Tabelarni pregled osnovica, stopa, uplatnih računa i oznaka vrste prihoda (OVP) za neka lična primanja

U pregledu su korišćene oznake vrste prihoda navedene u Katalogu vrste prihoda kao sastavnom delu Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku („Sl. glasnik RS”, br. 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014, 14/2016, 21/2017, 20/2018, 104/2018 i 96/2019.) i oznake OVD iz Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva („Sl. glasnik RS”, br. 14/2016).

U pregledu se poziva na odredbe:

– Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br.24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – Odluka US RS, 93/2012, 114/2012 – Odluka US RS, 47/2013, 48/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 112/2015, 113/2017, 95/2018 i 86/2019. Vidi: Usklađene dinarske neoporezive iznose: 10/2007, 7/2008, 7/2009, 3/2010, 4/2011, 7/2012, 8/2013, 6/2014, 5/2015, 5/2016, 7/2017, 7/2018, 4/2019 i 5/2020);

– Zakona o doprinosima za socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 – drugi zakon, 112/2015, 113/2017, 95/2018 i 86/2019. Vidi: Usklađene dinarske iznose – 7/2008, 7/2009, 3/2010, 4/2011, 7/2012, 8/2013, 6/2014, 5/2015, 5/2016, 7/2017, 7/2018, 4/2019 i 5/2020);

– Pravilnika o mesečnom iznosu prihoda za sticanje svojstva osiguranog lica („Sl. glasnik RS”, br.112/2006 i 5/2009);

– Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. glasnik RS”, br. 25/2019);

– Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – Odluka US RS i 113/2017; vidi autentično tumačenje – 95/2018; vidi Zaključak US RS – 22/2011; vidi Odluku US RS – 79/2011).

Poreska prijava: PPP-PD

Uplatni račun: 840-4848-37

Šifra plaćanja: 254

OVP

Vrsta primanja Porez Doprinosi
Osnovica Stopa Osnovica Na teret PIO Zdrav. osig. Nezap.

ZARADA

101

 

ZARADA i NAKNADA zarade koja se isplaćuje na teret poslodavca

(karakter zarade po članu 105. stav 3. Zakona o radu)

Bruto zarada umanjena za poresku olakšicu od 16.300 din. 10% Bruto zarada – ne niža od najniže osnovice od 25.801 din. i ne viša od najviše osnovice od 368.590 din. Zaposlenog 14% 5,15% 0,75%
Poslodavca 11,5% 5,15%
105 Zarada invalida rada II kategorije
Obuhvata zaradu za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zaradu po osnovu doprinosa uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.), uvećanje zarade za rad na dan praznika koji je neradni dan, za rad noću, ako takav rad nije vrednovan pri utvrđivanju osnovne zarade, za prekovremeni rad, po osnovu minulog rada, naknadu zarade za vreme odsustvovanja sa rada na dan praznika koji je neradni dan, godišnjeg odmora, plaćenog odsustva, vojne vežbe i odazivanja na poziv državnog organa, naknadu za ishranu u toku rada, ako poslodavac ovo pravo nije obezbedio na drugi način, za regres za korišćenje godišnjeg odmora.
101

 

ZARADA PENZIONISANIH LICA, koja su ponovo zasnovala radni odnos i NAKNADE ZARADE Bruto zarada umanjena za poresku olakšicu od 16.300 din. 10% Bruto zarada – ne niža od najniže osnovice od 25.801 din. i ne viša od najviše osnovice od 368.590 din. Zaposlenog 14% 5,15%
Poslodavca 11,5% 5,15%
101 ZARADA lica sa invaliditetom za koje poslodavac koristi olakšice po čl. 21g. Zakona o porezu na dohodak građana i čl. 45b. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje Bruto zarada umanjena za poresku olakšicu od 16.300 din. 10% Bruto zarada – ne niža od najniže osnovice od 25.801 din. i ne viša od najviše osnovice od 368.590 din. Zaposlenog 14% 5,15% 0,75%
Poslodavca 11,5% 5,15%
Poslodavac je oslobođen plaćanja poreza na zarade i doprinosa koji se plaćaju na osnovicu (na teret sredstava poslodavca) za period od 3 godine.

Uz obrazac PPP-PD podnosi se i obrazac ONSZ-I.

101 ZARADA za zaposlene kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem Bruto zarada umanjena za poresku olakšicu od 16.300 din. 10% Bruto zarada – ne niža od najniže osnovice od 25.801 din. i ne viša od najviše osnovice od 368.590 din. Zaposlenog 14% 5,15% 0,75%
Poslodavca 11,5% 5,15%
– ako se 12 meseci računa kao 14 Poslodavca – dodatno 3,7%
– ako se 12 meseci računa kao 15 Poslodavca – dodatno 5,5%
– ako se 12 meseci računa kao 16 Poslodavca – dodatno 7,3%
– ako se 12 meseci računa kao 18 Poslodavca – dodatno 11%
101 PREMIJA dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond NA TERET POSLODAVCA – iznad iznosa od 5.984 (bruto zarada + bruto iznos premije iznad 5.984 din.) – 16.300 din. 10% (bruto zarada + bruto iznos premije) – ne niža od najniže osnovice od 25.801 din. i ne viša od najviše osnovice od 368.590 din. Zaposlenog 14% 5,15% 0,75%
Poslodavca 11,5% 5,15%
Obračun premije se vrši uz obračun zarade, dodavanjem bruto iznosa na bruto iznos zarade.
101 Korišćenje SLUŽBENOG VOZILA U PRIVATNE SVRHE Bruto primanje 10% Bruto primanje – ne niže od najniže osnovice od 25.801 din. i ne više od najviše osnovice od 368.590 din. Zaposlenog 14% 5,15% 0,75%
Poslodavca 11,5% 5,15%
Bruto primanje = neto primanje / 0,701.

Neto primanje = 1% tržišne vrednosti službenog vozila na kraju prethodne godine (minus iznos koji je zaposleni eventualno platio za to korišćenje).

