Ako u mesecu januaru 2020. go­di­ne is­pla­ću­je mi­ni­mal­nu za­ra­du za decembar 2019. go­di­ne, po­slo­da­vac će is­pla­ti­ti va­že­ću mi­ni­mal­nu cenu rada po ča­su u vi­si­ni 172,54 di­nara i ob­ra­ču­na­ti broj ča­so­va za me­sec za ko­ji vr­ši is­pla­tu – da­kle, za decembar. Isto tako, ako u januaru 2020. godine is­pla­ću­je mi­ni­mal­nu za­ra­du za novembar 2019. go­di­ne, ili za bi­lo ko­ji pret­hod­ni me­sec, po­slo­da­vac će is­pla­ti­ti poslednju usvojenu mi­ni­mal­nu cenu rada u vi­si­ni 172,54 di­nar i ob­ra­ču­na­ti broj ča­so­va za me­sec za ko­ji vr­ši is­pla­tu.

Opis Decembarska minimalna zarada isplaćena u: razlika
decembru januaru
Minimalna cena rada 155,3 172,54
Neto minimalna zarada za decembar 2019. 27.332,80 30.367,04 3.034,24
Bruto minimalna zarada za decembar 2019. 36.808,56 40.994,35 4.185,79
Doprinosi na teret zaposlenog 7.324,90 8.157,88 832,97
Doprinosi na teret poslodavca 6.312,67 6.825,56 512,89
Porez 2.150,86 2.469,44 318,58
Ukupno trošak zarade 43.121,23 47.819,91 4.698,68

 

Detaljno o elementima obračuna zarada u 2020. godini pišemo u broju 1/2020 časopisa Poslovni savetnik.