Podaci od značaja za rad poslovnih subjekata

IZNOS LIČNIH PRIMANJA ZAPOSLENIH I DRUGIH LICA I NJIHOV PORESKI TRETMAN
na osnovu prosečne zarade u Republici u mesecu janaru 2017. godine od 57.231 dinar

 

   

 VRSTA ISPLATE

 

PO ZAKONU O RADU

 

PORESKI TRETMAN

1 2 3
NAKNADA TROŠKOVA POGREBNIH USLUGA
zaposlenom u slučaju smrti bračnog druga i dece, članovima uže porodice u slučaju smrti zaposlenog
Prema članu 119. tač. 2) Zakona o radu, poslodavac je obavezan na ove isplate do visine troškova pogrebnih usluga, a prema priloženim računima Za zaposlenog i člana njegove porodice ne oporezuje se do 65.189 din.
SOLIDARNA POMOĆ porodici u slučaju smrti penzionisanog radnika Isplaćuje se u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu Neoporezivo do 65.189 din.
OTPREMNINA KOD ODLASKA U PENZIJU  Prema Zakonu o radu, isplaćuje se najmanje u visini 2 prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku (trenutno, 57.231 x 2 = 114.462) Ne oporezuje se do iznosa dvostruke mesečne zarade po zaposlenom u Republici prema poslednjem podatku (2 x 57.231 = 114.462 din.)
JUBILARNA NAGRADA Do visine utvrđene opštim aktom poslodavca Neoporezivo do 18.624 din. godišnje
NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA DO POSLA I POVRATKA SA POSLA Do visine cene prevozne karte u javnom saobraćaju Ne oporezuje se do visine prevozne karte, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza, a najviše do 3.725 din.
DNEVNICA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE U INOSTRANSTVO U visini utvrđenoj opštim aktom poslodavca (član 118. tačka 3. Zakona o radu) Ne oporezuje se do iznosa propisanog Uredbom o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika („Sl. glasnik RS”, 86/07, 84/2014 i 84/2015), a najviše do 15 evra, dok je za subjekte van javnog sektora neoporezivo do 50 evra
DNEVNICA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE U ZEMLJI Do visine propisane opštim aktom, odnosno ugovorom o radu kod poslodavca (član 118. tač. 2. Zakona o radu) Neoporezivo do 2.236 din. po dnevnici
NAKNADA TROŠKOVA SMEŠTAJA NA SLUŽBENOM PUTU Do visine propisane opštim aktom, odnosno ugovorom o radu kod poslodavca (prema Zakonu o radu) Neoporezivo do iznosa priloženog računa
NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA NA SLUŽBENOM PUTOVANJU Priznaje se u celini prema priloženim računima Neoporezivo do visine priloženih računa prevoznika u javnom saobraćaju
NAKNADA TROŠKOVA SMEŠTAJA I ISHRANE ZA RAD NA TERENU (ako poslodavac nije zaposlenom obezbedio smeštaj i ishranu bez naknade) (član 118. tač. 4) Zakona o radu) U visini troškova smeštaja i ishrane u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu Ne plaćaju se poreske obaveze
SOLIDARNA POMOĆ za dužu ili težu bolest, rehabilitaciju ili težu invalidnost zaposlenog ili člana njegove porodice Do visine utvrđene opštim aktom poslodavca Neoporezivo do 37.252 din. po slučaju
OSTALE SOLIDARNE POMOĆI (čl. 120. tač. 1. Zakona o radu) Do visine utvrđene opštim aktom poslodavca Oporezuje se ceo iznos samo porezom po stopi od 10%
NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA SOPSTVENIM PUTNIČKIM MOTORNIM VOZILOM U SLUŽBENE SVRHE Prema članu 118. tač. 2) i 3) Zakona o radu, utvrđuje se opštim aktom ili ugovorom o radu kod poslodavca Ne oporezuje se do 30%  cene 1 l benzina pomnoženog sa brojem potrošenih litara, a  najviše do 6.520 din. mesečno
STIPENDIJE I KREDITI UČENIKA I STUDENATA – učenicima srednjih škola i studentima viših škola i fakulteta Na način utvrđen opštim aktom poslodavca Neoporezivo do 11.176 din. mesečno
STIPENDIJE I KREDITI UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA – kada su roditelji zaposleni kod poslodavca Na način utvrđen opštim aktom poslodavca Isplata ima karakter zarade, na ceo iznos plaćaju se doprinosi za socijalno od 19,9% + 17,9% i porez po stopi od 10%
OTPREMNINA pri otkazu ugovora o radu višku zaposlenih zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena (po članu 158. i 159. Zakona o radu) Isplaćuje se u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu, a ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca kod koga se ostvaruje pravo na otpremninu.

