Podnošenje poreske prijave za plaćeni porez na dobit po odbitku od 1. marta 2016. godine vrši se elektronskim putem. Kako bi Pravilnik koji je donet tim povodom bio u skladu s poslednjim izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, a pre početka primene elektronske PDPO/S prijave, biće potrebno izvršiti usklađenje, odnosno pojašnjenje određenih njegovih odredaba   U skladu sa članom 40. st. 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RSˮ, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14 i 91/15 – autentično tumačenje i 112/15, u daljem tekstu: Zakon) porez na dobit po odbitku po stopi od 20% obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po nekom od sledećih osnova: 1) dividenda i udeli u dobiti u pravnom licu; 2) autorske naknade po osnovu autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine; 3) kamata; 4) naknada po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije. Dodatno, u skladu s poslednjim izmenama i dopunama Zakona, uvodi se i peta tačka u okviru st. 1. koja propisuje obavezu plaćanja poreza na dobit po odbitku na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu naknada od usluga koje se pružaju ili koriste, odnosno koje će biti pružene ili korišćene na teritoriji Republike Srbije. Pomenuta odredba će biti od posebnog značaja u slučaju kada rezidentno pravno lice vrši isplatu nerezidentnom pravnom licu po osnovu predmetnih usluga, pri čemu između Srbije i države iz koje je nerezidentno pravno lice nije sklopljen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Početak primene pomenute odredbe je od 1. marta 2016. godine. St. 2. člana 40. Zakona navodi da se porez po odbitku obračunava i plaća, takođe, i na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici Srbiji, a koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica, u skladu s propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana. Osim toga, na osnovu člana 40. st. 3. Zakona na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije s preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu autorskih naknada, kamata, naknada po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari, kao i naknada po osnovu usluga, bez obzira na mesto njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesto gde će biti pružene ili korišćene, obračunava se i
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In