Korisni modeli pravnih akata

Broj 52

SPISAK OBRAČUNATIH NAKNADA ZARADA I ISPLATA NAKNADA IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU OBAVEZE ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM POTVRDA O BAVLJENJU HRANITELJSTVOM

Broj 51

OBRAZAC PRETHODNOG OPISA RADNOG MESTA OBRAZAC KONAČNOG OPISA RADNOG MESTA POTVRDA O OSTVARENOJ ZARADI ZA UTVRĐIVANJE OSNOVA ZA OBRAČUN NAKNADE ZARADE POTVRDA O KRETANJU (PORASTU-SMANJENJU) ZARADA KOD POSLODAVCA ZA PRVO USKLAĐIVANJE OSNOVA ZA NAKNADU ZARADE POTVRDA O KRETANJU (PORASTU-SMANJENJU) ZARADA KOD POSLODAVCA ZA NAREDNA USKLAĐIVANJA OSNOVA ZA NAKNADU ZARADE SPISAK OBRAČUNATIH – ISPLAĆENIH NAKNADA ZARADA ZAHTEV ZA REFUNDACIJU TROŠKOVA PRUŽENIH ZDRAVSTVENIH USLUGA

Broj 50

Žalba školskom odboru na izrečenu vaspitno disciplinsku meru Založna izjava javnobeležnički zapis Tužba trećeg lica radi proglašenja izvršenja Obaveštenje ponuda za izmenu ugovorenih uslova rada upućivanje zaposlenog na privremeni rad u inostranstvo

 

Broj 49

PRIGOVOR NA REŠENJE JAVNOG TUŽIOCA DA ODBACI KRIVIČNU PRIJAVU ŽALBA PROTIV PRVOSTEPENE PRESUDE ZBOG ODLUKE O KRIVIČNOJ SANKCIJI NEPOSREDNA OPTUŽNICA OPTUŽNICA

Broj 48

PREDLOG ZA OEZBEĐENJE NOVČANOG POTRAŽIVANJA ODREĐIVANJEM PRETHODNE MERE PRIGOVOR PROTIV REŠENJA O IZVRŠENJU NA OSNOVU VERODOSTOJNE ISPRAVE SAMO U OBAVEZUJUĆEM DELU ZAKLJUČAK JAVNOG IZVRŠITELJA O DODELJIVANJU NEPOKRETNOSTI KUPCU ZAKLJUČAK JAVNOG IZVRŠITELJA O PRENOSU POTRAŽIVANJA

 

Broj 46/47

PREDLOG ZA IZVRŠENJE ZBOG PONOVNOG SMETANJA DRŽAVINE PREDLOG ZA IZVRŠENJE NA OSNOVU VERODOSTOJNE ISPRAVE PRODAJOM NEPOKRETNOSTI PREDLOG ZA IZVRŠENJE RADI VRAĆANJA ZAPOSLENOG NA RAD I NAKNADA IZGUBLJENE ZARADE PREDLOG ZA IZVRŠENJE NA OSNOVU VERODOSTOJNE ISPRAVE PREDLOG ZA IZVRŠENJE NA OSNOVU VERODOSTOJNE ISPRAVE NA NOVČANIM SREDSTVIMA

 

Broj 45

OZ-7-POPUNJEN OZ-8-POPUNJEN OZ-9-NAREDNO-USKLAĐIVANJE OZ-9-NAREDNO-USKLAĐIVANJE-2 OZ-10-ZA-JUNI OZ-10-ZA-JULI OZ-10-ZA-AVGUST OZ-10-ZA-SEPTEMBAR OZ-10-ZA-OKTOBAR OZ-10-ZA-NOVEMBAR Obrazac-PP-OPO-samooporezivanje

 

Broj 44

Predlog za obavezivanje poslodavca na izmirenje svih obroka Odluka o povećanju osnovnog kapitala iz neto imovine ZOPDP 1

 

Broj 43

Izveštaj o stručnoj oceni JN Porez na dohodak građana PPDG Borislav Injac DCV obrazac Porez na dobit po odbitku PDPO

 

Broj 42

Izveštaj o povredi na radu EOPSKITPNR PPKDZN Obaveštenje o upućivanju na privremeni rad Obaveštenje o promeni podataka iz obaveštenja o upućivanju na privremeni rad

 

Broj 41

Obrazac-Prijava-mesta-trg-van-objekta Obrazac-DPI Obrazac-KRI Obrazac-KRI-1 Obrazac-PKR Obrazac-PKR-1 Obrazac-KEP

 

Broj 40

Evidencija o radnim mestima sa povećanim rizikom Evidencija o zaposlenima raspoređenim na radnim mestima sa povećanim rizikom Evidencija o povredama na radu Evidencija o profesionalnim oboljenjima Odluka o obrazovanju komisija za popis imovine i obaveza Plan rada komisije za popis Odluka o otpisu zastarelih obaveza

 

 

