Исправка вредности потраживања утврђује се када постоји објективан доказ да правно лице неће бити у стању да наплати све износе које потражује на основу првобитних услова потраживања. Умањење износа потраживања и отпис потраживања заснивају се на процени која се врши на основу свих постојећих околности које могу да утичу на наплативост, односно могућност наплате потраживања, узимајући у обзир принципе и правила процењивања утврђене рачуноводственим политикама правног лица.

Правно лице и предузетник треба да утврде рачуноводствену политику у вези са признавањем, процењивањем и презентацијом краткорочних потраживања. Рачуноводственом политиком утврђују се принципи и правила процењивања потраживања, а нарочито рокови у којима се процењивање врши. Процењивање потраживања није стриктно везано за дан на који се састављају финансијски извештаји, већ ти послови могу да се врше и током године. Процене се по правилу врше појединачно, за свако потраживање посебно, да би отписи потраживања били што објективнији. Најчешћи индикатори вероватне ненаплативости потраживања јесу:

– кашњење купца у измиривању своје обавезе;

– покретање поступка стечаја или ликвидације над купцем;

– брисање из Регистра привредних субјеката;

– приликом усклађивања потраживања купац не признаје исказано потраживање;

– висока вероватноћа банкрота или друге финансијске реорганизације дужника;

– повремена или дуготрајна блокада рачуна дужника.

Потраживања за која постоји објективни доказ о обезвређењу, односно умањењу вредности, умањују се на терет осталих расхода, и то:

– исправком потраживања;

– делимичним отписом (умањење вредности);

– потпуним отписом.

Рачуноводствени третман исправке вредности

  1. Рачуноводствено евидентирање индиректне исправке вредности краткорочних и дугорочних потраживања

Према одредбама Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник РС”, бр. 95/2014 – у даљем тексту: Правилник), исправка вредности потраживања књижи се као расход на рачуну 585 – Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана, уз истовремено евидентирање извршене исправке потраживања преко рачуна 209 – Исправка вредности потраживања од продаје.

Препорука је, иако то Правилником није прописано, да се евиденција исправке вредности потраживања


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме