Dostavljanje finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre (dalje: Agencija) uređeno je odredbama čl. 33. i 35. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 62/2013 – dalje: Zakon), dok je način prijema i obrade finansijskih izveštaja propisan Pravilnikom o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju registra finansijskih izveštaja („Sl. glasnik RS”, br. 127/2014, 101/2016 – dalje: Pravilnik). U skladu sa Pravilnikom, izveštaje za statističke potrebe, finansijske izveštaje i dokumentaciju iz člana 34. Zakona, koji su potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, odnosno drugog ovlašćenog lica u skladu sa propisima, obveznici unose u Posebni informacioni sistem (PIS) i dostavljaju Agenciji u elektronskom obliku putem interneta, a po postupku koji je utvrđen tehničkim uputstvom za primenu Posebnog informacionog sistema (dalje: Tehničko uputstvo). Dostavljanje finansijskih izveštaja i dokumenata putem Posebnog informacionog sistema Postupak sastavljanja i dostavljanja finansijskih izveštaja i dokumentacije u elektronskom obliku, potpisanih kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, odvija se u nekoliko koraka, i to: izveštaji za statističke potrebe i finansijski izveštaji unose se u PIS FI; revizorski izveštaj u formi elektronskog dokumenta, unosi se u PIS FI sistem; ostala dokumentacija iz člana 34. Zakona unosi se u PIS FI sistem na jedan od dva načina: – u formi elektronskih dokumenata, ako je sastavljena u elektronskom obliku i potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom predsednika organa upravljanja; ili – u formi digitalizovanih dokumenata, ako je sastavljena u papirnom obliku i potpisana svojeručnim potpisom predsednika organa upravljanja, koju zakonski zastupnik obavezno verifikuje svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom; unesene finansijske izveštaje sa dokumentacijom iz člana 34. Zakona potpisuje zakonski zastupnik svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom i istovremeno dostavlja, putem PIS FI sistema, Agenciji; odmah po prijemu paketa finansijskog izveštaja Agencija obvezniku dostavlja potvrdu o tome, sa brojem pod kojim je FI zaveden. Za punu primenu PIS FI sistema obveznici podnošenja finansijskih izveštaja treba da obezbede: računar, internet priključak, kvalifikovani elektronski potpis zakonskog zastupnika, čitač kartice (ako je potpis na fleš memoriji, čitač nije potreban). Izveštaji za statističke potrebe Izveštaje za statističke potrebe, koji obuhvataju Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj, obveznici dostavljaju Agenciji za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj. Takođe, obveznici koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske, dostavljaju Agenciji izveštaje za statističke potrebe za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj. Uz izveštaje za statističke potrebe obveznici dostavljaju zahtev za obradu tog izveštaja. Prema članu 35. Zakona, rok za dostavljanje izveštaja za statističke potrebe je do 28. februara 2017. godine za izveštaje koji se
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In