Na snagu je 22. juna 2019. godine stupio Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o izvršenim rashodima za plate kod direktnih i indirektnih korisnika budžeta Republike Srbije u 2019. godini. Pravilnikom se propisuju način i sadržaj izveštavanja o izvršenim rashodima direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta Republike Srbije za plate u 2019. godini. Obrasci predviđeni ovogodišnjim pravilnikom bitnije su promenjeni u odnosu na prethodne godine. Umesto prošlogodišnjih 9, ove godine propisano je 7 obrazaca za popunjavanje, jer je ukinut obrazac koji se odnosio na radnika sa beneficiranim radnim stažom, a ukinut je i obrazac koji se odnosio na isplate jubilarnih nagrada i otpremnina. U važećim obrascima utvrđene su i određene novine. View Fullscreen 132 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net ZARADE Mr Željko Albaneze Izveštavanje o izvršenim rashodima za plate kod direktnih i indirektnih korisnika budžeta Republike Srbije u 2019. godini Na snagu je 22. juna 2019. godine stupio Pravilnik o načinu i sadržaju izve- štavanja o izvršenim rashodima za plate kod direktnih i indirektnih kori- snika budžeta Republike Srbije u 2019. godini. Pravilnikom se propisuju na- čin i sadržaj izveštavanja o izvršenim rashodima direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta Republike Srbije za plate u 2019. godini. Obra- sci predviđeni ovogodišnjim pravilnikom bitnije su promenjeni u odnosu na prethodne godine. Umesto prošlogodišnjih 9, ove godine propisano je 7 obrazaca za popunjavanje, jer je ukinut obrazac koji se odnosio na radnika sa beneficiranim radnim stažom, a ukinut je i obrazac koji se odnosio na is- plate jubilarnih nagrada i otpremnina. U važećim obrascima utvrđene su i određene novine. Uvod Prema članu 10. Zakona o budžetu Republi- ke Srbije za 2019. godinu („Sl. glasnik RS”, br. 95/2018), direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije dužni su da ministarstvu na- dležnom za poslove finansija dostavljaju izve- štaje o rashodima za zaposlene u 2019. godini, kao i pojedinačno za indirektne korisnike iz njihove nadležnosti, objedinjeno na nivou gla- ve. Sa pozivom na ovu zakonsku obavezu ministar finansija doneo je Pravilnik o načinu i sadrža- ju izveštavanja o izvršenim rashodima za plate kod direktnih i indirektnih korisnika budžeta Republike Srbije u 2019. godini, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS” broj 45/2019 od 21. 6. 2019. godine, a stupio je na snagu 22. 6. 2019. godi- ne (dalje: Pravilnik). Pravilnikom se propisuju način i sadržaj iz- veštavanja o izvršenim rashodima direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta Repu- blike Srbije za plate u 2019. godini. Saglasno odredbama Zakona o
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In