IZNOS LIČNIH PRIMANJA ZAPOSLENIH I DRUGIH LICA I NJIHOV PORESKI TRETMAN OD 1. FEBRUARA 2020.

NEOPOREZIVI IZNOSI PRIMANJA – od 1. februara 2020. godine
VRSTA ISPLATE OSNOV ZA ISPLATU PORESKI TRETMAN
1 2 3
REGRES za korišćenje godišnjeg odmora Isplata po ovom osnovu obavezna je u visini utvrđenoj opštim aktom kod poslodavca (član 118. tačka 6. Zakona o radu) Plaćaju se sve poreske obaveze kao na zaradu
NAKNADA ZA ISHRANU u toku rada Isplata po ovom osnovu obavezna je u visini utvrđenoj opštim aktom kod poslodavca (član 118. tačka 5. Zakona o radu) Plaćaju se sve poreske obaveze kao na zaradu
TERENSKI DODATAK (dnevna naknada za povećane troškove rada na terenu) Prema Zakonu o radu, ako se predvidi opštim aktom Plaćaju se sve poreske obaveze kao na zaradu
DODATAK ZA ODVOJEN ŽIVOT Isplaćuje se u skladu sa opštim aktom Plaćaju se sve poreske obaveze kao na zaradu
PRIMANJA PO OSNOVU POMOĆI u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog bivšeg zaposlenog Prema članu 119. t. 2) Zakona o radu, poslodavac je obavezan na ove isplate do visine troškova pogrebnih usluga, a prema  priloženim računima Ne oporezuje se do 69.789 din.
OTPREMNINA PRILIKOM ODLASKA U PENZIJU (starosna, invalidska, porodična) Prema Zakonu o radu, isplaćuje se najmanje u visini 2 prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku Ne oporezuje se do iznosa dvostruke mesečne zarade po zaposlenom u Republici prema poslednjem podatku, a na isplatu preko tog iznosa plaća se porez po stopi od 20%
Prema Uredbi o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika („Sl. glasnik RS”, 98/07, 84/14 i 85/15), državnom službeniku ili namešteniku koji odlazi u penziju isplaćuje se otpremnina u visini od 125% od plate koju bi ostvario za mesec koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje otpremnina, s tim što ona ne može biti niža od dve prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem konačnom objavljenom podatku republičke statistike na dan isplate.
OTPREMNINA DRŽAVNOM SLUŽBENIKU i NAMEŠTENIKU Državnom službeniku kome prestane radni odnos zbog proteka dva meseca otkad je postao neraspoređen i namešteniku kome je otkazan ugovor o radu jer ne postoji nijedno radno mesto na koje može biti premešten ili raspoređen, isplaćuje se otpremnina za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslednjeg poslodavca, u visini trećine njegove bruto plate (pod platom se podrazumeva prosečna mesečna plata zaposlenog koja mu je isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kom je doneseno rešenje kojim je utvrđeno da je postao neraspoređen, odnosno rešenje o otkazu ugovora o radu) Neoporezivo do iznosa utvrđenog prava iz prethodne kolone, shodno čl. 9. stav 1. tačka 19) Zakona o porezu na dohodak građana
za čijim je radom prestala potreba (član 50. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika)
JUBILARNA NAGRADA Do visine utvrđene opštim aktom poslodavca, dok se u državnim organima i javnim službama isplaćuje u skladu sa odredbama posebnih kolektivnih ugovora Neoporezivo do 19.939 dinara godišnje
NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA DO POSLA I POVRATKA SA POSLA U visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ako poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz Naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – do visine cene mesečne prevozne karte u javnom saobraćaju, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza, a najviše do 3.988 din.
DNEVNICA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE U INOSTRANSTVO U visini utvrđenoj opštim aktom poslodavca (član 118. tačka 3. Zakona o radu). U skladu sa članom 20. Uredbe za državne službenike i nameštenike, u visini od 15 evra za 24 časa provedena u inostranstvu. Neoporezivo do iznosa propisanog od strane nadležnog državnog organa, a najviše do 50 evra dnevno, utvrđeno na način i u skladu sa uslovima propisanim od strane nadležnog državnog organa
DNEVNICA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE U ZEMLJI Do visine propisane opštim aktom kod poslodavca (član 118. t. 2. Zakona o radu). Neoporezivo do 2.394 din. po osnovu cele dnevnice, odnosno do pripadajućeg iznosa za polovinu dnevnice, utvrđene na način i u skladu sa propisima nadležnog državnog organa
Državnom službeniku i namešteniku isplaćuje se dnevnica za službeno putovanje u zemlji, koja iznosi 150 dinara.