102 Zarada lica UPUĆENIH NA RAD U INOSTRANSTVO radi obavljanja poslova za rezidentna pravna lica Bruto zarada koju bi ostvarili u Republici Srbiji na istim ili sličnim poslovima, umanjena za poresku olakšicu od 16.300 din

 

10% Bruto zarada koju bi ostvarili u Republici Srbiji na istim ili sličnim poslovima – ne niža od dvostruke najniže osnovice doprinosa (51.602 din.) i ne viša od najviše osnovice od 368.590 din. Osiguranika 14% 5,15% 0,75%
Poslodavca 11,5% 5,15%
103 Zarada DOMAĆIH DRŽAVLJANA koji su na teritoriji Republike Srbije ZAPOSLENI U STRANIM ili međunarodnim organizacijama i ustanovama, stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima ili kod stranih pravnih ili fizičkih lica, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, kao i STRANIH LICA i lica bez državljanstva koja su na teritoriji Republike Srbije ZAPOSLENA KOD STRANIH pravnih ili fizičkih lica, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, odnosno u međunarodnim organizacijama i ustanovama i stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima, ako je takvo osiguranje predviđeno međunarodnim ugovorom, u slučaju kada isplatilac obračunava i plaća javne prihode. Bruto zarada umanjena za poresku olakšicu od 16.300 din 10% Bruto zarada – ne niža od najniže osnovice od 25.801 din. i ne viša od najviše osnovice od 368.590 din. Zaposlenog 14% 5,15% 0,75%
Poslodavca 11,5% 5,15%
104 Zarada OSOBA SA INVALIDITETOM zaposlenih u preduzećima za radno osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Ne plaća se porez na zarade. Bruto zarada – ne niža od najniže osnovice od 25.801 din. i ne viša od najviše osnovice od 368.590 din. Zaposlenog 14% 5,15% 0,75%
Poslodavca 11,5% 5,15%
106 LIČNA ZARADA PREDUZETNIKA Bruto mesečni iznos lične zarade umanjen za poresku olakšicu od 16.300 din. 10% Bruto mesečni iznos lične zarade – ne niža od najniže osnovice od 25.801 din. i ne viša od najviše osnovice od 368.590 din. Preduzetnika 25,5% 10,3% 0,75%
106 LIČNA ZARADA PREDUZETNIKA koji je osiguran po drugom osnovu Bruto mesečni iznos lične zarade umanjen za poresku olakšicu od 16.300 din. 10% Bruto mesečni iznos lične zarade – ne niža od najniže osnovice od 25.801 din. i ne viša od najviše osnovice od 368.590 din. Preduzetnika 25,5%

 

 

OVP

Vrsta primanja Porez
Osnovica

Stopa

NAKNADA TROŠKOVA

110 Naknada dokumentovanih troškova za PREVOZ za dolazak na posao i povratak sa posla Iznos iznad 3.988 din. / 0,9 10%
110 Dnevnica za SLUŽBENO PUTOVANJE u zemlji Iznos iznad 2.394 din. dnevno / 0,9 10%
110 Naknada za korišćenje SOPSTVENOG vozila u službene svrhe Iznos preko neoporezivog iznosa / 0,9 10%
Neoporezivo do 30% litra goriva (ili druge jedinice) × količina potrošenog goriva (ili druge jedinice) – maksimalno 6.980 dinara mesečno.
110 JUBILARNE NAGRADE – isplaćuju se zaposlenom kod poslodavca Iznos preko 19.939 din. / 0,9 10%
110 Solidarna pomoć u slučaju ROĐENJA DETETA Iznos preko prosečne zarade u RS prema poslednjem objavljenom podatku / 0,9 10%
110 Solidarna pomoć u slučaju duže ili teže BOLESTI, rehabilitacije i nastupa teže invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice Iznos preko 39.881 din. / 0,9 10%
110 Ostale solidarne pomoći (za koje nije predviđeno poresko oslobođenje) Iznos koji se isplaćuje / 0,9 10%

 

 

 

OVP

Vrsta primanja Porez Doprinosi
Osnovica Stopa Osnovica Na teret PIO Zdrav. osig. Nezap.

PRIVREMENI I POVREMENI POSLOVI

150 Naknada za PRIVREMENE I POVREMENE poslove

– po ugovoru zaključenom sa nezaposlenim licem ili licem koje ima radni odnos sa nepunim vremenom –

Bruto naknada

 

10% Bruto naknada – ne niža od najniže osnovice od 25.801 din. i ne viša od najviše osnovice od 368.590 din. Osiguranika 14% 5,15% 0,75%
Poslodavca 11,5% 5,15%
150 Naknada za PRIVREMENE I POVREMENE poslove

– po ugovoru zaključenom sa penzionisanim licem –

Bruto naknada

 

10% Bruto naknada – ne niža od najniže osnovice od 25.801 din. i ne viša od najviše osnovice od 368.590 din. Osiguranika 14%
Poslodavca 11,5%
151 Naknada za PRIVREMENE I POVREMENE poslove lica koje poslove obavlja preko omladinske/studentske zadruge (ima navršenih 26 godina života ili se ne nalazi na školovanju bez obzira na godine života) Bruto naknada

 

10% Bruto naknada – ne niža od najniže osnovice od 25.801 din. i ne viša od najviše osnovice od 368.590 din. Osiguranika 14% 5,15% 0,75%
Zadruge 11,5% 5,15%
152 Naknada za PRIVREMENE I POVREMENE poslove lica koje poslove obavlja preko omladinske/studentske zadruge koje je starije od 26 a mlađe od 30 godina života, za koga je zadruga utvrdila da ostvaruje mesečni iznos prihoda koji je ispod cenzusa za sticanje svojstva osiguranika Bruto naknada

 

10% Bruto naknada – ne niža od najniže osnovice od 25.801 din. i ne viša od najviše osnovice od 368.590 din. Osiguranika 14% 0,75%
Zadruge 11,5%
Cenzus: Prosečni mesečni prihod pojedinca koji živi sam ne prelazi iznos minimalne neto zarade +30%, odnosno po članu porodice ne prelazi iznos minimalne neto zarade. Minimalna cena rada za 2020. g. je 172,54 din. neto po radnom času.

