Uvod Re­pu­bli­ka Sr­bi­ja je, kao i sve osta­le ze­mlje, za­in­te­re­so­va­na da na adekvatan na­čin, putem za­klju­če­nja ugo­vo­ra o iz­be­ga­va­nju dvo­stru­kog oporezi­va­nja (u daljem tekst: UOIDO/Ugovor) sa dru­gim ze­mlja­ma, eliminiše pro­blem dvo­stru­kog opo­re­zi­va­nja do­hot­ka i imo­vi­ne, uklju­ču­ju­ći i autorske na­kna­de. Ima­ju­ći u vi­du na­ve­de­no, kao i brojna pi­ta­nja koja se odnose na poreski tretman naknada ko­je se is­pla­ću­ju u ve­zi sa raz­li­či­tim vr­sta­ma pla­ća­nja za soft­ver, u na­stav­ku da­je­mo bli­ža ob­ja­šnje­nja (u vidu pitanja i odgovora) na­ve­de­nog. Definisanje izraza „autorske naknadeˮ Za po­tre­be UOIDO sa svim ze­mlja­ma, iz­raz „autor­ske na­kna­deˮ defini­še se (suštinski isto, ali drugačije formulisano) ta­ko da ozna­ča­va plaćanja bi­lo ko­je vr­ste ko­ja su primlje­na kao na­kna­da za ko­ri­šće­nje ili za pra­vo kori­šće­nja autor­skog pra­va na knji­žev­no, umet­nič­ko ili na­uč­no de­lo, uključu­ju­ći bi­o­skop­ske fil­mo­ve i fil­mo­ve ili tra­ke za te­le­vi­zi­ju ili radio, zatim za korišćenje ili pra­vo ko­ri­šće­nja pa­ten­ta, za­štit­nog znaka, na­cr­ta ili mo­de­la, pla­na, taj­ne formu­le ili po­stup­ka, kao i za korišće­nje ili pra­vo ko­ri­šće­nja industrij­ske, ko­mer­ci­jal­ne ili na­uč­ne opre­me, ili za oba­ve­šte­nja ko­ja se od­no­se na in­du­strij­ska, ko­mer­ci­jal­na ili na­uč­na iskustva. Re­pu­bli­ka Sr­bi­ja sma­tra da pla­ća­nja ko­ja se od­no­se na soft­ver spa­da­ju u po­lje pri­me­ne čla­na 12. UOIDO (u ko­jem se po­re­ski tre­ti­ra opo­re­zi­va­nje autorskih na­kna­da) uko­li­ko je reč o naknadi za kori­šće­nje ili za pra­vo korišćenja, a ne o pre­no­su ce­lo­kup­nog pra­va svo­ji­ne na soft­ve­ru, i to bez obzi­ra na to da li se na­kna­da is­pla­ću­je za ko­ri­šće­nje ili za pra­vo korišće­nja autor­skog prava na softve­ru za ko­mer­ci­jal­nu eks­plo­a­ta­ci­ju (npr. da­lja di­stri­bu­ci­ja softvera) ili se na­kna­da od­no­si na ko­ri­šće­nje ili na pra­vo ko­ri­šće­nja soft­ve­ra za po­slov­nu (sop­stve­nu) upo­tre­bu od stra­ne stica­o­ca kome se soft­ver ustu­pa na kori­šće­nje, s ob­zi­rom na to da se u ovim slu­ča­je­vi­ma ra­di sa­mo o raz­li­či­tom obi­mu da­tog pra­va na ko­ri­šće­nje.   Pitanja i odgovori u vezi sa poreskim tretmanom autorskih naknada za softver Na­kna­da za li­cen­cu za im­ple­men­ta­ci­ju soft­ve­ra Pi­ta­nje: Da li se za po­tre­be UOIDO na­kna­da ko­ju vla­sni­ku li­cen­ce za soft­ver plaćamo po osno­vu li­cen­ce za im­ple­men­ta­ci­ju softve­ra, sma­tra autor­skom naknadom pri­li­kom či­je is­pla­te ne­re­zi­dent­u tre­ba obraču­na­ti i pla­ti­ti porez po od­bit­ku, po sto­pi pred­vi­đe­noj u UOIDO. Od­go­vor: Po­vo­dom vi­še pu­ta po­sta­vljenih pi­ta­nja po­re­skog tret­ma­na na­kna­da ko­je se ispla­ću­ju ino­stra­nom pri­ma­o­cu na­kna­de (vla­sni­ku autor­skog pr­ava na softveru) – rezi­den­tu ze­mlje sa ko­jom je Re­pu­bli­ka Sr­bi­ja za­klju­či­la UOIDO – u ci­lju sve­o­bu­hvat­nog sa­gle­da­va­nja svih mo­gu­ćih slučajeva iz prak­se ukazujemo na sle­de­će razlo­ge/mo­ti­ve pla­ća­nja (uklju­ču­ju­ći i pla­ća­nje po osnovu licen­ce za im­ple­men­ta­ci­ju
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In