NAKNADA TROŠKOVA SMEŠTAJA NA SLUŽBENOM PUTU (u zemlji i inostranstvu) Do visine propisane opštim aktom kod poslodavca (prema Zakonu o radu). Neoporezivo do iznosa priloženog računa
Državnom službeniku i namešteniku naknađuju se troškovi smeštaja u zemlji prema priloženom hotelskom računu za prenoćište i doručak, izuzev za prenoćište i doručak u hotelu prve kategorije (pet zvezdica), a ako su mu obezbeđeni besplatno prenoćište i doručak, ne naknađuju se troškovi smeštaja.
NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA NA SLUŽBENOM PUTOVANJU Priznaju se u celini prema priloženim računima Neoporezivo do visine priloženih računa prevoznika u javnom saobraćaju
NAKNADA TROŠKOVA SMEŠTAJA I ISHRANE ZA RAD NA TERENU (ako poslodavac nije zaposlenom obezbedio smeštaj i ishranu bez naknade, član 118. t. 4) Zakona o radu) U visini troškova smeštaja i ishrane, u skladu sa opštim aktom Ne plaćaju se poreske obaveze
SOLIDARNA POMOĆ (za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice) Do visine utvrđene opštim aktom poslodavca Neoporezivo do 39.881 din. po slučaju
OSTALE SOLIDARNE POMOĆI (čl. 120. t. 1. Zakona o radu) Do visine utvrđene opštim aktom poslodavca Oporezuje se ceo iznos samo porezom po stopi od 10%
NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA SOPSTVENIM PUTNIČKIM MOTORNIM VOZILOM U SLUŽBENE SVRHE Prema članu 118. t. 2) i 3) Zakona o radu, utvrđuje se opštim aktom kod poslodavca. Ne oporezuje se do 30% cene po osnovnoj jedinici mere pogonskog goriva pomnoženog s brojem jedinica mere pogonskog goriva koje je potrošeno, a najviše do 6.980  dinara mesečno.
Državnom službeniku ili namešteniku koji, po pismenom odobrenju ovlašćenog lica, koristi sopstveni automobil, isplaćuje se naknada od 10% propisane cene za litar pogonskog goriva po pređenom kilometru. Preko ovog iznosa plaća se porez po stopi od 10%.
STIPENDIJE I KREDITI UČENIKA I STUDENATA – učenicima srednjih škola i studentima viših škola i fakulteta Na način utvrđen opštim aktom poslodavca Neoporezivo do 30.570 din. mesečno
OTPREMNINA pri otkazu ugovora o radu višku zaposlenih zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena (po članu 158. i 159. Zakona o radu) Isplaćuje se u visini utvrđenoj opštim aktom, a ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslodavca kod koga ostvaruje pravo na otpremninu. Zaradom se smatra prosečna mesečna zarada zaposlenog isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kojem se isplaćuje otpremnina. Neoporezivo do najnižih iznosa isplate po godinama rada iz prethodne kolone (član 9. stav 1. tačka 19) Zakona o porezu na dohodak građana)
ISPLATE ZAPOSLENIMA U OKVIRU PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2015, 2016, 2017. I 2018. GODINU („Sl. glasnik RS”, br. 9/2015, 84/2015, 109/2015, 16/2016, 82/2016, 5/2017 i 29/2018) Odeljak III Programa – Način rešavanja viška zaposlenih Zaposlenom koji je utvrđen kao višak u 2015, 2016, 2017. i 2018. godini, prestaje radni odnos kada se dobrovoljno opredeli za jednu od opcija koja je za njega najpovoljnija, i to za:
1) otpremninu u visini dinarske protivvrednosti 200 evra za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu, po srednjem kursu na dan dostavljanja spiskova viška zaposlenih od strane poslodavca, s tim da ukupna visina otpremnine ne može biti veća od 8.000 evra u dinarskoj protivvrednosti Neoporezivo do iznosa prava, shodno članu 9. stav 1. tačka 20) Zakona o porezu na dohodak građana
2) otpremninu obračunatu na način utvrđen Zakonom o radu, s tim da ukupna visina otpremnine ne može biti veća od 8.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, a visina sredstava za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslednjeg poslodavca ne može biti veća od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu na dan dostavljanja spiskova viška zaposlenih od strane poslodavca u skladu sa čl. 158. i 159. Zakona, neoporeziva je do iznosa utvrđenog tim članom, shodno članu 9. stav 1. tačka 20) Zakona o porezu na dohodak građana
3) otpremninu u iznosu od šest (6) prosečnih zarada po zaposlenom u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike – za zaposlene koji imaju više od 15 navršenih godina rada u radnom odnosu shodno članu 9. stav 1. tačka 20) Zakona o porezu na dohodak građana, neoporezivo do iznosa utvrđenog prava
