Sa stanovišta propisa o računovodstvu, data jemstva i garancije, kao instrumenti obezbeđenja, predstavljaju potencijalnu obavezu. Potencijalna obaveza je: moguća obaveza koja nastaje po osnovu prošlih događaja i čije će postojanje biti potvrđeno samo nastankom ili nenastankom jednog ili više neizvesnih budućih događaja, koji nisu u potpunosti pod kontrolom entiteta, ili sadašnja obaveza koja nastaje po osnovu prošlih događaja, ali nije priznata jer: – nije verovatno da će odliv resursa koji predstavljaju ekonomske koristi biti zahtevan za izmirenje obaveze ili – iznos obaveze ne može da bude dovoljno pouzdano procenjen. Računovodstveno priznavanje potencijalnih obaveza vrši se u skladu sa: – Međunarodnim računovodstvenim standardom – MRS 37 Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina („Sl. glasnik RS”, br. 35/2014 – u daljem tekstu: MRS 37) – za pravna lica koja primenjuju Međunarodne računovodstvene standarde, odnosno Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (u daljem tekstu: MRS/MSFI); – Odeljkom 21 Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja (IFRS) za male i srednje entitete („Sl. glasnik RS”, br. 117/2013 – u daljem tekstu: MSFI za MSP) – za pravna lica koja primenjuju MSFI za MSP; – Pravilnikom o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 118/13 i 95/2014 – u daljem tekstu: Pravilnik za mikro i druga pravna lica) – za mikro i druga pravna lica. Izdata jemstva i garancije Imajući u vidu uslove za priznavanje, obaveze po osnovu izdatih jemstava i garancija u potpunosti zadovoljavaju definiciju potencijalne obaveze koja se ne priznaje u poslovnim knjigama kao obaveza sve dok ne postane izvesno da će jemac odnosno garant imati odliv sredstava po tom osnovu, već se vrši obelodanjivanje u napomenama uz finansijske izveštaje. Navedena obaveza obelodanjivanja proizlazi iz odredbi MRS 37, MSFI za MSP i Pravilnika za mikro i druga pravna lica. U skladu sa Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS”, br. 95/2014 – u daljem tekstu: Pravilnik), na računima grupe 88 – Vanbilansna aktiva – iskazuju se, između ostalog, i avali, garancije i druga jemstva, dok se na računima grupe 89 – Vanbilansna pasiva – iskazuju obaveze po osnovu sredstava iskazanih na računima grupe 88. Imajući u vidu da su Pravilnikom propisani osnovni dvocifreni računi, svako društvo u skladu sa svojim potrebama vrši raščlanjavanje vanbilansne evidencije na analitičke račune. Kada dužnik izmiri svoju obavezu i ne dođe do
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In