Zaradom se smatra prosečna mesečna zarada zaposlenog isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kojem se isplaćuje otpremnina.

Neoporezivo do  najnižih iznosa isplate po godinama rada iz prethodne kolone (član 9. stav 1. tačka 18. Zakona o porezu na dohodak građana)
JEDNOKRATNA NOVČANA NAKNADA zaposlenima za čijim je radom prestala potreba po Programza rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2016. godinu
(„Sl. glasnik RS”, br. 9/2015, 84/2015 i 109/2016)
Zaposlenom koji je utvrđen kao višak u 2016. godini prestaje radni odnos kada se dobrovoljno opredeli za jednu od opcija koja je za njega najpovoljnija, i to za:

1) otpremninu u visini dinarske protivvrednosti 200 evra po godini staža osiguranja, po srednjem kursu na dan dostavljanja spiskova viška zaposlenih od strane poslodavca, s tim da ukupna visina otpremnine ne može biti veća od 8.000 evra u dinarskoj protivvrednosti;

2) otpremninu obračunatu na način utvrđen Zakonom o radu, s tim da ukupna visina otpremnina ne može biti veća od 8.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, a visina sredstava po godini staža osiguranja kod poslednjeg poslodavca ne može biti veća od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na dan dostavljanja spiskova viška zaposlenih od strane poslodavca;

3) otpremninu u iznosu od šest (6) prosečnih zarada po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike – za zaposlene koji imaju više od 15 godina staža osiguranja (trenutno: 6 x 57.231 = 343.386 dinara).

Ne oporezuje se do iznosa iz prethodne kolone – član 9. stav 1. tačka 20) Zakona o porezu na dohodak građana, a na iznos preko toga se, prema članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana, plaća porez po stopi od 20% po umanjenju za 20% normiranih troškova. Za lica starija od 50 godina života – neoporezivo u potpunosti bez obzira na iznos.
HRANARINE I STIPENDIJE koje sportistima isplaćuju amaterski sportski klubovi Prema propisima koji uređuju sport Neoporezivo do 9.313 din. mesečno
REGRES za korišćenje godišnjeg odmora Isplata po ovom osnovu je obavezna u visini utvrđenoj opštim aktom, odnosno ugovorom o radu kod poslodavca (član 118. tačka 6. Zakona o radu) Plaćaju se sve poreske obaveze kao na zaradu
NAKNADA ZA ISHRANU u toku rada Isplata po ovom osnovu je obavezna u visini utvrđenoj opštim aktom, odnosno ugovorom o radu kod poslodavca (član 118. tačka 5. Zakona o radu) Plaćaju se sve poreske obaveze kao na zaradu
ZAJAM koji poslodavac isplaćuje zaposlenima Isplaćuje se u visini i prema uslovima utvrđenim opštim aktom ili ugovorom o radu kod poslodavca Ne oporezuje se
DODATAK ZA ODVOJENI ŽIVOT Isplaćuje se u skladu sa opštim aktom ili ugovorom o radu Plaćaju se sve poreske obaveze kao na zaradu
STIMULATIVNE OTPREMNINE pri sporazumnom prestanku radnog odnosa (član 177. Zakona o radu) Isplaćuje se u skladu sa opštim aktom ili ugovorom o radu Plaćaju se sve poreske obaveze kao na zaradu
TERENSKI DODATAK (dnevna naknada za povećane troškove rada na terenu) Prema Zakonu o radu ako se predvidi opštim aktom, odnosno ugovorom o radu Plaćaju se sve poreske obaveze kao na zaradu
POKLON DECI ZAPOSLENIH DO 15 GODINA STAROSTI POVODOM NOVE GODINE I BOŽIĆA Na osnovu člana 119. stav 2. Zakona o radu, u skladu sa opštim aktom poslodavca. Neoporezivo do 9.313,00 din. po jednom detetu, isplata preko tog iznosa, kao i isplata detetu starijem od 15 godina, ima karakter zarade.
NAGRADE, NOVČANE POMOĆI i druga davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a koja po svojoj prirodi čine dohodak fizičkih lica Isplaćuje se u skladu sa odlukom poslodavca Neoporezivo do 12.375 dinara godišnje, ostvareno kod jednog poslodavca (čl. 85. t. 10) Zakona o porezu na dohodak građana)