Ispravka vrednosti potraživanja utvrđuje se kada postoji objektivan dokaz da pravno lice neće biti u stanju da naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitnih uslova potraživanja. Umanjenje iznosa potraživanja i otpis potraživanja zasnivaju se na proceni koja se vrši na osnovu svih postojećih okolnosti koje mogu da utiču na naplativost, odnosno mogućnost naplate potraživanja, uzimajući u obzir principe i pravila procenjivanja utvrđene računovodstvenim politikama pravnog lica. Pravno lice i preduzetnik treba da utvrde računovodstvenu politiku u vezi sa priznavanjem, procenjivanjem i prezentacijom kratkoročnih potraživanja. Računovodstvenom politikom utvrđuju se principi i pravila procenjivanja potraživanja, a naročito rokovi u kojima se procenjivanje vrši. Procenjivanje potraživanja nije striktno vezano za dan na koji se sastavljaju finansijski izveštaji, već ti poslovi mogu da se vrše i tokom godine. Procene se po pravilu vrše pojedinačno, za svako potraživanje posebno, da bi otpisi potraživanja bili što objektivniji. Najčešći indikatori verovatne nenaplativosti potraživanja jesu: – kašnjenje kupca u izmirivanju svoje obaveze; – pokretanje postupka stečaja ili likvidacije nad kupcem; – brisanje iz Registra privrednih subjekata; – prilikom usklađivanja potraživanja kupac ne priznaje iskazano potraživanje; – visoka verovatnoća bankrota ili druge finansijske reorganizacije dužnika; – povremena ili dugotrajna blokada računa dužnika. Potraživanja za koja postoji objektivni dokaz o obezvređenju, odnosno umanjenju vrednosti, umanjuju se na teret ostalih rashoda, i to: – ispravkom potraživanja; – delimičnim otpisom (umanjenje vrednosti); – potpunim otpisom. Računovodstveni tretman ispravke vrednosti Računovodstveno evidentiranje indirektne ispravke vrednosti kratkoročnih i dugoročnih potraživanja Prema odredbama Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS”, br. 95/2014 – u daljem tekstu: Pravilnik), ispravka vrednosti potraživanja knjiži se kao rashod na računu 585 – Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana, uz istovremeno evidentiranje izvršene ispravke potraživanja preko računa 209 – Ispravka vrednosti potraživanja od prodaje. Preporuka je, iako to Pravilnikom nije propisano, da se evidencija ispravke vrednosti potraživanja preko računa 209, kao i drugih računa ispravke vrednosti, vodi analitički, za svako potraživanje pojedinačno. Potraživanja koja su u prethodnim godinama knjižena na teret rashoda, a u tekućoj godini naplaćena, evidentiraju se u korist računa 685 – Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana. Ako je potraživanje ispravljeno i naplaćeno u istoj godini, knjiženje će se sprovesti storniranjem računa 585 za iznos naplaćenog potraživanja. Kada se radi o ispravci dugoročnih potraživanja, prema članu 9. stav 7. Pravilnika, na računu 055 – Sporna i sumnjiva potraživanja – iskazuju se


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In