Pregled stopa zatezne kamate

U 2018. godini (za dug u dinarima)

Period primene

Zatezna kamata

• na dug koji glasi na dinare •

od 1.01.2018. do 14.03. 2018.

11,50%
od 15.03.2018.

11,25%

od 13.04.2018.

11,00%