Najniža osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Pe­ri­od pri­me­ne­

Iz­no­si NAJ­NI­ŽE me­seč­ne
osno­vi­ce do­pri­no­sa
„Sl­. gla­snik RS“, br.

1

2

3

od 1.01.2018. do 5.01.2018.

23.074

96/2017

od 6.01.2018. do 31. 12. 2018. 23.053

2/2018

od 1.01.2019. do 31. 12. 2019. 23.921 104/2018