Са становишта прописа о рачуноводству, дата јемства и гаранције, као инструменти обезбеђења, представљају потенцијалну обавезу. Потенцијална обавеза је: могућа обавеза која настаје по основу прошлих догађаја и чије ће постојање бити потврђено само настанком или ненастанком једног или више неизвесних будућих догађаја, који нису у потпуности под контролом ентитета, или садашња обавеза која настаје по основу прошлих догађаја, али није призната јер: – није вероватно да ће одлив ресурса који представљају економске користи бити захтеван за измирење обавезе или – износ обавезе не може да буде довољно поуздано процењен. Рачуноводствено признавање потенцијалних обавеза врши се у складу са: – Међународним рачуноводственим стандардом – МРС 37 Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина („Сл. гласник РС”, бр. 35/2014 – у даљем тексту: МРС 37) – за правна лица која примењују Међународне рачуноводствене стандарде, односно Међународне стандарде финансијског извештавања (у даљем тексту: МРС/МСФИ); – Одељком 21 Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина Међународног стандарда финансијског извештавања (ИФРС) за мале и средње ентитете („Сл. гласник РС”, бр. 117/2013 – у даљем тексту: МСФИ за МСП) – за правна лица која примењују МСФИ за МСП; – Правилником о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 118/13 и 95/2014 – у даљем тексту: Правилник за микро и друга правна лица) – за микро и друга правна лица. Издата јемства и гаранције Имајући у виду услове за признавање, обавезе по основу издатих јемстава и гаранција у потпуности задовољавају дефиницију потенцијалне обавезе која се не признаје у пословним књигама као обавеза све док не постане извесно да ће јемац односно гарант имати одлив средстава по том основу, већ се врши обелодањивање у напоменама уз финансијске извештаје. Наведена обавеза обелодањивања произлази из одредби МРС 37, МСФИ за МСП и Правилника за микро и друга правна лица.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In