 

OVP

Vrsta primanja Porez Doprinosi
Osnovica Stopa Osnovica Na teret PIO Zdrav. osig. Nezap.

NAKNADA ZARADE

201 BOLOVANJE zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti za zaposlene

– na teret poslodavca sve vreme –

član 73. stav 1. tačka 2) Zakona o zdravstvenom osiguranju

Bruto naknada umanjena za poresku olakšicu od 16.300 din.

 

10% Bruto naknada – ne niža od najniže osnovice od 25.801 din. i ne viša od najviše osnovice od 368.590 din. Zaposlenog 14% 5,15% 0,75%
Poslodavca 11,5% 5,15%
Bruto naknada je 100% od iznosa osnovice.
202 BOLOVANJE do 30 dana

– u slučajevima iz člana 73. stav 1. tačke 1), 3), 4), 5) i 7) i člana 78. stav 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju

Bruto naknada umanjena za poresku olakšicu od 16.300 din.

 

10% Bruto naknada – ne niža od najniže osnovice od 25.801 din. i ne viša od najviše osnovice od 368.590 din. Zaposlenog 14% 5,15% 0,75%
Poslodavca 11,5% 5,15%
Član 73. stav 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju:

1) usled bolesti ili povrede van rada;

3) zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće;

4) zbog propisane mere obavezne izolacije kao kliconoše ili zbog pojave zaraznih bolesti u njegovoj okolini;

5) zbog nege bolesnog, odnosno povređenog člana uže porodice, pod uslovima utvrđenim ovim zakonom;

7) u slučaju kada je određen za pratioca bolesnog osiguranog lica upućenog na lečenje ili lekarski pregled u drugo mesto, odnosno dok boravi kao pratilac u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, u skladu sa propisom kojim se uređuju način i uslovi za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

 

Član 78. stav 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju:

U slučaju teškog oštećenja zdravstvenog stanja deteta do navršenih 18 godina života zbog teškog oštećenja moždanih struktura, maligne bolesti ili drugog teškog pogoršanja zdravstvenog stanja deteta, drugostepena lekarska komisija Republičkog fonda može, na predlog zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite u kojoj se dete leči, a po uputu izabranog lekara, produžiti pravo na naknadu zarade zbog nege člana uže porodice.

 

Bruto naknada je 65% od iznosa osnovice, osim u slučaju bolovanja zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće i u slučaju teškog oštećenja zdravstvenog stanja deteta do navršenih 18 godina života, kada je 100% od iznosa osnovice.
203 Naknada zarade za vreme PLAĆENOG ODSUSTVA

– do prekida rada došlo je bez krivice zaposlenog –

Bruto naknada umanjena za poresku olakšicu od 16.300 din. 10% Bruto naknada – ne viša od najviše osnovice od 368.590 din. Zaposlenog 14% 5,15% 0,75%
Poslodavca 11,5% 5,15%
204 BOLOVANJE PREKO 30 dana

– u slučajevima iz člana 73. stav 1. tačke 1), 3), 4), 5) i 7) i člana 78. stav 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju

za zaposlene i za preduzetnike

Bruto naknada umanjena za poresku olakšicu od 16.300 din. 10% Bruto naknada –ne viša od najviše osnovice od 368.590 din. Fonda – iz naknade 14% 5,15% 0,75%
Fonda – na naknadu 11,5% 5,15%
Član 73. stav 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju:

1) usled bolesti ili povrede van rada;

3) zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće;

4) zbog propisane mere obavezne izolacije kao kliconoše ili zbog pojave zaraznih bolesti u njegovoj okolini;

5) zbog nege bolesnog, odnosno povređenog člana uže porodice, pod uslovima utvrđenim ovim zakonom;

7) u slučaju kada je određen za pratioca bolesnog osiguranog lica upućenog na lečenje ili lekarski pregled u drugo mesto, odnosno dok boravi kao pratilac u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, u skladu sa propisom kojim se uređuje način i uslovi za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

 

Član 78. stav 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju:

U slučaju teškog oštećenja zdravstvenog stanja deteta do navršenih 18 godina života zbog teškog oštećenja moždanih struktura, maligne bolesti ili drugog teškog pogoršanja zdravstvenog stanja deteta, drugostepena lekarska komisija Republičkog fonda može, na predlog zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite u kojoj se dete leči, a po uputu izabranog lekara, produžiti pravo na naknadu zarade zbog nege člana uže porodice.

205 BOLOVANJE zbog DAVANJA TKIVA I ORGANA i zbog NEGE bolesnog deteta mlađeg od 3 godine

– od prvog dana –

 

Bruto naknada umanjena za poresku olakšicu od 16.300 din. 10% Bruto naknada –ne viša od najviše osnovice od 368.590 din. Fonda – iz naknade 14% 5,15% 0,75%
Fonda – na naknadu 11,5% 5,15%
Bruto naknada je 100% od iznosa osnovice u slučaju bolovanja zbog davanja tkiva i organa, a 65% od iznosa osnovice  u slučaju nege bolesnog deteta mlađeg od 3 godine.
206 Naknada za vreme PORODILJSKOG ODSUSTVA, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva radi posebne nege deteta za ZAPOSLENE

– korišćenje odsustva započele  zaključno sa 30. 6. 2018. g. –

Bruto naknada umanjena za poresku olakšicu od 16.300 din. 10% Bruto naknada – ne viša od najviše osnovice od 368.590 din. Ministarstvo za rad – iz naknade 14% 5,15% 0,75%
Ministarstvo za rad – iz naknade 11,5% 5,15%
Uz obrazac PPP – PD podnosi se i obrazac NZ -1
207 Naknada INVALIDIMA RADA II kategorije invalidnosti

 

Bruto naknada minus 16.300 din. 10% NETO naknada

 

Fond PIO – na naknadu 10,3%
208 NEPLAĆENO odsustvo u slučaju odsustva roditelja, usvojitelja, hranitelja, staratelja, do navršene 3. godine života DETETA

 

Zarada koju bi ostvario da je na radu – ne niža od najniže osnovice od 25.801 din. i ne viša od najviše osnovice od 368.590 din.

