U skladu sa Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS”, br. 95/2014) na računu 551 – Troškovi reprezentacije iskazuju se izdaci za reprezentaciju, uključujući i vrednost sopstvenih proizvoda, robe i usluga. Troškovi reprezentacije najčešće se pojavljuju u odnosima sa poslovnim partnerima prilikom zaključivanja poslova, ugovora, obeležavanja jubileja, puštanja u rad novih kapaciteta i u drugim sličnim slučajevima, zatim troškovi ugostiteljskih usluga, kao i troškovi koji se poklanjaju u obliku sopstvenih proizvoda, roba i usluga itd. Karakteristični primeri izdataka na ime reprezentacije su: – konzumiranje toplih napitaka, bezalkoholnih pića (kafa, čaj, voda, sokovi) i alkoholnih pića  u poslovnim prostorijama pravnog lica prilikom prijema poslovnih partnera; – konzumiranje jela i pića u sopstvenim ugostiteljskim objektima; – konzumiranje jela i pića u ugostiteljskim objektima drugih pravnih ili fizičkih lica; – konzumiranje jela i pića i drugi troškovi prilikom obeležavanja važnih događaja u vezi sa poslovanjem; – troškovi ugostiteljskih usluga po osnovu prenoćišta i ishrane poslovnih partnera, ako su u funkciji zaključivanja ugovora, odnosno ostvarivanja drugih oblika poslovne saradnje; – davanje poslovnim partnerima sopstvenih proizvoda i robe ili vršenje usluga.  1. Primeri računovodstvenog obuhvatanja izdataka za reprezentaciju Primer 1: U vidu reprezentacije je poslovnom partneru dat sopstveni proizvod čija cena koštanja iznosi 2.200 dinara. R. br. Konto OPIS Iznos duguje potražuje duguje potražuje 1 2 3 4 5 6 1) 551 Troškovi reprezentacije 2.200 621 Prihodi od aktiviranja ili potrošnje proizvoda i usluga za sopstvene potrebe 2.200  – za dati proizvod za reprezentaciju 1a) 980 Troškovi prodatih proizvoda i usluga 2.200 960 Gotovi proizvodi 2.200  – za dati proizvod za reprezentaciju – izlaz sa zaliha   Sopstveni proizvodi dati u reprezentaciju procenjuju se u visini cene koštanja, a sopstvena roba data u reprezentaciju u visini nabavne cene robe. Prihodi nastali po osnovu navedene interne realizacije evidentiraju se u korist: Računa 620 – Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe za sopstvene potrebe, iskazuju se prihodi po osnovu upotrebe robe za reprezentaciju; Računa 621 – Prihodi od aktiviranja ili potrošnje proizvoda i usluga za sopstvene potrebe, iskazuju se prihodi po osnovu upotrebe proizvoda i usluga za reprezentaciju. Primer 2: Pravno lice je za konzumiranje jela i pića u restoranu dobilo račun ugostiteljskog preduzeća sa sledećim elementima: konzumiranje hrane i pića 4.000 dinara, obračunati PDV 800 dinara, ukupno 4.800 dinara. R. br. Konto OPIS Iznos duguje potražuje duguje potražuje 1 2 3 4 5 6
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In