icon=“icon-pencil“]

Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimirane, tečne i pod pritiskom rastvorene gasove, objavljen u „Sl. listu SFRJ”, br. 25/80, 9/86 i „Sl. listu SRJ”, br. 21/94, 56/95 i 1/2003 i „Sl. glasniku RS”, br. 21/2010 i 8/2012 (pogledaj i čl. 2)

prestaje da važi 1. juna 2014. godine

[/signoff] [signoff icon=“icon-pencil“]

Pravilnik o pokretnoj opremi pod pritiskom, objavljen u „Sl. glasniku RS”, br. 30/2014 od 14. 3. 2014. godine

stupio je na snagu 22. marta 2014, a primenjuje se od 1. juna 2014. godine

[/signoff] [signoff icon=“icon-pencil“]

Naredba o obaveznom atestiranju čeličnih boca za propan-butan gas, sa ventilom, objavljena u „Sl. listu SFRJ”, br. 44/87 od 3. 7. 1987. godine

prestaje da važi 1. juna 2014. godine

[/signoff] [/toggle] [/toggles]

 

do maja 2014.

[toggles behavior=“accordion“] [toggle title=“

Pogledajte pravne akte sa promenama u statusu važenja zaključno sa junom 2014.     >>>“] [signoff icon=“icon-pencil“]

Odluka o načinu obavljanja poslova između Narodne banke Srbije i Uprave za trezor koji se obavljaju preko sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva, objavljena u „Sl. glasniku RS”, br. 92/2013 od 22. 10. 2013. godine

stupila je na snagu 23. oktobra 2013, a primenjuje se od 1. aprila 2014. godine

[/signoff] [signoff icon=“icon-pencil“]

Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti letačkog osoblja u civilnom vazduhoplovstvu, objavljen u „Sl. glasniku RS”, br. 101/2008 od 4. 11. 2008. godine

prestao da važi 11. aprila 2013. godine, osim odredaba koje se odnose na zdravstvenu sposobnost kabinskog osoblja koje prestaju da važe dana 8. aprila 2014. godine i odredaba koje se odnose na zdravstvenu sposobnost pilota ultralakog aviona, pilota zmaja, pilota paraglajdera i padobranaca, koje prestaju da važe 8. aprila 2015. godine

[/signoff] [signoff icon=“icon-pencil“]

Uredba o načinu određivanja cena toplotne energije, objavljena u „Sl. glasniku RS”, br. 96/2013 od 1. 11. 2013. godine

stupila je na snagu 1. novembra 2013, a važi do 1. maja 2014. godine

[/signoff] [/toggle] [/toggles]