 

Poslodavca 10,3%
209 BOLOVANJE zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti po prestanku radnog odnosa

– na teret Fonda od momenta prestanka radnog odnosa do izlečenja –

član 73. stav 1. tačka 2) Zakona o zdravstvenom osiguranju

Bruto naknada umanjena za poresku olakšicu od 16.300 din.

 

10% Bruto naknada – ne viša od najviše osnovice od 368.590 din. Fonda – iz naknade 14% 5,15% 0,75%
Fonda – na naknadu 11,5% 5,15%
210 Naknada INVALIDIMA RADA III kategorije invalidnosti

 

Bruto naknada minus 16.300 din. 10% NETO naknada

 

Fond PIO – na naknadu 10,3%
211 Naknada za vreme PORODILJSKOG ODSUSTVA, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva radi posebne nege deteta za ZAPOSLENE

– korišćenje odsustva započele  od 1. 7. 2018. g. –

Bruto naknada umanjena za poresku olakšicu od 16.300 din.

 

Bruto naknada – ne viša od 3 prosečne zarade u RS

 

Ministarstvo za rad – iz naknade 14% 5,15% 0,75%
Ministarstvo za rad – iz naknade 11,5% 5,15%
Isplatu naknade vrši nadležni organ jedinice lokalne samouprave – služba dečje zaštite.
199 Naknada za vreme PORODILJSKOG ODSUSTVA, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva radi posebne nege deteta za PREDUZETNICE

– korišćenje odsustva započele  zaključno sa 30. 6. 2018. g. –

Bruto naknada – ne viša od najviše osnovice od 368.590 din.

 

Ministarstvo za rad – iz naknade 25,5% 10,3% 0,75%
Uz obrazac PPP – PD podnosi se i obrazac NZ -1

 

OVP

Vrsta primanja Porez Doprinosi
Osnovica Stopa Osnovica Na teret PIO Zdrav. osig.

Nezap.

PRIHODI OD AUTORSKIH PRAVA, PRAVA SRODNIH AUTORSKOM PRAVU I PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE

301

303

305

313

Prihodi od AUTORSKIH i srodnih prava i prava industrijske svojine

– autori koji plaćaju doprinos za PIO i zdravstveno su osigurani po  drugom osnovu –

Bruto prihod – normirani troškovi 20% Osnovica na koju se plaća porez autora 25,5%
Normirani troškovi:

1) za vajarska dela, tapiserije, umetničku keramiku, keramoplastiku, mozaik i vitraž, za umetničku fotografiju, zidno slikarstvo i slikarstvo u prostoru u tehnikama: freska, grafika, intarzija, emajl, intarzirane i emajlirane predmete, kostimografiju, modno kreatorstvo i umetničku obradu tekstila (tkani tekstil, štampani tekstil i sl.) – 50% od bruto prihoda…………………………………..…………………………………………………………….….koeficijent 1,29449838, OVP 301

 

2) za slikarska dela, grafička dela, industrijsko oblikovanje sa izradom modela i maketa, sitnu plastiku, radove vizuelnih komunikacija, radove u oblasti unutrašnje arhitekture i obrade fasada, oblikovanje prostora, radove na području hortikulture, vršenje umetničkog nadzora nad izvođenjem radova u oblasti unutrašnje i fasadne arhitekture, oblikovanja prostora i hortikulture sa izradom modela i maketa, umetnička rešenja za scenografiju, naučna, stručna, književna i publicistička dela, prevođenje, odnosno prevodi, muzička i kinematografska dela i restauratorska i konzervatorska dela u oblasti kulture i umetnosti, za izvođenje umetničkih dela (sviranje i pevanje, pozorišna i filmska gluma, recitovanje), snimanje filmova i idejne skice za tapiseriju i kostimografiju kad se ne izvode u materijalu – 43% od bruto prihoda ………………………………………………………………………………………………………………..……koeficijent 1,35016540, OVP 303

 

3) za interpretaciju, odnosno izvođenje estradnih programa zabavne i narodne muzike, proizvodnju fonograma, proizvodnju videograma, proizvodnju emisije, proizvodnju baze podataka i za druga autorska i srodna prava koja nisu navedena u t. 1) i 2) ovog člana – 34% od bruto prihoda ………………………………………………………………….. koeficijent 1,42918394, OVP 305

 

Kada se, umesto normiranih, priznaju stvari troškovi: Bruto prihod = stvarni troškovi + (neto naknada / 0,545) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..OVP 313

315

316

317

321

Prihodi od AUTORSKIH i srodnih prava i prava industrijske svojine

– autori koji NE plaćaju doprinos za PIO i zdravstvo –

Oporezivi prihod = Bruto prihod – Normirani troškovi 20%
Doprinos za PIO ne plaća se na ugovore koji se zaključuju:

– sa zakonskim zastupnicima maloletnih lica koja još nisu navršila 15 godina života;

– sa fizičkim licem za koje je utvrđen status lica koje samostalno obavlja umetničku delatnost ili drugu delatnost u oblasti kulture prema evidenciji koju vodi reprezentativno udruženje u kulturi, a koja nisu osigurana po drugom osnovu (doprinos plaćaju na osnovu rešenja Poreske uprave);

– sa licima koja u toku godine budu oslobođena plaćanja doprinosa po osnovu uplaćenog doprinosa na iznos najviše godišnje osnovice (4.423.080 dinara za 2020. godinu);

– sa stranim državljanima ukoliko su iz država sa kojima imamo zaključen sporazum o socijalnom osiguranju i ukoliko su obavezno osigurani u tim državama.

