Prema članu 43. stav 1. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu („Sl. glasnik RS” br. 84/2019 – dalje: Zakon), lokalna vlast u 2020. godini može da planira ukupna sredstva potrebna za isplatu plata zaposlenih koje se finansiraju iz budžeta lokalne vlasti, polazeći od: 1) nivoa plata isplaćenih za septembar 2019. godine i 2) uvećanja plata za 2020. godinu utvrđenog članom 27e Zakona o budžetskom sistemu (objavljenom u ,,Službenom glasniku RS” br. 72/2019), koje iznosi: – za ustanove kulture – 10%; – za predškolske ustanove – 9%; – za ustanove socijalne zaštite (osim zdravstvenih radnika) – 9%; – za ostale korisnike sredstava budžeta lokalne vlasti – 8%. View Fullscreen 120 ZARADE Mr Željko Albaneze Izveštavanje o izvršenju rashoda za plate u budžetima lokalne vlasti u 2020. godini Prema članu 43. stav 1. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu („Sl. glasnik RS” br.84/2019 – dalje: Zakon), lokalna vlast u 2020. godini može da planira ukupna sredstva potrebna za isplatu plata zaposlenih koje se finansiraju iz budžeta lokalne vlasti, polazeći od: POSLOVNI SAVETNIK ČLANAK POČINJE NIŽE NA STRANI ● poslovnisavetnik.net 1) nivoa plata isplaćenih za septembar 2019. go- dine i 2) uvećanja plata za 2020. godinu utvrđenog članom 27e Zakona o budžetskom sistemu (objavljenom u ,,Službenom glasniku RS” br. 72/2019), koje iz- nosi: f z f za ustanove socijalne zaštite (osim zdravstvenih radnika) – 9%; f za ostale korisnike sredstava budžeta lokalne vlasti – 8%. Ukupnu masu sredstava planiranu za plate u 2020. godini treba umanjiti za plate zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava koje su se finansirale iz budžeta lokalne vlasti sa ekonomskih klasifikacija 411 i 412, a više se ne finansiraju (zbog prestanka rada korisnika i sl.), odnosno za masu sredstava za plate zaposlenih koji su radili kod tih korisnika, a nisu preuzeti u organe i službe uprave ili javne službe jedinice lokalne vlasti, kod kojih se plate zaposlenih finansiraju iz budžeta lokalne vlasti na ekonomskim klasifikacijama 411 i 412. Ukoliko lokalna vlast u svojim odlukama o budžetu za 2020. godinu ne planira i ne izvršava ukupna sredstva za obračun i isplatu plata na iznet način, ministar nadležan za poslove finansija može privremeno da obustavi prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije, odnosno pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica, dok se visina sredstava za plate ne uskladi sa navedenim ograničenjima. Prema stavu 4. u članu 43. Zakona, ministar nadležan za poslove finansija bliže
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In