NOVČANE NAKNADE, u skladu sa čl. 21. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl. glasnik RS” br. 68/2015), za zaposlene za čijim je radom prestala potreba       Zaposleni koji su se izjasnili da prihvataju prestanak radnog odnosa uz isplatu jedne od sledećih novčanih naknada: 1) u visini 1/3 prosečne plate, odnosno zarade zaposlenog  isplaćene u prethodna tri meseca koja prethode mesecu prestanka radnog odnosa, odnosno u visini 1/3 prosečne zarade u Republici Srbiji za mesec koji prethodi mesecu prestanka radnog odnosa, prema podatku republičke statistike, u zavisnosti od toga šta je za zaposlenog povoljnije, uvećane za 30% za svaku godinu rada u radnom odnosu u javnom sektoru, s tim da ukupna visina novčane naknade ne može biti veća od 8.000 evra u dinarskoj protivvrednosti – za zaposlene kojima na dan prestanka radnog odnosa nedostaje više od dve godine do ispunjenja uslova za penziju, u skladu sa propisima o PIO Neoporezivo do iznosa utvrđenog prava iz prethodne kolone, shodno čl. 9. stav 1. tačka 19) Zakona o porezu na dohodak građana
2) u visini šest prosečnih zarada u Republici Srbiji za mesec koji prethodi mesecu prestanka radnog odnosa, prema podatku republičke statistike – za zaposlene kojima na dan prestanka radnog odnosa nedostaje do dve godine do ispunjenja uslova za penziju, u skladu sa propisima o PIO
3) u visini četiri prosečne zarade u Republici Srbiji za mesec koji prethodi mesecu prestanka radnog odnosa, prema podatku republičke statistike – za zaposlene koji na dan prestanka radnog odnosa ispunjavaju uslove za prevremenu penziju, u skladu sa propisima o PIO
ZAJAM koji poslodavac isplaćuje zaposlenima Isplaćuje se u visini i prema uslovima utvrđenim opštim aktom kod poslodavca Ne oporezuje se
STIMULATIVNE OTPREMNINE pri sporazumnom prestanku radnog odnosa (član 177. Zakona o radu) Isplaćuje se u skladu sa opštim aktom Plaćaju se sve poreske obaveze kao na zaradu
TERENSKI DODATAK – samo za državne službenike i nameštenike Član 44. stav 1. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika U skladu sa Mišljenjem Ministarstva finansija od 23. 12. 2011. godine, ova isplata oporezuje se samo porezom na dohodak građana po stopi od 10%
DODATAK ZA ODVOJENI ŽIVOT – samo za državne službenike i nameštenike Članovi od 45. do 49. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika U skladu sa Mišljenjem Ministarstva finansija od 23. 12. 2011. godine, ova isplata oporezuje se samo porezom na dohodak građana po stopi od 10%
POKLONI deci zaposlenih do 15 godina starosti, povodom Nove godine i Božića Na osnovu člana 119. stav 2. Zakona o radu, u skladu sa opštim aktom poslodavca Neoporezivo do 9.970 din. po jednom detetu, dok isplata preko tog iznosa, kao i isplata detetu starijem od 15 godina, ima karakter zarade
NAGRADE i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a koja proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa delatnosti isplatioca Isplaćuje se u skladu sa odlukom poslodavca Neoporezivo do 13.248 dinara godišnje, ostvareno kod jednog poslodavca (čl. 85. t. 11) Zakona o porezu na dohodak građana)
SOLIDARNA POMOĆ za slučaj rođenja deteta Neoporezivo do visine prosečne zarade isplaćene u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, po novorođenom detetu
Naknada za ISHRANU – hranarine sportistima amaterima Sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport Neoporezivo do 9.970 dinara mesečno.
NOVČANA POMOĆ FIZIČKIM LICIMA  koja nisu zaposlena kod davaoca, a koja ne predstavlja ekvivalent za neki njihov rad, odnosno protivuslugu ili protivčinidbu za neku njihovu aktivnost u odnosu na davaoca. Neoporezivo do 13.248 dinara godišnje, ostvarene od jednog isplatioca.
NAKNADA TROŠKOVA BORAVKA fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija u oblasti obrazovanja, obuka, sporta, rada sa mladima, nauke, istraživanja i inovacija. Isplaćene u skladu sa navedenim programima Neoporezivo do 101.900 dinara na mesečnom nivou.
POMOĆ u slučaju smrti člana porodice zaposlenog Neoporezivo do 69.789 dinara