Broj 39

Predlog mera radi otklanjanja nepravilnosti kod unutrašnjeg uzbunjivanja Tužba radi utvrđenja prava svojine po osnovu faktičke deobe Uputstvo za rad predsednika skupštine stambene zgrade

 

Broj 38

Obrazac zahteva i odobrenja za postupak pasivnog oplemenjivanja Isprava koja se prilaže uz -JCI- kao zahtev za odobrenja postupka pasivnog oplemenjivanja Rešenje o korišćenju srazmernog dela godišljeg odmora

 

Broj 37

Tužba zbog pokretanja upravnog spora zbog ćutanja uprave Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja kod poslodavaca

 

Broj 36

Izveštaj o preduzetim radnjama u postupku o informaciji u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem Odluka o imenovanju lica za prijem informacija kod uzbunjivanja Odluka o određivanju mera radi otklanjanja nepravilnosti kod unutrašnjeg uzbunjivanja Tužba lica koje tvrdi da je otac deteta radi osporavanja i utvrđivanje očinstva

 

Broj 34/35

Obrazac predstavke Evropskom sudu za ljudska prava Rešenje o otkazu pre isteka probnog rada

 

Broj 33

Primer procene rizika za radno mesto Ugovor o zajedničkoj izgradnji građevinskog objekta i suinvestitorskim odnosima

 

Broj 32

Model pravlnika za učenika generacije Odluka o pokriću gubitaka u AD Odluka o raspodeli dobiti Odluka o usvajanju redovnih finansijskih izveštaja Ugovor o izgradnji investicionog objekta

 

Broj 31

Prijava povrede radne obaveze ili nepoštovanje radne discipline Ugovor o izradi tehničke dokumentacije Ugovor o kontroli robe Ugovor o vršenju stručnog nadzora Rešenje o obustavljanju postupka zbog povrede radne obaveze ili nepoštovanja radne discipline

 

Broj 30

Izvozni carinski list CP 72 Izvozni carinski list CP 72 dodatak Odluka o obustavi postupka javne nabavke Rešenje o odbijanju zahteva za korišćenje neplaćenog odsustva Ugovor o nadziđivanju stambene zgrade Zaključak izvršitelja odbačaj predloga za izvršenje

 

Broj 29

Odluka o pokretanju postupaka procene rizika Pravilnik o sadržini i načinu podnošenja zahteva izvršnog poverioca komori Predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave izvoda registra finansijskog lizinga Rešenje o neplaćenom odsustvu Ugovor o kupovini na probu Ugovor o zakupu poslovnih prostorija na NV Zahtev za paušalno oporezivanje

 

Broj 28

Odluka o godišnjem popisu imovine i obaveza Plan rada komisije za popis Predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave izvoda registra založnih dužnika Rešenje o naknadi štete za neiskorišćene dane godišnjeg odmora Ugovor o radu na neodređeno vreme sa probnim radom

 

Broj 27

Obrazac molbe Uredba o novom zapošljavanju

 

Broj 26

Pravilnik o sadržaju obračuna zarade,odnosno naknade zarade Rešenje mera novčane kazne Rešenje mera privremenog udaljenja Rešenje opomena sa najavom otkaza

 

Broj 25

Primer kolektivnog ugovora Zahtev za upis u registar Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka koji je podneo ovlašćeni organ Evidencija o posredovanju

 

Broj 24

Garantna isprava za pojedinačno obezbeđenje u postupku tranzita Garantna isprava za pojedinačno obezbeđenje u postupku tranzita u obliku kupona Zahtev za generalno obezbeđenje Garantna isprava za zajedničko obezbeđenje u postupku tranzita TC-32 Kupon pojedinačne garancije  TC-31 Potvrda o zajedničkoj garanciji  TC-33 Potvrda o odustajanju od garancije 

 

Broj 22/23

Otvori PDF dokument Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta Otvori PDF dokument Pismo o nameri učesnika u sledećem poslu Otvori PDF dokument Tužba za pobijanje odluke Skupštine AD Otvori PDF dokument Ugovor o razmeni poslovnog prostora

 

Broj 21

Otvori PDF dokument Garancije za vraćanje avansa Otvori PDF dokument Presuda kojom se prihvata sporazum o priznavanju krivice Otvori PDF dokument Ugovor o ustupanju proizvodnih znanja i iskustava

 

Broj 20

Otvori PDF dokument Rešenje o odbijanju prigovora na ocenu Otvori PDF dokument Tužba radi osporavanja očinstva Otvori PDF dokument Tužba sa alternativnim ovlašćenjem tuženog Otvori PDF dokument Tužba sa eventualnim tužbenim zahtevom Otvori PDF dokument Ugovor o ustupanju imovinskih autorskih prava

 

Broj 19

Otvori PDF dokument Tužba za naknadu neimovinske štete  Otvori PDF dokument Ugovor o konsaltingu  Otvori PDF dokument Zaključak izvršitelja o prodaji nepokretnosti 

 