 

Normirani troškovi:

1) za vajarska dela, tapiserije, umetničku keramiku, keramoplastiku, mozaik i vitraž, za umetničku fotografiju, zidno slikarstvo i slikarstvo u prostoru u tehnikama: freska, grafika, intarzija, emajl, intarzirane i emajlirane predmete, kostimografiju, modno kreatorstvo i umetničku obradu tekstila (tkani tekstil, štampani tekstil i sl.) – 50% od bruto prihoda………………………………………………………………………………………………………koeficijent 1,1111111, OVP 315

 

2) za slikarska dela, grafička dela, industrijsko oblikovanje sa izradom modela i maketa, sitnu plastiku, radove vizuelnih komunikacija, radove u oblasti unutrašnje arhitekture i obrade fasada, oblikovanje prostora, radove na području hortikulture, vršenje umetničkog nadzora nad izvođenjem radova u oblasti unutrašnje i fasadne arhitekture, oblikovanja prostora i hortikulture sa izradom modela i maketa, umetnička rešenja za scenografiju, naučna, stručna, književna i publicistička dela, prevođenje, odnosno prevodi, muzička i kinematografska dela i restauratorska i konzervatorska dela u oblasti kulture i umetnosti, za izvođenje umetničkih dela (sviranje i pevanje, pozorišna i filmska gluma, recitovanje), snimanje filmova i idejne skice za tapiseriju i kostimografiju kad se ne izvode u materijalu – 43% od bruto prihoda …………………………………………………………………………………………..…………………koeficijent 1,128668171, OVP 316

 

3) za interpretaciju, odnosno izvođenje estradnih programa zabavne i narodne muzike, proizvodnju fonograma, proizvodnju videograma, proizvodnju emisije, proizvodnju baze podataka i za druga autorska i srodna prava koja nisu navedena u t. 1) i 2) ovog člana – 34% od bruto prihoda …………………………………………………………………. koeficijent 1,152073732, OVP 317

 

Kada se, umesto normiranih, priznaju stvari troškovi: Bruto prihod = stvarni troškovi + (neto naknada / 0,80) …………………………………………………………………….…………………..……………………….………………………..OVP 321

302

304

306

314

Prihodi od AUTORSKIH i srodnih prava i prava industrijske svojine

– autori koji nisu osigurani po drugom osnovu –

Oporezivi prihod = Bruto prihod – Normirani troškovi 20% Oporezivi prihod = Bruto prihod – Normirani troškovi autora 25,5% 10,3%
U ovu kategoriju spadaju i strani državljani ukoliko su iz države sa kojom nemamo zaključen sporazum o socijalnom osiguranju ili imamo zaključen sporazum o socijalnom osiguranju, ali su korisnici penzije, ili imamo zaključen sporazum o socijalnom osiguranju, ali nisu u njoj obavezno osigurani ili isplatiocu naknade nisu obezbedili dokaz da u toj državi imaju svojstvo obavezno osiguranog lica.

 

Normirani troškovi:

1) za vajarska dela, tapiserije, umetničku keramiku, keramoplastiku, mozaik i vitraž, za umetničku fotografiju, zidno slikarstvo i slikarstvo u prostoru u tehnikama: freska, grafika, intarzija, emajl, intarzirane i emajlirane predmete, kostimografiju, modno kreatorstvo i umetničku obradu tekstila (tkani tekstil, štampani tekstil i sl.) – 50% od bruto prihoda……………………………………………………………………………………………………koeficijent 1,38696255, OVP 302

 

2) za slikarska dela, grafička dela, industrijsko oblikovanje sa izradom modela i maketa, sitnu plastiku, radove vizuelnih komunikacija, radove u oblasti unutrašnje arhitekture i obrade fasada, oblikovanje prostora, radove na području hortikulture, vršenje umetničkog nadzora nad izvođenjem radova u oblasti unutrašnje i fasadne arhitekture, oblikovanja prostora i hortikulture sa izradom modela i maketa, umetnička rešenja za scenografiju, naučna, stručna, književna i publicistička dela, prevođenje, odnosno prevodi, muzička i kinematografska dela i restauratorska i konzervatorska dela u oblasti kulture i umetnosti, za izvođenje umetničkih dela (sviranje i pevanje, pozorišna i filmska gluma, recitovanje), snimanje filmova i idejne skice za tapiseriju i kostimografiju kad se ne izvode u materijalu – 43% od bruto prihoda.. ………………………………………………………………………………………………….…..……koeficijent 1,46640467, OVP 304

 

3) za interpretaciju, odnosno izvođenje estradnih programa zabavne i narodne muzike, proizvodnju fonograma, proizvodnju videograma, proizvodnju emisije, proizvodnju baze podataka i za druga autorska i srodna prava koja nisu navedena u t. 1) i 2) ovog člana – 34% od bruto prihoda …………………………………………………………………………………. koeficijent 1,59129245, OVP 306

 

Kada se, umesto normiranih, priznaju stvari troškovi: Bruto prihod = stvarni troškovi + (neto naknada × 2,28832952) …………………………………………………………………………………………………………………………………………..OVP 314

 

OVP

Vrsta primanja Porez
Osnovica Stopa

PRIHODI OD KAPITALA I OD NEPOKRETNOSTI

401 KAMATE po osnovu zajma, štednih i drugih depozita Iznos ostvarenog prihoda / 0,85

 

Ukoliko se primenjuju stope iz UIDO: iznos ostvarenog prihoda / (1 – stopa iz UIDO)

15%
402 DIVIDENDE i učešće u dobiti
404 PRINOS od investicione jedinice otvorenog investicionog fonda
410 Uzimanje iz imovine i korišćenje usluga privrednog društva od strane vlasnika društva za njihove privatne potrebe i ličnu potrošnju Iznos ostvarenog prihoda / 0,85 15%
405 Prihod od izdavanja nepokretnosti Bruto prihod – 25% normiranih troškova

 

Bruto prihod = neto prihod  × 1,176470588

20%
406 Prihod od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima za koje je plaćena boravišna taksa

 

 

 

* Napomena: Isplaćeni zaključno sa 30. junom 2019. godine.

