Poreski obveznici imaju potrebu da smanje plaćanje akontacije poreza na dobit za tekuću godinu ako imaju realne pokazatelje da neće ostvariti dobit kao u prethodnoj godini. U ovom tekstu objašnjavamo postupak podnošenja izmenjene poreske prijave Pravno lice kao poreski obveznik poreza na dobit (u daljem tekstu: poreski obveznik) je privredno društvo (preduzeće), zadruga i drugo pravno lice koje je osnovano radi obavljanja delatnosti u cilju sticanja dobiti. Poreski obveznici imaju potrebu da smanje plaćanje akontacije poreza na dobit za tekuću godinu ako imaju realne pokazatelje da neće ostvariti dobit kao u prethodnoj godini. U članu 68. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RSˮ, br. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14, 142/14, 95/15 i 112/15) utvrđeno je pravo na promenu mesečne akontacije poreza na dobit. Poreski obveznik može da podnese izmenjenu poresku prijavu PDP sa poreskim bilansom PB 1 u kojoj će iskazati podatke od značaja za izmenu mesečne akontacije (u daljem tekstu: izmenjena poreska prijava) i obračunati njenu visinu, najkasnije u roku 30 dana po isteku perioda za koji se sastavlja poreski bilans. Poreska prijava podnosi se isključivo elektronski od 1. aprila 2015. godine.   1. Akontacija poreza na dobit kod društava Krajnji rok za predaju konačne poreske prijave PDP za 2015. godinu bio je 28. 6. 2016. godine, odnosno 180 dana od dana isteka poreskog perioda. U konačnoj poreskoj prijavi na rednom broj 6 utvrđena je visina akontacije poreza na dobit na osnovu poreskog bilansa iz prethodne godine (redni broj 55 PB1). Na broju 6.1. – ostatak oporezive dobiti, na broju u 6.5. – ukupan iznos akontacije, a na broju 6.6. utvrđen je mesečni iznos akontacije koji se plaća do naredne godine kad se predaje konačna poreska prijava. Poreska uprava ne izdaje rešenje za konačni obračun poreza kao ni za plaćanje akontacije poreza na dobit, već je poreski obveznik u obavezi da na osnovu konačne poreske prijave PDP uplaćuje akontacije poreza (samooporezivanje).   Primer 1: knjiženje akontacija U toku godine akontacija poreza na dobit može se knjižiti:  721 – Poreski rashod perioda  481 – Obaveza za porez iz rezultata (dobiti)  – obračunata akontacija poreza na osnovu poreske prijave PDP  481 – Obaveza za porez iz rezultata  241 Tekući račun banke  – izvod banke o uplati poreza Na kraju poslovne godine vrše se zaključna knjiženja:  720 – Račun dobitka ili gubitka  721 – Poreski rashod perioda  724 – Prenos dobitka ili gubitka  724
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In