Broj 18

Otvori PDF dokument Odluka o isplati privremene dividende Otvori PDF dokument Tužba za isplatu naknade na osnovu prava sleđenja Otvori PDF dokument Ugovor o prevozu stvari u drumskom saobraćaju Otvori PDF dokument Zapisnik koji sačinjava prosvetni inspektor nakon izvršenog redovnog inspekcijskog nadzora

 

Broj 17

Otvori PDF dokument Odgovor okrivljenog na optužnicu Otvori PDF dokument Založna izjava Otvori PDF dokument Ukor direktora Otvori PDF dokument Ugovor o sufinansiranju proizvodnje i prometa Otvori PDF dokument Primer predloga za deobu nepokretnosti prodajom

 

Broj 16

Otvori PDF dokument Odluka o pokretanju vaspit. disc. postupka Otvori PDF dokument Poslovnik o radu školskog odbora Otvori PDF dokument Predlog za brže napredovanje učenika Otvori PDF dokument Rešenje o kraćem školovanju u SŠ

 

Broj 15

Otvori PDF dokument Molba privatnog tužioca za povraćaj u pređašnje stanje Otvori PDF dokumentRešenje školskog odbora o izboru direktora Otvori PDF dokumentRešenje veća o ukidanju pritvora Otvori PDF dokumentUgovor o distribuciji Otvori PDF dokumentUgovor o prodajnom nalogu Otvori PDF dokumentZahtev okrivljenog za naknadu troškova krivičnog postupka

 

Broj 13

Otvori PDF dokumentSporazum o prestanku radnog odnosa državnih službenika Otvori PDF dokumentUgovor o izgradnji objekata Otvori PDF dokumentZapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke

 

 

Broj 12

Otvori PDF dokumentPrimer i forma arbitražne odluke sa priznanjem tužbenog zahteva Otvori PDF dokumentRešenje o otkazu ugovora o radu zbog povrede radne obaveze Otvori PDF dokumentUgovor o prevozu turista Otvori PDF dokumentPrimer tužbe u upravnom sporu Otvori PDF dokumentPredlog dužnika za pokretanje stečajnog postupka

 

Broj 10-11

Otvori PDF dokumentBrisovna dozvola Otvori PDF dokumentModel ugovora o fransizingu Otvori PDF dokumentPredlog za određivanje mere Otvori PDF dokumentUgovor o autorskom delu iz radnog odnosa Otvori PDF dokumentUgovor stažiranju pripravnika Otvori PDF dokumentUstavna žalba

 

 Broj 9

Otvori PDF dokumentOdluka o imenovanju sekretara škole Otvori PDF dokumentPredlog za priznanje strane sudske odluke Otvori PDF dokumentRešenje o strukturi radne nedelje Otvori PDF dokumentSupergarancija Otvori PDF dokumentUgovor o posluzi zida zgrade Otvori PDF dokumentUgovor o špediciji

 

Broj 8

Otvori PDF dokumentKlauzula o čuvanju poslovne tajne Otvori PDF dokumentRešenje o zatvaranju gradilišta Otvori PDF dokumentTužba sa alternativnim ovlašćenjem tuženog Otvori PDF dokumentUgovor o poklonu sa teretom

 

Broj 7

Otvori PDF dokumentPočetni likvidacioni izveštaj sa odlukom Otvori PDF dokumentSporazum o priznavanju krivice Otvori PDF dokumentUgovor o angažovanju ugostiteljskog kapaciteta Otvori PDF dokumentŽalba na presudu o prekršaju

 

Broj 6

Otvori PDF dokumentAdvokatska tarifa

 

Broj 5

Otvori PDF dokumentOdluka o pokretanju postupka likvidacije Otvori PDF dokumentProcena rizika Otvori PDF dokumentUgovor o punomoćstvu Otvori PDF dokumentUgovor o trgovinskom zastupanju

 

Broj 4

Otvori PDF dokument Otkaz ugovora o radu(stečaju) Otvori PDF dokument Ugovor o cesiji Otvori PDF dokument Ugovor o preuzimanju duga Otvori PDF dokument Zahtev za vođenje stečaja

 

Broj 3

Otvori PDF dokument Predlog za izvršenje održavanje odnosa Otvori PDF dokument Predlog za izvršenje(održavanje ličnih odnosa sa detetom) Otvori PDF dokument Ugovor o faktoringu Otvori PDF dokument Ugovor o zakupu poslovnog prostora

 

Broj 2

Otvori PDF dokument Izjava o verskim praznicima Otvori PDF dokument Neravnomerna zastupljenost polova Otvori PDF dokumentUgovor o prodaji spornog prava Otvori PDF dokumentUgovor o tajmšeringu Otvori PDF dokumentUgovor o zasnivanju prava službenosti Otvori PDF dokumentZabrana vršenja zlostavljanja

 

 Broj 1

Otvori PDF dokument Bračni ugovor Otvori PDF dokument Prijava potraživanja 1 Otvori PDF dokument Prijava potraživanja 2 Otvori PDF dokument Ugovor o doživotnom izdržavanju Otvori PDF dokument Zahtev za izlučenje