Bruto prihod – 50% normiranih troškova

 

Bruto prihod = neto prihod  × 1,111111

20%
407 Bruto prihod – stvarni troškovi

 

Bruto prihod = stvarni troškovi + (neto prihod × 1,25)

20%

 

OVP

Vrsta primanja Porez Doprinosi
Osnovica Stopa Osnovica Na teret PIO Zdrav. osig. Nezap.

OSTALI PRIHODI

501 Prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari Bruto prihod – 20% normiranih troškova 20% Bruto prihod = neto prihod  × 1,190476
502 Bruto prihod – stvarni troškovi 20% Bruto prihod = stvarni troškovi + (neto prihod × 1,25)
503 Dobici od igara na sreću Pojedinačno ostvareni dobitak – 101.900 20%
504 Prihodi od osiguranja lica Neto isplaćena naknada 15% Neto isplaćena naknada = isplaćena naknada od osiguranja – iznos novčanih sredstava uplaćenih po osnovu premija osiguranja – iznos povučenih akumuliranih sredstava uloženih u kupovinu anuiteta.
505 Prihodi sportista i sportskih stručnjaka

 

– kada je primalac osiguran po drugom osnovu –

Bruto prihod – 50% normiranih troškova

 

Bruto prihod = neto naknada ÷ 0,7725

20% Osnovica na koju se plaća porez (oporezivi prihod) osiguranika 25,5%
506 Prihodi sportista i sportskih stručnjaka

 

– kada primalac nije osiguran po drugom osnovu –

Bruto prihod – 50% normiranih troškova

 

Bruto prihod = neto naknada × 1,3869626

20% Osnovica na koju se plaća porez (oporezivi prihod) osiguranika 25,5% 10,3%

 

OVP

Vrsta primanja Porez Doprinosi
Osnovica Stopa Osnovica Na teret PIO Zdrav. osig. Nezap.

DRUGI PRIHODI

601 Naknada po UGOVORU O DELU sa licima koja nisu obveznici doprinosa

– osim samostalnih umetnika –

Bruto prihod – 20% normiranih troškova

 

Bruto prihod = neto prihod  / 0,636

20% Osnovica na koju se plaća porez (oporezivi prihod) osiguranika 25,5%
Sa svim licima, uključujući i strane državljane ukoliko su iz država sa kojima Republika Srbija ima zaključen sporazum o socijalnom osiguranju i ukoliko su obavezno osigurani u tim državama, uključujući i korisnike penzije.

Odnosi se i na primanja članova organa uprave i direktora koji nije zasnovao radni odnos, kada su isti osigurani po drugom osnovu.

Odnosi se i na naknadu poslanicima i odbornicima, kada su osigurani po drugom osnovu.

Odnosi se i na naknadu u vezi sa vršenjem poslova odbrane, civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda, kada su lica osigurana po drugom osnovu.

Odnosi se na primanja stečajnih upravnika, sudskih veštaka, sudija, porotnika i sudskih tumača, kada su isti osigurani po drugom osnovu.

602 Naknada po UGOVORU O DELU sa licima koja nisu osigurana po drugom osnovu Bruto prihod – 20% normiranih troškova

 

Bruto prihod = neto prihod  /0,5536

20% Osnovica na koju se plaća porez (oporezivi prihod) osiguranika 25,5% 10,3%
Uključujući i strane državljane ukoliko su iz država sa kojima Republika Srbija nema zaključen sporazum o socijalnom osiguranju ili ako su iz država sa kojima Republika Srbija ima zaključen sporazum o socijalnom osiguranju, ali nisu obavezno osigurani u tim državama ili isplatiocu nisu obezbedili dokaz da u toj državi imaju svojstvo obavezno osiguranog lica.

Odnosi se i na primanja članova organa uprave i direktora koji nije zasnovao radni odnos, kada isti nisu osigurani po drugom osnovu.

Odnosi se i na naknadu poslanicima i odbornicima, kada isti nisu osigurani po drugom osnovu.

Odnosi se i na naknadu u vezi sa vršenjem poslova odbrane, civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda, kada lica nisu osigurana po drugom osnovu.

Odnosi se na primanja stečajnih upravnika, sudskih veštaka, sudija, porotnika i sudskih tumača, kada isti nisu osigurani po drugom osnovu.

603 Naknada po UGOVORU O DELU sa licima koja nisu obveznici doprinosa

samostalni umetnici

Bruto prihod – 20% normiranih troškova

 

Bruto prihod = neto prihod  /0,84

20%
Odnosi se na samostalne umetnike koji obavljaju po ugovoru posao koji spada u umetničku delatnost i to:

– strani državljani iz države sa kojom imamo zaključen sporazum o socijalnom osiguranju, koji je obavezno osiguran u toj državi i pod uslovom da je isplatiocu obezbedio dokaz o svojstvu obavezno osiguranog lica u toj državi;

– lica koja u toku godine budu oslobođena plaćanja doprinosa (kada obveznik u toku godine uplati doprinose po svim osnovama na iznos najviše osnovice – 4.423.080 dinara, prestaje obaveza plaćanja doprinosa).

603 Primanja članova organa uprave i direktora koji nije zasnovao radni odnos

 

– lice nije obveznik doprinosa –

Bruto prihod – 20% normiranih troškova

 

Bruto prihod = neto prihod  / 0,84

20%
Odnosi se na:

– stranog državljanina koji je angažovan po ugovoru o međusobnim pravima i obavezama, bez zasnivanja radnog odnosa, koji je obavezno osiguran u matičnoj državi i isplatiocu je obezbedio dokaz o svojstvu obavezno osiguranog lica.

