Државна помоћ се дефинише као скуп мера које држава преузима са циљем пружања одређене специфичне економске користи одређеном привредном друштву или групи друштава која испуњавају одређене критеријуме. Државна помоћ може да има више облика, који се разликују како по природи дате помоћи тако и по условима који су повезани са њом. Сврха помоћи може да буде подстицање друштва да предузме одређене активности које иначе не би предузело да није обезбеђена помоћ. Рачуноводствени оквир за признавање државних давања У складу са рачуноводственим прописима државна давања се често називају дотације, субвенције или премије, а представљају помоћ државе у облику преноса ресурса привредним друштвима по основу испуњења одређених услова у прошлости или будућности, који се односе на пословну активност привредних друштава. Рачуноводствено евидентирање државних улагања разликује се у зависности од тога који рачуноводствени оквир примењује правно лице, односно да ли је обвезник примене МРС/МСФИ, МСФИ за МСП или Правилника за микро и друга правна лица. Рачуноводствено евидентирање државних давања врши се у складу са: Међународним рачуноводственим стандардом – МРС 20 Рачуноводствено обухватање државних давања и обелодањивање државне помоћи („Сл. гласник РС”, бр. 35/2014 – у даљем тексту: МРС 20), Одељком 24 – Државна давања Међународног стандарда финансијског извештавања (ИФРС) за мале и средње ентитете („Сл. гласник РС”, бр. 117/2013 – у даљем тексту: МСФИ за МСП) и чланом 27. став 10. и чланом 31. став 6. Правилника о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 118/2013 и 95/2014 – у даљем тексту: Правилник за микро и друга правна лица). Друштва која примењују Правилник за микро и друга правна лица на исти начин рачуноводствено евидентирају државна давања као друштва која примењују МСФИ за МСП. Према Правилнику о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In