Uvodne napomene Problematika u vezi sa kursnim razlikama koje nastaju prilikom poslovnih transakcija sa inostranstvom i njihovim uticajem na visinu datih kredita, potraživanja i obaveza, kao i na poslovni rezultat, ovde će biti sagledana sa aspekta vođenja budžetskog računovodstva na gotovinskoj osnovi za potrebe korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja. Osim toga, u uvodu će biti pomenute  neke definicije date prema Međunarodnom računovodstvenom standardu za javni sektor: Finansijsko izveštavanje prema gotovinskoj osnovi računovodstva. To su sledeće odrednice: – Zaključni kurs je kurs razmene valuta na datum izveštavanja. Na primer, na dan 31. 12. 2017. godine 1 evro iznosio je 120,00 dinara. To znači da se po tom kursu izračunava dinarska protivvrednost svih transakcija izvršenih prema inostranstvu. – Kursna razlika je razlika koja proističe iz izveštavanja o istom broju jedinica strane valute u izveštajnoj valuti po različitim deviznim kursevima. Na primer, na dan 30. 11. 2017. godine 1 evro iznosio je 115,00 dinara, a na dan 31. 12. 2017. godine 1 evro iznosio je 120,00 dinara. Dakle, nastala je kursna razlika od 5,00 dinara za 1 evro. Tako nastala kursna razlika može da bude pozitivna ili negativna, zavisno od toga da li se posmatraju inopotraživanja ili inostrane obaveze. U datom primeru kursna razlika od 5 dinara za 1 evro kod inopotraživanja manifestovaće se kao pozitivna kursna razlika zato što će ta potraživanja na dan sastavljanja finansijskih izveštaja biti iskazana u većem dinarskom iznosu. Napominje se da se kursne razlike prilikom utvrđivanja poslovnog rezultata na gotovinskoj osnovi priznaju u momentu kada je izvršena naplata potraživanja iz inostranstva ili plaćanje obaveza prema inostranstvu. To podrazumeva da je reč samo o realizovanim kursnim razlikama prilikom gotovinske osnove računovodstva, dok se nerealizovane kursne razlike primenjuju prilikom utvrđivanja rezultata na obračunskoj osnovi računovodstva. Međutim, ako se kursne razlike posmatraju sa stanovišta vođenja računovodstva na gotovinskoj osnovi, postavlja se pitanje kako se vrši usklađivanje inopotraživanja ili inoobaveza na dan sastavljanja finansijskih izveštaja. Potrebno je da se to usaglašavanje izvrši i preračuna po srednjem kursu na dan sastavljanja finansijskih izveštaja. Iz ovoga proizlazi pitanje šta bi trebalo da bude protivstavka tim inopotraživanjima ili inoobavezama. Ako to nisu stavke aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja preko kojih bi trebalo da se vrši usklađivanje inopotraživanja i inoobaveza, onda se indirektno nameće zaključak da ne bi trebalo vršiti nikakvo usaglašavanje na kontima inopotraživanja odnosno inoobaveza, što bi odstupalo od odredbe člana 18. Uredbe o budžetskom računovodstvu („Sl. glasnik


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In