Уводне напомене Проблематика у вези са курсним разликама које настају приликом пословних трансакција са иностранством и њиховим утицајем на висину датих кредита, потраживања и обавеза, као и на пословни резултат, овде ће бити сагледана са аспекта вођења буџетског рачуноводства на готовинској основи за потребе корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања. Осим тога, у уводу ће бити поменуте  неке дефиниције дате према Међународном рачуноводственом стандарду за јавни сектор: Финансијско извештавање према готовинској основи рачуноводства. То су следеће одреднице: – Закључни курс је курс размене валута на датум извештавања. На пример, на дан 31. 12. 2017. године 1 евро износио је 120,00 динара. То значи да се по том курсу израчунава динарска противвредност свих трансакција извршених према иностранству. – Курсна разлика је разлика која проистиче из извештавања о истом броју јединица стране валуте у извештајној валути по различитим девизним курсевима. На пример, на дан 30. 11. 2017. године 1 евро износио је 115,00 динара, а на дан 31. 12. 2017. године 1 евро износио је 120,00 динара. Дакле, настала је курсна разлика од 5,00 динара за 1 евро. Тако настала курсна разлика може да буде позитивна или негативна, зависно од тога да ли се посматрају инопотраживања или иностране обавезе. У датом примеру курсна разлика од 5 динара за 1 евро код инопотраживања манифестоваће се као позитивна курсна разлика зато што ће та потраживања на дан састављања финансијских извештаја бити исказана у већем динарском износу. Напомиње се да се курсне разлике приликом утврђивања пословног резултата на готовинској основи признају у моменту када је извршена наплата потраживања из иностранства или плаћање обавеза према иностранству. То подразумева да је реч само о реализованим курсним разликама приликом готовинске основе рачуноводства, док се нереализоване курсне разлике примењују приликом утврђивања резултата на обрачунској основи рачуноводства. Међутим, ако се курсне разлике посматрају са становишта вођења


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In