Pregled stopa zatezne kamate

Stopa zatezne kamate po dužničko-poverilačkim odnosima za dug u dinarima

Period primene Zatezna kamata
za dug koji glasi na dinare
od 1.01.2018. – 14.03. 2018. 11,50%
od 15.03.2018. – 12.04.2018. 11,25%
od 13.04.2018. – 12.07.2019 11,00%
od 13.07.2019 – 08.08.2019. 10,75%
od 09.08.2019. – 07.11.2019 10,50%
08.11.2019- 10,25%