У складу са Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник РС”, бр. 95/2014) на рачуну 551 – Трошкови репрезентације исказују се издаци за репрезентацију, укључујући и вредност сопствених производа, робе и услуга.

Трошкови репрезентације најчешће се појављују у односима са пословним партнерима приликом закључивања послова, уговора, обележавања јубилеја, пуштања у рад нових капацитета и у другим сличним случајевима, затим трошкови угоститељских услуга, као и трошкови који се поклањају у облику сопствених производа, роба и услуга итд.

Карактеристични примери издатака на име репрезентације су:

– конзумирање топлих напитака, безалкохолних пића (кафа, чај, вода, сокови) и алкохолних пића  у пословним просторијама правног лица приликом пријема пословних партнера;

– конзумирање јела и пића у сопственим угоститељским објектима;

– конзумирање јела и пића у угоститељским објектима других правних или физичких лица;

– конзумирање јела и пића и други трошкови приликом обележавања важних догађаја у вези са пословањем;

– трошкови угоститељских услуга по основу преноћишта и исхране пословних партнера, ако су у функцији закључивања уговора, односно остваривања других облика пословне сарадње;

– давање пословним партнерима сопствених производа и робе или вршење услуга.

 1. Примери рачуноводственог обухватања издатака за репрезентацију

Пример 1:

У виду репрезентације је пословном партнеру дат сопствени производ чија цена коштања износи 2.200 динара.

Р. бр.

Конто ОПИС Износ

дугује

потражује

дугује

потражује

1 2 3 4 5

6

1) 551 Трошкови репрезентације 2.200
621 Приходи од активирања или потрошње производа и услуга за сопствене потребе 2.200
 – за дати производ за репрезентацију
1а) 980 Трошкови продатих производа и услуга 2.200
960 Готови производи 2.200
 – за дати производ за репрезентацију – излаз са залиха

 

Сопствени производи дати у репрезентацију процењују се у висини цене коштања, а сопствена роба дата у репрезентацију у висини набавне цене робе.

Приходи настали по основу наведене интерне реализације евидентирају се у корист:

  • Рачуна 620 – Приходи од активирања или потрошње робе за сопствене потребе, исказују се приходи по основу употребе робе за репрезентацију;
  • Рачуна 621 – Приходи од активирања или потрошње производа и услуга за сопствене потребе, исказују се приходи по основу употребе производа и услуга за репрезентацију.

Пример 2:

Правно лице је за конзумирање јела и пића у ресторану добило рачун угоститељског предузећа са следећим елементима: конзумирање хране и пића 4.000 динара, обрачунати ПДВ 800 динара, укупно 4.800 динара.

Р. бр.

Конто ОПИС Износ

дугује

потражује

дугује

потражује

1 2 3 4 5

6

1) 551 Трошкови репрезентације 4.800
435 Добављачи у земљи 4.800
 – за рачун за угоститељске услуге

 

Пример 3:

Трговинско привредно друштво у складишту има сокове као робу која је намењена за даљу продају. Део робе је узет са залиха, а затим искоришћен за сопствене потребе. Роба се води по велепродајним ценама.

Подаци о вредности робе су следећи:

1) набавна вредност продате робе која је искоришћена за сопствене потребе – 18.000 динара;

2) разлика у цени робе на велико – 2.000 динара;

3) продајна вредност (1+2) – 20.000 динара;

4) ПДВ (20.000 x 20%) – 4.000 динара.

Р. бр.

Конто ОПИС Износ

дугује

потражује

дугује

потражује

1 2 3 4 5

6

1) 501 Набавна вредност продате робе 18.000
 1329 Разлика у цени робе у промету на велико  2.000
132 Роба у промету на велико 20.000
 – за узету робу за сопствене потребе
551 Трошкови репрезентације 22.000
1а) 470 Обавезе за порез на додату вредност по издатим фактурама по општој стопи (осим примљених аванса) 4.000
620 Приходи од активирања или потрошње робе за сопствене потребе 18.000
 – за активирање сопствене робе за репрезенацију

 

Напомена: Уколико се ради о истом пореском периоду, може се умањити претходни порез са рачуна 270 (књижење сторно 270).

  1. Трошкови репрезентације са аспекта Закона о ПДВ-у

Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004… и 108/2016 – у даљем тексту: Закон о ПДВ-у) дефинише да обвезник нема право на одбитак претходног пореза по основу издатака за репрезентацију. Такође, Закон о ПДВ-у дефинише који се издаци, у смислу тог закона, сматрају издацима за репрезентацију, за које обвезник ПДВ-а нема право на одбитак претходног пореза. Наиме, према одредби члана 29. став 3. Закона о ПДВ-у, издацима за репрезентацију сматрају се издаци за угоститељске услуге; поклони, осим поклона мање вредности; издаци за одмор, спорт, разоноду и други издаци учињени у корист пословних партнера, потенцијалних пословних партнера, представника пословних партнера и других физичких лица, а да за то не постоји правна обавеза.

  1. Признавање издатака по основу репрезентације у пореском билансу

У складу са одредбама члана 15. Закона о порезу на добит („Сл. гласник РС”, бр. 25/2001… и 112/2015 – у даљем тексту: Закон о порезу на добит), издаци за репрезентацију признају се као расход у износу до 0,5% од укупног прихода.

У пракси се често јављају недоумице око разликовања и разграничења трошкова рекламе и пропагаде, с једне стране, и трошкова репрезентације, с друге стране. Закон о порезу на добит не даје прецизну дистинкцију између ових трошкова, већ само наводи да се као расходи пропаганде у пореском билансу признају само они поклони и други расходи који служе промоцији пословања пореског обвезника (члан 15. став 8).

За правилну примену Закона о порезу на добит неопходна је и правилна примена прописа о рачуноводству, тј. да се одређени трошкови исправно третирају као трошак рекламе односно репрезентације, будући да од исправног рачуноводственог евидентирања зависи и правилна примена у пореском смислу.

Најједноставнији начин за утврђивање шта се сматра рекламом и пропагандом, а шта репрезентацијом, заснива се на правилу да су:

1) добра намењена реклами и пропаганди под истим условима намењена и већем броју непознатих лица, а

2) добра и услуге учињени за репрезентацију, ако су намењени одређеним, познатим лицима (пословним партнерима). 

Наведени став изнело је Министарство финансија мишљењем бр. 430-00-379/2014-08 од 30. 3. 2015. године.

И поред ових одредница датих у мишљењу Министарства финансија, у сваком конкретном случају требало би ценити да ли одређени издатак има за сврху промовисање пословања пореског обвезника или је учињен у друге пословне сврхе, а обвезник треба својим општим актом да пропише критеријуме на основу којих ће вршити разграничење предметних издатака, водећи рачуна о њиховој економској суштини. Такође, порески орган има право да у сваком конкретном случају цени да ли се ради о издацима за репрезентацију, рекламу и пропаганду или се ради о другим издацима.