Iz iskazanog dobitka, ostvarenog po godišnjem računu za 2016. godinu ili za ranije godine, akcionarsko društvo ima obavezu najpre da pokrije eventualne gubitke prenesene iz ranijih godina, zatim da izdvoji za rezerve u skladu sa posebnim zakonom ili sopstvenim opštim aktom, a zatim može preostali dobitak da usmeri za dividende, učešće zaposlenih i članova upravnog i nadzornog odbora u dobiti, kao i za povećanje postojećeg osnovnog kapitala. Ovo povećanje osnovnog kapitala pretvaranjem raspoložive neraspoređene dobiti jeste tzv. zatvorena emisija akcija pošto je namenjena samo postojećim akcionarima, odnosno ovde nema javne ponude akcija, te nije potreban prospekt za ovu emisiju akcija. Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015 – u daljem tekstu: Zakon) dozvoljava povećanje osnovnog kapitala iz neto imovine društva, tj. iz neraspoređene dobiti i rezervi društva raspoloživih za te namene (prema članu 44. stav 2. Zakona neto imovina jeste razlika između vrednosti imovine i obaveza društva). Ovaj postupak je regulisan članovima od 305. do 312. Zakona i može biti vrlo interesantan sada, po okončanju godišnjih obračuna i utvrđivanju dobitka kod akcionarskih društava. Zato povećanje osnovnog kapitala iz dobiti jeste u stvari preraspoređivanje kapitala društva nakon čega ukupan kapital ostaje nepromenjen, ali se unutar toga za isti iznos smanjuje pozicija neraspoređene dobiti, a povećava osnovni kapital. Osim pomenutog Zakona, kod povećanja osnovnog kapitala iz neto imovine moraju se poštovati i propisi koji regulišu finansijsko tržište, a to je Zakon o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS”, br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016). Bitna odredba ovog zakona sadržana je u članu 12. stav 1. tačka 9), a propisuje da odobrenje prospekta za izdavanje akcija nije obavezno kada se vrši izdavanje akcija koje će biti dodeljene bez naknade postojećim akcionarima. Zakonske odredbe o povećanju osnovnog kapitala iz neto imovine društva a) Osnovne pretpostavke Povećanju osnovnog kapitala iz neto imovine društva Zakon u članu 305. stav 2. postavlja bitan preduslov – neraspoređena dobit može se pretvoriti u osnovni kapital samo ako društvo nije iskazalo gubitak u finansijskim izveštajima na osnovu kojih se donosi odluka o povećanju osnovnog kapitala. Znači, ako je društvo iskazalo gubitak u poslovanju za 2016. godinu, ne može se povećati osnovni kapital društva sa pozivom na taj finansijski izveštaj. Izuzetno, prema stavu 3. istog člana društvo može, pod uslovom da prethodno izvrši pokriće gubitka, povećati osnovni kapital iz neraspoređene dobiti koja preostane po pokriću tog gubitka. Istovremeno, prema članu 306. Zakona, u slučaju
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In