– lica koja u toku godine budu oslobođena plaćanja doprinosa (kada obveznik u toku godine uplati doprinose po svim osnovama na iznos najviše osnovice – 4.423.080 dinara, prestaje obaveza plaćanja doprinosa).

603 Naknade:

poslanicima i odbornicima,

– u vezi sa vršenjem poslova odbrane, civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda,

stečajnih upravnika, sudskih veštaka, sudija, porotnika i sudskih tumača

 

– nisu obveznici doprinosa –

Bruto prihod – 20% normiranih troškova

 

Bruto prihod = neto prihod  × / 0,84

20%
Odnosi se na:

– lica koja u toku godine budu oslobođena plaćanja doprinosa (obvezniku je rešenjem Fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa kada obveznik u toku godine uplati doprinose po svim osnovama na iznos najviše osnovice – 4.423.080 dinara).

604 Naknada za privremene i povremene poslove, zaključene preko učeničke, omladinske ili studentske zadruge sa licem do navršenih 26 godina života koje se nalazi na školovanju Bruto naknada – 20% normiranih troškova

Bruto prihod = neto prihod  / 0,904

20%

uz umanjenje obračunatog poreza za 40%

Ugovorena naknada – ne niža od najniže osnovice od 25.801 din. zadruge 4% 2%
605 Naknada po osnovu dopunskog rada

– do 1/3 punog radnog vremena –

Bruto naknada – 20% normiranih troškova

 

Bruto prihod = neto prihod  / 0,636

20% Osnovica na koju se plaća porez osiguranika 25,5%
606 Naknada po osnovu dopunskog rada lica kome je rešenjem Fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa, jer su u toku godine doprinosi plaćeni na iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa. Bruto naknada – 20% normiranih troškova

 

Bruto prihod = neto prihod  / 0,84

20%
607 Prihodi po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina Bruto prihod – 20% normiranih troškova

 

Bruto prihod = neto prihod  × 1,10619469

20% uz umanjenje obračunatog poreza za 40%
613 Naknade troškova i drugih rashoda licima koja nisu zaposlena kod isplatioca – iznad neoporezivog iznosa

 

– primalac osiguran po drugom osnovu –

Bruto prihod – 20% normiranih troškova

 

Bruto prihod = troškovi koji se nadoknađuju  / 0,636

20% Osnovica na koju se plaća porez (oporezivi prihod) osiguranika 25,5%
614 Naknade troškova i drugih rashoda licima koja nisu zaposlena kod isplatioca – iznad neoporezivog iznosa

 

– primalac nije osiguran po drugom osnovu –

Bruto prihod – 20% normiranih troškova

 

Bruto prihod = troškovi koji se nadoknađuju  × 1,8063584

20% Osnovica na koju se plaća porez (oporezivi prihod) osiguranika 25,5% 10,3%
615 Naknade troškova i drugih rashoda licima koja nisu zaposlena kod isplatioca – iznad neoporezivog iznosa

 

– primalac ima pravo prestanka plaćanja doprinosa –

Bruto prihod – 20% normiranih troškova

 

Bruto prihod = troškovi koji se nadoknađuju  / 0,84

20%
616 Primanja koja ostvari zaposleni po osnovu učešća u dobiti Bruto prihod – 20% normiranih troškova

 

Bruto prihod = neto prihod  / 0,636

20% Osnovica na koju se plaća porez (oporezivi prihod) osiguranika 25,5%
617 Prihodi koje ostvari fizičko lice izdavanjem nepokretnosti u podzakup (Zakupnina od podzakupa – zakupnina plaćena zakupodavcu) / 0,8 20%
620 Doprinosi po osnovu ugovora u kojima nije ugovorena naknada za lica, po osnovu:

– ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju,

– ugovora o volontiranju,

– obaveznog proizvodnog rada, profesionalne prakse, praktične nastave u školi, fakultetu ili drugoj organizaciji ili ustanovi učenika ili studenata,

– učenja kroz rad u sistemu dualnog obrazovanja.

25.801 dinara Poslodavac/ organizator 4% 2%
622* Primanja po osnovu ugovora u kojim JESTE ugovorena naknada:

– o stručnom osposobljavanju i usavršavanju,

– obaveznog proizvodnog rada, profesionalne prakse, praktične nastave u školi, fakultetu ili drugoj organizaciji ili ustanovi učenika ili studenata

 

 

* Napomena: Ova šifra, propisana Katalogom, ne prolazi  validaciju Poreske uprave, pa se za navedenu vrstu prihoda koristi OVP 999.

Bruto prihod – 20% normiranih troškova

 

Bruto prihod = neto prihod  × 1,31994776

20% Ostvarena naknada ili najniža osnovica od 25.801 din. ako je niža poslodavca 4%
Osnovica na koju se plaća porez (oporezivi prihod) osiguranika 10,3%
Primanja po osnovu ugovora u kojim JESTE ugovorena naknada:

– obaveznog proizvodnog rada, profesionalne prakse, praktične nastave u školi, fakultetu ili drugoj organizaciji ili ustanovi učenika ili studenata

 

 

* Napomena: Ova šifra, propisana Katalogom, ne prolazi  validaciju Poreske uprave, pa se za navedenu vrstu prihoda koristi OVP 999.

Bruto prihod – 20% normiranih troškova

 

Bruto prihod = neto prihod  / 0,84

20% Ostvarena naknada ili najniža osnovica od 25.801 din. ako je niža Organizatora praktične nastave 4% 2%
625 Prihodi od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda i usluga, prihod po osnovu prikupljanja i prodaje šumskih plodova i lekovitog bilja, prihod od uzgajanja i prodaje pečuraka, pčelinjeg roja (pčela) i puževa koje ostvare fizička lica OSIGURANA PO DRUGOM OSNOVU:

– koja NISU nosioci poljoprivrednog gazdinstva;

– koja doprinose za obavezno socijalno osiguranje NE plaćaju po rešenju kao osiguranici po osnovu poljoprivredne delatnosti;

– koja NISU korisnici poljoprivredne penzije.

