Ako novčana sredstva (subvencije) koja se dodeljuju obvezniku PDV-a predstavljaju naknadu ili deo naknade za promet dobara ili usluga koji vrši ovaj obveznik PDV-a davaocu tih sredstava ili drugom licu, onda postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV-a. Međutim, ako predmetna novčana sredstva (subvencije) ne predstavljaju naknadu ili deo naknade za promet dobara i usluga koji vrši obveznik PDV-a – primalac novčanih sredstava, PDV se ne obračunava i ne plaća. Sa aspekta Zakona o PDV-u nije od uticaja to da li se dobijena novčana sredstva nazivaju subvencijama, podsticajima ili nekim trećim imenom, već da li se dobijena novčana sredstva smatraju naknadom za promet dobara, odnosno usluga. View Fullscreen SEPTEMBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 91 POREZI dipl. ekon. Tanja Đelkapić, mlađi savetnik u Ministarstvu finansija Poreski tretman subvencija, podsticaja i novčanih sredstava nazvanih subvencijama sa aspekta primene propisa kojima se uređuje porez na dodatu vrednost Ako novčana sredstva (subvencije) koja se dodeljuju obvezniku PDV-a predsta- vljaju naknadu ili deo naknade za promet dobara ili usluga koji vrši ovaj obveznik PDV-a davaocu tih sredstava ili drugom licu, onda postoji obave- za obračunavanja i plaćanja PDV-a. Međutim, ako predmetna novčana sredstva (subvencije) ne predstavljaju naknadu ili deo naknade za promet dobara i usluga koji vrši obveznik PDV-a – primalac novčanih sredstava, PDV se ne obračunava i ne plaća. Sa aspekta Zakona o PDV-u nije od uticaja to da li se dobijena novčana sredstva nazivaju subvencijama, podsticajima ili nekim trećim imenom, već da li se dobijena novčana sredstva smatraju naknadom za promet dobara, odnosno usluga. Uvod Prema Zakonu o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispr., 108/13, 142/14, 68/15 – dr. za- kon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 i 31/19), javni ras- hodi su, između ostalog, i subvencije. Direktni korisnici budžetskih sredstava dužni su da mi- nistarstvu nadležnom za poslove finansija do- stavljaju kvartalne izveštaje o sredstvima koja se u toku godine sa njihovog razdela prenose sa grupe konta 45 – Subvencije, u skladu sa članom 39. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. go- dinu („Sl. glasnik RS”, broj 95/18 – dalje: Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu). Prema Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu raspodela subvencija za 2019. godi- nu je sledeća: Subvencije po oblastima Iznos (u din.) Subvencije u privredi 17.749.023.000 Subvencije u poljoprivredi 41.580.757.000 Subvencije za železnicu 14.650.000.000 Subvencije za puteve 9.400.000.000 Subvencije u oblasti turizma 1.270.000.000 Subvencije za kulturu
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In