22. 3. 2020. godine objavljena je uredba kojom se ograničava maloprodajna cena zaštitne opreme – maski, koje Republički fond za zdravstveno osiguranje distribuira privrednim subjektima u cilju blagovremenog i ravnomernog snabdevanja tržišta.

Uredba o ograničavanju maloprodajne cene zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

Uredba je objavljena u „Službenom glasniku RS“, br. 40/2020 od 22.3.2020. godine, kada je i stupila na snagu.

Član 1.

Ovom uredbom ograničavaju se maloprodajne cene zaštitne opreme − maski (u daljem tekstu: zaštitna sredstva) za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 koje Republički fond za zdravstveno osiguranje distribuira privrednim subjektima u cilju blagovremenog i ravnomernog snabdevanja tržišta.

Član 2.

Republički fond za zdravstveno osiguranje isporučuje pravnim licima koja se bave distribucijom zaštitnih sredstava na osnovu zahteva, odnosno dostavljene narudžbenice – trebovanja u količini od najmanje 500.000 komada zaštitnih sredstava (maski).

Pravna lica iz stava 1. ovog člana uz narudžbenicu – trebovanje dostavljaju spisak privrednih subjekata koji se bave maloprodajom zaštitnih sredstava za dalju prodaju traženih količina.

Vlada posebnim aktom odobrava isporuku i određuje uslove isporuke zaštitnih sredstava pravnim licima iz stava 1. ovog člana.

Član 3.

Maloprodajna cena za zaštitna sredstva nabavljena u skladu sa članom 2. ove uredbe maksimalno može iznositi 120 dinara po komadu, sa uračunatim PDV-om.

Član 4.

Privredni subjekti koji se bave maloprodajom zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja po jednoj kupoprodaji mogu isporučiti fizičkom licu – krajnjem kupcu najviše 10 komada zaštitnih sredstava (maski).

Ograničenje iz stava 1. ovog člana odnosi se i na slučaj kada se zaštitna sredstva u maloprodajnom objektu nabavljaju i za potrebe pravnog lica.

Član 5.

Novčanom kaznom od 300.000 do 2.000.000 dinara kazniće se pravno lice, ako podaci iz člana 2. stav 2. koji se prilažu nisu istiniti.

Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana odgovorno lice u pravnom licu.

Član 6.

Novčanom kaznom od 300.000 do 2.000.000 dinara kazniće se pravno lice, ako postupi suprotno obavezama propisanim u čl. 3. i 4. ove uredbe.

Novčanom kaznom od 200.000 do 500.000 dinara za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik.

Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana fizičko lice ili odgovorno lice u pravnom licu.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 53-2770/2020

U Beogradu, 22. marta 2020. godine

Vlada

Predsednik Republike,

Aleksandar Vučić, s.r.

Predsednik Vlade,

Ana Brnabić, s.r.