Državna pomoć se definiše kao skup mera koje država preuzima sa ciljem pružanja određene specifične ekonomske koristi određenom privrednom društvu ili grupi društava koja ispunjavaju određene kriterijume. Državna pomoć može da ima više oblika, koji se razlikuju kako po prirodi date pomoći tako i po uslovima koji su povezani sa njom. Svrha pomoći može da bude podsticanje društva da preduzme određene aktivnosti koje inače ne bi preduzelo da nije obezbeđena pomoć. Računovodstveni okvir za priznavanje državnih davanja U skladu sa računovodstvenim propisima državna davanja se često nazivaju dotacije, subvencije ili premije, a predstavljaju pomoć države u obliku prenosa resursa privrednim društvima po osnovu ispunjenja određenih uslova u prošlosti ili budućnosti, koji se odnose na poslovnu aktivnost privrednih društava. Računovodstveno evidentiranje državnih ulaganja razlikuje se u zavisnosti od toga koji računovodstveni okvir primenjuje pravno lice, odnosno da li je obveznik primene MRS/MSFI, MSFI za MSP ili Pravilnika za mikro i druga pravna lica. Računovodstveno evidentiranje državnih davanja vrši se u skladu sa: Međunarodnim računovodstvenim standardom – MRS 20 Računovodstveno obuhvatanje državnih davanja i obelodanjivanje državne pomoći („Sl. glasnik RS”, br. 35/2014 – u daljem tekstu: MRS 20), Odeljkom 24 – Državna davanja Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja (IFRS) za male i srednje entitete („Sl. glasnik RS”, br. 117/2013 – u daljem tekstu: MSFI za MSP) i članom 27. stav 10. i članom 31. stav 6. Pravilnika o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 118/2013 i 95/2014 – u daljem tekstu: Pravilnik za mikro i druga pravna lica). Društva koja primenjuju Pravilnik za mikro i druga pravna lica na isti način računovodstveno evidentiraju državna davanja kao društva koja primenjuju MSFI za MSP. Prema Pravilniku o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS”, br. 95/2014 – u daljem tekstu: Pravilnik o Kontnom okviru), na računima grupe 64 – Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. – iskazuju se prihodi po osnovu potraživanja od državnih organa i organizacija od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina. Predviđena su sledeća dva računa za evidentiranje: – na računu 640 – Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina – iskazuju se ovi prihodi zaduženjem računa 222 ili 241; – na računu 641 – Prihod po osnovu uslovljenih donacija – iskazuju se ukidanja odloženih prihoda sa računa 495


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In