Исправка вредности потраживања утврђује се када постоји објективан доказ да правно лице неће бити у стању да наплати све износе које потражује на основу првобитних услова потраживања. Умањење износа потраживања и отпис потраживања заснивају се на процени која се врши на основу свих постојећих околности које могу да утичу на наплативост, односно могућност наплате потраживања, узимајући у обзир принципе и правила процењивања утврђене рачуноводственим политикама правног лица. Правно лице и предузетник треба да утврде рачуноводствену политику у вези са признавањем, процењивањем и презентацијом краткорочних потраживања. Рачуноводственом политиком утврђују се принципи и правила процењивања потраживања, а нарочито рокови у којима се процењивање врши. Процењивање потраживања није стриктно везано за дан на који се састављају финансијски извештаји, већ ти послови могу да се врше и током године. Процене се по правилу врше појединачно, за свако потраживање посебно, да би отписи потраживања били што објективнији. Најчешћи индикатори вероватне ненаплативости потраживања јесу: – кашњење купца у измиривању своје обавезе; – покретање поступка стечаја или ликвидације над купцем; – брисање из Регистра привредних субјеката; – приликом усклађивања потраживања купац не признаје исказано потраживање; – висока вероватноћа банкрота или друге финансијске реорганизације дужника; – повремена или дуготрајна блокада рачуна дужника. Потраживања за која постоји објективни доказ о обезвређењу, односно умањењу вредности, умањују се на терет осталих расхода, и то: – исправком потраживања; – делимичним отписом (умањење вредности); – потпуним отписом. Рачуноводствени третман исправке вредности Рачуноводствено евидентирање индиректне исправке вредности краткорочних и дугорочних потраживања Према одредбама Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник РС”, бр. 95/2014 – у даљем тексту: Правилник), исправка вредности потраживања књижи се као расход на рачуну 585 – Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана, уз истовремено евидентирање извршене исправке потраживања преко рачуна 209 – Исправка вредности потраживања од продаје. Препорука је, иако


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In