Pregled usklađenih neoporezivih iznosa pojedinih primanja prema Zakonu o porezu na dohodak građana

za pe­ri­od od 1.02.2019. do 31.01.2020. go­di­ne

 

Red.
br.

OPIS

Us­kla­đe­ni
di­nar­ski
neo­po­re­zi­vi iz­no­si

1) Us­kla­đe­ni di­nar­ski neo­po­re­zi­vi iz­no­si u čla­nu 9. stav 1:
  – Po­moć u slu­ča­ju smr­ti za­po­sle­nog, čla­na nje­go­ve po­ro­di­ce ili pen­zi­o­ni­sa­nog rad­ni­ka – tač­ka 9)

68.488,00

  – Sti­pen­di­je i kre­di­ti uče­ni­ka i stu­de­na­ta – tač­ka 12)

11.741,00

  – Na­kna­da za is­hra­nu – hra­na­ri­na ko­ju spor­ti­sti­ma ama­te­ri­ma is­pla­ću­ju ama­ter­ski sport­ski klu­bo­vi, u skla­du sa za­ko­nom ko­jim se ure­đu­je sport – tač­ka 13)

9.784,00

2) Us­kla­đe­ni di­nar­ski neo­po­re­zi­vi iz­no­si u čla­nu 15a st. 2, 4. i 5:
  – Neo­po­re­zi­vi iz­nos za­ra­de

15.300,00

3) Us­kla­đe­ni di­nar­ski neo­po­re­zi­vi iz­no­si u čla­nu 18. stav 1:
  – Na­kna­da tro­ško­va pre­vo­za u jav­nom sa­o­bra­ća­ju – tač­ka 1)

3.914,00

  – Dnev­ni­ca za slu­žbe­no pu­to­va­nje u ze­mlji – tač­ka 2)

2.349,00

  – Na­kna­da pre­vo­za na slu­žbe­nom pu­to­va­nju – tač­ka 5)

6.850,00

  – So­li­dar­na po­moć za slu­čaj bo­le­sti, zdrav­stve­ne re­ha­bi­li­ta­ci­je ili in­va­lid­no­sti za­po­sle­nog ili čla­na nje­go­ve po­ro­di­ce – tač­ka 7)

39.137,00

  – Po­klon de­ci za­po­sle­nih, sta­ro­sti do 15 go­di­na, po­vo­dom No­ve go­di­ne i Bo­ži­ća – tač­ka 8)

9.784,00

  – Ju­bi­lar­na na­gra­da za­po­sle­ni­ma, u skla­du sa za­ko­nom ko­ji ure­đu­je rad – tač­ka 9)

19.567,00

4) Us­kla­đe­ni di­nar­ski neo­po­re­zi­vi iz­no­si u čla­nu 21a stav 2:
  – Pre­mi­ja za do­bro­volj­no zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje i pen­zij­ski do­pri­nos u do­bro­volj­ni pen­zij­ski fond

5.872,00

5) Us­kla­đe­ni di­nar­ski neo­po­re­zi­vi iz­no­si u čla­nu 83. stav 4:
  – Po­je­di­nač­no ostva­ren do­bi­tak – tač­ka 1)

100.000,00

6) Us­kla­đe­ni di­nar­ski neo­po­re­zi­vi iz­no­si u čla­nu 85. stav 1:
  – Na­gra­de, nov­ča­ne po­mo­ći i dru­ga da­va­nja fi­zič­kim li­ci­ma ko­ja ni­su za­po­sle­na kod is­pla­ti­o­ca – tač­ka 11)

13.001,00