Bruto prihod – 90% normiranih troškova

 

Bruto prihod = neto prihod  × 1,0476689

20% Osnovica na koju se plaća porez (oporezivi prihod) osiguranika 25,5%
626 Prihodi od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda i usluga, prihod po osnovu prikupljanja i prodaje šumskih plodova i lekovitog bilja, prihod od uzgajanja i prodaje pečuraka, pčelinjeg roja (pčela) i puževa koje ostvare fizička lica koja NISU OSIGURANA PO DRUGOM OSNOVU:

– koja NISU nosioci poljoprivrednog gazdinstva;

– koja doprinose za obavezno socijalno osiguranje NE plaćaju po rešenju kao osiguranici po osnovu poljoprivredne delatnosti;

– koja NISU korisnici poljoprivredne penzije.

Bruto prihod – 90% normiranih troškova

 

Bruto prihod = neto prihod  × 1,0590976

20% Osnovica na koju se plaća porez (oporezivi prihod) osiguranika 25,5% 10,3%
628 Prihodi od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda i usluga, prihod po osnovu prikupljanja i prodaje šumskih plodova i lekovitog bilja, prihod od uzgajanja i prodaje pečuraka, pčelinjeg roja (pčela) i puževa koje ostvare fizička lica koja SU OSLOBOĐENA PLAĆANJA DOPRINOSA:

– koja NISU nosioci poljoprivrednog gazdinstva;

– koja doprinose za obavezno socijalno osiguranje NE plaćaju po rešenju kao osiguranici po osnovu poljoprivredne delatnosti;

– koja NISU korisnici poljoprivredne penzije.

Bruto prihod – 90% normiranih troškova

 

Bruto prihod = neto prihod  × 1,020408

20% Osnovica na koju se plaća porez (oporezivi prihod)
630 Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a koja proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa delatnosti isplatioca

– primalac prihoda je osiguran po drugom osnovu –

Iznos preko 13.248 din. × 1,8348624 20% Osnovica na koju se plaća porez (oporezivi prihod) osiguranika 25,5%
631 Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a koja proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa delatnosti isplatioca

– primalac prihoda nije osiguran po drugom osnovu –

Iznos preko 13.248 din. × 2,2624434 20% Osnovica na koju se plaća porez (oporezivi prihod) osiguranika 25,5% 10,3%
632 Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a koja proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa delatnosti isplatioca

– primaocu prihoda je rešenjem Fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa –

Iznos preko 13.248 din. / 0,80 20%
633 JUBILARNE nagrade (isplata licu koje nije u radnim odnosu kod poslodavca) Iznos preko 13.248 din. / 0,80 20%
634 Otpremnine prilikom odlaska u penziju Iznos preko 2 prosečne mesečne zarade u Republici / 0,80 20%
Otpremnine pri otkazu ugovora o radu zaposlenom za čijim je radom prestala potreba, odnosno zaposlenom koji radi na poslovima za koje više ne postoji potreba

– član 179. stav 5. tačka 1) Zakona o radu –

Iznos preko iznosa utvrđenog u skladu sa članom 158. Zakona o radu / 0,80 20%
Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog radnika Iznos preko 69.789 din. / 0,80 20%
Stipendije i krediti učenicima i studentima Iznos preko 30.570 din. / 0,80 20%
Hranarine koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi Iznos preko 9.970 din. / 0,80 20%
Novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca, koje ne predstavljaju ekvivalent za neki njihov rad, odnosno protivuslugu ili protivčinidbu za neku njihovu aktivnost u odnosu na davaoca Iznos preko 13.248 din. / 0,80 20%
635 Naknada za rad članova izbornih komisija, osim članova Republičke izborne komisije, biračkih i glasačkih odbora za sprovođenje neposrednih izbora i drugih oblika neposrednog izjašnjavanja građana, kao i naknada za rad na popisu stanovništva

– primalac prihoda JESTE osiguran po drugom osnovu –

Iznos preko 5.353 din × 1,8348624 20% Osnovica na koju se plaća porez (oporezivi prihod) osiguranika 25,5%
636 Naknada za rad članova izbornih komisija, osim članova Republičke izborne komisije, biračkih i glasačkih odbora za sprovođenje neposrednih izbora i drugih oblika neposrednog izjašnjavanja građana, kao i naknada za rad na popisu stanovništva

– primalac prihoda NIJE osiguran po drugom osnovu –

Iznos preko 5.353 din × 2,26244344 20% Osnovica na koju se plaća porez (oporezivi prihod) osiguranika 25,5% 10,3%
637 Naknada za rad članova izbornih komisija, osim članova Republičke izborne komisije, biračkih i glasačkih odbora za sprovođenje neposrednih izbora i drugih oblika neposrednog izjašnjavanja građana, kao i naknada za rad na popisu stanovništva

– primaocu prihoda rešenjem Fonda PIO priznato je pravo na prestanak plaćanja doprinosa –

Iznos preko 5.353 din. / 0,80 20%

 

U pregledu je korišćena oznaka vrste doprinosa navedena u Pravilniku o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva („Sl. glasnik RS”, br. 14/2016).

 

Poreska prijava: PP-OD-O

Uplatni račun: 840-4848-37

Šifra plaćanja: 254

OVD

Vrsta primanja Porez Doprinosi
Osnovica Stopa Osnovica Na teret PIO Zdrav. osig.

Nezap.

120 OSNIVAČI, članovi privrednog društva Najmanje najniža osnovica u iznosu od 25.801 din. Privrednog društva 25,5% 10,3% 0,75%
120 OSNIVAČI, članovi privrednog društva koji su osigurani po drugom osnovu Najmanje najniža osnovica u iznosu od 25.801 din. Privrednog društva 25,5%